Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 29. únoru 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 168,1 mld. Kč, celkové výdaje 173,1 mld. Kč a schodek hospodaření 5,0 mld. Kč (v únoru 2007 vykázán schodek 6,7 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-únor 2007
2008 % plnění v roce 2007

Index 2008/2007

Schválený rozpočet Skutečnost leden-únor % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 147,57 1036,51 168,12 16,2 15,5 113,9
VÝDAJE CELKEM 154,30 1107,31 173,09 15,6 14,8 112,2
SALDO -6,73 -70,80 -4,97 7,0 7,4 73,9

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 168,1 mld. Kč představovaly 16,2 % schváleného rozpočtu (v únoru 2007 plněny na 15,5 %) a proti únoru 2007 tak byly vyšší o 20,5 mld. Kč, tj. o 13,9 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 73,7 mld. Kč, což představuje 13,4 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 5,3 mld. Kč, tj. o 7,7 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,2 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 23,5 mld. Kč, což představuje 17,4 % rozpočtu (loni to bylo 15,2 %) a meziroční růst o 3,5 mld. Kč, tj. o 17,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso DPH představovalo 26,3 mld. Kč, tj. 13,7 % rozpočtu, což je o 2,9 procentního bodu nižší plnění než v únoru minulého roku. Meziroční pokles o 0,8 mld. Kč, tj. o 3,0 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % měřeno ke skutečnosti roku 2007 - vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) výrazně nižší. To bylo způsobeno vysokými vratkami daně (inkaso DPH v samotném měsíci únoru činilo -1,9 mld. Kč).

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 2,6 mld. Kč představovala 2,2 % rozpočtu, což představuje meziroční růst o 0,6 mld. Kč. Rozpočet této daně počítá s 2,7 % růstem proti skutečnosti roku 2007. Relativně nízké lednové a únorové inkaso souvisí především s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 17,2 mld. Kč, tj. 19,0 % rozpočtu (loni plnění na 16,6 %) při meziročním růstu o 0,9 mld. Kč, tj. o 5,7 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 15,3 mld. Kč při plnění rozpočtu na 19,6 % (loni to bylo 17,7 %) a meziročním růstu o 0,5 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 0,7 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 7,9 % (loni to bylo 5,4 %) a je mírně nad úrovní inkasa v únoru 2007. Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %. Relativně nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,2 mld. Kč, což představuje 31,1 % rozpočtu (loni 17,9 %) a meziročně byla vyšší o 0,3 mld. Kč. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 29.2.2008 výše 97,3 mld. Kč, což představuje 13,0 % rozpočtu a meziroční růst o 6,2 mld. Kč, tj. o 6,9 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 91,1 mld. Kč, tj. 13,0 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 2,9 mld. Kč, tj. o 3,3 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 64,2 mld. Kč, což představuje 16,6 % rozpočtu (loni to bylo 16,5 %) a meziroční růst o 5,5 mld. Kč, tj. o 9,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 52,9 mld. Kč, tj. 16,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč, tj. o 9,3 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %).

Ke konci února 2008 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 30,2 mld. Kč, což je 30,8 % rozpočtu a o 9,8 mld. Kč, tj. o 48,1 %, více než v únoru loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 26,5 % proti rozpočtu 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 14,3 mld. Kč. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 10,7 mld. Kč (plnění na 14,0 %), což je o 2,9 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci února dosáhla 1,0 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 173,1 mld. Kč čerpané ke konci února 2008 představují 15,6 % rozpočtu (v únoru 2007 to bylo 14,8 %), což znamená meziroční růst o 18,8 mld. Kč, tj. o 12,2 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2007, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,4 %, resp. 6,4 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 158,4 mld. Kč, tj. na 16,2 % rozpočtu (loni to bylo na 15,6 %). Proti loňskému únoru vzrostly o 10,1 mld. Kč, tj. o 6,8 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 0,5 % proti skutečnosti 2007, resp. o 2,9 % proti rozpočtu 2007).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představuje 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 29.2. 2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 68,4 mld. Kč, tj. 17,4 % rozpočtu (loni to bylo 16,0 %), při meziročním růstu o 6,4 mld. Kč, tj. o 10,3 %. Z toho na důchody připadlo 51,6 mld. Kč, tj. 16,9 % rozpočtu (loni to bylo 16,2 %), při meziročním růstu o 5,1 mld. Kč, tj. o 10,9 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich únorová výše 26,9 mld. Kč představuje 21,7 % rozpočtu a proti únoru 2007 je nižší o 2,8 mld. Kč, tj. o 9,5 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 19,0 mld. Kč (záloha na 1. čtvrtletí), což je o 0,3 mld. Kč více než v roce 2007. Dalších 5,5 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 7,9 mld. Kč, tj. 16,5 % rozpočtu. Meziročně zůstaly téměř na stejné absolutní výši jako v únoru 2007.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci února 2008 čerpány ve výši 4,0 mld. Kč, tj. 8,9 % rozpočtu, a jsou nad úrovní února 2007 o 0,7 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 8,0 mld. Kč, což představuje 26,8 % rozpočtované výše a meziroční růst o 0,7 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 14,7 mld. Kč, což představuje 11,4 % rozpočtu (v roce 2007 to bylo 6,7 %), při meziročním růstu o 8,6 mld. Kč.

