Novinky

Vláda schválila analýzu Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Vláda dnes projednala a přijala analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro vstup do kurzového mechanismu ERM II a pro následné přijetí jednotné měny euro.

Na základě jejích závěrů a v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení ČR k eurozóně (ze srpna 2007) vláda konstatovala, že dosud nebylo dosaženo dostatečného pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu do eurozóny. Toto datum proto nebylo stanoveno a Česká republika tudíž nebude usilovat ani v roce 2008 o vstup do kurzového mechanismu ERM II.

Pro splnění maastrichtských konvergenčních kritérií zůstává pro ČR trvalým problémem kritérium udržitelnosti veřejných financí. Hlavní překážkou jsou nadměrné deficity, které neustupují ani v podmínkách silného hospodářského růstu a které jsou důsledkem nekonsolidovaného stavu veřejných financí.

Trajektorie fiskální konsolidace schválená vládou v listopadu 2007 v aktualizovaném Konvergenčním programu ČR by měla zajistit stabilizaci veřejných financí a udržet vládní deficit pod úrovní 3 % HDP v roce 2008. Nezajišťuje však dostatečné zlepšení strukturálních charakteristik rozpočtu a nezlepšuje ani dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Udržitelné snížení deficitu vládního sektoru pod 3% hranici, tj. plnění fiskálního kritéria v oblasti deficitu, bude vyžadovat nejen dodržování již jednou schválených fiskálních pravidel (režim fiskálního cílení a střednědobé výdajové rámce), ale i provedení dalších reforem, které připraví české veřejné finance na budoucí výzvy spojené se stárnutím obyvatelstva.

Na nejbližší dva roky bude vývoj inflace zatížen některými proinflačními šoky, které sníží šance na splnění maastrichtského kritéria cenové stability. Úpravy nepřímých daní v souvislosti s reformou veřejných financí a harmonizací s právem EU (zvýšení snížené sazby DPH, spotřební daň na cigarety a ekologická daň) posouvají inflaci dočasně nad pravděpodobné hodnoty kritéria. Po odeznění tohoto jednorázového šoku plynoucího z administrativních opatření se inflace vrátí na nižší úroveň pozorovanou v minulých letech. Ohlášené snížení inflačního cíle ČNB od 1. ledna 2010 na 2,0 % s tolerančním rozmezím +/- 1,0 p.b. pro národní index spotřebitelských cen (CPI) vytváří lepší podmínky pro plnění kritéria cenové stability za tímto horizontem. Je však žádoucí, aby během budoucí účasti ČR v ERM II nedocházelo k významným proinflačním úpravám nepřímých daní, které by znesnadňovaly splnění kritéria.

Analýzy ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou ukazují, že z hlediska fungování českého hospodářství a připravenosti na přijetí jednotné měny dochází v poslední době k určitým zlepšením. Některá z nich však souvisí s cyklickým vývojem české ekonomiky. Prozatím nedošlo k zásadním změnám ve fungování fiskální politiky a v nastavení institucionálního rámce, které by vedly k dlouhodobému zlepšení v pružnosti české ekonomiky, zejména pak trhu práce.

Související dokumenty

Nejčtenější