Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až duben 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 30. dubnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 348,6 mld. Kč, celkové výdaje 376,7 mld. Kč a schodek hospodaření 28,1 mld. Kč (v dubnu 2007 vykázán schodek 17,0 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-duben
2007
2008 % plnění
v roce 2007
Index
2008/2007
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-duben
%
plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 318,22 1036,51 348,64 33,6 33,5 109,6
VÝDAJE CELKEM 335,23 1107,31 376,73 34,0 32,2 112,4
SALDO -17,01 -70,80 -28,09 39,7 18,6 165,2

 

 

 

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 348,6 mld. Kč představovaly 33,6 % schváleného rozpočtu (v dubnu 2007 plněny na 33,5 %) a proti stejnému období minulého roku tak byly vyšší o 30,4 mld. Kč, tj. o 9,6 %. Meziroční růst ovlivnily především nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery (růst o 16,6 mld. Kč, tj. o 38,8 %).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 162,0 mld. Kč, což představuje 29,4 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 3,2 mld. Kč, tj. o 2,0 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,3 procentního bodu horší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daní z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 27,2 mld. Kč představovala 23,1 % rozpočtu (loni to bylo na 22,1 %), což představuje meziroční růst o 3,4 mld. Kč, tj. o 14,5 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem (nejvyšší zálohy na daň jsou odváděny na konci jednotlivých čtvrtletí).

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 26,3 mld. Kč, tj. 29,2 % rozpočtu (loni plnění na 28,3 %) při meziročním poklesu o 1,5 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (vliv zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 24,5 mld. Kč při plnění rozpočtu na 31,4 % (loni to bylo 30,4 %) a meziročním poklesu o 0,9 mld. Kč, tj. o 3,7 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti "inkasovaná" v záporné výši 0,3 mld. Kč znamená meziroční pokles o 0,9 mld. Kč. Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %. Nízké plnění souvisí s vratkami daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratek z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů. Za samotný měsíc duben se inkaso této daně propadlo o 5,8 mld. Kč, v dubnu 2007 to bylo o 4,2 mld. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 2,2 mld. Kč, což představuje 55,8 % rozpočtu (loni 35,1 %) a meziročně byla vyšší o 0,4 mld. Kč. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 38,0 mld. Kč, což představuje 28,2 % rozpočtu (loni to bylo 29,9 %) a meziroční pokles o 1,2 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso DPH představovalo 63,4 mld. Kč, tj. 33,1 % rozpočtu, což je o 4,7 procentního bodu nižší plnění než v dubnu minulého roku. Meziroční růst o 1,5 mld. Kč, tj. o 2,4 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2007 - vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) výrazně nižší. To bylo způsobeno především vysokými vratkami daně v únoru.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 30.4.2008 výše 220,9 mld. Kč, což představuje 29,4 % rozpočtu a meziroční růst o 6,9 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 214,1 mld. Kč, tj. 30,6 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 14,3 mld. Kč, tj. o 7,2 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 127,2 mld. Kč, což představuje 32,9 % rozpočtu (loni to bylo 32,8 %) a meziroční růst o 10,6 mld. Kč, tj. o 9,1 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 104,8 mld. Kč, tj. 32,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 8,7 mld. Kč, tj. o 9,1 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %).

Ke konci dubna 2008 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 59,4 mld. Kč, což je 60,6 % rozpočtu (loni plnění na 55,2 %) a o 16,6 mld. Kč, tj. o 38,8 %, více než v dubnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 26,5 % proti rozpočtu 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 25,2 mld. Kč, což je o 8,3 mld. Kč více než loni. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 17,3 mld. Kč (plnění na 22,7 %), což je o 2,4 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci dubna dosáhla již 2,2 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 376,7 mld. Kč čerpané ke konci dubna 2008 představují 34,0 % rozpočtu (v dubnu 2007 to bylo 32,2 %), což znamená meziroční růst o 41,5 mld. Kč, tj. o 12,4 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2007, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,4 %, resp. 6,4 %. Meziroční růst ovlivnily především vyšší kapitálové výdaje.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 340,7 mld. Kč, tj. na 34,8 % rozpočtu (loni to bylo na 33,7 %). Proti loňskému dubnu vzrostly o 20,2 mld. Kč, tj. o 6,3 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 0,5 % proti skutečnosti 2007, resp. o 2,9 % proti rozpočtu 2007).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představuje 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 30.4.2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 135,8 mld. Kč, tj. 34,5 % rozpočtu (loni to bylo 33,3 %), při meziročním růstu o 6,9 mld. Kč, tj. o 5,3 %. Z toho na důchody připadlo 104,0 mld. Kč, tj. 34,0 % rozpočtu (loni to bylo 33,4 %), při meziročním růstu o 8,1 mld. Kč, tj. o 8,4 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich dubnová výše 52,7 mld. Kč představuje 42,5 % rozpočtu a proti dubnu 2007 je nižší o 1,7 mld. Kč, tj. o 3,0 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 38,0 mld. Kč (v březnu zaplacena záloha na 2. čtvrtletí ve výši 19,0 mld. Kč), což je o 0,7 mld. Kč více než v roce 2007. Dalších 9,6 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 15,8 mld. Kč, tj. 33,1 % rozpočtu. Meziročně nepatrně klesly o 0,1 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci dubna 2008 čerpány ve výši 14,1 mld. Kč, tj. 31,1 % rozpočtu, a jsou nad úrovní dubna 2007 o 1,5 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 12,8 mld. Kč, což představuje 42,9 % rozpočtované výše a meziroční růst o 2,2 mld. Kč.

V dubnu byla již tradičně provedena platba příspěvku státu na stavební spoření ve výši 13,4 mld. Kč, což znamená čerpání rozpočtu na 89,2 %. Meziročně tak objem těchto prostředků klesl o 0,8 mld. Kč, tj. o 5,7 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 36,0 mld. Kč, což představuje 28,1 % rozpočtu (v roce 2007 to bylo 16,5 %), při meziročním růstu o 21,3 mld. Kč. Vysoký meziroční růst byl způsoben především transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury, které již dosáhly 20,8 mld. Kč.

 

Saldo hospodaření státního rozpočtu

Saldo státního rozpočtu ke konci dubna 2008 dosáhlo záporné hodnoty 28,1 mld. Kč a je horší o 4,5 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-23,6 mld. Kč). Proti stejném období roku 2007 je to výsledek horší o 11,1 mld. Kč. Na relativně negativní výsledek hospodaření státního rozpočtu měly rozhodující vliv již zmíněné kapitálové výdaje (transfery do SFDI).

v mil. Kč
leden-duben 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo SR -4 416 -16 809 -41 863 -64 422 -38 070 -22 492 -19 955 -17 006 -28 089

 

 

 

 

 

Přílohy:


Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-duben
2007
Index
skutečnost
2008/2007
Skutečnost
leden-duben
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-duben
%
plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 318,22 1036,51 348,64 33,6 33,5 109,6
v tom:
Daňové příjmy celkem 275,40 938,35 289,19 30,8 31,6 105,0
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 158,81 551,30 161,98 29,4 30,7 102,0
v tom:
- DPH 61,91 191,90 63,42 33,1 37,8 102,4
- spotřební daně*) 39,22 134,80 37,98 28,2 29,9 96,8
- daně z příjmů PO 23,76 117,90 27,20 23,1 22,1 114,5
- daně z příjmů FO 27,79 90,20 26,33 29,2 28,3 94,8
vybíraná srážkou 1,76 3,90 2,17 55,8 35,1 123,8
ze závislé činnosti 25,42 78,00 24,49 31,4 30,4 96,3
z přiznání 0,62 8,30 -0,33 -4,0 6,5 -53,5
- správní poplatky vč. kolků 1,20 4,60 1,26 27,4 26,2 104,8
- majetkové daně 3,21 8,80 3,45 39,2 35,6 107,6
- clo 0,46 1,30 1,07 82,4 38,1 234,5
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,42 1,30 0,50 38,7 32,6 118,5
- ostatní daňové příjmy**) 0,83 0,50 0,76 151,6 276,5 91,4
Pojistné SZ 116,59 387,05 127,21 32,9 32,8 109,1
z toho: na důchody 96,02 321,29 104,76 32,6 32,6 109,1
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 42,82 98,16 59,45 60,6 55,2 138,8
v tom:
- kapitoly 34,96 86,38 46,65 54,0 51,5 133,4
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 14,89 76,04 17,26 22,7 24,2 115,9
převody z fondů OSS 16,94 0,00 25,20 x x 148,8
- kapitola Operace SFA 0,05 2,61 0,31 12,0 4,2 577,3
- kapitola Státní dluh 0,00 1,46 2,25 154,0 x x
- VPS 7,80 7,71 12,49 161,8 91,6 160,0
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,03 0,07 0,03 53,6 3,8 114,0
- splátky půjček ze zahraničí 0,08 0,69 0,09 12,3 9,9 111,2
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 2,27 0,00 4,88 x x 214,5
- soudní poplatky vč. kolků 0,32 0,70 0,30 42,9 45,8 93,6
- přijaté sankční platby 0,41 1,43 0,44 30,8 32,5 108,3
- ostatní příjmy VPS**) 4,70 4,83 6,75 139,8 94,1 143,7
*) včetně tzv. ekologických daní (daň z elektřiny, zemního plynu a některých dalších plynů a pevných paliv) vybíraných od roku 2008
**) dopočet do celku

