Novinky

Odhad MF ČR: Vládní deficit za rok 2008 o 1,4 p. b. HDP nižší

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Česká republika zastoupená Českým statistickým úřadem a Ministerstvem financí odeslala k 1. 4. 2008 Eurostatu a Evropské komisi data o vládním deficitu a dluhu ČR za roky 2004 - 2008. Tímto krokem byla splněna jedna z povinností vyplývajících z Paktu stability a růstu. ČSÚ zpracoval data za roky 2004 - 2007, Ministerstvo financí předložilo predikci pro rok 2008.

Podle údajů zpracovaných ČSÚ činil v roce 2007 vládní deficit ČR 56,1 mld. Kč, tj. 1,6 % HDP, a vládní dluh 1 019,4 mld. Kč - tedy 28,7 % HDP. Deficit tak byl o 1,7 p. b. nižší než cíl stanovený v Konvergenčním programu 2004 1 a o 1,8 p. b. nižší než bylo uvažováno v Konvergenčním programu z listopadu 2007.

Ministerstvo financí očekává v roce 2008 vládní deficit ve výši 58,3 mld. Kč, tj. 1,5 % HDP. Tato predikce vládního deficitu je o 1,4 p. b. nižší než  cíl stanovený  v listopadovém Konvergenčním programu 2007.
Výše odhadovaného vládního dluhu dosahuje 1 095,1 mld. Kč, tj. 28,4 % HDP.

Eurostat k výpočtu vládního deficitu a dluhu za roky 2004 - 2007 provedenému ČSÚ k 1. 4. 2008 neuplatnil žádnou výhradu.

Eurostat zveřejnil dne 18. 4. 2008 v rámci EURO - INDICATORS (News Release 54/2008) údaje o vládním deficitu a dluhu za jednotlivé členské země za období 2004 až 2008 na následujících internetových adresách:

Eurostat dále publikuje na svých webových stránkách i kompletní notifikační tabulky (včetně predikce deficitu a dluhu za běžný rok) všech členských států. Ve veřejně přístupné databázi Eurostatu jsou ke stejnému termínu k dispozici navíc i příjmy a výdaje v metodice ESA95 a financování vládních sald.

Ing. Tomáš Zídek
náměstek ministra financí

 

 


 

1 Po vstupu do Evropské unie byla s Českou republikou zahájena Procedura nadměrného schodku a na základě uznání zvláštních okolností byl Radou povolen čtyřletý časový rámec na odstranění nadměrného schodku. Cesta fiskální konsolidace navržená Radou byla převzata z aktualizovaného Konvergenčního programu prezentovaného Českou republikou v listopadu 2004. Podle této strategie by se měl schodek sektoru vládních institucí pozvolným a udržitelným způsobem snižovat tak, aby v roce 2008 splnila ČR Maastrichtská referenční kritéria udržitelnosti veřejných financí. Plnění konsolidační strategie je ze strany EU (EK a ECB) průběžně sledováno a pravidelně hodnoceno. Přestože v roce v roce 2004 bylo dosaženo 3,0 % podílu vládního deficitu na HDP, nebyla Procedura nadměrného schodku s ČR v roce 2005 přerušena: hlavním důvodem byla skutečnost, že fiskální konsolidace navržená v Konvergenčním programu z listopadu 2005 nevykazovala tendenci k udržitelnosti výše vládního deficitu dosaženého v roce 2004.

Doporučované

Nejčtenější