Novinky

Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci roku 2008 celkové příjmy státního rozpočtu výše 1064,6 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1083,9 mld. Kč a schodek dosáhl 19,4 mld. Kč, což je proti předchozímu roku 2007 výsledek lepší o 47,0 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-prosinec 2007 2008 % plnění v roce 2007 Index 2008/2007
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Rozpočet po změnách**) Skutečnost leden-prosinec % plnění % plnění
1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 8 9=5:1
PŘÍJMY CELKEM 1025,88 1036,51 1050,29 1044,10 1064,57 101,4 102,0 106,4 103,8
VÝDAJE CELKEM 1092,27 1107,31 1121,63 1115,45 1083,94 96,6 97,2 103,4 99,2
SALDO -66,39 -70,80 -71,34 -71,35 -19,37 27,2 27,1 72,3 29,2

*) Rozpočet upravený k 30.9.2008
**) Rozpočet upravený k 31.12.2008

 

 


Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, je v následujícím textu dosažená skutečnost hospodaření státního rozpočtu srovnávána k rozpočtu po změnách k 30.9.2008. U rozpočtu po změnách k 31.12.2008 jsou zatím známy rozpočty celkových příjmů (1 044,1 mld. Kč – změna se týká pouze nedaňových a ostatních příjmů) a celkových výdajů (1 115,5 mld. Kč) při schodku 71,4 mld. Kč. Podrobnější údaje o rozpočtu po změnách k 31.12.2007 budou známy později.

 

Příjmy státního rozpočtu

Celkové příjmy dosáhly ke konci roku 2008 výše 1064,6 mld. Kč, tj. 102,0 % rozpočtu po změnách k 31.12.2008 (překročení rozpočtu o 20,5 mld. Kč), při meziročním růstu o 38,7 mld. Kč, tj. o 3,8 % (v roce 2007 to bylo o 11,1 %). Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 545,0 mld. Kč (51,2 % celkových příjmů, v roce 2007 to bylo 52,0 %), na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 385,6 mld. Kč (36,2 % celkových příjmů, v roce 2007 to bylo 35,8 %) a na nedaňové a ostatní příjmy 133,9 mld. Kč (12,6 % celkových příjmů, v roce 2007 to bylo 12,2 %).

Daňové příjmy ve výši 545,0 mld. Kč byly plněny na 98,9 % a k dosažení rozpočtované výše tak chybělo 6,3 mld. Kč. Meziročně vzrostly o 11,5 mld. Kč, tj. o 2,2 % (v roce 2007 to bylo o 13,6 %).

Plnění nižší než rozpočtované vykázalo především inkaso nepřímých daní.

Inkaso DPH za celý rok 2008 dosáhlo 178,0 mld. Kč, tj. 92,7 % rozpočtu (nenaplnění o 13,9 mld. Kč), a meziročně vzrostlo o 11,3 mld. Kč, tj. o 6,8 %. Rozpočet počítal s růstem o 15,2 % proti skutečnosti roku 2007 - vysoký plánovaný růst souvisel se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %. V roce 2007 činil meziroční růst této daně 8,4 %.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 125,6 mld. Kč, tj. 93,1 % rozpočtu (nenaplnění rozpočtu o 9,2 mld. Kč) při meziročním poklesu o 6,0 mld. Kč, tj. o 4,6 % (v roce 2007 růst o 16,9 %). Rozpočet počítal s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007. Na inkasu této daně se negativně projevilo vysoké předzásobení tabákových výrobků na konci roku 2007.

Naopak pozitivně působilo na plnění daňových příjmů inkaso přímých daní.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo 127,6 mld. Kč, tj. 108,2 % rozpočtu (překročení rozpočtu o 9,7 mld. Kč) při meziročním růstu o 12,8 mld. Kč, tj. o 11,2 %. Rozpočet počítal s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007 (v roce 2007 byly tyto příjmy plněny na 106,7 % při meziročním růstu o 20,2 %).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem 95,0 mld. Kč, tj. 105,4 % rozpočtu (překročení o 4,8 mld. Kč), a je o 7,1 mld. Kč, tj. o 7,0 %, pod úrovní skutečnosti roku 2007. V roce 2007 byly tyto příjmy plněny na 104,1 % při meziročním poklesu o 11,4 %. Rozpočet uvažoval s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (vliv zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 78,6 mld. Kč při plnění rozpočtu na 100,7 % (překročení o 0,6 mld. Kč) a meziročním poklesu o 8,6 mld. Kč, tj. o 9,9 %. Rozpočet byl pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 9,2 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 111,0 % (překročení o 0,9 mld. Kč) a proti roku 2007 je vyšší o 0,3 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Rozpočet 2008 byl pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 7,3 mld. Kč, což představuje 186,4 % rozpočtu (překročení o 3,4 mld. Kč) a meziroční růst o 1,2 mld. Kč, tj. o 20,1 %. Rozpočet 2008 počítal s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso nepřímých daní tak dosáhlo výše 303,5 mld. Kč a jejich podíl na daňových příjmech tak činil 55,7 % (v roce 2007 to bylo 55,9 %). Příjmy z daní právnických a fyzických osob dosáhly 222,6 mld. Kč, což představuje podíl na daňových příjmech 40,8 % (v roce 2007 to bylo 40,7 %).

