Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

tátní rozpočet na rok 2009 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 475/2008 Sb. ze dne 10. prosince 2008, který stanovil příjmy ve výši 1 114,0 mld. Kč, výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč a schodek ve výši 38,1 mld. Kč. Jeho tendence ve srovnáni se schváleným rozpočtem a skutečností roku 2008 ukazuje následující tabulka.

v mld. Kč
2008 2009 Rozdíl
SR 2009 - SR 2008
Rozdíl
SR 2009 - Skut.2008
Index v %
SR 2009/ SR 2008
Index v %
SR 2009/Skut.2008
Rozpočet schválený Skutečnost
(podle pokl.pl.)
Rozpočet schválený
Celkové příjmy 1 036,51 1 063,94 1 114,00 77,49 50,06 107,5 104,7
Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 551,30 544,39 595,52 44,22 51,12 108,0 109,4
DPH 191,90 177,82 194,10 2,20 16,28 101,1 109,2
Spotřební daně 134,80 125,54 143,90 9,10 18,36 106,8 114,6
DPPO 117,90 127,17 130,30 12,40 3,13 110,5 102,5
DPFO 90,20 94,96 107,20 17,00 12,24 118,8 112,9
Ostatní daňové příjmy 16,50 18,91 20,02 3,52 1,11 121,3 105,9
Pojistné na SZ 387,05 385,52 396,68 9,64 11,16 102,5 102,9
Nedaňové a ost. příjmy 98,16 134,03 121,80 23,64 -12,22 124,1 90,9
Celkové výdaje 1 107,31 1 083,94 1 152,10 44,79 68,16 104,0 106,3
Běžné výdaje 978,94 975,86 1 038,01 59,07 62,15 106,0 106,4
Kapitálové výdaje 128,37 108,08 114,09 -14,28 6,01 88,9 105,6
Saldo SR -70,80 -20,00 -38,10 32,70 -18,10 53,8 190,5

 

 

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. lednu 2009 celkové příjmy státního rozpočtu 85,0 mld. Kč, celkové výdaje 84,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 0,5 mld. Kč (v lednu 2008 vykázán přebytek 9,7 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden 2008 2009 % plnění v roce 2008 Index 2009/2008
Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 98,87 1114,00 85,03 7,6 9,5 86,0
VÝDAJE CELKEM 89,14 1152,10 84,54 7,3 8,0 94,8
SALDO 9,73 -38,10 0,48 -1,3 -13,7 5,0

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 85,0 mld. Kč představovaly 7,6 % schváleného rozpočtu (v lednu 2008 plněny na 9,5 %) a byly tak proti lednu 2008 nižší o 13,8 mld. Kč, tj. o 14,0 %. Na meziročním poklesu se podílelo především inkaso spotřebních daní (o 6,0 mld. Kč) a nižší převody z fondů OSS (o 6,4 mld. Kč).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 48,5 mld. Kč, což představuje 8,1 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 7,1 mld. Kč, tj. o 12,7 % (rozpočet počítá s růstem o 9,4 % proti skutečnosti roku 2008). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 2,0 procentního bodu horší.
Meziroční pokles byl ovlivněn především nižším inkasem spotřebních daní.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 9,4 mld. Kč, což představuje 6,5 % rozpočtu (loni to bylo 11,4 %) a meziroční pokles o 6,0 mld. Kč, tj. o 38,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008. Propad inkasa souvisí s vysokým inkasem v lednu 2008 (splatnost daně za listopad 2007) ovlivněný předzásobením tabákových výrobků (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008).

Inkaso DPH představovalo 27,8 mld. Kč, tj. 14,3 % rozpočtu, což je o 0,4 procentního bodu nižší plnění než v lednu minulého roku. Meziroční pokles o 0,4 mld. Kč, tj. o 1,4 %, je proti rozpočtované dynamice (9,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 10,6 procentního bodu.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 0,9 mld. Kč představovala 0,7 % rozpočtu, což je stejné plnění jako v lednu loňského roku. Rozpočet této daně počítá s 2,5 % růstem proti skutečnosti roku 2008. Relativně nízké lednové inkaso souvisí s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. V roce 2009 se projeví efekt časově posunutých dopadů snížení sazby z 24 % na 21 %.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 9,0 mld. Kč, tj. 8,4 % rozpočtu (loni plnění na 10,7 %) při meziročním poklesu o 0,6 mld. Kč, tj. o 6,7 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 8,2 mld. Kč při plnění rozpočtu na 9,4 % (loni to bylo 11,2 %) a meziročním poklesu o 0,6 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,2 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 1,5 % a její výše byla téměř na stejné úrovní jako v lednu 2008. Rozpočet 2009 je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 %. Relativně nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 0,6 mld. Kč, což představuje 9,2 % rozpočtu (loni 17,8 %) a meziročně byla nižší o 0,1 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 815,8 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2008 vyšší o 69,0 mld. Kč, tj. o 9,2 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2008) u DPH – o 23,4 mld. Kč (o 9,2 %), u daní z příjmů fyzických osob o 19,6 mld. Kč (o 13,7 %) a u spotřebních daní o 18,8 mld. Kč (o 14,1 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.1.2009 výše 66,4 mld. Kč, což představuje 8,1 % rozpočtu a meziroční pokles o 7,9 mld. Kč, tj. o 10,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 74,3 mld. Kč, tj. 9,9 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 12,0 mld. Kč, tj. o 19,3 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 4,3 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 32,5 mld. Kč, což představuje 8,2 % rozpočtu (loni to bylo 8,5 %) a meziroční pokles o 0,5 mld. Kč, tj. o 1,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 (relativně nízký předpokládaný růst souvisí se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu) . Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 28,9 mld. Kč, tj. 8,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,7 mld. Kč, tj. o 6,2% (rozpočet počítá s růstem o 9,7 %).

Ke konci ledna 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4,1 mld. Kč, což je 3,4 % rozpočtu a o 6,3 mld. Kč, tj. o 60,4 % méně než v lednu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 24,1 % proti rozpočtu 2008; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS 0,2 mld. Kč (loni to bylo 6,4 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 0,9 mld. Kč (plnění na 0,9 %), což je o 0,1 mld. Kč méně než v lednu 2008. Výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny dosáhly ke konci ledna 0,6 mld. Kč a byly tak plněny na 9,1 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 84,5 mld. Kč čerpané ke konci ledna 2009 představují 7,3 % rozpočtu (v lednu 2008 to bylo 8,0 %), což znamená meziroční pokles o 4,6 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2008, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 6,3 %, resp. o 4,0 %. Na meziročním poklesu se podílely především nižší neinvestiční transfery státním fondům (o 3,5 mld. Kč) a kapitálové výdaje (o 3,5 mld. Kč).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci ledna čerpány ve výši 82,0 mld. Kč, tj. na 7,9 % rozpočtu (loni to bylo na 8,5 %). Proti loňskému lednu klesly o 1,1 mld. Kč, tj. o 1,3 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 6,4 % proti skutečnosti 2008, resp. o 6,0 % proti rozpočtu 2008).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 422,0 mld. Kč, což představuje 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 5,3 % více než skutečnost dosažená v roce 2008 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 7,7 %). K 31.1.2009 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 34,3 mld. Kč, tj. 8,1 % rozpočtu (loni to bylo 8,6 %), při meziročním růstu o 0,4 mld. Kč, tj. o 1,1 %. Z toho na důchody připadlo 26,4 mld. Kč, tj. 7,8 % rozpočtu (loni to bylo 8,1 %), při meziročním růstu o 1,5 mld. Kč, tj. o 6,2 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich lednová výše 23,3 mld. Kč představuje 17,3 % rozpočtu a proti lednu 2008 je vyšší o 0,4 mld. Kč, tj. o 1,8 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 19,3 mld. Kč (záloha na 1. čtvrtletí), což je o 0,3 mld. Kč více než v roce 2008. Dalších 2,4 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 4,0 mld. Kč, tj. 8,4 % rozpočtu. Meziročně zůstaly mírně nad skutečností ledna 2008.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci ledna 2009 hrazeny ve výši 3,5 mld. Kč, tj. 7,3 % rozpočtu, a jsou pod úrovní ledna 2008 o 0,1 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 2,7 mld. Kč, což představuje 7,7 % rozpočtované výše a meziroční pokles o 0,4 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2,5 mld. Kč, což představuje 2,2 % rozpočtu (v roce 2008 to bylo 4,7 %), při meziročním poklesu o 3,5 mld. Kč.

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost leden Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 98,87 1114,00 85,03 7,6 9,5 86,0
v tom:
Daňové příjmy celkem 88,50 992,20 80,92 8,2 9,4 91,4
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 55,51 595,52 48,45 8,1 10,1 87,3
v tom:
- DPH 28,16 194,10 27,78 14,3 14,7 98,6
- spotřební daně 15,37 143,90 9,39 6,5 11,4 61,1
- daně z příjmů PO 0,82 130,30 0,94 0,7 0,7 114,2
- daně z příjmů FO 9,64 107,20 8,99 8,4 10,7 93,3
vybíraná srážkou 0,69 6,80 0,63 9,2 17,8 90,5
ze závislé činnosti 8,74 87,40 8,17 9,4 11,2 93,5
z přiznání 0,21 13,00 0,19 1,5 2,5 94,4
- správní poplatky vč. kolků 0,28 2,41 0,20 8,5 6,2 71,8
- majetkové daně 0,79 11,80 0,66 5,6 9,0 83,5
- clo 0,13 1,60 0,13 7,9 10,3 95,0
- poplatky za uložení odpadů 0,13 1,35 0,12 9,0 9,8 95,1
- ostatní daňové příjmy*) 0,18 2,86 0,24 8,4 36,3 132,4
Pojistné SZ 32,99 396,68 32,46 8,2 8,5 98,4
z toho: na důchody 27,17 352,61 28,85 8,2 8,5 106,2
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 10,37 121,80 4,11 3,4 10,6 39,6
v tom:
- kapitoly 9,54 107,31 3,04 2,8 11,0 31,8
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 1,00 96,25 0,89 0,9 1,3 88,8
převody z fondů OSS 6,64 0,00 0,20 x x 3,0
přijaté sankční platby 0,10 1,24 0,11 8,7 7,2 104,8
soudní poplatky 0,08 0,60 0,09 14,9 11,7 109,5
dobrovolné pojistné 0,00 0,82 0,01 0,9 0,0 x
- kapitola Operace SFA 0,01 3,50 0,06 1,6 0,4 555,5
- kapitola Státní dluh 0,48 6,68 0,61 9,1 32,6 127,0
- VPS 0,34 4,31 0,41 9,5 4,4 119,7
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,01 0,07 0,01 11,0 14,5 76,1
- splátky půjček ze zahraničí 0,02 0,16 0,07 46,6 3,2 335,5
- ostatní příjmy VPS*) 0,31 4,09 0,33 8,0 4,5 105,6

*) dopočet do celku

 

 

mld. Kč
Meziroční porovnání
celostátních daňových příjmů
Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.k 31.1.*) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 31.1.**) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 31.1.***) % plnění 2008/2007 2009/2008 2007/2006 2008/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 699,40 62,22 8,9 751,20 74,26 9,9 815,82 66,39 8,1 12,04 -7,87 119,3 89,4
- DPH 232,10 35,05 15,1 274,50 40,29 14,7 278,60 39,76 14,3 5,25 -0,53 115,0 98,7
- spotřební daň 138,70 10,82 7,8 142,30 16,04 11,3 151,80 9,98 6,6 5,21 -6,05 148,2 62,3
- clo 1,20 0,11 9,5 1,30 0,13 10,3 1,60 0,13 7,9 0,02 -0,01 117,5 95,0
- daně z příjmů PO 152,50 1,08 0,7 168,60 1,13 0,7 187,00 1,32 0,7 0,04 0,19 104,0 116,7
- daně z příjmů FO 146,60 12,67 8,6 135,40 14,11 10,4 162,90 13,18 8,1 1,43 -0,93 111,3 93,4
z kapitálových výnosů 7,10 0,70 9,8 5,60 0,93 16,5 9,80 0,86 8,7 0,23 -0,07 133,1 92,5
závislá činnost 121,20 11,61 9,6 114,00 12,78 11,2 128,10 11,96 9,3 1,17 -0,82 110,1 93,6
z přiznání 18,30 0,37 2,0 15,80 0,40 2,5 25,00 0,36 1,5 0,03 -0,03 108,7 91,2
- silniční daň 5,70 0,43 7,6 6,10 0,42 6,9 6,50 0,23 3,6 -0,02 -0,18 96,5 55,9
- daň z nemovitosti 5,40 0,08 1,4 5,50 0,22 3,9 6,40 0,07 1,1 0,14 -0,15 277,7 31,7
- majetkové daně 9,00 0,80 8,9 8,80 0,79 9,0 11,80 0,66 5,6 -0,01 -0,13 98,5 83,5
- dálniční poplatek 2,00 0,65 32,6 2,30 0,54 23,6 2,60 0,49 19,0 -0,11 -0,05 83,4 90,7
- ostatní daně a poplatky 6,20 0,52 8,3 6,40 0,59 9,3 6,62 0,57 8,6 0,08 -0,03 115,2 95,4
*) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2008 2009 % plnění SR
leden 2008
Index skutečnost
2009/2008
Skutečnost leden Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 89,14 1152,10 84,54 7,3 8,0 94,8
Běžné výdaje 83,15 1038,01 82,03 7,9 8,5 98,7
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved.práci (vč. povinného pojistného) 0,02 102,73 0,03 0,0 0,0 109,9
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. (kap. VPS) 3,94 47,40 3,97 8,4 8,3 100,7
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně (bez kap. OSFA) 22,93 134,49 23,33 17,3 18,5 101,8
- neinv. transfery příspěvk. a podobným organ. *) 3,24 53,80 3,62 6,7 7,0 111,7
- neinvest. transfery státním fondům 6,32 32,05 2,82 8,8 17,1 44,7
- neinv. transf. občan. sdružením (bez kapitoly VPS) **) 0,07 x 0,12 x 2,7 166,8
- sociální dávky 33,90 422,01 34,27 8,1 8,6 101,1
z toho:
důchody 24,82 336,57 26,35 7,8 8,1 106,2
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 0,57 5,00 0,77 15,4 8,2 133,7
ostatní soc.dávky 4,38 36,03 3,78 10,5 12,3 86,3
státní soc.podpora 4,14 44,40 3,37 7,6 9,1 81,4
- aktivní pol. zaměstnanosti 0,12 5,73 0,13 2,3 1,8 108,1
- prostředky na insolventnost 0,01 0,22 0,01 4,9 5,9 91,4
- stavební spoření 0,00 14,60 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,00 6,40 0,00 0,0 0,0 0,0
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 3,14 34,85 2,70 7,7 10,5 86,1
- kapitola Státní dluh 3,63 48,61 3,54 7,3 8,0 97,5
- kapitola Operace SFA 0,01 0,74 0,01 0,9 0,5 84,6
- ostatní běžné výdaje ***) 5,83 134,39 7,49 5,6 4,7 128,6
Kapitálové výdaje 5,98 114,09 2,51 2,2 4,7 41,9
SALDO SR CELKEM 9,73 -38,10 0,48 -1,3 -13,7 5,0

*) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím (jejich rozpočet zatím není známý)
**) schválený rozpočet neinvestičních transferů občanským sdružením bude známý později
***) dopočet do celku

 

 

Doporučované

Nejčtenější