Novinky

Zvýšení podpory exportu a podnikání

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministr financí Miroslav Kalousek a ministr průmyslu a obchodu Martin Říman dnes na tiskové konferenci představili konkrétní opatření na zvýšení podpory exportu českých podniků. Tato opatření by měla pomoci zmírnit zpomalení tempa růstu exportně orientované české ekonomiky a přeorientovat vývoz na perspektivní trhy.

Mezi tato opatření prevence a eliminace rizik ze světové krize patří – podpora kapitálu České exportní banky (ČEB), posílení pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP, které jsou vlastněny státem.

Základní kapitál ČEB bude v této fázi cílově posílen o 1 – 2 mld. Kč, z toho neprodleně o 800 mil. Kč. To vytvoří dodatečný prostor pro poskytnutí státní podpory vývozu o cca 25 – 35 mld. Kč. Umožní to také vytvoření nových produktů ČEB zaměřených na podporu vývozu malých a středních podniků (MSP).

Co se týče činnosti EGAP, zásadním dočasným opatřením ke zvýšení účinnosti úvěrového pojištění je zavedení zvýšení pojistného krytí u všech typů pojištění vývozních úvěrů z dosavadních 95 až na 99%. Tím se snižuje spoluúčast pojištěného na škodě na pouhé 1 % a znamená významný přínos pro snížení rizikovosti exportu a jeho financování jak pro exportéry, tak i pro financující banky. Současně EGAP přichází se zlevněním svých služeb a širší škálou produktů.


Na podporu malého a středního podnikání, na program poskytování záruk za provozní úvěry navrhujeme zajistit prostředky cca 1,1 mld. Kč, a to z následujících zdrojů:

  • Prostředky z Obrátkového fondu Phare a splátek úvěrů poskytnutých ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka) v Operačním programu průmysl a podnikání v minulých letech. Tyto prostředky lze zajistit ve výši 600 mil. Kč.
  • Dividendy, vyplácené ČMZRB svým akcionářům v celkové výši 562 mil. Kč. Z této částky stát obdrží 388,6 mil. Kč.

Výše uvedenou částku cca 1,1 mld. Kč navrhujeme vložit do záručního fondu spravovaného ČMZRB a v rámci již vládou schváleného programu vyhlásit opatření  pro poskytování záruk za provozní úvěry MSP v průmyslu a stavebnictví jako subdodavatelům a finálním dodavatelům s přednostním zaměřením dodávek pro export, a to především se zapojením ČEB a EGAP. Tento program lze zahájit (v souladu s výzvou ostatních programů MPO na podporu MSP) k 1.2.2009, s tím, že prostředky z dividend budou zapojeny po jejich vyplacení bankou, tj. v průběhu května.

Ještě v letošním roce dojde k posílení rozpočtu PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) minimálně o 300 mil. Kč, což umožní zvýšit dostupnost investičních úvěrů pro MSP v zemědělství.

Dalším krokem je připravovaná změna zákona č.58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Změna zákona umožní, aby státem  podporované úvěrování vývozu poskytovaly i komerční banky prostřednictvím tzv. mechanismu vyrovnávání úrokových sazeb. Tím se podstatě zvýší celková obslužnost financování českého exportu a zvýší počet českých vývozců využívajících státem podporované financování vývozu.


Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF ČR
Mgr. Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí MPO

Doporučované

Nejčtenější