Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o vývoji na finančním trhu za rok 2007 (dále jen „Roční zpráva“). Analytická zpráva shrnuje nejdůležitější události uplynulého roku, které se odehrály v jednotlivých segmentech finančního trhu, a naznačuje rovněž některé budoucí trendy, které lze z aktuálního vývoje vyvozovat.

Česká ekonomika si udržela v uplynulém období poměrně vysoké tempo růstu, které se odráží i v poměrně příznivém vývoji většiny ostatních makroekonomických ukazatelů. V závěru roku 2007 se však již začalo ukazovat, že ekonomika v některých aspektech naráží na meze svých výrobních kapacit.

Turbulence na světových finančních trzích, jež se projevovaly zejména v druhé polovině roku, jako důsledek krize sektoru amerického hypotečního bankovnictví, se českého trhu dotkly pouze okrajově. „Míra angažovanosti českých finančních institucí do rizikových nástrojů, jejichž náhlé znehodnocení globální krizi na finančním trhu vyvolalo, byla minimální“, doplňuje náměstek ministra financí Milan Šimáček. I přes nepříznivé mezinárodní vlivy se pražská burza dynamikou růstu svého indexu zařadila na 6. místo mezi burzami zemí EU 25.

Dobrá kondice ekonomiky i optimistická budoucí očekávání vedou obyvatelstvo ke ztrátě obav z vyššího zadlužování. Zadluženost domácností meziročně stoupla o více než jednu třetinu. Pozitivním jevem je, že většina poskytnutých úvěrů je určena na řešení bytových potřeb. Přes vysoké tempo zadlužování domácností patří ČR stále k evropským státům s jednou z nejnižších zadlužeností v poměru k HDP.

V roce 2007 Ministerstvo financí připravilo důležité změny zákonů, které vedly ke zlepšení podmínek na českém finančním trhu. V polovině roku vstoupila v účinnost novela zákona transponující směrnice o kapitálových požadavcích pro úvěrové instituce a obchodníky s cennými papíry (tzv. Basel II). Ministerstvo financí dále zpracovalo návrh nového zákona o pojišťovnictví, který přinese zejména implementaci nových evropských pravidel o zajištění.

K nejdůležitějším legislativním aktivitám patří novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou 7.5.2008 schválila Poslanecká sněmovna. Novelou plní Česká republika závazek transponovat do svého právního řádu směrnici o trzích finančních nástrojů (tzv. MIFID). Účinnost normy se očekává do léta roku 2008. „Návrh zákona přináší nejvýznamnější změny v podnikání na kapitálovém trhu za posledních 10 let“, říká Milan Šimáček a dodává, že: „Zákon přinese zlepšení postavení zákazníků na českém kapitálovém trhu, dále zlepšení podmínek pro podnikání na kapitálovém trhu a vytvoření lepších podmínek pro spolupráci příslušných orgánů dohledu členských států Evropské unie. Cílem je také posílení konkurence v oblasti poskytování investičních služeb a tím zlevnění služeb pro zákazníky.“

V roce 2007 pokračovaly práce na koncepčních změnách, mezi něž nepochybně patřila penzijní reforma, v jejímž rámci by mělo dojít k oddělení majetku současných penzijních fondů od majetku účastníků. To by mělo přinést zprůhlednění hospodaření fondů a zvýšení jejich důvěryhodnosti a atraktivity pro občany.

V roce 2007 pokračovalo Ministerstvo financí ve svých aktivitách na poli rozvoje finančního trhu a ochrany spotřebitele. Pod vedením Ministerstva financí byla zpracována Strategie finančního vzdělávání, jejíž implementace do školního vzdělávání již probíhá.

 


 

  • Roční zpráva zveřejněná Ministerstvem financí svým charakterem navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu, které byly příznivě přijaty odbornou i laickou veřejností. Účelem těchto pravidelných zpráv je poskytovat komplexní informace o vývoji finančního trhu za sledované období. Obsahem roční zprávy je srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje a s ohledem na aktuální vlivy působící na trh.

 

Roční zpráva

Doporučované

Nejčtenější