 

Schodek státního rozpočtu ke konci února 2008 dosáhl 5,0 mld. Kč a je lepší o 6,8 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-11,8 mld. Kč). Proti stejném období roku 2007 je to výsledek lepší o 1,8 mld. Kč.

Na jeho výši mělo významný vliv hospodaření v samotném měsíci únoru, kdy příjmy činily 69,3 mld. Kč, výdaje byly čerpány ve výši 84,0 mld. Kč a schodek za samotný měsíc únor činil tedy 14,7 mld. Kč.

v mil. Kč
leden-únor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo SR 3 205 3 248 -24 924 -24 941 -2 852 -2 584 -558 -6 730 -4 970

 

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-únor 2007
Index skutečnost
2008/2007
Skutečnost leden-únor Schválený rozpočet Skutečnost leden-únor % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 147,57 1036,51 168,12 16,2 15,5 113,9
v tom:
Daňové příjmy celkem 127,17 938,35 137,89 14,7 14,6 108,4
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 68,45 551,30 73,71 13,4 13,2 107,7
v tom:
- DPH 27,10 191,90 26,28 13,7 16,6 97,0
- spotřební daně 19,99 134,80 23,51 17,4 15,2 117,6
- daně z příjmů PO 1,97 117,90 2,56 2,2 1,8 129,8
- daně z příjmů FO 16,24 90,20 17,17 19,0 16,6 105,7
vybíraná srážkou 0,90 3,90 1,21 31,1 17,9 135,4
ze závislé činnosti 14,83 78,00 15,30 19,6 17,7 103,2
z přiznání 0,51 8,30 0,66 7,9 5,4 127,9
- správní poplatky vč. kolků 0,59 4,60 0,63 13,7 12,7 107,6
- majetkové daně 1,59 8,80 1,63 18,5 17,6 102,6
- clo 0,21 1,30 0,79 60,5 17,6 372,7
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 1,30 0,27 20,6 0,0 x
- ostatní daňové příjmy*) 0,77 0,50 0,87 174,8 255,0 114,2
Pojistné SZ 58,72 387,05 64,18 16,6 16,5 109,3
z toho: na důchody 48,36 321,29 52,86 16,5 16,4 109,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 20,41 98,16 30,22 30,8 26,3 148,1
v tom:
- kapitoly 18,32 86,38 28,16 32,6 27,0 153,8
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 7,82 76,04 10,68 14,0 12,7 136,7
převody z fondů OSS 8,46 0,00 14,33 x x 169,3
- kapitola Operace SFA 0,28 2,61 0,02 0,7 22,1 6,3
- kapitola Státní dluh 0,00 1,46 1,05 71,8 x x
- VPS 1,80 7,71 2,04 26,5 21,2 113,3
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,02 0,07 0,02 35,3 2,6 107,8
- splátky půjček ze zahraničí 0,05 0,69 0,03 4,3 6,0 64,8
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 0,56 0,00 0,34 x x 60,5
- soudní poplatky vč. kolků 0,17 0,70 0,16 23,1 23,9 96,7
- přijaté sankční platby 0,18 1,43 0,20 14,2 14,8 109,9
- ostatní příjmy VPS*) 0,82 4,83 1,29 26,7 16,5 156,1

*) dopočet do celku

 

 

