Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až listopad 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.9.2008) došlo v celkových příjmech a výdajích k úpravám - celkové příjmy byly stanoveny ve výši 1 050,3 mld. Kč, celkové výdaje 1 121,6 mld. Kč a schodek 71,3 mld. Kč. Ke zvýšení rozpočtovaného schodku došlo na základě § 2, odst. 2 zákona o státním rozpočtu a na základě § 24 odst. 1d a 4 a § 48 odst. 7 rozpočtových pravidel.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 30. listopadu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 947,0 mld. Kč, celkové výdaje 953,5 mld. Kč a schodek hospodaření 6,5 mld. Kč (v listopadu 2007 vykázán přebytek 12,8 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-listopad 2007 2008 % plnění v roce 2007 Index 2008/2007
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-listopad % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 908,23 1036,51 1050,29 946,98 90,2 94,2 104,3
VÝDAJE CELKEM 895,46 1107,31 1121,63 953,49 85,0 84,8 106,5
SALDO 12,77 -70,80 -71,34 - 6,52 9,1 -13,9 - 51,0

*) Rozpočet upravený k 30.9.2008

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 947,0 mld. Kč představovaly 90,2 % rozpočtu (v listopadu 2007 plněny na 94,2 %) a proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 38,7 mld. Kč, tj. o 4,3 %. Meziroční růst ovlivnily především příjmy z daní a poplatků (růst o 16,9 mld. Kč, tj. o 3,6 %) a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (růst o 19,4 mld. Kč, tj. o 5,9 %).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 484,0 mld. Kč, což představuje 87,8 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 16,9 mld. Kč, tj. o 3,6 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 2,6 procentního bodu horší.

Meziroční růst byl ovlivněn především inkasem daní z příjmů právnických osob a DPH.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 104,7 mld. Kč představovaly 88,8 % rozpočtu (loni to bylo na 86,3 %), což představuje meziroční růst o 12,0 mld. Kč, tj. o 12,9 %. Rozpočet 2008 počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 84,0 mld. Kč, tj. 93,2 % rozpočtu (loni plnění na 91,6 %) při meziročním poklesu o 5,8 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Rozpočet 2008 uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (vliv zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 70,3 mld. Kč při plnění rozpočtu na 90,1 % (loni to bylo 92,8 %) a meziročním poklesu o 7,3 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 7,1 mld. Kč znamená meziroční růst o 0,4 mld. Kč (tj. o 5,2 %) a plnění rozpočtu na 85,9 % (loni to bylo na 71,3 %). Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 6,6 mld. Kč, což představuje 169,6 % rozpočtu (loni 109,7 %); meziročně byla vyšší o 1,1 mld. Kč, tj. o 20,6 %. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso DPH činilo 164,2 mld. Kč, tj. 85,6 % rozpočtu, což je o 7,1 procentního bodu nižší plnění než v listopadu minulého roku. Meziroční růst o 12,5 mld. Kč, tj. o 8,2 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2007 - vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) nižší.

