Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 107,3 mld. Kč a schodek ve výši 70,8 mld. Kč.

v mld. Kč
2007 2008 Skutečnost leden 2008 Rozdíl SR 2008/Skut 2007 Index v % SR 2008/Skut 2007
Rozpočet schválený Skutečnost podle pokl.pl Rozpočet schválený
Celkové příjmy 949,48 1 025,88 1 036,51 98,87 10,63 101,0
Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 516,90 533,50 551,30 55,51 17,80 103,3
DPH 163,60 166,63 191,90 28,16 25,27 115,2
Spotřební daně 131,30 131,59 134,80 15,37 3,21 102,4
DPPO 107,50 114,75 117,90 0,82 3,15 102,7
DPFO 98,10 102,14 90,20 9,64 -11,94 88,3
Ostatní daňové příjmy 16,40 18,39 16,50 1,52 -1,89 89,7
Pojistné na SZ 354,95 367,16 387,05 32,99 19,89 105,4
Nedaňové a ost. příjmy 77,63 125,23 98,16 10,37 -27,06 78,4
Celkové výdaje 1 040,78 1 092,27 1 107,31 89,14 15,04 101,4
Běžné výdaje 951,36 973,85 978,94 83,15 5,08 100,5
Kapitálové výdaje 89,42 118,42 128,37 5,98 9,95 108,4
Saldo SR -91,30 -66,39 -70,80 9,73 -4,41 106,6

 

 

 

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. lednu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 98,8 mld. Kč, celkové výdaje 89,1 mld. Kč a přebytek hospodaření 9,7 mld. Kč (v lednu 2007 vykázán přebytek 5,0 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden 2007 2008 % plnění v roce 2007 Index 2008/2007
Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 83,14 1036,51 98,87 9,5 8,8 118,9
VÝDAJE CELKEM 78,11 1107,31 89,14 8,0 7,5 114,1
SALDO 5,03 -70,80 9,73 -13,7 -5,5 193,4

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 98,8 mld. Kč představovaly 9,5 % schváleného rozpočtu (v lednu 2007 plněny na 8,8 %) a proti lednu 2007 tak byly vyšší o 15,7 mld. Kč, tj. o 18,9 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 55,5 mld. Kč, což představuje 10,1 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 9,6 mld. Kč, tj. o 20,8 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,2 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní a daně z přidané hodnoty.

Inkaso DPH představovalo 28,2 mld. Kč, tj. 14,7 % rozpočtu, což je o 0,4 procentního bodu nižší plnění než v lednu minulého roku. Meziroční růst o 3,4 mld. Kč, tj. o 13,7 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % měřeno ke skutečnosti roku 2007 - vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) nižší o 1,5 procentního bodu.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 15,4 mld. Kč, což představuje 11,4 % rozpočtu (loni to bylo 7,8 %) a meziroční růst o 5,2 mld. Kč, tj. o 50,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 0,8 mld. Kč představovala 0,7 % rozpočtu, což je stejné plnění jako v lednu loňského roku. Rozpočet této daně počítá s 2,7 % růstem proti skutečnosti roku 2007 (snížení daňové sazby z 24 na 21 %). Relativně nízké lednové inkaso souvisí především s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 9,6 mld. Kč, tj. 10,7 % rozpočtu (loni plnění na 8,9 %) při meziročním růstu o 0,9 mld. Kč, tj. o 10,1 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 8,7 mld. Kč při plnění rozpočtu na 11,2 % (loni to bylo 9,6 %) a meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, tj. o 8,7 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,2 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 2,5 % a její výše byla mírně vyšší než v lednu 2007 (loni to bylo 2,1 %). Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %. Relativně nízké plnění souvisí s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 0,7 mld. Kč, což představuje 17,8 % rozpočtu (loni 10,4 %) a meziročně byla vyšší téměř o 0,2 mld. Kč. Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. Kč, tj. o 4,1 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2007) u DPH – o 38,1 mld. Kč (o 16,1 %), naopak u daní z příjmů fyzických osob je rozpočtován pokles o 16,6 mld. Kč (o 10,9 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.1.2008 výše 74,1 mld. Kč, což představuje 9,9 % rozpočtu a meziroční růst o 11,9 mld. Kč, tj. o 19,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 62,2 mld. Kč, tj. 8,9 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 4,9 mld. Kč, tj. o 8,6 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 33,0 mld. Kč, což představuje 8,5 % rozpočtu (loni to bylo 8,7 %) a meziroční růst o 2,2 mld. Kč, tj. o 7,0 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 27,2 mld. Kč, tj. 8,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,8 mld. Kč, tj. o 7,0 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %).

Ke konci ledna 2008 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10,4 mld. Kč, což je 10,6 % rozpočtu a o 4,0 mld. Kč, tj. o 62,5 % více než v lednu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 26,5 % proti rozpočtu 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 6,6 mld. Kč. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 1,0 mld. Kč (plnění na 1,3 %). Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. Kč). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci ledna dosáhla 0,5 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 89,1 mld. Kč čerpané ke konci ledna 2008 představují 8,0 % rozpočtu (v lednu 2007 to bylo 7,5 %), což znamená meziroční růst o 11,0 mld. Kč, tj. o 14,1 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2007, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,4 %, resp. 6,4 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci ledna čerpány ve výši 83,1 mld. Kč, tj. na 8,5 % rozpočtu (loni to bylo na 8,0 %). Proti loňskému lednu vzrostly o 7,4 mld. Kč, tj. o 9,8 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 0,5 % proti skutečnosti 2007, resp. o 2,9 % proti rozpočtu 2007).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. Kč, což představuje 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 31.1. 2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 33,9 mld. Kč, tj. 8,6 % rozpočtu (loni to bylo 7,6 %), při meziročním růstu o 4,4 mld. Kč, tj. o 14,8 %. Z toho na důchody připadlo 24,8 mld. Kč, tj. 8,1 % rozpočtu (loni to bylo 7,9 %), při meziročním růstu o 2,1 mld. Kč, tj. o 9,5 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich lednová výše 22,9 mld. Kč představuje 18,5 % rozpočtu a proti lednu 2007 je nižší o 3,6 mld. Kč, tj. o 13,7 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 19,0 mld. Kč (záloha na 1. čtvrtletí), což je o 0,3 mld. Kč více než v roce 2007. Dalších 2,6 mld. Kč představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 3,9 mld. Kč, tj. 8,3 % rozpočtu. Meziročně zůstaly téměř na stejné absolutní výši jako v lednu 2007.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci ledna 2008 čerpány ve výši 3,6 mld. Kč, tj. 8,0 % rozpočtu, a jsou nad úrovní ledna 2007 o 0,7 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 3,1 mld. Kč, což představuje 10,5 % rozpočtované výše a meziroční růst o 2,5 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 6,0 mld. Kč, což představuje 4,7 % rozpočtu (v roce 2007 to bylo 2,7 %), při meziročním růstu o 3,6 mld. Kč.

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR Index skutečnost 2008/2007
Skutečnost leden Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
 
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 83,14 1036,51 98,87 9,5 8,8 118,9
v tom:
Daňové příjmy celkem 76,76 938,35 88,50 9,4 8,8 115,3
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 45,94 551,30 55,51 10,1 8,9 120,8
v tom:
- DPH 24,77 191,90 28,16 14,7 15,1 113,7
- spotřební daně 10,19 134,80 15,37 11,4 7,8 150,9
- daně z příjmů PO 0,79 117,90 0,82 0,7 0,7 103,6
- daně z příjmů FO 8,76 90,20 9,64 10,7 8,9 110,1
vybíraná srážkou 0,52 3,90 0,69 17,8 10,4 133,8
ze závislé činnosti 8,04 78,00 8,74 11,2 9,6 108,7
z přiznání 0,20 8,30 0,21 2,5 2,1 103,7
- správní poplatky vč. kolků 0,28 4,60 0,28 6,2 6,1 102,0
- majetkové daně 0,80 8,80 0,79 9,0 8,9 98,5
- clo 0,11 1,30 0,13 10,3 9,5 117,5
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 1,30 0,13 9,8 0,0 x
- ostatní daňové příjmy*) 0,24 0,50 0,18 36,3 78,8 76,9
Pojistné SZ 30,82 387,05 32,99 8,5 8,7 107,0
z toho: na důchody 25,39 321,29 27,17 8,5 8,6 107,0
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 6,38 98,16 10,37 10,6 8,2 162,5
v tom:
- kapitoly 5,64 86,38 9,54 11,0 8,3 169,1
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 0,00 76,04 1,00 1,3 0,0 x
převody z fondů OSS 4,19 0,00 6,64 x x 158,2
- kapitola Operace SFA 0,13 2,61 0,01 0,4 9,9 7,9
- kapitola Státní dluh 0,00 1,46 0,48 32,6 x x
- VPS 0,61 7,71 0,82 10,6 7,2 134,1
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,02 0,07 0,01 14,5 2,5 46,2
- splátky půjček ze zahraničí 0,02 0,69 0,02 3,2 3,1 93,1
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 0,24 0,00 0,00 x x 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,08 0,70 0,08 11,7 11,3 103,4
- přijaté sankční platby 0,10 1,43 0,10 7,2 7,8 106,0
- ostatní příjmy VPS*) 0,15 4,83 0,60 12,5 3,0 397,2
*) dopočet do celku

