Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za únor 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

 

Státní rozpočet na rok 2009 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 475/2008 Sb. ze dne 10. prosince 2008, který stanovil příjmy ve výši 1 114,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč a schodek ve výši 38,1 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci února 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 183,7 mld. Kč, celkové výdaje 178,3 mld. Kč a přebytek hospodaření 5,4 mld. Kč (v únoru 2008 vykázán schodek 5,0 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-únor
2008
2009 % plnění v roce 2008 Index 2009/2008
Schválený rozpočet Skutečnost
leden-únor
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 168,12 1114,00 183,74 16,5 16,2 109,3
VÝDAJE CELKEM 173,09 1152,10 178,35 15,5 15,6 103,0
SALDO -4,97 -38,10 5,40 -14,2 7,0 -108,6

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 183,7 mld. Kč představovaly 16,5 % schváleného rozpočtu (v únoru 2008 plněny na 16,2 %) a byly tak proti únoru 2008 vyšší o 15,6 mld. Kč, tj. o 9,3 %. Na meziročním růstu se podílely především nedaňové a ostatní příjmy (o 26,9 mld. Kč) – vliv usnesení vlády č. 122/2009 (popsáno dále).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 65,2 mld. Kč, což představuje 11,0 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 8,5 mld. Kč, tj. o 11,5 % (rozpočet počítá s růstem o 9,4 % proti skutečnosti roku 2008). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 2,4 procentního bodu horší.

Meziroční pokles byl ovlivněn především nižším inkasem spotřebních daní.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 17,0 mld. Kč, což představuje 11,8 % rozpočtu (loni to bylo 17,4 %) a meziroční pokles o 6,5 mld. Kč, tj. o 27,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008. Propad souvisí s vysokým inkasem v počátku roku 2008 (splatnost daně za listopad a prosinec 2007) ovlivněným předzásobením tabákovými výrobky (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008).

Inkaso DPH představovalo 27,2 mld. Kč, tj. 14,0 % rozpočtu, což je o 0,3 procentního bodu vyšší plnění než v únoru minulého roku. Meziroční růst o 0,9 mld. Kč, tj. o 3,6 %, je proti rozpočtované dynamice (9,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 5,6 procentního bodu.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 1,8 mld. Kč představovala 1,4 % rozpočtu (loni to bylo na 2,2 %) a meziroční pokles o 0,8 mld. Kč. Rozpočet této daně počítá s 2,5 % růstem proti skutečnosti roku 2008. Relativně nízké inkaso souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. V roce 2009 se projeví efekt časově posunutých dopadů snížení sazby z 24 % na 21 %.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 16,0 mld. Kč, tj. 14,9 % rozpočtu (loni plnění na 19,0 %) při meziročním poklesu o 1,2 mld. Kč, tj. o 7,1 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 14,5 mld. Kč při plnění rozpočtu na 16,6 % (loni to bylo 19,6 %) a meziročním poklesu o 0,8 mld. Kč, tj. o 5,4 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,4 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 3,1 % a byla tak o 0,3 mld. Kč pod úrovní února 2008. Rozpočet 2009 je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 %. Relativně nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,1 mld. Kč, což představuje 15,9 % rozpočtu (loni 31,1 %) a meziročně byla nižší o 0,1 mld. Kč, tj. o 10,8 %. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2009 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 815,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2008 vyšší o 69,0 mld. Kč, tj. o 9,2 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2008) u DPH – o 23,4 mld. Kč (o 9,2 %), u daní z příjmů fyzických osob o 19,6 mld. Kč (o 13,7 %) a u spotřebních daní o 18,8 mld. Kč (o 14,1 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 28.2.2009 výše 88,4 mld. Kč, což představuje 10,8 % rozpočtu a meziroční pokles o 9,2 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 97,6 mld. Kč, tj. 13,0 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 6,5 mld. Kč, tj. o 7,2 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 4,3 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 61,4 mld. Kč, což představuje 15,5 % rozpočtu (loni to bylo 16,6 %) a meziroční pokles o 2,8 mld. Kč, tj. o 4,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 (relativně nízký předpokládaný růst souvisí se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 54,5 mld. Kč, tj. 15,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,7 mld. Kč, tj. o 3,2 % (rozpočet počítá s růstem o 9,7 %).