Inkaso spotřebních daní (včetně tzv. ekologických daní) dosáhlo 114,0 mld. Kč, což představuje 84,6 % rozpočtu (loni to bylo 88,7 %) a meziroční pokles o 2,4 mld. Kč, tj. o 2,1 %. Rozpočet 2008 počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního hrubého výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.11.2008 výše 660,7 mld. Kč, což představuje 88,0 % rozpočtu a meziroční růst o 29,5 mld. Kč, tj. o 4,7 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 631,2 mld. Kč, tj. 90,2 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 67,1 mld. Kč, tj. o 11,9 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 350,2 mld. Kč, což představuje 90,5 % rozpočtu (loni to bylo 93,2 %) a meziroční růst o 19,4 mld. Kč, tj. o 5,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 288,4 mld. Kč, tj. 89,8 % rozpočtu (loni to bylo 92,5 %), při meziročním růstu o 16,0 mld. Kč, tj. o 5,9 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 % proti skutečnosti roku 2007).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly ke konci listopadu 2008 celkem 112,8 mld. Kč, což je 100,8 % rozpočtu (loni plnění na 119,2 %) a o 2,4 mld. Kč, tj. o 2,2 %, více než v listopadu loňského roku (rozpočet po změnách uvažuje s meziročním růstem o 20,9 % proti rozpočtu po změnách roku 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) 45,9 mld. Kč, což je o 8,8 mld. Kč více než loni. Jsou zde obsaženy především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 29,7 mld. Kč (plnění na 35,3 %), což je o 3,6 mld. Kč pod úrovní stejného období minulého roku. Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci listopadu dosáhla již 6,2 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 953,5 mld. Kč čerpané ke konci listopadu 2008 představují 85,0 % rozpočtu (v listopadu 2007 to bylo 84,8 %), což znamená meziroční růst o 58,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu po změnách 2007, předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 2,7 %, resp. 6,2 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 860,6 mld. Kč, tj. na 86,5 % rozpočtu (loni to bylo na 86,3 %). Proti loňskému listopadu vzrostly o 36,2 mld. Kč, tj. o 4,4 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 1,8 % proti skutečnosti 2007, resp. o 4,1 % proti rozpočtu po změnách 2007).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představovalo 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 30.11.2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 366,4 mld. Kč, tj. 93,2 % rozpočtu (loni to bylo 91,7 %), při meziročním růstu o 11,8 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Z toho na důchody připadlo 285,3 mld. Kč, tj. 93,4 % rozpočtu (loni to bylo 92,7 %), při meziročním růstu o 19,0 mld. Kč, tj. o 7,1 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 113,0 mld. Kč představuje 92,9 % rozpočtu a proti roku 2007 je nižší o 1,0 mld. Kč, tj. o 0,9 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 76,0 mld. Kč, což je o 2,3 mld. Kč více než v roce 2007 (již byla zaplacena záloha na 4. čtvrtletí). Dalších 22,1 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 43,3 mld. Kč, tj. 90,7% rozpočtu. Meziročně klesly o 0,2 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci listopadu 2008 čerpány ve výši 41,4 mld. Kč, tj. 93,1 % rozpočtu, a jsou nad úrovní stejného období roku 2007 o 9,6 mld. Kč, tj. o 30,1 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 27,1 mld. Kč, což představuje 93,3 % rozpočtované výše a meziroční růst o 3,0 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 92,9 mld. Kč, což představuje 73,0 % rozpočtu po změnách (v roce 2007 to bylo 70,4 %), při meziročním růstu o 21,9 mld. Kč, tj. o 30,8 %. Vysoký meziroční růst byl způsoben především transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury, které již dosáhly 28,0 mld. Kč (za leden až listopad 2007 to bylo 9,9 mld. Kč) a také usnesením vlády č. 476/2008, resp. usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 461/2008, na jejichž základě došlo v květnu k transferu 12,0 mld. Kč na „drážní dopravu“.

 

Saldo hospodaření státního rozpočtu

Saldo státního rozpočtu ke konci listopadu 2008 dosáhlo schodku 6,5 mld. Kč a je lepší o 58,9 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-65,4 mld. Kč). Proti stejnému období roku 2007 je to výsledek horší o 19,3 mld. Kč.

V samotném měsíci listopadu se hospodaření státního rozpočtu zhoršilo o 17,5 mld. Kč (příjmy činily 66,5 mld. Kč a výdaje 84,0 mld. Kč). V roce 2007 skončilo hospodaření v samotném listopadu schodkem 14,4 mld. Kč (příjmy ve výši 72,9 mld. Kč a výdaje 87,3 mld. Kč). Nižší příjmy proti listopadu 2007 (o 6,4 mld. Kč) způsobily především nižší daňové příjmy (o 3,6 mld. Kč – z toho o 1,9 mld. Kč spotřební daně a o 1,1 mld. Kč daně z příjmů fyzických osob).