 

 

 

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní

mld. Kč
Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 28.4.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.4.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.4.***)
%
plnění
2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 644,95 199,78 31,0 699,40 214,08 30,6 751,20 220,95 29,4 14,30 6,87 107,2 103,2
- DPH 222,30 79,81 35,9 232,10 87,65 37,8 274,50 90,92 33,1 7,84 3,27 109,8 103,7
- spotřební daň 126,20 41,04 32,5 138,70 41,42 29,9 142,30 40,31 28,3 0,38 -1,11 100,9 97,3
- clo 1,20 0,40 33,5 1,20 0,46 38,1 1,30 1,07 82,4 0,05 0,61 113,5 234,5
- daně z příjmů PO 124,80 31,23 25,0 152,50 33,64 22,1 168,60 39,05 23,2 2,41 5,42 107,7 116,1
- daně z příjmů FO 140,40 38,52 27,4 146,60 41,12 28,1 135,40 39,49 29,2 2,60 -1,63 106,7 96,0
vybíraná srážkou 6,50 2,06 31,7 7,10 2,44 34,4 5,60 3,08 55,1 0,38 0,64 118,5 126,4
závislá činnost 105,80 33,33 31,5 121,20 36,81 30,4 114,00 35,90 31,5 3,48 -0,91 110,4 97,5
z přiznání 28,10 3,14 11,2 18,30 1,87 10,2 15,80 0,50 3,2 -1,26 -1,37 59,8 26,9
- silniční daň 5,60 2,06 36,9 5,70 2,34 41,0 6,10 2,52 41,3 0,27 0,18 113,3 107,7
- daň z nemovitosti 5,10 0,29 5,7 5,40 0,35 6,4 5,50 0,38 6,9 0,06 0,03 119,4 109,8
- majetkové daně 10,30 2,51 24,3 9,00 3,21 35,6 8,80 3,45 39,2 0,70 0,25 128,0 107,6
- dálniční poplatek 3,20 1,83 57,3 2,00 1,44 72,2 2,30 1,72 75,0 -0,39 0,28 78,8 119,3
- ostatní daně a poplatky 5,85 2,08 35,6 6,20 2,46 39,6 6,40 2,02 31,5 0,37 -0,44 118,0 82,2
*) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-duben
2007
Index
skutečnost
2008/2007
Skutečnost
leden-duben
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-duben
%
plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 335,23 1107,31 376,73 34,0 32,2 112,4
Běžné výdaje 320,48 978,94 340,68 34,8 33,7 106,3
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za
proved. práci (vč.povinného pojistného)
22,55 98,49 22,44 22,8 23,5 99,5
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 15,92 47,75 15,79 33,1 33,7 99,2
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 54,31 123,86 52,66 42,5 45,0 97,0
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 12,64 46,54 15,07 32,4 25,2 119,2
- neinvest. transfery státním fondům 7,85 36,99 11,23 30,4 23,2 143,1
- neinvest. transfery občanským sdružením 0,72 2,67 1,05 39,4 29,3 146,9
- sociální dávky 128,90 393,97 135,79 34,5 33,3 105,3
z toho:
důchody 95,97 305,60 104,03 34,0 33,4 108,4
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 2,65 7,00 2,47 35,2 36,7 93,0
ostatní soc.dávky 14,86 35,67 14,73 41,3 38,5 99,1
státní soc.podpora 15,42 45,70 14,56 31,9 28,3 94,4
- aktivní pol.zaměstnanosti 1,33 6,94 1,62 23,3 24,8 122,1
- prostředky na insolventnost 0,06 0,20 0,04 22,5 18,6 80,4
- stavební spoření 14,18 15,00 13,38 89,2 103,5 94,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,09 5,10 1,21 23,7 24,2 111,4
- převod do fondu státních záruk 1,60 8,48 0,00 0,0 13,2 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 10,57 29,87 12,82 42,9 35,2 121,2
- kapitola Státní dluh 12,62 45,46 14,14 31,1 33,1 112,0
- kapitola Operace SFA 0,03 1,62 0,02 1,3 2,4 81,6
- ostatní běžné výdaje*) 36,13 118,67 43,43 36,6 32,7 120,2
Kapitálové výdaje 14,74 128,37 36,05 28,1 16,5 244,5
SALDO SR CELKEM -17,01 -70,80 -28,09 39,7 18,6 165,2
*) dopočet do celku

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější