Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

  • Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb.Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč. V rozpočtu po změnách (k 30.6.2008) došlo v celkových příjmech a výdajích ke změnám. Po úpravách stanovil rozpočet celkové příjmy ve výši 1 040,6 mld. Kč, celkové výdaje 1111,9 mld. Kč a schodek 71,3 mld. Kč. Ke zvýšení rozpočtovaného schodku došlo na základě § 2, odst. 2 zákona o státním rozpočtu.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. červenci 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 627,8 mld. Kč, celkové výdaje 618,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 9,3 mld. Kč (v červenci 2007 vykázán přebytek 19,7 mld. Kč).

 

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-červenec 2007
2008 % plnění
v roce 2007
Index
2008/2007
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červenec
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 581,18 1036,51 1040,56 627,78 60,3 61,2 108,0
VÝDAJE CELKEM 561,50 1107,31 1111,90 618,50 55,6 53,9 110,2
SALDO 19,68 -70,80 -71,34 9,27 -13,0 -21,5 47,1

*) Rozpočet upravený k 31.3.2008

 

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 627,8 mld. Kč představovaly 60,3 % schváleného rozpočtu (v červenci 2007 plněny na 61,2 %) a proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 46,6 mld. Kč, tj. o 8,0 %. Meziroční růst ovlivnily především nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery (růst o 16,4 mld. Kč, tj. o 23,7 %) a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (růst o 16,3 mld. Kč, tj. o 7,8 %).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 317,7 mld. Kč, což představuje 57,6 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 13,9 mld. Kč, tj. o 4,6 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,2 procentního bodu horší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daní z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 75,9 mld. Kč představovala 64,3 % rozpočtu (loni to bylo na 62,7 %), což představuje meziroční růst o 8,4 mld. Kč, tj. o 12,5 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 53,4 mld. Kč, tj. 59,1 % rozpočtu (loni plnění na 56,9 %) při meziročním poklesu o 2,4 mld. Kč, tj. o 4,4 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (vliv zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 44,1 mld. Kč při plnění rozpočtu na 56,6 % (loni to bylo 57,0 %) a meziročním poklesu o 3,5 mld. Kč, tj. o 7,4 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 5,1 mld. Kč znamená meziroční růst o 0,3 mld. Kč a plnění rozpočtu na 61,1 % (loni to bylo na 50,4 %). Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,2 mld. Kč, což představuje 106,7 % rozpočtu (loni 67,2 %) a meziročně byla vyšší o 0,8 mld. Kč. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso spotřebních daní (včetně tzv. ekologických daní) dosáhlo 67,4 mld. Kč, což představuje 50,0 % rozpočtu (loni to bylo 50,7 %) a meziroční růst o 0,8 mld. Kč, tj. o 1,2 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso DPH činilo 109,5 mld. Kč, tj. 57,1 % rozpočtu, což je o 6,1 procentního bodu nižší plnění než v červenci minulého roku. Meziroční růst o 6,1 mld. Kč, tj. o 5,9 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2007 - vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) nižší.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.7.2008 výše 436,7 mld. Kč, což představuje 58,1 % rozpočtu a meziroční růst o 21,7 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 415,0 mld. Kč, tj. 59,3 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 36,6 mld. Kč, tj. o 9,7 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 224,2 mld. Kč, což představuje 57,9 % rozpočtu (loni to bylo 58,6 %) a meziroční růst o 16,3 mld. Kč, tj. o 7,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 184,7 mld. Kč, tj. 57,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 13,4 mld. Kč, tj. o 7,8 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %).

Ke konci července 2008 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 85,9 mld. Kč, což je 84,0 % rozpočtu (loni plnění na 89,4 %) a o 16,4 mld. Kč, tj. o 23,7 %, více než v červenci loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 31,7 % proti rozpočtu 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 36,2 mld. Kč, což je o 7,1 mld. Kč více než loni. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 20,5 mld. Kč (plnění na 25,9 %), což je o 0,5 mld. Kč méně než ve stejném období minulého roku. Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci července dosáhla již 4,1 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 618,5 mld. Kč čerpané ke konci července 2008 představují 55,6 % rozpočtu (v červenci 2007 to bylo 53,9 %), což znamená meziroční růst o 57,0 mld. Kč, tj. o 10,2 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2007, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,8 %, resp. 6,8 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 556,1 mld. Kč, tj. na 56,1 % rozpočtu (loni to bylo na 55,5 %). Proti loňskému červenci vzrostly o 28,4 mld. Kč, tj. o 5,4 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 1,5 % proti skutečnosti 2007, resp. o 4,2 % proti rozpočtu 2007).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představovalo 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 31.7.2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 230,6 mld. Kč, tj. 58,6 % rozpočtu (loni to bylo 57,8 %), při meziročním růstu o 6,5 mld. Kč, tj. o 2,9 %. Z toho na důchody připadlo 177,9 mld. Kč, tj. 58,3 % rozpočtu (loni to bylo 58,2 %), při meziročním růstu o 10,8 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Na základě usnesení vlády č. 683/2008 došlo k převodu prostředků z rezervních fondů kapitol do příjmů kapitoly VPS ve výši 4,3 mld. Kč, které jsou určeny na pokrytí mimořádného zvýšení výdajů na důchody od srpna 2008.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich červencová výše 80,9 mld. Kč představuje 67,0 % rozpočtu a proti červenci 2007 je nižší o 1,4 mld. Kč, tj. o 1,7 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 57,0 mld. Kč (v červnu byla již zaplacena celá záloha na 3. čtvrtletí ve výši 19,0 mld. Kč), což je o 1,1 mld. Kč více než v roce 2007. Dalších 15,0 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 27,6 mld. Kč, tj. 57,8 % rozpočtu. Meziročně klesly o 0,2 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci července 2008 čerpány ve výši 20,3 mld. Kč, tj. 44,7 % rozpočtu, a jsou nad úrovní července 2007 o 3,2 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 16,6 mld. Kč, což představuje 55,4 % rozpočtované výše a meziroční růst o 2,3 mld. Kč.

V červenci došlo k platbě náhrady škody ve prospěch společnosti Nomura ve výši 3,6 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 62,4 mld. Kč, což představuje 51,6 % rozpočtu (v roce 2007 to bylo 37,8 %), při meziročním růstu o 28,6 mld. Kč, tj. o 84,6 %. Vysoký meziroční růst byl způsoben především transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury, které již dosáhly 21,4 mld. Kč (za leden až červenec 2007 to byly 2,0 mld. Kč) a také usnesením vlády č. 476/2008, resp. usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 461/2008, na jejichž základě došlo v květnu k transferu 12,0 mld. Kč na „drážní dopravu“.

Saldo hospodaření státního rozpočtu

Saldo státního rozpočtu ke konci července 2008 dosáhlo přebytku 9,3 mld. Kč a je lepší o 50,9 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-35,4 mld. Kč). Proti stejnému období roku 2007 je to výsledek horší o 10,4 mld. Kč. Proti stavu ke konci června se hospodaření státního rozpočtu zlepšilo o 14,9 mld. Kč.

 

v mil. Kč
leden-červenec 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo SR - 2 126 - 23 519 - 26 854 - 62 113 - 48 798 10 259 - 445 19 676 9 275

 

 

Graf - Vývoj salda státního rozpočtu za 7 měsíců roku 2007 a 2008

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-červenec 2007
Index skutečnost
2008/2007
Skutečnost
leden-červenec
Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červenec
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 581,18 1036,51 1040,56 627,78 60,3 61,2 108,0
v tom:
Daňové příjmy celkem 511,75 938,35 938,35 541,92 57,8 58,7 105,9
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 303,81 551,30 551,30 317,70 57,6 58,8 104,6
v tom:
- DPH 103,46 191,90 191,90 109,54 57,1 63,2 105,9
- spotřební daně**) 66,60 134,80 134,80 67,37 50,0 50,7 101,2
- daně z příjmů PO 67,43 117,90 117,90 75,85 64,3 62,7 112,5
- daně z příjmů FO 55,79 90,20 90,20 53,35 59,1 56,9 95,6
vybíraná srážkou 3,36 3,90 3,90 4,16 106,7 67,2 123,8
ze závislé činnosti 47,65 78,00 78,00 44,12 56,6 57,0 92,6
z přiznání 4,78 8,30 8,30 5,07 61,1 50,4 106,0
- správní poplatky vč. kolků 2,43 4,60 4,60 2,46 53,5 52,8 101,4
- majetkové daně 5,66 8,80 8,80 6,07 69,0 62,9 107,2
- clo 0,83 1,30 1,30 1,46 112,1 69,0 176,0
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,73 1,30 1,30 0,82 63,1 56,3 112,0
- ostatní daňové příjmy***) 0,88 0,50 0,50 0,78 155,6 292,2 88,8
Pojistné SZ 207,94 387,05 387,05 224,22 57,9 58,6 107,8
z toho: na důchody 171,25 321,29 321,29 184,65 57,5 58,2 107,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 69,43 98,16 102,21 85,85 84,0 89,4 123,7
v tom:
- kapitoly 55,15 86,38 89,69 63,50 70,8 81,3 115,1
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 21,00 76,04 79,17 20,52 25,9 34,1 97,7
převody z fondů OSS 29,18 0,00 0,00 36,24 x x 124,2
- kapitola Operace SFA 1,32 2,61 2,61 1,56 59,7 102,7 117,6
- kapitola Státní dluh 0,00 1,46 1,46 4,09 280,1 x x
- VPS 12,96 7,71 8,46 20,79 245,7 152,1 160,5
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,05 0,07 0,07 0,06 89,7 6,1 118,3
- splátky půjček ze zahraničí 0,17 0,69 0,69 0,15 21,5 21,5 89,8
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 3,81 0,00 0,00 4,88 x x 127,9
- soudní poplatky vč. kolků 0,52 0,70 0,70 0,54 76,9 74,3 103,4
- přijaté sankční platby 1,51 1,43 1,43 -0,15 -10,7 121,0 -10,1
- ostatní příjmy VPS***) 6,90 4,83 7,00 15,32 218,8 138,2 222,1

*) Rozpočet upravený k 31.6.2008
**) včetně tzv. ekologických daní (daň z elektřiny, zemního plynu a některých dalších plynů a pevných paliv) vybíraných od roku 2008
***) dopočet do celku

 

 

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní

 

mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.k 31.7.*) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 31.7.**) % plnění Rozpočet
schválený
sk.k 31.7.***) % plnění 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 644,95 378,38 58,7 699,40 415,02 59,3 751,20 436,69 58,1 36,64 21,67 109,7 105,2
- DPH 222,30 131,28 59,1 232,10 146,66 63,2 274,50 159,99 57,2 15,38 10,33 111,7 107,0
- spotřební daň 126,20 76,04 60,3 138,70 70,70 51,0 142,30 71,65 50,3 -5,33 0,94 93,0 101,3
- clo 1,20 0,67 55,8 1,20 0,83 69,0 1,30 1,46 112,1 0,16 0,63 123,7 176,0
- daně z příjmů PO 124,80 77,94 62,5 152,50 95,72 62,8 168,60 107,69 63,9 17,77 11,98 122,8 112,5
- daně z příjmů FO 140,40 75,980 54,1 146,60 82,90 56,6 135,40 80,36 59,3 6,92 -2,55 109,1 96,9
vybíraná srážkou 6,50 4,21 64,8 7,10 4,73 66,7 5,60 5,84 104,2 0,52 1,10 112,4 123,3
závislá činnost 105,80 61,28 57,9 121,20 69,03 57,0 14,00 64,66 56,7 7,76 -4,37 112,7 93,7
z přiznání 28,10 10,49 37,3 18,30 9,14 49,9 15,80 9,85 62,4 -1,35 0,72 87,1 107,9
- silniční daň 5,60 3,24 57,8 5,70 3,61 63,3 6,10 3,85 66,2 0,37 0,24 111,5 106,8
- daň z nemovitosti 5,10 2,90 56,9 5,40 3,13 58,1 5,50 3,24 59,0 0,23 0,11 108,0 103,4
- majetkové daně 10,30 4,66 45,3 9,00 5,66 62,1 8,80 6,07 69,0 1,00 0,41 121,5 107,2
- dálniční poplatek 3,20 2,31 72,2 2,00 1,76 88,0 2,30 2,14 93,2 -0,55 0,38 76,2 121,7
- ostatní daně a poplatky 5,85 2,36 57,4 6,20 4,04 65,1 6,40 3,24 50,6 0,68 -0,80 120,2 80,3

*) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

 

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-červenec 2007
Index skutečnost
2008/2007
Skutečnost
leden-červenec
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-červenec
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 561,50 1107,31 1111,90 618,50 55,6 53,9 110,2
Běžné výdaje 527,68 978,94 990,99 556,06 56,1 55,5 105,4
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 45,82 98,49 99,14 45,95 46,3 47,4 100,3
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 27,79 47,75 47,75 27,58 57,8 58,9 99,2
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 82,26 123,86 120,73 80,89 67,0 66,1 98,3
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 23,73 46,54 53,31 26,80 50,3 48,8 112,9
- neinvest. transfery státním fondům 8,83 36,99 42,431 15,21 35,9 26,3 172,3
- neinvest. transfery občanským sdružením 1,83 2,67 5,33 2,36 44,2 72,2 128,7
- sociální dávky 224,14 393,97 393,65 230,60 58,6 57,8 102,9
z toho:
důchody 167,11 305,60 305,38 177,88 58,3 58,2 106,4
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 4,31 7,00 7,00 4,10 58,5 59,6 95,0
ostatní soc.dávky 24,67 35,67 35,67 23,59 66,1 63,8 95,6
státní soc.podpora 28,05 45,70 45,60 25,03 54,9 51,7 89,2
- aktivní pol.zaměstnanosti 2,83 6,94 9,20 3,57 38,8 55,3 126,2
- prostředky na insolventnost 0,11 0,20 0,20 0,09 42,7 38,0 74,9
- stavební spoření 14,18 15,00 15,00 13,38 89,2 100,0 94,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,20 5,10 5,10 2,44 47,9 48,8 111,2
- převod do fondu státních záruk 2,80 8,48 0,00 0,00 x 23,0 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 14,24 29,87 29,87 16,56 55,4 47,4 116,3
- kapitola Státní dluh 17,08 45,46 45,45 20,32 44,7 44,8 119,0
- kapitola Operace SFA 0,04 1,62 1,64 0,04 2,3 4,2 93,1
- ostatní běžné výdaje**) 59,81 118,67 122,19 70,29 57,5 56,7 117,5
Kapitálové výdaje 33,82 128,37 120,91 62,44 51,6 37,8 184,6
SALDO SR CELKEM 19,68 -70,80 -71,34 9,27 -13,0 -21,5 47,1

*) Rozpočet upravený k 31.6.2008
**) dopočet do celku

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější