Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č.360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. březnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 270,1 mld. Kč, celkové výdaje 283,5 mld. Kč a schodek hospodaření 13,4 mld. Kč (v březnu 2007 vykázán přebytek 11,3 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-březen 2007
2008 % plnění v roce 2007 Index 2008/2007
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden-březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 241,98 1036,51 270,14 26,1 25,5 111,6
VÝDAJE CELKEM 230,72 1107,31 283,49 25,6 22,2 122,9
SALDO 11,26 -70,80 -13,35 18,9 -12,3 -118,5

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 270,1 mld. Kč představovaly 26,1 % schváleného rozpočtu (v březnu 2007 plněny na 25,5 %) a proti stejnému období minulého roku tak byly vyšší o 28,2 mld. Kč, tj. o 11,6 %. Meziroční růst ovlivnily především nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery (růst o 13,0 mld. Kč, tj. o 39,0 %).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 129,0 mld. Kč, což představuje 23,4 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 7,0 mld. Kč, tj. o 5,7 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,2 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daní z příjmů právnických osob.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 25,8 mld. Kč představovala 21,9 % rozpočtu, což představuje meziroční růst o 3,9 mld. Kč, tj. o 17,7 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007. Vysoké inkaso této daně v samotném měsíci březnu (23,2 mld. Kč) souvisí s odvodem první čtvrtletní zálohy na daň u větších plátců.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 27,3 mld. Kč, tj. 30,3 % rozpočtu (loni plnění na 26,8 %) při meziročním růstu o 1,1 mld. Kč, tj. o 4,0 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (vliv zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 20,2 mld. Kč při plnění rozpočtu na 25,9 % (loni to bylo 24,2 %) a nulovém meziročním růstu. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 5,5 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 65,7 % (loni to bylo 50,3 %) a je 0,7 mld. Kč, tj. o 14,1 %, nad úrovní inkasa v březnu 2007. Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,6 mld. Kč, což představuje 42,1 % rozpočtu (loni 25,3 %) a meziročně byla vyšší o 0,4 mld. Kč. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 29,6 mld. Kč, což představuje 21,9 % rozpočtu (loni to bylo 22,8 %) a meziroční pokles o 0,4 mld. Kč, tj. o 1,2 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007. Inkaso spotřebních daní v samotném měsíci březnu (daň za leden 2008) se meziročně snížilo o 3,9 mld. Kč.

Inkaso DPH představovalo 40,5 mld. Kč, tj. 21,1 % rozpočtu, což je o 2,8 procentního bodu nižší plnění než v březnu minulého roku. Meziroční růst o 1,3 mld. Kč, tj. o 3,4 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2007 - vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) výrazně nižší. To bylo způsobeno především vysokými vratkami daně v únoru.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.3.2008 výše 175,1 mld. Kč, což představuje 23,3 % rozpočtu a meziroční růst o 10,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 164,3 mld. Kč, tj. 23,5 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 6,3 mld. Kč, tj. o 4,0 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 94,9 mld. Kč, což představuje 24,5 % rozpočtu (loni to bylo 24,4 %) a meziroční růst o 8,2 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 78,2 mld. Kč, tj. 24,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,8 mld. Kč, tj. o 9,5 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %).

Ke konci března 2008 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 46,3 mld. Kč, což je 47,1 % rozpočtu a o 13,0 mld. Kč, tj. o 39,0 %, více než v březnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 26,5 % proti rozpočtu 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 16,8 mld. Kč, což je o 6,6 mld. Kč více než loni. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 15,0 mld. Kč (plnění na 19,7 %), což je o 1,7 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci března dosáhla již 1,6 mld. Kč. V březnu proběhl nad rámec schváleného rozpočtu převod zůstatku fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS ve výši 3,8 mld. Kč (v souvislosti se zrušením tohoto fondu).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 283,5 mld. Kč čerpané ke konci března 2008 představují 25,6 % rozpočtu (v březnu 2007 to bylo 22,2 %), což znamená meziroční růst o 52,8 mld. Kč, tj. o 22,9 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2007, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,4 %, resp. 6,4 %. Meziroční růst ovlivnily především vyšší kapitálové výdaje a transfery veřejným rozpočtům územní úrovně.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 251,6 mld. Kč, tj. na 25,7 % rozpočtu (loni to bylo na 23,2 %). Proti loňskému březnu vzrostly o 31,0 mld. Kč, tj. o 14,0 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 0,5 % proti skutečnosti 2007, resp. o 2,9 % proti rozpočtu 2007).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představuje 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 31.3.2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 99,3 mld. Kč, tj. 25,2 % rozpočtu (loni to bylo 24,8 %), při meziročním růstu o 3,1 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Z toho na důchody připadlo 75,1 mld. Kč, tj. 24,6 % rozpočtu (loni to bylo 25,0 %), při meziročním růstu o 3,3 mld. Kč, tj. o 4,5 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich březnová výše 50,9 mld. Kč představuje 41,1 % rozpočtu a proti březnu 2007 je vyšší o 18,5 mld. Kč, tj. o 57,1 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 38,0 mld. Kč (ke konci března byla již zaplacena záloha na 2. čtvrtletí ve výši 19,0 mld. Kč), což je o 19,3 mld. Kč více než v roce 2007 (záloha na 2. čtvrtletí loni zaplacena až v dubnu). Dalších 7,8 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 11,8 mld. Kč, tj. 24,8 % rozpočtu. Meziročně nepatrně klesly o 0,1 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci února 2008 čerpány ve výši 8,1 mld. Kč, tj. 17,7 % rozpočtu, a jsou pod úrovní března 2007 o 0,6 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 10,4 mld. Kč, což představuje 34,9 % rozpočtované výše a meziroční růst o 1,7 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 31,9 mld. Kč (z toho 20,8 mld. Kč představoval transfer do Státního fondu dopravní infrastruktury), což představuje 24,8 % rozpočtu (v roce 2007 to bylo 11,3 %), při meziročním růstu o 21,8 mld. Kč.

 

Saldo hospodaření státního rozpočtu

Saldo státního rozpočtu ke konci března 2008 dosáhlo záporné hodnoty 13,4 mld. Kč a je lepší o 4,3 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-17,7 mld. Kč). Proti stejném období roku 2007 je to výsledek horší o 24,6 mld. Kč.

Na jeho výši mělo významný vliv hospodaření v samotném měsíci březnu, kdy příjmy činily 102,0 mld. Kč (v březnu 2007 to bylo 94,4 mld. Kč), výdaje byly čerpány ve výši 110,4 mld. Kč (v březnu 2007 to bylo 76,4 mld. Kč) a schodek za samotný měsíc březen činil tedy 8,4 mld. Kč (v březnu 2007 přebytek 18,0 mld. Kč). Tento negativní výsledek na straně výdajů ovlivnila již zmíněná záloha na 2. čtvrtletí na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji (19,0 mld. Kč, o které však budou nižší výdaje v dubnu) a březnový transfer SFDI ve výši 13,3 mld. Kč.

v mil. Kč
leden-březen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo SR 8 347 2 371 -15 737 -31 840 -7 819 8 248 15 754 11 263 -13 347

 

 

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-březen 2007
Index skutečnost
2008/2007
Skutečnost
leden-březen
Schválený rozpočet Skutečnost
leden-březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 241,98 1036,51 270,14 26,1 25,5 111,6
v tom:
Daňové příjmy celkem 208,71 938,35 223,89 23,9 23,9 107,3
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 122,01 551,30 128,99 23,4 23,6 105,7
v tom:
- DPH 39,17 191,90 40,49 21,1 23,9 103,4
- spotřební daně 29,92 134,80 29,55 21,9 22,8 98,8
- daně z příjmů PO 21,92 117,90 25,81 21,9 20,4 117,7
- daně z příjmů FO 26,27 90,20 27,33 30,3 26,8 104,0
vybíraná srážkou 1,27 3,90 1,64 42,1 25,3 129,6
ze závislé činnosti 20,22 78,00 20,23 25,9 24,2 100,1
z přiznání 4,78 8,30 5,45 65,7 50,3 114,1
- správní poplatky vč. kolků 0,86 4,60 0,87 19,0 18,8 101,0
- majetkové daně 2,40 8,80 2,45 27,9 26,7 102,1
- clo 0,34 1,30 0,93 71,4 28,1 275,5
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,33 1,30 0,39 29,9 25,4 x
- ostatní daňové příjmy*) 0,81 0,50 1,16 232,1 268,7 143,9
Pojistné SZ 86,70 387,05 94,90 24,5 24,4 109,5
z toho: na důchody 71,40 321,29 78,16 24,3 24,2 109,5
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 33,27 98,16 46,25 47,1 42,9 139,0
v tom:
- kapitoly 26,10 86,38 35,43 41,0 38,5 135,8
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 13,28 76,04 15,00 19,7 21,6 112,9
převody z fondů OSS 10,23 0,00 16,78 x x 164,0
- kapitola Operace SFA 0,04 2,61 0,06 2,2 3,0 144,3
- kapitola Státní dluh 0,00 1,46 1,59 109,1 x x
- VPS 7,13 7,71 10,77 139,6 83,7 150,9
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,03 0,07 0,02 37,4 3,2 93,7
- splátky půjček ze zahraničí 0,07 0,69 0,04 6,3 8,8 64,1
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 1,52 0,00 4,88 x x 321,4
- soudní poplatky vč. kolků 0,24 0,70 0,25 35,3 33,7 104,7
- přijaté sankční platby 0,29 1,43 0,30 21,1 23,1 104,2
- ostatní příjmy VPS*) 5,00 4,83 5,28 109,3 100,2 105,5

*) dopočet do celku

 

 

mld. Kč
Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk.k 31.3.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.3.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.3.***) % plnění 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 644,95 158,00 24,5 699,40 164,25 23,5 751,20 175,09 23,3 6,25 10,84 104,0 106,6
- DPH 222,30 53,37 24,0 232,10 55,62 24,0 274,50 58,05 21,1 2,25 2,44 104,2 104,4
- spotřební daň 126,20 30,31 24,0 138,70 31,61 22,8 142,30 31,30 22,0 1,30 -0,31 104,3 99,0
- clo 1,20 0,30 25,0 1,20 0,34 28,1 1,30 0,93 71,4 0,04 0,59 112,2 275,5
- daně z příjmů PO 124,80 30,17 24,2 152,50 30,79 20,2 168,60 36,45 21,6 0,62 5,66 102,1 118,4
- daně z příjmů FO 140,40 37,60 26,8 146,60 39,30 26,8 135,40 41,19 30,4 1,70 1,89 104,5 104,8
vybíraná srážkou 6,50 1,58 24,3 7,10 1,77 25,0 5,60 2,32 41,4 0,20 0,55 112,4 130,8
závislá činnost 105,80 26,83 25,4 121,20 29,28 24,2 114,00 29,65 26,0 2,45 0,37 109,1 101,3
z přiznání 28,10 9,19 32,7 18,30 8,24 45,0 15,80 9,22 58,3 -0,94 0,98 89,7 111,8
- silniční daň 5,60 0,81 14,5 5,70 0,99 17,4 6,10 0,92 15,1 0,18 -0,07 121,9 93,1
- daň z nemovitosti 5,10 0,21 4,2 5,40 0,22 4,0 5,50 0,21 3,8 0,01 -0,01 102,4 97,1
- majetkové daně 10,30 1,87 18,1 9,00 2,40 26,7 8,80 2,45 27,9 0,54 0,05 128,7 102,1
- dálniční poplatek 3,20 1,61 50,3 2,00 1,31 65,3 2,30 1,54 66,9 -0,31 0,23 81,0 117,9
- ostatní daně a poplatky 5,85 1,75 29,9 6,20 1,67 26,9 6,40 2,03 31,8 -0,08 0,36 95,3 121,7

*) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-březen 2007
Index skutečnost
2008/2007
Skutečnost
leden-březen
Schválený rozpočet Skutečnost
leden-březen
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 230,72 1107,31 283,49 25,6 22,2 122,9
Běžné výdaje 220,65 978,94 251,64 25,7 23,2 114,0
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 14,85 98,49 14,73 15,0 15,5 99,3
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 11,93 47,75 11,84 24,8 25,3 99,2
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 32,42 123,86 50,93 41,1 26,9 157,1
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 9,76 46,54 9,36 20,1 19,5 95,9
- neinvest. transfery státním fondům 6,78 36,99 10,79 29,2 20,1 159,2
- neinvest. transfery občanským sdružením **) 0,42 x 0,49 x 17,0 117,9
- sociální dávky 96,14 393,97 99,27 25,2 24,8 103,3
z toho:
důchody 71,87 305,60 75,12 24,6 25,0 104,5
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 2,01 7,00 1,87 26,7 27,8 93,0
ostatní soc.dávky 11,08 35,67 11,21 31,4 28,7 101,2
státní soc.podpora 11,18 45,70 11,07 24,2 20,5 99,0
- aktivní pol.zaměstnanosti 0,94 6,94 0,89 12,9 17,6 94,7
- prostředky na insolventnost 0,03 0,20 0,04 18,9 9,7 129,4
- stavební spoření 0,00 15,00 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,09 5,10 1,21 23,7 24,2 111,4
- převod do fondu státních záruk 0,50 8,48 0,00 0,0 4,1 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 8,72 29,87 10,42 34,9 29,0 119,5
- kapitola Státní dluh 8,62 45,46 8,06 17,7 22,6 93,4
- kapitola Operace SFA 0,02 1,62 0,02 1,0 2,0 74,3
- ostatní běžné výdaje*) 28,44 118,67 33,59 28,3 25,7 118,1
Kapitálové výdaje 10,07 128,37 31,85 24,8 11,3 316,4
SALDO SR CELKEM 11,26 -70,80 -13,35 18,9 -12,3 -118,5

*) dopočet do celku
**) rozp.této položky(pol.5222) bude znám až z ARISu. V této chvíli je sestaven rozpočet jen u podsesk.pol. 522-neinv.transf.nezisk. apod.organizacím-ve výši 6,09 mld. Kč

 

 

Doporučované

Nejčtenější