Novinky

Varianty řešení koaliční dohody o odvodové zátěži fyzických osob pro rok 2009 oproti roku 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Obsah:

 1. Popis dopadů jednotlivých variant na veřejné rozpočty a na domácnosti
 2. Návrh na řešení výpadku daňových příjmů v roce 2009 formou snížení výdajů rozpočtových kapitol
 3. Výhody a nevýhody jednotlivých variantních řešení

I. Popis dopadů jednotlivých variant na veřejné rozpočty a na domácnosti

Platný stav (legislativně upraveno zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů)

Obsahuje platnou úpravu pro rok 2009; snižuje sazbu DPFO. Ilustruje dopady změny schválené pro rok 2009 ve srovnání se situací, kdyby nadále platil systém roku 2008.

2008 2009
Výše sazby: 15% 12,50%
Sleva na dani základní: 24 840 Kč 16 560 Kč
Sleva na dani manželka: 24 840 Kč 16 560 Kč
Daňový bonus na dítě: 10 680 Kč 10 200 Kč

 

 

Dopady na veřejné rozpočty v roce 2009 ve srovnání se systémem roku 2008 se odhadují ve výši -10 mld. Kč. Dopady na jednotlivé typy domácností s různou výší příjmu obsahuje následující graf a tabulka.

„Změna daňové povinnosti domácnosti“ (znaménko mínus = snížení daňové povinnosti).

Měsíční hrubá mzda (Kč)

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 40 000 50 000 75 000 100 000
Zaměstnanec; bez dětí 308 184 15 -154 -322 -660 -998 -1841 -2565
Domácnost; 1 dítě 40 40 655 576 408 70 -268 -1111 -1835
Domácnost, 2 děti 80 80 712 613 444 107 -231 -1075 -1797

 

 

Následující dvě variantní řešení naplňují dohodu o odstranění zvýšené daňové zátěže pro střední příjmové skupiny v roce 2009.

Varianta 1

První varianta obsahuje pro rok 2009 stejný systém DPFO jako v roce 2008. O jeden procentní bod je snížena sazba odvodu SZP zaměstnance 1) (výpočet vychází ze snížení pojistného placeného zaměstnanci). Fiskální dopad je zhruba stejný jako u platného stavu (viz výše).

2008

2009

Výše sazby:

15%

15%

Sleva na dani základní:

24 840 Kč

24 840 Kč

Sleva na dani manžel-ka:

24 840 Kč

24 840 Kč

Daňový bonus na dítě:

10 680 Kč

10 680 Kč

Sazba sociálního pojistného

12,50%

11,5 % 2)

 

1) SZP zaměstnance: 4,5 % zdravotní, 8 % sociální z toho: nemocenská 1,1 %, důchodové 6,5 % a státní politika zaměstnanosti 0,4 %.
2) Snížení nemocenského pojištění o 0,6 p.b.; snížení o 0,4 p.b. na politiku zaměstnanosti

 

Dopady na veřejné rozpočty v roce 2009 ve srovnání se systémem roku 2008 se odhadují ve výši -13 mld. Kč (snížení sociálního pojistného). Snížení pojistného zaměstnance nemá vliv na snížení daňového základu a základ pro vyměření je tak stále stejný. Dopady změn daní a pojistného na daňového poplatníka ve srovnání s rokem 2008 tak, jak ilustruje následující graf a tabulka, jsou stejné pro různé typy domácností. V modelovém příkladu se vychází z domácností typu: zaměstnanec bez dětí, zaměstnanec s 1 dítětem a zaměstnanec se 2 dětmi.

„Změna daňové povinnosti domácnosti“ - pro Variantu č.1 (znaménko mínus = snížení daňové povinnosti).

Měsíční hrubá mzda (Kč)
10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 40 000 50 000 75 000 100 000
Zaměstnanec; bez dětí -100 -150 -200 -250 -300 -400 -500 -750 -862
Domácnost; 1 dítě -100 -150 -200 -250 -300 -400 -500 -750 -862
Domácnost, 2 děti -100 -150 -200 -250 -300 -400 -500 -750 -862

 

 

Varianta 2

Druhá varianta obsahuje pro rok 2009 schválenou sazbu daně 12,5 %. Dále jsou navýšeny slevy na dani tak, aby u všech příjmových skupin došlo ke snížení odvodů minimálně stejně jako u varianty 1. Změny konstrukce daní však již nemají vliv na bezdětné osoby s příjmem do zhruba 10 000 Kč měsíčně, protože tyto osoby již v systému roku 2008 daň neplatí.

2008 2009
Výše sazby: 15% 12,50%
Sleva na dani základní: 24 840 Kč 20 640 Kč
Sleva na dani manžel-ka: 24 840 Kč 20 640 Kč
Daňový bonus na dítě: 10 680 Kč 13 320 Kč

 

 

Dopady na veřejné rozpočty v roce 2009 ve srovnání se systémem roku 2008 se odhadují ve výši -35 mld. Kč (snížení DPFO). Dopady na jednotlivé typy domácností s různou výší příjmu obsahuje následující graf a tabulka.

„Změna daňové povinnosti domácnosti“- pro Variantu č.2 (znaménko mínus = snížení daňové povinnosti).

Měsíční hrubá mzda (Kč)
10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 40 000 50 000 75 000 100 000
Zaměstnanec; bez dětí 0 -156 -325 -494 -662 -1000 -1338 -2181 -2905
Domácnost; 1 dítě -220 -220 -220 -364 -532 -870 -1208 -2051 -2775
Domácnost, 2 děti -440 -440 -440 -587 -756 -1093 -1431 -2275 -2997

 

II. Návrh na řešení výpadku daňových příjmů v roce 2009 formou snížení výdajů rozpočtových kapitol

 

U varianty č. 1 se nepředpokládá zásadní dopad na deficity veřejných rozpočtů.

U varianty č. 2 se předpokládá dopad ve výši cca 25 mld. Kč, proto je k dodržení deficitu veřejných rozpočtů navrženo snížení výdajů v kapitolách uvedené v následující tabulce:

 

 

Snížení výdajů v kapitolách k dodržení deficitu dle dopadů daňových změn
v tis. Kč
varianta 2
301 Kancelář prezidenta republiky 0
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0
303 Senát Parlamentu 0
304 Úřad vlády České republiky 78 395
305 Bezpečnostní informační služba 61 516
306 Ministerstvo zahraničních věcí 836 531
307 Ministerstvo obrany 0
308 Národní bezpečnostní úřad 15 447
309 Kancelář Veřejného ochránce práv 0
312 Ministerstvo financí 1 035 473
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 181 621
314 Ministerstvo vnitra 2 304 355
315 Ministerstvo životního prostředí 485 879
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 863 026
321 Grantová agentura České republiky 0
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 1 061 111
327 Ministerstvo dopravy 5 887 614
328 Český telekomunikační úřad 72 655
329 Ministerstvo zemědělství 2 081 365
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3 930 746
334 Ministerstvo kultury 795 857
335 Ministerstvo zdravotnictví 978 196
336 Ministerstvo spravedlnosti 1 011 400
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 8 761
344 Úřad průmyslového vlastnictví 12 754
345 Český statistický úřad 44 097
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 178 342
348 Český báňský úřad 5 794
349 Energetický regulační úřad 11 255
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 14 019
355 Ústav pro studium totalitních režimů 11 504
358 Ústavní soud 0
361 Akademie věd České republiky 0
372 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 5 468
374 Správa státních hmotných rezerv 92 900
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 38 416
381 Nejvyšší kontrolní úřad 0
396 Státní dluh 0
397 Operace státních finančních aktiv 0
398 Všeobecná pokladní správa
podpora exportu 181 425
prostředky na integraci cizinců 4 876
prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organozací 23 404
vrcholné státní návštěvy 19 503
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech 155 111
integrovaný systém státní pokladny 156 501
dorovnání přímých plateb 1 418 400

Celkem

25 063 715

 

 

III. Výhody a nevýhody jednotlivých variantních řešeníVarianta 1

Výhody:

 1. Poplatníci s příjmy do cca 86 tis. Kč budou snížené odvody pojistného odvádět proporcionálně s ohledem na výši příjmů. U skupiny poplatníků s příjmy nad cca 86 tis. Kč nedojde ke změně, tj. budou odvádět pojistné ve stejné výši bez ohledu na výši příjmu s tím rozdílem, že tyto odvody budou nižší.
 2. Zůstává zachována stávající míra progrese.
 3. Snižuje zatížení poplatníků sociálními odvody, které nemají přímý dopad na rozpočtové příjmy krajů a obcí (nejedná se o systém sdílené daně).
 4. Fiskálně je úsporná a nevynutí si snížení výdajových limitů v zájmu zachování konvergenční trajektorie.

Nevýhody:

 1. Návrh bohužel rezignuje na výši sazby 12,5 %.

Varianta 2

Výhody:

 1. Zůstává zachována schválena výše sazby 12,5 %.

Nevýhody:

 1. Odvody se významně snižují pouze nejvyšším příjmovým skupinám.
 2. Významný dopad do příjmů rozpočtů krajů a obcí neboť DPFO je sdílená daň.
 3. Tato varianta je fiskálně náročnější a vyžádá si škrty na výdajové straně (viz část II materiálu).

 

Doporučované

Nejčtenější