v mil. Kč
leden-listopad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo SR -19 098 -59 796 -41 726 -92 209 -66 376 201 -30 916 12 768 -6 517

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR leden-listopad 2007 Index skutečnost 2008/2007
Skutečnost leden-listopad Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-listopad % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 908,23 1036,51 1050,29 946,98 90,2 94,2 104,3
v tom:
Daňové příjmy celkem 797,88 938,35 938,35 834,19 88,9 91,5 104,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 467,05 551,30 551,30 483,96 87,8 90,4 103,6
v tom:
- DPH 151,73 191,90 191,90 164,20 85,6 92,7 108,2
- spotřební daně**) 116,41 134,80 134,80 114,01 84,6 88,7 97,9
- daně z příjmů PO 92,74 117,90 117,90 104,71 88,8 86,3 112,9
- daně z příjmů FO 89,88 90,20 90,20 84,03 93,2 91,6 93,5
vybíraná srážkou 5,48 3,90 3,90 6,61 169,6 109,7 120,6
ze závislé činnosti 77,62 78,00 78,00 70,29 90,1 92,8 90,6
z přiznání 6,78 8,30 8,30 7,13 85,9 71,3 105,2
- správní poplatky vč. kolků 3,45 4,60 4,60 3,44 74,8 74,9 99,9
- majetkové daně 9,39 8,80 8,80 9,45 107,4 104,4 100,6
- clo 1,33 1,30 1,30 2,04 157,0 110,6 153,8
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,18 1,30 1,30 1,25 96,4 90,9 106,0
- ostatní daňové příjmy***) 0,94 0,50 0,50 0,82 164,4 315,0 87,0
Pojistné SZ 330,82 387,05 387,05 350,23 90,5 93,2 105,9
z toho: na důchody 272,44 321,29 321,29 288,42 89,8 92,5 105,9
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 110,35 98,16 111,94 112,78 100,8 119,2 102,2
v tom:
- kapitoly 77,97 86,38 94,72 84,87 89,6 113,2 108,9
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 33,33 76,04 84,20 29,70 35,3 53,2 89,1
převody z fondů OSS 37,13 0,00 0,18 45,92 x x 123,7
- kapitola Operace SFA 1,51 2,61 2,61 1,92 73,7 117,5 126,9
- kapitola Státní dluh 0,00 1,46 1,46 6,22 426,2 x x
- VPS 30,87 7,71 13,16 25,99 197,6 137,6 84,2
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,09 0,07 0,07 0,10 154,7 10,7 116,6
- splátky půjček ze zahraničí 0,21 0,69 0,69 0,48 69,1 27,8 223,6
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 5,74 0,00 0,00 4,88 x x 84,9
- soudní poplatky vč. kolků 0867 0,70 0,70 0,87 124,2 122,4 101,4
- přijaté sankční platby 2,13 1,43 1,43 0,30 21,2 170,7 142,2
- ostatní příjmy VPS***) 21,84 4,83 10,27 19,37 188,6 115,5 88,7

*) Rozpočet upravený k 30.9.2008
**) včetně tzv. ekologických daní (daň z elektřiny, zemního plynu a některých dalších plynů a pevných paliv) vybíraných od roku 2008
***) dopočet do celku

 

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.11.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.11.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 28.11.***) % plnění 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
Daňové příjmy 644,95 564,10 87,5 699,40 631,20 90,2 751,20 660,73 88,0 67,1 29,5 111,9 104,7
- DPH 222,30 200,25 90,1 232,10 215,28 92,8 274,50 235,46 85,8 15,0 20,2 107,5 109,4
- spotřební daň 126,20 109,25 86,6 138,70 123,10 88,8 142,30 120,85 84,9 13,9 -2,2 112,7 98,2
- clo 1,20 1,09 91,2 1,20 1,33 110,6 1,30 2,04 157,0 0,2 0,7 121,2 153,8
- daně z příjmů PO 124,80 109,35 87,6 152,50 131,55 86,3 168,60 150,25 89,1 22,2 18,7 120,3 114,2
- daně z příjmů FO 140,40 120,05 85,5 146,60 133,15 90,8 135,40 126,22 93,02 13,1 -6,9 110,9 94,8
vybíraná srážkou 6,50 6,72 103,4 7,10 7,74 109,0 5,60 9,42 168,2 1,0 1,7 115,1 121,7
závislá činnost 105,80 99,29 93,8 121,20 112,48 92,8 114,00 103,06 90,4 13,2 -9,4 113,3 91,6
z přiznání 28,10 14,03 49,9 18,30 12,93 70,7 15,80 13,74 86,9 -1,1 0,8 92,1 106,2
- silniční daň 5,60 4,55 81,3 5,70 4,99 87,5 6,10 5,12 83,9 0,4 0,1 109,5 102,6
- daň z nemovitosti 5,10 4,66 91,4 5,40 4,68 86,6 5,50 4,50 81,8 0,0 -0,2 100,4 96,2
- majetkové daně 10,30 7,61 73,8 9,00 9,39 104,4 8,80 9,45 107,4 1,8 0,1 123,5 100,6
- dálniční poplatek 3,20 2,87 89,6 2,00 2,15 107,6 2,30 2,57 111,8 -0,7 0,4 75,1 119,5
- ostatní daně a poplatky 5,85 4,43 75,7 6,20 5,57 89,9 6,40 4,26 66,6 1,1 -1,3 125,9 76,5

*) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR leden-listopad 2007 Index skutečnost 2008/2007
Skutečnost leden-listopad Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-listopad % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 895,46 1107,31 1121,63 953,49 85,0 84,8 106,5
Běžné výdaje 824,42 978,94 994,39 860,59 86,5 86,3 104,4
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 77,36 98,49 98,62 78,23 79,3 79,9 101,1
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 43,53 47,75 47,75 43,31 90,7 92,2 99,5
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 114,08 123,86 121,72 113,05 92,9 92,3 99,1
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 35,80 46,54 53,66 42,56 79,3 72,6 118,9
- neinvest. transfery státním fondům 20,24 36,99 42,68 19,89 46,6 60,4 98,3
- neinvest. transfery občanským sdružením 2,70 2,67 5,37 3,31 61,6 96,7 122,5
- sociální dávky 354,70 393,97 393,25 366,45 93,2 91,7 103,3
z toho:
důchody 266,25 305,60 305,38 285,25 93,4 92,7 107,1
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 6,49 7,00 7,00 6,47 92,4 89,8 99,7
ostatní soc.dávky 37,44 35,67 36,03 36,10 100,2 96,9 96,4
státní soc.podpora 44,52 45,70 44,84 38,62 86,1 83,2 86,8
- aktivní pol.zaměstnanosti 5,01 6,94 9,20 5,45 59,2 97,9 108,8
- prostředky na insolventnost 0,18 0,20 0,20 0,14 68,2 60,5 75,2
- stavební spoření 14,98 15,00 15,00 14,22 94,8 104,7 95,0
- státní příspěvek na důchodové připojištění 4,53 5,10 5,10 4,99 97,9 100,6 110,3
- převod do fondu státních záruk 4,80 8,48 0,00 0,00 x 39,5 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 24,04 29,87 29,02 27,08 93,3 80,1 112,6
- kapitola Státní dluh 31,78 45,46 44,43 41,35 93,1 83,4 130,1
- kapitola Operace SFA 0,06 1,62 1,63 0,20 12,1 6,8 319,8
- ostatní běžné výdaje**) 90,63 118,67 126,78 100,39 79,2 82,4 110,8
Kapitálové výdaje 71,05 128,37 127,24 92,90 73,0 70,4 130,8
SALDO SR CELKEM 12,77 -70,80 -71,34 -6,52 9,1 -13,9 -51,0

*) Rozpočet upravený k 30.9.2008
**) dopočet do celku

 

 

Doporučované

Nejčtenější