Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.6.2008) došlo v celkových příjmech a výdajích ke změnám. Po úpravách stanovil rozpočet celkové příjmy ve výši 1 040,6 mld. Kč, celkové výdaje 1111,9 mld. Kč a schodek 71,3 mld. Kč. Ke zvýšení rozpočtovaného schodku došlo na základě § 2, odst. 2 zákona o státním rozpočtu.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. srpnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 691,4 mld. Kč, celkové výdaje 686,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 5,3 mld. Kč (v srpnu 2007 vykázán přebytek 22,2 mld. Kč).

 

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-srpen 2007
2008 % plnění v roce 2007 Index 2008/2007
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-srpen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 656,66 1036,51 1040,56 691,40 66,4 69,2 105,3
VÝDAJE CELKEM 634,44 1107,31 1111,90 686,08 61,7 60,9 108,1
SALDO 22,23 -70,80 -71,34 5,32 -7,5 -24,3 23,9

*) Rozpočet upravený k 30.6.2008

 

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 691,4 mld. Kč představovaly 66,4 % schváleného rozpočtu (v srpnu 2007 plněny na 69,2 %) a proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 34,7 mld. Kč, tj. o 5,3 %. Meziroční růst ovlivnily především příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (růst o 17,3 mld. Kč, tj. o 7,2 %) a příjmy z daní a poplatků (růst o 14,1 mld. Kč, tj. o 4,3 %).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 342,4 mld. Kč, což představuje 62,1 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 14,1 mld. Kč, tj. o 4,3 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,4 procentního bodu horší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daní z příjmů právnických osob a DPH.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 74,6 mld. Kč představovala 63,3 % rozpočtu (loni to bylo na 62,8 %), což představuje meziroční růst o 7,1 mld. Kč, tj. o 10,5 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007. Relativně nízké plnění souvisí s daňovým kalendářem, kdy většina daní je odváděna v posledním měsíci každého čtvrtletí v roce.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 60,9 mld. Kč, tj. 67,5 % rozpočtu (loni plnění na 65,6 %) při meziročním poklesu o 3,4 mld. Kč, tj. o 5,3 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (vliv zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 50,9 mld. Kč při plnění rozpočtu na 65,2 % (loni to bylo 66,4 %) a meziročním poklesu o 4,6 mld. Kč, tj. o 8,3 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 5,3 mld. Kč znamená meziroční růst o 0,4 mld. Kč (tj. o 7,9 %) a plnění rozpočtu na 64,1 % (loni to bylo na 52,0 %). Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,7 mld. Kč, což představuje 120,6 % rozpočtu (loni 78,0 %) a meziročně byla vyšší o 0,8 mld. Kč. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso spotřebních daní (včetně tzv. ekologických daní) dosáhlo 78,9 mld. Kč, což představuje 58,6 % rozpočtu (loni to bylo 59,0 %) a meziroční růst o 1,4 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso DPH činilo 115,1 mld. Kč, tj. 60,0 % rozpočtu, což je o 5,5 procentního bodu nižší plnění než v srpnu minulého roku. Meziroční růst o 8,0 mld. Kč, tj. o 7,5 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2007 - vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) nižší.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního hrubého výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.8.2008 výše 469,5 mld. Kč, což představuje 62,5 % rozpočtu a meziroční růst o 23,2 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 446,3 mld. Kč, tj. 63,8 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 39,7 mld. Kč, tj. o 9,8 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 256,3 mld. Kč, což představuje 66,2 % rozpočtu (loni to bylo 67,3 %) a meziroční růst o 17,3 mld. Kč, tj. o 7,2 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 211,1 mld. Kč, tj. 65,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 14,2 mld. Kč, tj. o 7,2 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %).

Ke konci srpna 2008 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 92,7 mld. Kč, což je 90,7 % rozpočtu (loni plnění na 115,0 %) a o 3,4 mld. Kč, tj. o 3,8 %, více než v srpnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 31,7 % proti rozpočtu 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 37,5 mld. Kč, což je o 7,1 mld. Kč více než loni. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007.

Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 24,5 mld. Kč (plnění na 30,9 %), což je stejně jako ve stejném období minulého roku. Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci srpna dosáhla již 4,8 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 686,1 mld. Kč čerpané ke konci srpna 2008 představují 61,7 % rozpočtu (v srpnu 2007 to bylo 60,9 %), což znamená meziroční růst o 51,6 mld. Kč, tj. o 8,1 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2007, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,8 %, resp. 6,8 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 619,0 mld. Kč, tj. na 62,5 % rozpočtu (loni to bylo na 62,6 %). Proti loňskému srpnu vzrostly o 23,8 mld. Kč, tj. o 4,0 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 1,5 % proti skutečnosti 2007, resp. o 4,2 % proti rozpočtu 2007).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představovalo 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 31.8.2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 263,9 mld. Kč, tj. 67,0 % rozpočtu (loni to bylo 66,6 %), při meziročním růstu o 5,9 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Z toho na důchody připadlo 204,2 mld. Kč, tj. 66,9 % rozpočtu (loni to bylo 67,3 %), při meziročním růstu o 11,0 mld. Kč, tj. o 5,7 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich srpnová výše 83,5 mld. Kč představuje 69,2 % rozpočtu a proti srpnu 2007 je nižší o 1,5 mld. Kč, tj. o 1,8 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 57,0 mld. Kč (v červnu byla již zaplacena celá záloha na 3. čtvrtletí ve výši 19,0 mld. Kč), což je o 1,1 mld. Kč více než v roce 2007. Dalších 16,8 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 31,5 mld. Kč, tj. 66,0 % rozpočtu. Meziročně klesly o 0,2 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci srpna 2008 čerpány ve výši 22,9 mld. Kč, tj. 50,4 % rozpočtu, a jsou nad úrovní srpna 2007 o 2,4 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 18,0 mld. Kč, což představuje 60,2 % rozpočtované výše a meziroční růst o 1,5 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 67,1 mld. Kč, což představuje 55,5 % rozpočtu (v roce 2007 to bylo 43,9 %), při meziročním růstu o 27,8 mld. Kč, tj. o 70,7 %. Vysoký meziroční růst byl způsoben především transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury, které již dosáhly 21,4 mld. Kč (za leden až srpen 2007 to bylo 3,7 mld. Kč) a také usnesením vlády č. 476/2008, resp. usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 461/2008, na jejichž základě došlo v květnu k transferu 12,0 mld. Kč na „drážní dopravu“.

 

Saldo hospodaření státního rozpočtu

Saldo státního rozpočtu ke konci srpna 2008 dosáhlo přebytku 5,3 mld. Kč a je lepší o 52,9 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-47,6 mld. Kč). Proti stejnému období roku 2007 je to výsledek horší o 16,9 mld. Kč.

V samotném měsíci srpnu se hospodaření státního rozpočtu zhoršilo o 4,0 mld. Kč (příjmy činily 63,6 mld. Kč a výdaje 67,6 mld. Kč). V roce 2007 skončilo hospodaření v samotném srpnu přebytkem 2,5 mld. Kč (příjmy ve výši 75,5 mld. Kč a výdaje 72,9 mld. Kč). Výrazně nižní příjmy proti srpnu 2007 (o 11,9 mld. Kč) souvisí s loňským usnesením vlády č. 629/2007, kterým se do příjmů kapitoly VPS převedlo z rezervních fondů kapitol 13,9 mld. Kč.

 

v mil. Kč
leden-srpen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo SR -12 367 -25 565 -32 956 -71 885 -50 687 10 008 -6 440 22 226 5 318

 

 

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-srpen 2007
Index skutečnost
2008/2007
Skutečnost
leden-srpen
Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-srpen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 656,66 1036,51 1040,56 691,40 66,4 69,2 105,3
v tom:
Daňové příjmy celkem 567,37 938,35 938,35 598,71 63,8 65,1 105,5
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 328,35 551,30 551,30 342,42 62,1 63,5 104,3
v tom:
- DPH 107,14 191,90 191,90 115,13 60,0 65,5 107,5
- spotřební daně**) 77,51 134,80 134,80 78,95 58,6 59,0 101,9
- daně z příjmů PO 67,54 117,90 117,90 74,63 63,3 62,8 110,5
- daně z příjmů FO 64,31 90,20 90,20 60,90 67,5 65,6 94,7
vybíraná srážkou 3,90 3,90 3,90 4,70 120,6 78,0 120,6
ze závislé činnosti 55,48 78,00 78,00 50,87 65,2 66,4 91,7
z přiznání 4,94 8,30 8,30 5,32 64,1 52,0 107,9
- správní poplatky vč. kolků 2,69 4,60 4,60 2,66 57,9 58,5 98,9
- majetkové daně 6,48 8,80 8,80 6,82 77,5 72,0 105,3
- clo 0,92 1,30 1,30 1,59 122,0 76,8 172,1
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,86 1,30 1,30 0,95 73,1 65,9 111,0
- ostatní daňové příjmy***) 0,89 0,50 0,50 0,79 158,4 296,8 89,0
Pojistné SZ 239,03 387,05 387,05 256,29 66,2 67,3 107,2
z toho: na důchody 196,84 321,29 321,29 211,06 65,7 66,9 107,2
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 89,29 98,16 102,21 92,69 90,7 115,0 103,8
v tom:
- kapitoly 60,28 86,38 89,69 69,15 77,1 88,8 114,7
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 24,49 76,04 79,17 24,46 30,9 39,7 99,9
převody z fondů OSS 30,39 0,00 0,00 37,46 x x 123,2
- kapitola Operace SFA 1,32 2,61 2,61 1,59 60,9 102,7 119,9
- kapitola Státní dluh 0,00 1,46 1,46 4,84 331,2 x x
- VPS 27,69 7,71 8,46 21,95 259,5 325,0 79,3
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,06 0,07 0,07 0,07 104,0 6,9 120,9
- splátky půjček ze zahraničí 0,18 0,69 0,69 0,15 21,5 23,7 81,3
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 3,83 0,00 0,00 4,88 x x 127,2
- soudní poplatky vč. kolků 0,60 0,70 0,70 0,61 87,8 86,2 101,8
- přijaté sankční platby 2,03 1,43 1,43 -0,05 -3,5 162,0 -2,5
- ostatní příjmy VPS***) 20,99 4,83 7,00 16,30 232,7 420,6 77,6

*) Rozpočet upravený k 30.6.2008
**) včetně tzv. ekologických daní (daň z elektřiny, zemního plynu a některých dalších plynů a pevných paliv) vybíraných od roku 2008
***) dopočet do celku

 

 

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.8.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.8.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.8.***) % plnění 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 644,95 406,63 63,0 699,40 446,32 63,8 751,20 469,53 62,5 39,7 23,2 109,8 105,2
- DPH 222,30 139,69 62,8 232,10 152,02 65,5 274,50 165,20 60,2 12,3 13,2 108,8 108,7
- spotřební daň 126,20 83,53 66,2 138,70 82,23 59,3 142,30 83,84 58,9 -1,3 1,6 98,4 102,0
- clo 1,20 0,76 63,5 1,20 0,92 76,8 1,30 1,59 122,0 0,2 0,7 121,0 172,1
- daně z příjmů PO 124,80 78,25 62,7 152,50 95,79 62,8 168,60 107,34 63,7 17,5 11,5 122,4 112,0
- daně z příjmů FO 140,40 86,36 61,5 146,60 95,31 65,0 135,40 91,52 67,6 8,9 -3,8 110,4 96,0
vybíraná srážkou 6,50 4,80 73,9 7,10 5,50 77,5 5,60 6,68 119,3 0,7 1,2 114,6 121,5
závislá činnost 105,80 70,78 66,9 121,20 80,39 66,3 114,00 74,58 65,4 9,6 -5,8 113,6 92,8
z přiznání 28,10 10,78 38,4 18,30 9,42 51,5 15,80 10,25 64,9 -1,4 0,8 87,3 108,9
- silniční daň 5,60 3,33 59,4 5,70 3,73 65,4 6,10 3,94 64,6 0,4 0,2 112,0 105,7
- daň z nemovitosti 5,10 3,30 64,6 5,40 3,52 65,2 5,50 3,55 64,6 0,2 0,0 106,8 100,9
- majetkové daně 10,30 5,32 51,7 9,00 6,48 72,0 8,80 6,82 77,5 1,2 0,3 121,8 105,3
- dálniční poplatek 3,20 2,46 76,9 2,00 1,88 93,9 2,30 2,27 98,7 -0,6 0,4 76,3 120,8
- ostatní daně a poplatky 5,85 3,63 62,0 6,20 4,44 71,6 6,40 3,46 54,0 0,8 -1,0 122,4 77,8

*) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-srpen 2007
Index skutečnost 2008/2007
Skutečnost leden-srpen Schválený rozpočet Rozpočet po změnách*) Skutečnost leden-srpen % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 634,44 1107,31 1111,90 686,08 61,7 60,9 108,1
Běžné výdaje 595,13 978,94 990,99 618,96 62,5 62,6 104,0
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 53,54 98,49 99,14 53,74 54,2 55,3 100,4
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 31,75 47,75 47,75 31,52 66,0 67,3 99,3
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 85,05 123,86 120,73 83,53 69,2 68,3 98,2
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 27,01 46,54 53,31 30,16 56,6 55,6 111,7
- neinvest. transfery státním fondům 9,19 36,99 42,43 15,48 36,5 27,3 168,5
- neinvest. transfery občanským sdružením 2,05 2,67 5,33 2,56 47,9 80,9 124,6
- sociální dávky 258,00 393,97 393,65 263,88 67,0 66,6 102,3
z toho:
důchody 193,22 305,60 305,38 204,18 66,9 67,3 105,7
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 4,87 7,00 7,00 4,68 66,8 67,3 96,1
ostatní soc.dávky 27,71 35,67 35,67 26,56 74,4 71,7 95,8
státní soc.podpora 32,20 45,70 45,60 28,47 62,4 59,3 88,4
- aktivní pol.zaměstnanosti 3,35 6,94 9,20 4,10 44,5 65,6 122,2
- prostředky na insolventnost 0,12 0,20 0,20 0,09 46,7 41,1 75,8
- stavební spoření 14,18 15,00 15,00 13,38 89,2 100,0 94,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,35 5,10 5,10 3,70 72,6 74,4 110,6
- převod do fondu státních záruk 2,80 8,48 0,00 0,00 x 23,0 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 16,52 29,87 29,87 17,97 60,2 55,0 108,8
- kapitola Státní dluh 20,47 45,46 45,45 22,89 50,4 53,7 111,8
- kapitola Operace SFA 0,04 1,62 1,64 0,06 3,8 4,4 148,2
- ostatní běžné výdaje**) 67,70 118,67 122,19 75,90 62,1 64,1 112,1
Kapitálové výdaje 39,31 128,37 120,91 67,12 55,5 43,9 170,7
SALDO SR CELKEM 22,23 -70,80 -71,34 5,32 -7,5 -24,3 23,9

*) Rozpočet upravený k 30.6.2008
**) dopočet do celku

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější