Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.9.2008) došlo v celkových příjmech a výdajích k úpravám - celkové příjmy byly stanoveny ve výši 1 050,3 mld. Kč, celkové výdaje 1 121,6 mld. Kč a schodek 71,3 mld. Kč. Ke zvýšení rozpočtovaného schodku došlo na základě § 2, odst. 2 zákona o státním rozpočtu a na základě § 24 odst. 1d a 4 a § 48 odst. 7 rozpočtových pravidel.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. říjnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 880,5 mld. Kč, celkové výdaje 869,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 10,9 mld. Kč (v říjnu 2007 vykázán přebytek 27,2 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-říjen 2007 2008 % plnění v roce 2007 Index 2008/2007
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-říjen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 835,37 1036,51 1050,29 880,48 83,8 86,6 105,4
VÝDAJE CELKEM 808,17 1107,31 1121,63 869,54 77,5 76,5 107,6
SALDO 27,20 -70,80 -71,34 10,94 -15,3 -29,6 40,2

*) Rozpočet upravený k 30.9.2008

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 880,5 mld. Kč představovaly 83,8 % schváleného rozpočtu (v říjnu 2007 plněny na 86,6 %) a proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 45,1 mld. Kč, tj. o 5,4 %. Meziroční růst ovlivnily především příjmy z daní a poplatků (růst o 20,6 mld. Kč, tj. o 4,7 %) a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (růst o 19,5 mld. Kč, tj. o 6,5 %).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 455,2 mld. Kč, což představuje 82,6 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 20,6 mld. Kč, tj. o 4,7 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,5 procentního bodu horší.

Meziroční růst byl ovlivněn především inkasem daní z příjmů právnických osob a DPH.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 104,1 mld. Kč představovala 88,3 % rozpočtu (loni to bylo na 85,3 %), což představuje meziroční růst o 12,4 mld. Kč, tj. o 13,6 %. Rozpočet 2008 počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 76,5 mld. Kč, tj. 84,8 % rozpočtu (loni plnění na 82,8 %) při meziročním poklesu o 4,7 mld. Kč, tj. o 5,8 %. Rozpočet 2008 uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (vliv zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 63,5 mld. Kč při plnění rozpočtu na 81,4 % (loni to bylo 83,4 %) a meziročním poklesu o 6,2 mld. Kč, tj. o 8,9 %. Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 7,0 mld. Kč znamená meziroční růst o 0,4 mld. Kč (tj. o 6,2 %) a plnění rozpočtu na 83,9 % (loni to bylo na 69,0 %). Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 6,1 mld. Kč, což představuje 155,4 % rozpočtu (loni 99,9 %); meziročně byla vyšší o 1,1 mld. Kč, tj. o 21,3 %. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso spotřebních daní (včetně tzv. ekologických daní) dosáhlo 102,9 mld. Kč, což představuje 76,3 % rozpočtu (loni to bylo 78,7 %) a meziroční pokles o 0,5 mld. Kč, tj. o 0,5 %. Rozpočet 2008 počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso DPH činilo 156,1 mld. Kč, tj. 81,3 % rozpočtu, což je o 6,6 procentního bodu nižší plnění než v říjnu minulého roku. Meziroční růst o 12,3 mld. Kč, tj. o 8,5 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2007 - vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) nižší.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního hrubého výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.10.2008 výše 622,9 mld. Kč, což představuje 82,9 % rozpočtu a meziroční růst o 34,0 mld. Kč, tj. o 5,8 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 588,9 mld. Kč, tj. 84,2 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 64,2 mld. Kč, tj. o 12,2 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 318,6 mld. Kč, což představuje 82,3 % rozpočtu (loni to bylo 84,3 %) a meziroční růst o 19,5 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 262,4 mld. Kč, tj. 81,7 % rozpočtu (loni to bylo 83,7 %), při meziročním růstu o 16,1 mld. Kč, tj. o 6,5 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 % proti skutečnosti roku 2007).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly ke konci října 2008 celkem 106,6 mld. Kč, což je 95,3 % rozpočtu (loni plnění na 109,7 %) a o 5,0 mld. Kč, tj. o 5,0 %, více než v říjnu loňského roku (rozpočet po změnách uvažuje s meziročním růstem o 20,9 % proti rozpočtu po změnách roku 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) 43,8 mld. Kč, což je o 8,4 mld. Kč více než loni. Jsou zde obsaženy především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 28,0 mld. Kč (plnění na 33,2 %), což je mírně pod úrovní stejného období minulého roku. Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci října dosáhla již 5,8 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 869,5 mld. Kč čerpané ke konci října 2008 představují 77,5 % rozpočtu (v říjnu 2007 to bylo 76,5 %), což znamená meziroční růst o 61,4 mld. Kč, tj. o 7,6 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu po změnách 2007, předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 2,7 %, resp. 6,2 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 787,6 mld. Kč, tj. na 79,2 % rozpočtu (loni to bylo na 78,0 %). Proti loňskému říjnu vzrostly o 42,1 mld. Kč, tj. o 5,6 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 1,8 % proti skutečnosti 2007, resp. o 4,1 % proti rozpočtu po změnách 2007).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představovalo 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 31.10.2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 334,1 mld. Kč, tj. 85,0 % rozpočtu (loni to bylo 82,8 %), při meziročním růstu o 13,8 mld. Kč, tj. o 4,3 %. Z toho na důchody připadlo 260,1 mld. Kč, tj. 85,2 % rozpočtu (loni to bylo 83,5 %), při meziročním růstu o 20,1 mld. Kč, tj. o 8,4 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 108,8 mld. Kč představuje 89,4 % rozpočtu a proti roku 2007 je nižší o 1,5 mld. Kč, tj. o 1,4 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 75,0 mld. Kč, což je o 1,3 mld. Kč více než v roce 2007 (v září 2008 byla zaplacena velká část zálohy na 4. čtvrtletí). Dalších 20,3 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 39,4 mld. Kč, tj. 82,5 % rozpočtu. Meziročně klesly o 0,2 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci října 2008 čerpány ve výši 38,1 mld. Kč, tj. 85,8 % rozpočtu, a jsou nad úrovní stejného období roku 2007 o 8,3 mld. Kč, tj. o 28,0 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 24,5 mld. Kč, což představuje 84,3 % rozpočtované výše a meziroční růst o 2,8 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 81,9 mld. Kč, což představuje 64,4 % rozpočtu po změnách (v roce 2007 to bylo 62,1 %), při meziročním růstu o 19,3 mld. Kč, tj. o 30,8 %. Vysoký meziroční růst byl způsoben především transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury, které již dosáhly 24,1 mld. Kč (za leden až říjen 2007 to bylo 13,7 mld. Kč) a také usnesením vlády č. 476/2008, resp. usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 461/2008, na jejichž základě došlo v květnu k transferu 12,0 mld. Kč na „drážní dopravu“.

 

Saldo hospodaření státního rozpočtu

Saldo státního rozpočtu ke konci října 2008 dosáhlo přebytku 10,9 mld. Kč a je lepší o 70,4 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-59,4 mld. Kč). Proti stejnému období roku 2007 je to výsledek horší o 16,3 mld. Kč.

V samotném měsíci říjnu se hospodaření státního rozpočtu zlepšilo o 0,5 mld. Kč (příjmy činily 86,0 mld. Kč a výdaje 85,5 mld. Kč). V roce 2007 skončilo hospodaření v samotném říjnu schodkem 9,1 mld. Kč (příjmy ve výši 86,9 mld. Kč a výdaje 96,0 mld. Kč). Nižší výdaje proti říjnu 2007 (o 10,4 mld. Kč) způsobila především záloha na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji, která byla v roce 2008 poskytnuta již v září, zatímco v roce 2007 až v říjnu (ve výši 17,8 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-říjen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo SR -11 317 -35 432 -32 320 -82 942 -59 466 15 181 -12 675 27 199 10 941

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR leden-říjen 2007 Index skutečnost 2008/2007
Skutečnost leden-říjen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-říjen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 835,37 1036,51 1050,29 880,48 83,8 86,6 105,4
v tom:
Daňové příjmy celkem 733,76 938,35 938,35 773,83 82,5 84,2 105,5
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 434,68 551,30 551,30 455,24 82,6 84,1 104,7
v tom:
- DPH 143,80 191,90 191,90 156,09 81,3 87,9 108,5
- spotřební daně**) 103,38 134,80 134,80 102,88 76,3 78,7 99,5
- daně z příjmů PO 91,66 117,90 117,90 104,09 88,3 85,3 113,6
- daně z příjmů FO 81,25 90,20 90,20 76,51 84,8 82,8 94,2
vybíraná srážkou 4,99 3,90 3,90 6,06 155,4 99,9 121,3
ze závislé činnosti 69,70 78,00 78,00 63,49 81,4 83,4 91,1
z přiznání 6,55 8,30 8,30 6,96 83,9 69,0 106,2
- správní poplatky vč. kolků 3,17 4,60 4,60 3,20 69,5 68,9 101,0
- majetkové daně 8,25 8,80 8,80 8,61 97,8 91,7 104,4
- clo 1,19 1,30 1,30 1,90 145,9 98,8 160,0
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,06 1,30 1,30 1,16 89,2 81,3 109,6
- ostatní daňové příjmy***) 0,93 0,50 0,50 0,81 162,7 309,1 87,7
Pojistné SZ 299,08 387,05 387,05 318,60 82,3 84,3 106,5
z toho: na důchody 246,30 321,29 321,29 262,37 81,7 83,7 106,5
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 101,61 98,16 111,94 106,64 95,3 109,7 105,0
v tom:
- kapitoly 69,90 86,38 94,72 80,36 84,8 101,5 115,0
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 28,01 76,04 84,20 27,97 33,2 44,7 99,9
převody z fondů OSS 35,38 0,00 0,18 43,80 x x 123,8
- kapitola Operace SFA 1,49 2,61 2,61 1,65 63,2 115,9 110,4
- kapitola Státní dluh 0,00 1,46 1,46 5,82 398,8 x x
- VPS 30,22 7,71 13,16 24,63 187,2 134,6 81,5
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,07 0,07 0,07 0,09 135,3 8,9 121,8
- splátky půjček ze zahraničí 0,19 0,69 0,69 0,44 63,7 25,0 228,7
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 5,34 0,00 0,00 4,88 x x 91,3
- soudní poplatky vč. kolků 0,77 0,70 0,70 0,79 112,3 109,7 102,4
- přijaté sankční platby 2,24 1,43 1,43 0,21 14,4 179,3 9,2
- ostatní příjmy VPS***) 21,60 4,83 10,27 18,23 177,5 114,2 84,4

*) Rozpočet upravený k 30.9.2008
**) včetně tzv. ekologických daní (daň z elektřiny, zemního plynu a některých dalších plynů a pevných paliv) vybíraných od roku 2008
***) dopočet do celku

 