Celostátní daňové příjmy

mld. Kč
Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 28.2.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 28.2.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 29.2.***) % plnění 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 644,95 88,16 13,7 699,40 91,05 13,0 751,20 97,29 13,0 2,89 6,24 103,3 106,9
- DPH 222,30 39,38 17,7 232,10 38,22 16,5 274,50 37,70 13,7 -1,17 -0,52 97,0 98,6
- spotřební daň 126,20 19,81 15,7 138,70 21,17 15,3 142,30 24,75 17,4 1,35 3,58 106,8 116,9
- clo 1,20 0,18 15,4 1,20 0,21 17,6 1,30 0,79 60,5 0,03 0,58 114,3 372,7
- daně z příjmů PO 124,80 2,35 1,9 152,50 2,75 1,8 168,60 3,46 2,1 0,40 0,71 117,0 126,0
- daně z příjmů FO 140,40 21,87 15,6 146,60 23,64 16,1 135,40 25,21 18,6 1,77 1,57 108,1 106,7
vybíraná srážkou 6,50 1,13 17,4 7,10 1,25 17,6 5,60 1,69 30,2 0,12 0,44 110,4 135,6
závislá činnost 105,80 19,78 18,7 121,20 21,45 17,7 114,00 22,38 19,6 1,67 0,92 108,4 104,3
z přiznání 28,10 0,95 3,4 18,30 0,94 5,1 15,80 1,15 7,3 -0,01 0,21 98,7 122,1
- silniční daň 5,60 0,66 11,8 5,70 0,83 14,6 6,10 0,80 13,1 0,17 -0,03 125,6 95,9
- daň z nemovitosti 5,10 0,13 2,6 5,40 0,14 2,7 5,50 0,28 5,1 0,01 0,14 108,0 196,1
- majetkové daně 10,30 1,15 11,2 9,00 1,59 17,6 8,80 1,63 18,5 0,43 0,04 137,3 102,6
- dálniční poplatek 3,20 1,19 37,3 2,00 1,16 57,8 2,30 1,17 50,8 -0,04 0,01 97,0 101,1
- ostatní daně a poplatky 5,85 1,42 24,2 6,20 1,35 21,8 6,40 1,50 23,5 -0,07 0,15 95,2 111,4

*) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR
leden-únor 2007
Index skutečnost
2008/2007
Skutečnost leden-únor Schválený rozpočet Skutečnost leden-únor % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 154,30 1107,31 173,09 15,6 14,8 112,2
Běžné výdaje 148,29 978,94 158,43 16,2 15,6 106,8
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 7,48 98,49 7,39 7,5 7,8 98,9
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 7,95 47,75 7,89 16,5 16,8 99,2
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 29,66 123,86 26,85 21,7 24,6 90,5
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 7,60 46,54 5,66 12,2 15,1 74,4
- neinvest. transfery státním fondům 6,16 36,99 6,95 18,8 18,2 112,8
- neinvest. transfery občanským sdružením **) 0,31 x 0,26 x 12,8 84,5
- sociální dávky 62,02 393,97 68,39 17,4 16,0 110,3
z toho:
důchody 46,55 305,60 51,60 16,9 16,2 110,9
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 1,31 7,00 1,22 17,5 18,1 93,3
ostatní soc.dávky 7,21 35,67 7,97 22,3 18,7 110,5
státní soc.podpora 6,95 45,70 7,60 16,6 12,8 109,4
- aktivní pol.zaměstnanosti 0,61 6,94 0,48 7,0 11,3 79,6
- prostředky na insolventnost 0,02 0,20 0,03 14,2 6,8 138,2
- stavební spoření 0,00 15,00 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,09 5,10 1,21 23,7 24,2 111,4
- převod do fondu státních záruk 0,00 8,48 0,00 0,0 0,0 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 7,32 29,87 8,02 26,8 24,4 109,5
- kapitola Státní dluh 3,34 45,46 4,03 8,9 8,8 120,8
- kapitola Operace SFA 0,02 1,62 0,01 0,6 1,5 54,9
- ostatní běžné výdaje*) 14,71 118,67 21,26 17,9 13,3 144,5
Kapitálové výdaje 6,02 128,37 14,66 11,4 6,7 243,6
SALDO SR CELKEM -6,73 -70,80 -4,97 7,0 7,4 73,9

*) dopočet do celku
**) rozp.této položky (pol.5222) bude znám až z ARISu. V této chvíli je sestaven rozpočet jen u podsesk.pol. 522-neinv.transf.nezisk. apod.organizacím-ve výši 6,09 mld. Kč

 

 

Doporučované

Nejčtenější