Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až září 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.6.2008) došlo v celkových příjmech a výdajích k úpravám - celkové příjmy byly stanoveny ve výši 1 040,6 mld. Kč, celkové výdaje 1 111,9 mld. Kč a schodek 71,3 mld. Kč. Ke zvýšení rozpočtovaného schodku došlo na základě § 2, odst. 2 zákona o státním rozpočtu.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 30. září 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 794,5 mld. Kč, celkové výdaje 784,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 10,5 mld. Kč (v září 2007 vykázán přebytek 36,3 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-září 2007 2008 % plnění v roce 2007 Index 2008/2007
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-září % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 748,52 1036,51 1040,56 794,46 76,3 78,8 106,1
VÝDAJE CELKEM 712,21 1107,31 1111,90 783,98 70,5 68,4 110,1
SALDO 36,32 -70,80 -71,34 10,47 -14,7 -39,7 28,8

*) Rozpočet upravený k 30.6.2008

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 794,5 mld. Kč představovaly 76,3 % schváleného rozpočtu (v září 2007 plněny na 78,8 %) a proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 45,9 mld. Kč, tj. o 6,1 %. Meziroční růst ovlivnily především příjmy z daní a poplatků (růst o 22,6 mld. Kč, tj. o 5,9 %) a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (růst o 18,6 mld. Kč, tj. o 6,9 %).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 406,5 mld. Kč, což představuje 73,7 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 22,6 mld. Kč, tj. o 5,9 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,6 procentního bodu horší.

Meziroční růst byl ovlivněn především inkasem daní z příjmů právnických osob a DPH.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 103,0 mld. Kč představovala 87,3 % rozpočtu (loni to bylo na 82,5 %), což představuje meziroční růst o 14,3 mld. Kč, tj. o 16,1 %. Rozpočet 2008 počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007. Vysoké inkaso této daně v samotném měsíci září (28,3 mld. Kč) souvisí s odvodem čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 68,9 mld. Kč, tj. 76,4 % rozpočtu (loni plnění na 74,5 %) při meziročním poklesu o 4,1 mld. Kč, tj. o 5,6 %. Rozpočet 2008 uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (vliv zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 57,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 73,1 % (loni to bylo 74,7 %) a meziročním poklesu o 5,4 mld. Kč, tj. o 8,7 %. Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 6,7 mld. Kč znamená meziroční růst o 0,4 mld. Kč (tj. o 6,4 %) a plnění rozpočtu na 80,5 % (loni to bylo na 66,1 %). Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 5,3 mld. Kč, což představuje 134,9 % rozpočtu (loni 86,9 %); meziročně byla vyšší o 0,9 mld. Kč. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso spotřebních daní (včetně tzv. ekologických daní) dosáhlo 92,5 mld. Kč, což představuje 68,6 % rozpočtu (loni to bylo 68,2 %) a meziroční růst o 3,0 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Rozpočet 2008 počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso DPH činilo 127,7 mld. Kč, tj. 66,5 % rozpočtu, což je o 6,6 procentního bodu nižší plnění než v září minulého roku. Meziroční růst o 8,1 mld. Kč, tj. o 6,8 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2007 - vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) nižší.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního hrubého výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.9.2008 výše 555,1 mld. Kč, což představuje 73,9 % rozpočtu a meziroční růst o 34,1 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 521,0 mld. Kč, tj. 74,5 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 53,7 mld. Kč, tj. o 11,5 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 287,0 mld. Kč, což představuje 74,2 % rozpočtu (loni to bylo 75,6 %) a meziroční růst o 18,6 mld. Kč, tj. o 6,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 236,4 mld. Kč, tj. 73,6 % rozpočtu (loni to bylo 75,1 %), při meziročním růstu o 15,3 mld. Kč, tj. o 6,9 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 % proti skutečnosti roku 2007).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly ke konci září 2008 celkem 100,9 mld. Kč, což je 98,7 % rozpočtu (loni plnění na 123,8 %) a o 4,7 mld. Kč, tj. o 4,9 %, více než v září loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 31,7 % proti rozpočtu 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) 41,5 mld. Kč, což je o 7,2 mld. Kč více než loni. Jsou zde obsaženy především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 26,9 mld. Kč (plnění na 33,9 %), což je o 1,3 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci září dosáhla již 5,5 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 784,0 mld. Kč čerpané ke konci září 2008 představují 70,5 % rozpočtu (v září 2007 to bylo 68,4 %), což znamená meziroční růst o 71,8 mld. Kč, tj. o 10,1 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2007, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,8 %, resp. 6,8 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 707,0 mld. Kč, tj. na 71,3 % rozpočtu (loni to bylo na 69,1 %). Proti loňskému září vzrostly o 49,7 mld. Kč, tj. o 7,6 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 1,5 % proti skutečnosti 2007, resp. o 4,2 % proti rozpočtu 2007).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představovalo 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 30.9.2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 298,0 mld. Kč, tj. 75,7 % rozpočtu (loni to bylo 74,4 %), při meziročním růstu o 9,8 mld. Kč, tj. o 3,4 %. Z toho na důchody připadlo 231,1 mld. Kč, tj. 75,7 % rozpočtu (loni to bylo 75,0 %), při meziročním růstu o 15,4 mld. Kč, tj. o 7,2 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 105,6 mld. Kč představuje 87,5 % rozpočtu a proti roku 2007 je vyšší o 17,7 mld. Kč, tj. o 20,1 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 75,0 mld. Kč (v září 2008 byla zaplacena velká část zálohy na 4. čtvrtletí ve výši 18,0 mld. Kč, zatímco v roce 2007 byla zaplacena až v říjnu), což je o 19,1 mld. Kč více než v roce 2007. Dalších 18,6 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 35,4 mld. Kč, tj. 74,2 % rozpočtu. Meziročně klesly o 0,2 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci září 2008 čerpány ve výši 29,9 mld. Kč, tj. 65,9 % rozpočtu, a jsou nad úrovní stejného období roku 2007 o 4,9 mld. Kč, tj. o 19,4 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 19,6 mld. Kč, což představuje 65,7 % rozpočtované výše a meziroční růst o 0,8 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 76,9 mld. Kč, což představuje 63,6 % rozpočtu po změnách (v roce 2007 to bylo 61,2 %), při meziročním růstu o 22,1 mld. Kč, tj. o 40,3 %. Vysoký meziroční růst byl způsoben především transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury, které již dosáhly 24,1 mld. Kč (za leden až září 2007 to bylo 13,7 mld. Kč) a také usnesením vlády č. 476/2008, resp. usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 461/2008, na jejichž základě došlo v květnu k transferu 12,0 mld. Kč na „drážní dopravu“.

 

Saldo hospodaření státního rozpočtu

Saldo státního rozpočtu ke konci září 2008 dosáhlo přebytku 10,5 mld. Kč a je lepší o 64,0 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-53,5 mld. Kč). Proti stejnému období roku 2007 je to výsledek horší o 25,8 mld. Kč.

V samotném měsíci září se hospodaření státního rozpočtu zlepšilo o 5,2 mld. Kč (příjmy činily 103,1 mld. Kč a výdaje 97,9 mld. Kč). V roce 2007 skončilo hospodaření v samotném září přebytkem 14,1 mld. Kč (příjmy ve výši 91,9 mld. Kč a výdaje 77,8 mld. Kč). Vyšší příjmy proti září 2007 (o 11,2 mld. Kč) ovlivnilo především vyšší inkaso daní z příjmů právnických osob (o 7,2 mld. Kč). Vyšší výdaje proti září 2007 (o 20,1 mld. Kč) způsobila především výše uvedená zářijová záloha na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 18,0 mld. Kč, která byla v roce 2007 zaplacena až v říjnu.

v mil. Kč
leden-září 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo SR -22 551 -21 434 -80 267 -40 516 25 748 1 489 36 316 10 473

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu za 9 měsíců roku 2007 a 2008:

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-září 2007
Index skutečnost
2008/2007
Skutečnost leden-září Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-září % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 748,52 1036,51 1040,56 794,46 76,3 78,8 106,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 652,35 938,35 938,35 693,55 73,9 74,8 106,3
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 383,88 551,30 551,30 406,51 73,7 74,3 105,9
v tom:
- DPH 119,55 191,90 191,90 127,70 66,5 73,1 106,8
- spotřební daně**) 89,56 134,80 134,80 92,52 68,6 68,2 103,3
- daně z příjmů PO 88,66 117,90 117,90 102,97 87,3 82,5 116,1
- daně z příjmů FO 73,04 90,20 90,20 68,95 76,4 74,5 94,4
vybíraná srážkou 4,35 3,90 3,90 5,26 134,9 86,9 121,1
ze závislé činnosti 62,42 78,00 78,00 57,01 73,1 74,7 91,3
z přiznání 6,28 8,30 8,30 6,68 80,5 66,1 106,4
- správní poplatky vč. kolků 2,92 4,60 4,60 2,95 64,1 63,5 101,0
- majetkové daně 7,24 8,80 8,80 7,84 89,0 80,5 108,2
- clo 1,04 1,30 1,30 1,74 133,5 86,5 167,2
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,96 1,30 1,30 1,06 81,2 74,1 109,6
- ostatní daňové příjmy***) 0,90 0,50 0,50 0,80 160,2 298,9 89,3
Pojistné SZ 268,47 387,05 387,05 287,04 74,2 75,6 106,9
z toho: na důchody 221,09 321,29 321,29 236,38 73,6 75,1 106,9
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 96,18 98,16 102,21 100,91 98,7 123,8 104,9
v tom:
- kapitoly 65,69 86,38 89,69 76,24 85,0 96,8 116,1
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 25,56 76,04 79,17 26,87 33,9 41,5 105,1
převody z fondů OSS 34,31 0,00 0,00 41,54 x x 121,1
- kapitola Operace SFA 1,49 2,61 2,61 1,61 61,8 115,9 107,8
- kapitola Státní dluh 0,00 1,46 1,46 5,49 376,3 x x
- VPS 28,99 7,71 8,46 23,06 272,6 340,3 79,5
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,07 0,07 0,07 0,08 121,2 8,2 119,3
- splátky půjček ze zahraničí 0,18 0,69 0,69 0,16 23,2 23,8 87,3
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 4,79 0,00 0,00 4,88 x x 101,8
- soudní poplatky vč. kolků 0,68 0,70 0,70 0,70 100,5 96,9 103,8
- přijaté sankční platby 2,11 1,43 1,43 0,05 3,6 169,0 2,4
- ostatní příjmy VPS***) 21,16 4,83 7,00 17,19 245,5 424,0 81,2

*) Rozpočet upravený k 30.6.2008
**) včetně tzv. ekologických daní (daň z elektřiny, zemního plynu a některých dalších plynů a pevných paliv) vybíraných od roku 2008
***) dopočet do celku

 

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk. k 29.9.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 27.9.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.9.***) % plnění 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
Daňové příjmy 644,95 467,29 72,5 699,40 521,01 74,5 751,20 555,15 73,9 53,7 34,1 111,5 106,6
- DPH 222,30 153,55 69,1 232,10 169,40 73,0 274,50 183,19 66,7 15,8 13,8 110,3 108,1
- spotřební daň 126,20 90,82 72,0 138,70 94,95 68,5 142,30 98,07 68,9 4,1 3,1 104,5 103,3
- clo 1,20 0,86 71,9 1,20 1,04 86,5 1,30 1,74 133,5 0,2 0,7 120,3 167,2
- daně z příjmů PO 124,80 103,79 83,2 152,50 125,61 82,4 168,60 146,46 86,9 21,8 20,9 121,0 116,6
- daně z příjmů FO 140,40 98,57 70,2 146,60 108,56 74,1 135,40 103,92 76,7 10,0 -4,6 110,1 95,7
vybíraná srážkou 6,50 5,38 82,8 7,10 6,13 86,4 5,60 7,51 134,1 0,8 1,4 114,0 122,4
závislá činnost 105,80 80,03 75,6 121,20 90,44 74,6 114,00 83,57 73,3 10,4 -6,9 113,0 92,4
z přiznání 28,10 13,15 46,8 18,30 11,98 65,5 15,80 12,84 81,3 -1,2 0,9 91,1 107,2
- silniční daň 5,60 3,41 61,0 5,70 3,78 66,4 6,10 4,03 66,0 0,4 0,2 110,8 106,4
- daň z nemovitosti 5,10 3,68 72,1 5,40 3,66 67,9 5,50 3,76 68,4 0,0 0,1 99,6 102,6
- majetkové daně 10,30 6,07 58,9 9,00 7,24 80,5 8,80 7,84 89,0 1,2 0,6 119,3 108,2
- dálniční poplatek 3,20 2,61 81,4 2,00 1,99 99,6 2,30 2,40 104,3 -0,6 0,4 76,4 120,5
- ostatní daně a poplatky 5,85 3,94 67,3 6,20 4,78 77,1 6,40 3,75 58,6 0,8 -1,0 121,3 78,5

*) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR leden-září 2007 Index skutečnost 2008/2007
Skutečnost leden-září Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-září % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 712,21 1107,31 1111,90 783,98 70,5 68,4 110,1
Běžné výdaje 657,36 978,94 990,99 707,04 71,3 69,1 107,6
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 61,35 98,49 99,14 61,44 62,0 63,4 100,2
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 35,68 47,75 47,75 35,45 74,2 75,6 99,3
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 87,94 123,86 120,73 105,62 87,5 70,7 120,1
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 28,42 46,54 53,31 33,30 62,5 58,5 117,2
- neinvest. transfery státním fondům 9,25 36,99 42,43 15,99 37,7 27,5 172,8
- neinvest. transfery občanským sdružením 2,22 2,67 5,33 2,66 49,9 87,6 120,0
- sociální dávky 288,18 393,97 393,65 298,01 75,7 74,4 103,4
z toho:
důchody 215,63 305,60 305,38 231,07 75,7 75,0 107,2
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5,44 7,00 7,00 5,29 75,6 75,2 97,3
ostatní soc.dávky 30,70 35,67 35,67 29,67 83,2 79,4 96,6
státní soc.podpora 36,41 45,70 45,60 31,98 70,1 67,1 87,8
- aktivní pol.zaměstnanosti 3,84 6,94 9,20 4,54 49,4 75,1 118,3
- prostředky na insolventnost 0,14 0,20 0,20 0,10 50,8 45,3 74,8
- stavební spoření 14,30 15,00 15,00 13,47 89,8 100,8 94,2
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,35 5,10 5,10 3,70 72,6 74,4 110,6
- převod do fondu státních záruk 4,30 8,48 0,00 0,00 x 35,4 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 18,79 29,87 29,87 19,62 65,7 62,6 104,4
- kapitola Státní dluh 25,08 45,46 45,45 29,95 65,9 65,8 119,4
- kapitola Operace SFA 0,04 1,62 1,64 0,08 5,0 4,4 193,4
- ostatní běžné výdaje**) 74,47 118,67 122,19 83,11 68,0 70,6 111,6
Kapitálové výdaje 54,85 128,37 120,91 76,95 63,6 61,2 140,3
SALDO SR CELKEM 36,32 -70,80 -71,34 10,47 -14,7 -39,7 28,8

*) Rozpočet upravený k 30.6.2008
**) dopočet do celku

 

 

Doporučované

Nejčtenější