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.10.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.10.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.10.***) % plnění 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
Daňové příjmy 644,95 524,78 81,4 699,40 588,95 84,2 751,20 622,91 82,9 64,16 33,97 112,2 105,8
- DPH 222,30 185,62 83,5 232,10 203,93 87,9 274,50 223,82 81,5 18,30 19,89 109,9 109,8
- spotřební daň 126,20 100,07 79,3 138,70 109,45 78,9 142,30 109,09 76,7 9,38 -0,36 109,4 99,7
- clo 1,20 0,96 80,1 1,20 1,19 98,8 1,30 1,90 145,9 0,22 0,71 123,3 160,0
- daně z příjmů PO 124,80 106,88 85,6 152,50 129,75 85,1 168,60 149,07 88,4 22,87 19,32 121,4 114,9
- daně z příjmů FO 140,40 109,08 77,7 146,60 120,53 82,2 135,40 115,08 85,0 11,45 -5,45 110,5 95,5
vybíraná srážkou 6,50 6,17 94,9 7,10 7,01 98,8 5,60 8,60 153,6 0,84 1,59 113,7 122,7
závislá činnost 105,80 89,31 84,4 121,20 101,01 83,3 114,00 93,10 81,7 11,70 -7,91 113,1 92,2
z přiznání 28,10 13,60 48,4 18,30 12,51 68,3 15,80 13,38 84,7 -1,09 0,87 92,0 107,0
- silniční daň 5,60 4,44 79,3 5,70 4,87 85,5 6,10 5,03 82,5 0,44 0,16 109,8 103,2
- daň z nemovitosti 5,10 4,00 78,5 5,40 3,74 69,3 5,50 3,82 69,5 -0,26 0,08 93,5 102,1
- majetkové daně 10,30 6,81 66,1 9,00 8,25 91,7 8,80 8,61 97,8 1,44 0,36 121,2 104,4
- dálniční poplatek 3,20 2,74 85,6 2,00 2,09 104,3 2,30 2,49 108,4 -0,65 0,41 76,1 119,5
- ostatní daně a poplatky 5,85 4,18 71,5 6,20 5,15 83,1 6,40 4,01 62,7 0,97 -1,14 123,2 77,9

*) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR leden-říjen 2007 Index skutečnost 2008/2007
Skutečnost leden-říjen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-říjen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 808,17 1107,31 1121,63 869,54 77,5 76,5 107,6
Běžné výdaje 745,54 978,94 994,39 787,63 79,2 78,0 105,6
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 69,24 98,49 98,62 69,98 71,0 71,5 101,1
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 39,61 47,75 47,75 39,38 82,5 83,9 99,4
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 110,32 123,86 121,72 108,81 89,4 89,3 98,6
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 31,60 46,54 53,66 38,21 71,2 64,1 120,9
- neinvest. transfery státním fondům 11,03 36,99 42,68 17,35 40,7 32,9 157,3
- neinvest. transfery občanským sdružením 2,55 2,67 5,37 3,14 58,5 91,2 123,3
- sociální dávky 320,32 393,97 393,25 334,11 85,0 82,8 104,3
z toho:
důchody 239,97 305,60 305,38 260,10 85,2 83,5 108,4
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,97 7,00 7,00 5,87 83,9 82,6 98,4
ostatní soc.dávky 33,89 35,67 36,03 32,78 91,0 87,7 96,7
státní soc.podpora 40,49 45,70 44,84 35,36 78,9 75,7 87,3
- aktivní pol.zaměstnanosti 4,46 6,94 9,20 4,97 54,0 87,2 111,3
- prostředky na insolventnost 0,17 0,20 0,20 0,12 59,6 56,3 70,6
- stavební spoření 14,98 15,00 15,00 14,22 94,8 104,7 95,0
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,35 5,10 5,10 3,70 72,6 74,4 110,6
- převod do fondu státních záruk 4,30 8,48 0,00 0,00 x 35,4 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 21,70 29,87 29,02 24,47 84,3 72,3 112,8
- kapitola Státní dluh 29,78 45,46 44,43 38,11 85,8 78,2 128,0
- kapitola Operace SFA 0,04 1,62 1,63 0,18 10,9 4,9 400,3
- ostatní běžné výdaje**) 82,09 118,67 126,78 90,89 71,7 74,6 110,7
Kapitálové výdaje 62,64 128,37 127,24 81,90 64,4 62,1 130,8
SALDO SR CELKEM 27,20 -70,80 -71,34 10,94 -15,3 -29,6 40,2

*) Rozpočet upravený k 30.9.2008
**) dopočet do celku

 

 

Doporučované

Nejčtenější