 

 

 

 

Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů

 

mld. Kč
Meziroční porovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk.k 31. 1 *) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31. 1. **) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.1 ***) % plnění 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 644,95 57,32 8,9 699,40 62,22 8,9 751,20 74,13 9,9 4,90 11,91 108,6 119,1
- DPH 222,30 31,42 14,1 232,10 35,05 15,1 274,50 40,29 14,7 3,63 5,25 111,6 115,0
- spotřební daň 126,20 10,13 8,0 138,70 10,82 7,8 142,30 16,04 11,3 0,69 5,21 106,8 148,2
- clo 1,20 0,09 7,5 1,20 0,11 9,5 1,30 0,13 10,3 0,02 0,02 126,8 117,5
- daně z příjmů PO 124,80 1,27 1,0 152,50 1,08 0,7 168,60 1,13 0,7 -0,19 0,04 85,1 104,0
- daně z příjmů FO 140,40 12,44 8,9 146,60 12,67 8,6 135,40 14,11 10,4 0,24 1,43 101,9 111,3
z kapitálových výnosů 6,50 0,63 9,7 7,10 0,70 9,8 5,60 0,93 16,5 0,07 0,23 110,9 133,1
závislá činnost 105,80 11,42 10,8 121,20 11,61 9,6 114,00 12,78 11,2 0,19 1,17 101,6 110,1
z přiznání 28,10 0,39 1,4 18,30 0,37 2,0 15,80 0,40 2,5 -0,02 0,03 95,3 108,7
- silniční daň 5,60 0,36 6,4 5,70 0,43 7,6 6,10 0,42 6,9 0,07 -0,02 120,5 96,5
- daň z nemovitosti 5,10 0,07 1,4 5,40 0,08 1,4 5,50 0,22 3,9 0,01 0,14 111,5 277,7
- majetkové daně 10,30 0,56 5,4 9,00 0,80 8,9 8,80 0,79 9,0 0,24 -0,01 143,1 98,5
- dálniční poplatek 3,20 0,45 14,0 2,00 0,65 32,6 2,30 0,54 23,6 0,20 -0,11 145,6 83,4
- ostatní daně a poplatky 5,85 0,53 9,1 6,20 0,52 8,3 6,40 0,47 7,3 -0,02 -0,05 96,8 90,5

*) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

**) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

***) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu

 

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2007 2008 % plnění SR leden 2007 Index skutečnost 2008/2007
Skutečnost leden Schválený rozpočet Skutečnost leden % plnění
 
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 78,11 1107,31 89,14 8,0 7,5 114,1
Běžné výdaje 75,70 978,94 83,15 8,5 8,0 109,8
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za
proved. práci (vč.povinného pojistného) 0,02 98,49 0,02 0,0 0,0 116,9
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 3,97 47,75 3,94 8,3 8,4 99,2
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 26,55 123,86 22,93 18,5 22,0 86,3
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 3,50 46,54 3,24 7,0 7,0 92,6
- neinvest. transfery státním fondům 3,09 36,99 6,32 17,1 9,1 204,1
- neinvest. transfery občanským sdružením **) 0,11 x 0,07 x 4,7 62,0
- sociální dávky 29,55 393,97 33,90 8,6 7,6 114,8
z toho:
důchody 22,67 305,60 24,82 8,1 7,9 109,5
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 0,61 7,00 0,57 8,2 8,4 94,7
ostatní soc.dávky 3,43 35,67 4,38 12,3 8,9 127,5
státní soc.podpora 2,84 45,70 4,14 9,1 5,2 145,9
- aktivní pol.zaměstnanosti 0,26 6,94 0,12 1,8 4,9 47,5
- prostředky na insolventnost 0,01 0,20 0,01 5,9 4,0 98,8
- stavební spoření 0,00 15,00 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,00 5,10 0,00 0,0 0,0 0,2
- převod do fondu státních záruk 0,00 8,48 0,00 0,0 0,0 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 0,60 29,87 3,14 10,5 2,0 526,7
- kapitola Státní dluh 2,95 45,46 3,63 8,0 7,7 123,0
- kapitola Operace SFA 0,01 1,62 0,01 0,5 0,7 107,5
- ostatní běžné výdaje*) 5,08 118,67 5,83 4,9 4,6 114,6
Kapitálové výdaje 2,41 128,37 5,98 4,7 2,7 248,7
SALDO SR CELKEM 5,03 -70,80 9,73 -13,7 -5,5 193,4
*) dopočet do celku
**) rozp.této položky(pol.5222) bude znám až z ARISu. V této chvíli je sestaven rozpočet jen u podsesk.pol. 522-neinv.transf.nezisk. apod.organizacím-ve výši 6,09 mld. Kč

 

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější