Novinky

Návrh daňového řádu ve vládě

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Na svém zítřejším zasedání bude vláda projednávat návrh daňového řádu, jenž je naplněním prvního pilíře Daňové reformy 2010, kterou Ministerstvo financí jako celek představilo v dubnu tohoto roku. Reforma má tři pilíře, prvním je změna zdaňování příjmů a majetku, druhým pilířem je právě předkládaná změna daňového procesu, třetím pak institucionální změna spočívající ve vytvoření jednoho výběrního místa pro daně, cla a pojistné.

Návrh daňového řádu představuje novou komplexní úpravu daňového procesu, která má nahradit v současnosti již nevyhovující zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Návrh významným způsobem posiluje právní jistotu a klientský přístup vůči poplatníkům. Cílem je snížení administrativních nákladů vůči těm, kteří své daňové povinnosti plní řádně a poctivě a vytvoření účinných nástrojů vůči nepoctivým poplatníkům. V návrhu dochází i k omezení některých pravomocí ministra financí a jemu podřízených pracovníků, např. zrušení pravomoci promíjet daň v individuálním případě. “Pokud je systém dobře nastaven, není v něm místo pro mimořádné pravomoci,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Reaguje na poptávku po jasné, terminologicky jednotné a systematické právní normě, která by daňovým subjektům i berním úředníkům umožnila orientovat se v dané problematice bez nutnosti hledat výklad v metodických pokynech a proměnlivé judikatuře. Odpovídá tak požadavkům moderního procesu a dobré správy.

V posledních dvou letech byla do přípravy návrhu daňového řádu zapojená odborná i laická veřejnost. Za tím účelem byla ministrem financí Miroslavem Kalouskem ustavena Expertní skupina složena ze zástupců podnikatelů, soudů, daňové správy, Komory daňových poradců, akademické obce a Ministerstva financí, v níž byly diskutovány zásadní otázky návrhu a hledána odpovídající řešení a jejíž činnost znamenala zásadní posun v legislativních pracích. Zároveň proběhla veřejná diskuse na webových stránkách http://www.dane2010.cz/. Ministerstvo financí by tímto rádo poděkovalo všem zúčastněným.

Výčet konkrétních očekávaných přínosů naleznete v příloze.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Příloha - k návrhu daňového řádu

Doporučované

Nejčtenější