Ke konci února 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 57,2 mld. Kč, což je 46,9 % rozpočtu a o 26,9 mld. Kč, tj. o 89,2 % více než v únoru loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 24,1 % proti rozpočtu 2008; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Na výrazný meziroční růst mělo vliv usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Tyto prostředky jsou určeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil více jak 32 mld. Kč. Další částku představují převody z fondů OSS ve výši 5,2 mld. Kč (loni to bylo o 9,2 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 11,5 mld. Kč (plnění na 12,0 %), což je o 0,9 mld. Kč více než v únoru 2008. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly 1,2 mld. Kč a byly tak plněny na 18,2 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 178,3 mld. Kč čerpané ke konci února 2009 představují 15,5 % rozpočtu (v únoru 2008 to bylo 15,6 %), což znamená meziroční růst o 5,3 mld. Kč, tj. o 3,0 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2008, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 6,3 %, resp. o 4,0 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci února čerpány ve výši 162,3 mld. Kč, tj. na 15,6 % rozpočtu (loni to bylo na 16,2 %). Proti loňskému roku vzrostly o 3,9 mld. Kč, tj. o 2,4 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 6,4 % proti skutečnosti 2008, resp. o 6,0 % proti rozpočtu 2008).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 422,0 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2008 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 7,7 %). K 28.2.2009 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 69,4 mld. Kč, tj. 16,4 % rozpočtu (loni to bylo 17,4 %), při meziročním růstu o 1,0 mld. Kč, tj. o 1,4 %. Z toho na důchody připadlo 53,3 mld. Kč, tj. 16,1 % rozpočtu (loni to bylo 16,9 %), při meziročním růstu o 2,7 mld. Kč, tj. o 5,3 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich únorová výše 28,5 mld. Kč představuje 21,2 % rozpočtu a proti únoru 2008 je vyšší o 1,6 mld. Kč, tj. o 6,1 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 19,3 mld. Kč (lednová záloha na 1. čtvrtletí), což je o 0,3 mld. Kč více než v roce 2008. Dalších 4,9 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 8,0 mld. Kč, tj. 16,8 % rozpočtu. Zůstaly tak mírně nad skutečností února 2008.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci února 2009 hrazeny ve výši 4,3 mld. Kč, tj. 8,8 % rozpočtu, a jsou nad úrovní února 2008 o 0,2 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 9,2 mld. Kč, což představuje 26,3 % rozpočtované výše a meziroční růst o 1,1 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 16,0 mld. Kč, což představuje 14,1 % rozpočtu (v roce 2008 to bylo 11,4 %), při meziročním růstu o 1,4 mld. Kč, tj. o 9,4 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Přebytek státního rozpočtu ke konci února 2009 dosáhl 5,4 mld. Kč a je to proti stejnému období roku 2008 výsledek lepší o 10,4 mld. Kč.

Na relativně pozitivní výsledek mělo významný vliv výše uvedené usnesení vlády č. 122/2009. Hospodaření rozpočtu v samotném únoru tak skončilo v přebytku 4,9 mld. Kč, když příjmy činily 98,7 mld. Kč (v únoru 2008 to bylo 69,3 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 93,8 mld. Kč (v únoru 2008 to bylo 84,0 mld. Kč).

Tabulka - Saldo státního rozpočtu

v mil. Kč
leden-únor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo SR 3 205 3 248 -24 924 -24 941 -2 852 -2 584 -558 -6 730 -4 970 5 398

 

 

Přílohy

 

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden - únor
2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost
leden-únor
Schválený rozpočet Skutečnost
leden-únor
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 168,12 1114,00 183,74 16,5 16,2 109,3
v tom:
Daňové příjmy celkem 137,89 992,20 126,57 12,8 14,7 91,8
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 73,51 595,52 65,22 11,0 13,4 88,5
v tom:
- DPH 26,28 194,10 27,22 14,0 13,7 103,6
- spotřební daně(vč.tzv.ekologických daní) 23,51 143,90 17,03 11,8 17,4 72,4
- daně z příjmů PO 2,56 130,30 1,80 1,4 2,2 70,2
- daně z příjmů FO 17,17 107,20 15,96 14,9 19,0 92,9
vybíraná srážkou 1,21 6,80 1,08 15,9 31,1 89,2
ze závislé činnosti 15,30 87,40 14,47 16,6 19,6 94,6
z přiznání 0,66 13,00 0,41 3,1 7,9 61,8
- správní poplatky vč. kolků 0,63 2,41 0,43 17,8 13,7 68,1
- majetkové daně 1,63 11,80 1,38 11,7 18,5 85,0
- clo 0,79 1,60 0,26 16,3 60,5 33,2
- poplatky za uložení odpadů 0,27 1,35 0,25 18,6 20,6 93,8
- ostatní daňové příjmy*) 0,87 2,86 0,89 31,2 174,8 102,1
Pojistné SZ 64,18 396,68 61,35 15,5 16,6 95,6
z toho: na důchody 52,86 352,61 54,54 15,5 16,5 103,2
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 30,22 121,80 57,17 46,9 30,8 189,2
v tom:
- kapitoly 28,16 107,31 19,40 18,1 32,6 68,9
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 10,68 96,25 11,55 12,0 14,0 108,1
převody z fondů OSS 14,33 0,00 5,17 x x 36,1
přijaté sankční platby 0,20 1,24 0,21 16,9 14,2 103,7
soudní poplatky 0,16 0,60 0,19 32,2 23,1 119,6
dobrovolné pojistné 0,07 0,82 0,05 6,5 7,8