Inkaso majetkových daní dosáhlo 10,4 mld. Kč, což představuje 118,3 % rozpočtu (překročení o 1,6 mld. Kč) a meziroční pokles 0,2 mld. Kč.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za rok 2008 vykázány ve výši 2,2 mld. Kč, tj. 169,5 % rozpočtu (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU). Meziročně vzrostly o 0,8 mld. Kč, tj. o 53,5 %.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč bylo proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního hrubého výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 745,6 mld. Kč, což představuje 99,3 % rozpočtu a meziroční růst o 23,6 mld. Kč, tj. o 3,3 %. V roce 2007 dosáhlo celostátní inkaso daní 721,9 mld. Kč, tj. 103,2 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 83,9 mld. Kč, tj. o 13,2 %.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 385,6 mld. Kč, což představuje 99,6 % rozpočtu (nenaplnění o 1,4 mld. Kč), a meziroční růst o 18,3 mld. Kč, tj. o 5,0 % (v roce 2007 činil meziroční růst 10,0 %). Rozpočet 2008 počítal s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Na důchodové pojištění připadlo 317,6 mld. Kč, tj. 98,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 15,1 mld. Kč, tj. o 5,0 % (rozpočet počítal s růstem o 6,2 % proti skutečnosti roku 2007).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly výše 133,9 mld. Kč, což je 126,0 % rozpočtu po změnách k 31.12.2008 (překročení o 27,6 mld. Kč), a o 8,8 mld. Kč, tj. o 7,1 % více než ke konci roku 2007. Z této částky představují převody z fondů OSS (nejsou rozpočtovány) částku 47,7 mld. Kč, což je o 9,5 mld. Kč více než v roce 2007. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) dosáhly 34,6 mld. Kč (plnění na 41,0 %), což je o 4,3 mld. Kč pod úrovní stejného období minulého roku. Od roku 2008 byly rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše dosáhla 7,1 mld. Kč. V prosinci 2008 byl na základě § 36 odst. 3 zákona č. 218/2008, o rozpočtových pravidlech, převeden na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu přebytek ze systému důchodového pojištění za rok 2007. Jednalo se o částku 9,9 mld. Kč, která byla převedena z kapitoly VPS do příjmů kapitoly OSFA (dopad i do výdajů státního rozpočtu, tzn. bez dopadu na schodek).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2008 čerpány ve výši 1083,9 mld. Kč, což představuje 97,2 % rozpočtu po změnách k 31.12.2008 (nedočerpání o 31,5 mld. Kč) a meziroční pokles o 8,3 mld. Kč, tj. o 0,8 % (v roce 2007 meziročně vzrostly o 7,0 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 975,9 mld. Kč, tj. na 98,1 %. Proti stejnému období roku 2007 vzrostly o 2,0 mld. Kč, tj. o 0,2 %. V roce 2007 byly čerpány meziročně o 6,8 % více.

Z toho na sociální dávky bylo vynaloženo 400,9 mld. Kč, tj. 102,0 % rozpočtu (překročení o 7,7 mld. Kč), při meziročním růstu o 13,3 mld. Kč, tj. o 3,4 % (v roce 2007 činil jejich meziroční růst 9,2 %). Na důchody připadlo 312,5 mld. Kč, tj. 102,3 % rozpočtu (překročení o 7,2 mld. Kč), při meziročním růstu o 22,7 mld. Kč, tj. o 7,8 % (v roce 2007 meziročně vzrostly o 6,2 %).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 116,0 mld. Kč, což představuje 95,3 % rozpočtu (nedočerpání o 5,7 mld. Kč), při meziročním poklesu o 3,8 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Čerpání představovaly především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 76,0 mld. Kč, což je o 2,3 mld. Kč více než v roce 2007 (73,7 mld. Kč). Dalších 24,0 mld. Kč představovaly transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 47,3 mld. Kč, tj. 99,0 % rozpočtu (nedočerpání o 0,5 mld. Kč), při meziročním poklesu o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,4 %.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 44,7 mld. Kč, tj. 100,7 % rozpočtu (překročení o 0,3 mld. Kč) a meziročně vzrostly o 10,6 mld. Kč, tj. o 31,1 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 30,3 mld. Kč, což představuje 104,3 % rozpočtu (překročení o 1,3 mld. Kč), a jejich objem je nad úrovní roku 2007 o 2,9 mld. Kč, tj. o 10,6 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 108,1 mld. Kč, což představuje 84,9 % rozpočtu (nedočerpání rozpočtu o 19,2 mld. Kč), při meziročním poklesu o 10,3 mld. Kč, tj. o 8,7 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Celkové saldo hospodaření státního rozpočtu za rok 2008 vykázalo schodek ve výši 19,4 mld. Kč. Tento výsledek je o 47,0 mld. Kč lepší než v roce 2007 a o 52,0 mld. Kč lepší než činila rozpočtovaná výše (k rozpočtu po změnách k 31.12.2008).

Proti stavu na konci listopadu (schodek 6,5 mld. Kč) došlo v samotném prosinci k propadu hospodaření státního rozpočtu o 12,9 mld. Kč (příjmy činily 117,6 mld. Kč a výdaje 130,4 mld. Kč).

Výsledek hospodaření je nejlepším od roku 1997, kdy schodek hospodaření státního rozpočtu dosáhl výše 15,7 mld. Kč.

v mil. Kč
leden-prosinec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo SR -46 061 -67 705 -45 716 -109 053 -93 684 -56 338 -97 580 -66 392 -19 372

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-prosinec 2007
Index skutečnost 2008/2007
Skutečnost leden-prosinec Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-prosinec % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 1025,88 1036,51 1050,29 1064,57 101,4 106,4 103,8
v tom:
Daňové příjmy celkem 900,79 938,35 938,35 930,64 99,2 103,3 103,3
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 533,50 551,30 551,30 545,03 98,9 103,2 102,2
v tom:
- DPH 166,63 191,90 191,90 177,96 92,7 101,9 106,8
- spotřební daně**) 131,59 134,80 134,80 125,56 93,1 100,2 95,4
- daně z příjmů PO 114,75 117,90 117,90 127,56 108,2 106,7 111,2
- daně z příjmů FO 102,14 90,20 90,20 95,03 105,4 104,1 93,0
vybíraná srážkou 6,05 3,90 3,90 7,27 186,4 121,0 120,1
ze závislé činnosti 87,20 78,00 78,00 78,55 100,7 104,3 90,1
z přiznání 8,89 8,30 8,30 9,21 111,0 93,6 103,6
- správní poplatky vč. kolků 4,12 4,60 4,60 4,11 89,5 89,5 99,9
- majetkové daně 10,58 8,80 8,80 10,41 118,3 117,5 98,4
- clo 1,44 1,30 1,30 2,20 169,5 119,6 153,5
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,31 1,30 1,30 1,34 103,2 100,8 102,4
- ostatní daňové příjmy***) 0,95 0,50 0,50 0,84 168,2 317,7 88,2
Pojistné SZ 367,29 387,05 387,05 385,61 99,6 103,5 105,0
z toho: na důchody 302,47 321,29 321,29 317,56 98,8 102,7 105,0
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 125,09 98,16 111,94 133,93 119,6 135,1 107,1
v tom:
- kapitoly 85,93 86,38 94,72 93,12 98,3 124,8 108,4
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 38,84 76,04 84,20 34,56 41,0 62,0 89,0
převody z fondů OSS 38,28 0,00 0,18 47,74 x x 124,7
- kapitola Operace SFA 1,77 2,61 2,61 11,75 450,5 137,3 663,7
- kapitola Státní dluh 0,00 1,46 1,46 7,09 485,4 x x
- VPS 37,39 7,71 13,16 21,98 220,9 166,6 77,7
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 3,03 0,07 0,07 0,11 174,6 374,7 3,7
- splátky půjček ze zahraničí 0,25 0,69 0,69 0,52 75,6 32,6 208,6
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 8,35 0,00 0,00 4,88 x x 58,4
- soudní poplatky vč. kolků 0,94 0,70 0,70 0,96 136,6 134,3 101,8
- přijaté sankční platby 2,25 1,43 1,43 0,43 29,8 179,9 18,9
- ostatní příjmy VPS***) 22,57 4,83 10,27 15,8 215,9 119,3 98,2

*) Rozpočet upravený k 30.9.2008
**) včetně tzv. ekologických daní (daň z elektřiny, zemního plynu a některých dalších plynů a pevných paliv) vybíraných od roku 2008
***) dopočet do celku

 

Pokladní čerpání výdajů:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-prosinec 2007
Index skutečnost 2008/2007
Skutečnost
leden-prosinec
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost
leden-prosinec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 1092,27 1107,31 1121,63 1083,94 96,6 103,4 99,2
Běžné výdaje 973,85 978,94 994,39 975,86 98,1 101,9 100,2
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 95,76 98,49 98,62 97,33 98,7 98,8 101,6
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 47,46 47,75 47,75 47,25 99,0 100,5 99,6
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 119,88 123,86 121,72 116,04 95,3 97,0 96,8
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 40,64 46,54 53,66 47,64 88,8 82,5 117,2
- neinvest. transfery státním fondům 51,19 36,99 42,68 32,92 77,1 152,8 64,3
- neinvest. transfery občanským sdružením 3,24 2,67 5,37 3,48 64,8 116,1 107,4
- sociální dávky 387,60 393,97 393,25 400,95 102,0 100,2 103,4
z toho:
důchody 289,86 305,60 305,38 312,54 102,3 100,9 107,8
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 7,24 7,00 7,00 7,11 101,6 100,1 98,3
ostatní soc.dávky 41,04 35,67 36,03 39,33 109,1 106,2 95,8
státní soc.podpora 49,47 45,70 44,84 41,97 93,6 92,5 84,8
- aktivní pol.zaměstnanosti 7,75 6,94 9,20 6,13 66,7 151,7 79,1
- prostředky na insolventnost 0,30 0,20 0,20 0,15 75,2 98,5 50,9
- stavební spoření 14,98 15,00 15,00 14,22 94,8 104,7 95,0
- státní příspěvek na důchodové připojištění 4,53 5,10 5,10 4,99 97,9 100,6 110,3
- převod do fondu státních záruk 12,16 8,48 0,00 0,00 x 100,0 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 27,37 29,87 29,02 30,27 104,3 91,2 110,6
- kapitola Státní dluh 34,13 45,46 44,43 44,73 100,7 89,6 131,1
- kapitola Operace SFA 0,07 1,62 1,63 0,21 13,0 7,2 323,0
- ostatní běžné výdaje**) 126,81 118,67 126,78 129,54 102,2 115,3 102,2
Kapitálové výdaje 118,42 128,37 127,24 108,08 84,9 117,3 91,3
SALDO SR CELKEM -66,39 -70,80 -71,34 -19,37 27,2 72,3 29,2

*) Rozpočet upravený k 30.9.2008
**) dopočet do celku

 

Celostátní daňové příjmy - meziroční srovnání:

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 29.12.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.12.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.12.***) % plnění 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
Daňové příjmy 644,95 637,99 98,9 699,40 721,93 103,2 751,20 745,57 99,3 83,9 23,6 113,2 103,3
- DPH 222,30 217,78 98,0 232,10 236,38 101,8 274,50 255,19 93,0 18,6 18,8 108,5 108,0
- spotřební daň 126,20 119,55 94,7 138,70 138,95 100,2 142,30 133,03 93,5 19,4 -5,9 116,2 95,7
- clo 1,20 1,22 101,5 1,20 1,44 119,6 1,30 2,20 169,5 0,2 0,8 117,8 153,5
- daně z příjmů PO 124,80 135,44 108,5 152,50 162,79 106,7 168,60 182,51 108,3 27,4 19,7 120,2 112,1
- daně z příjmů FO 140,40 136,92 97,5 146,60 151,97 103,7 135,40 143,31 105,8 15,1 -8,7 111,0 94,3
z kapitálových výnosů 6,50 7,43 114,3 7,10 8,58 120,9 5,60 10,38 185,3 1,2 1,8 115,5 120,9
závislá činnost 105,80 111,63 105,5 121,20 126,39 104,3 114,00 115,18 101,0 14,8 -11,2 113,2 91,1
z přiznání 28,10 17,85 63,5 18,30 17,00 92,9 15,80 17,75 112,3 -0,9 0,7 95,2 104,4
- silniční daň 5,60 5,43 96,9 5,70 5,92 103,8 6,10 6,00 98,4 0,5 0,1 109,0 101,5
- daň z nemovitosti 5,10 5,02 98,4 5,40 5,12 94,9 5,50 5,20 94,5 0,1 0,1 102,1 101,4
- majetkové daně 10,30 8,52 82,7 9,00 10,58 117,5 8,80 10,41 118,3 2,1 -0,2 124,2 98,4
- dálniční poplatek 3,20 3,10 96,8 2,00 2,40 119,9 2,30 2,76 120,0 -0,7 0,4 77,4 115,1
- ostatní daně a poplatky 5,85 5,01 85,7 6,20 6,38 102,9 6,40 4,96 77,4 1,4 -1,4 127,3 77,7

*) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Doporučované

Nejčtenější