70,9

- kapitola Operace SFA 0,02 3,50 0,53 15,1 0,7 2928,0
- kapitola Státní dluh 1,05 6,68 1,21 18,2 71,8 115,8
- VPS 0,99 4,31 36,03 835,4 12,9 3621,5
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,02 0,07 0,01 12,1 35,3 34,4
- splátky půjček ze zahraničí 0,03 0,16 0,24 152,0 4,3 817,2
- ostatní příjmy VPS*) 0,94 4,09 35,78 875,2 13,5 3797,3

*) dopočet do celku

 

Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů

mld. Kč
Meziroční porovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.k 28.2.*) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 29.2**) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 27.2.***) % plnění 2008/2007 2009/2008 2007/2006 2008/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 699,40 91,05 13,0 751,20 97,56 13,0 815,82 88,40 10,8 6,51 -9,16 107,2 90,6
- DPH 232,10 38,22 16,5 274,50 37,70 13,7 278,60 39,10 14,0 -0,52 1,40 98,6 103,7
- spotřební daň 138,70 21,17 15,8 142,30 24,75 17,4 151,80 18,17 12,0 3,58 -6,58 116,9 73,4
- clo 1,20 0,21 17,6 1,30 0,79 60,5 1,60 0,26 16,3 0,58 -0,53 372,7 33,2
- daně z příjmů PO 152,50 2,75 1,8 168,60 3,46 2,1 187,00 2,56 1,4 0,71 -0,90 126,0 74,0
- daně z příjmů FO 146,60 23,64 16,1 135,40 25,21 18,6 162,90 23,50 14,4 1,57 -1,72 106,7 93,2
vybíraná srážkou 7,10 1,25 17,6 5,60 1,69 30,2 9,80 1,54 15,8 0,44 -0,15 135,6 91,2
závislá činnost 121,20 21,45 17,7 114,00 22,38 19,6 128,10 21,19 16,5 0,92 -1,18 104,3 94,7
z přiznání 18,30 0,94 5,1 15,80 1,15 7,3 25,00 0,76 3,0 0,21 -0,39 122,1 66,2
- silniční daň 5,70 0,83 14,6 6,10 0,80 13,1 6,50 0,58 8,9 -0,03 -0,22 95,9 72,4
- daň z nemovitosti 5,40 0,14 2,7 5,50 0,28 5,1 6,40 0,11 1,7 0,14 -0,17 196,1 39,6
- majetkové daně 9,00 1,59 17,6 8,80 1,63 18,5 11,80 1,38 11,7 0,04 -0,24 102,6 85,0
- dálniční poplatek 2,00 1,16 57,8 2,30 1,17 50,8 2,60 1,17 44,9 0,01 0,00 101,1 99,8
- ostatní daně a poplatky 6,20 1,35 21,8 6,40 1,77 27,7 6,62 1,57 23,8 0,42 -0,20 131,2 88,8
*) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden-únor
2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost
leden-únor
Schválený rozpočet

Skutečnost
leden-únor

% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 173,09 1152,10 178,35 15,5 15,6 103,0
Běžné výdaje 158,43 1038,01 162,31 15,6 16,2 102,4
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 7,39 102,73 7,53 7,3 7,5 101,8
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 7,89 47,40 7,98 16,8 16,5 101,2
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 26,85 134,49 28,48 21,2 21,7 106,1
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 5,66 53,80 6,63 12,3 12,2 117,2
- neinvest. transfery státním fondům 6,95 32,05 8,29 25,9 18,8 119,3
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 0,26 x 0,17 x 9,9 64,5
- sociální dávky 68,39 422,01 69,36 16,4 17,4 101,4
z toho:
důchody 51,60 336,57 54,34 16,1 16,9 105,3
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 1,22 5,00 1,80 36,0 17,5 147,2
ostatní soc.dávky 7,97 36,03 6,46 17,9 22,3 81,1
státní soc.podpora 7,60 44,40 6,76 15,2 16,6 89,0
- aktivní pol. zaměstnanosti 0,48 5,73 0,30 5,2 7,0 61,5
- prostředky na insolventnost 0,03 0,22 0,04 16,6 14,2 129,0
- stavební spoření 0,00 14,60 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,21 6,40 1,31 20,4 23,7 107,9
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 8,02 34,85 9,16 26,3 26,8 114,3
- kapitola Státní dluh 4,03 48,61 4,28 8,8 8,9 106,1
- kapitola Operace SFA 0,01 0,74 0,01 1,8 0,6 140,2
- ostatní běžné výdaje ***) 21,26 134,39 18,78 14,0 17,1 88,3
Kapitálové výdaje 14,66 114,09 16,04 14,1 11,4 109,4
SALDO SR CELKEM -4,97 -38,10 5,40 -14,2 7,0 -108,6

*) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím (jejich rozpočet zatím není známý)
**) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude známý později
***) dopočet do celku

 

 

Doporučované

Nejčtenější