Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci října celkové příjmy státního rozpočtu výše 835,4 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 808,2 mld. Kč a vykázané saldo činilo 27,2 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 39,9 mld. Kč.

 

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-říjen 2006 2007 % plnění
v roce 2006
Index
2007/2006
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách *) Skutečnost leden-říjen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 748,76 949,48 964,44 835,37 86,6 84,2 111,6
VÝDAJE CELKEM 761,43 1040,78 1056,25 808,17 76,5 79,0 106,1
SALDO -12,67 -91,30 -91,81 27,20 -29,6 17,0 -214,6

*) SR upravený k 30.9.2007

 

 

 

Meziroční růst u příjmů dosáhl 11,6 %, a je tak o 7,1 procentního bodu nad dynamikou rozpočtu po změnách (4,5 % - měřeno ke skutečnosti roku 2006) a o 5,1 procentního bodu vyšší než ve stejném období minulého roku. U výdajů dosáhl meziroční růst 6,1 % což je o 2,6 procentního bodu více než bylo předpokládáno v rozpočtu (3,5 %) a o 4,5 procentního bodu méně než v loňském roce.

 

Příjmy státního rozpočtu

K 31. říjnu letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 835,4 mld. Kč, t.j. 86,6 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 434,7 mld. Kč (84,1 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 299,1 mld. Kč (84,3 %) a ostatní příjmy 101,6 mld. Kč (109,7 %).

Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso DPH, které za deset měsíců letošního roku dosáhlo 143,8 mld. Kč, t.j. 87,9 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 12,9 mld. Kč, t.j. o 9,8 % (v loňském roce činilo plnění 83,5 % při meziročním růstu o 8,7 mld. Kč, tj. o 7,1 %). Jeho meziroční růst je o 3,1 procentního bodu vyšší než rozpočtovaná dynamika (6,7 %).

Inkaso daní z příjmů právnických osob ve výši 91,7 mld. Kč představuje 85,3 % rozpočtu a meziroční růst o 16,1 mld. Kč, t.j. o 21,3 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 85,8 % při meziročním poklesu o 3,8 mld. Kč, t.j. o 4,8 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 7,5 mld. Kč, t.j.o 8,5 %). Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 103,4 mld. Kč, t.j. 78,7 % rozpočtu při meziročním růstu o 9,1 mld. Kč, t.j. o 9,6 % (v lednu až říjnu roku 2006 činilo plnění 79,3 % při meziročním růstu o 5,6 mld. Kč, t.j. o 6,3 %). Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem ke konci října 81,3 mld. Kč, t.j. 82,8 % rozpočtu a je tak o 8,1 mld. Kč, t.j. o 11,1 % nad úrovní skutečnosti stejného období roku 2006 (ke konci loňského října bylo plnění 79,3 % při meziročním poklesu o 3,2 mld. Kč, t.j. o 4,1 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,7 mld. Kč – vliv snížení daňových sazeb). Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 69,7 mld. Kč při plnění rozpočtu na 83,4 % a meziročním růstu o 8,1 mld. Kč, t.j. o 13,1 %. Letošní plnění rozpočtu je nižší než bylo ve stejném období loňského roku o 1,0 procentního bodu. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 6,6 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 69,0 % (loni to bylo 48,5 %) a proti stejném období roku 2006 je nižší o 0,6 mld. Kč, tj. o 8,0 %. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %. Důvod nižšího výnosu souvisí s vyšší mírou využití daňové výhody společného zdanění manželů než tomu bylo v minulém roce.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 5,0 mld. Kč, což představuje 99,9 % rozpočtu (loni plnění na 95,6 %) a meziroční růst o 0,6 mld. Kč, t.j. o 13,5 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za deset měsíců vykázány ve výši 1,2 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 589,0 mld. Kč, což představuje 84,2 % rozpočtu a meziroční růst o 64,2 mld. Kč, tj. o 12,2 %. Ve stejném období roku 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 524,8 mld. Kč, tj. 81,4 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 7,3 mld. Kč, tj. o 1,4 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 299,1 mld. Kč, což představuje 84,3 % rozpočtu (loni to bylo 80,9 %) a meziroční růst o 27,1 mld. Kč, tj. o 10,0 %. Rozpočet 2007 počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Na důchodové pojištění připadlo 246,3 mld. Kč, t.j. 83,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 22,3 mld. Kč, tj. o 10,0 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 101,6 mld. Kč, což je 109,7 % rozpočtu (loni to bylo 112,5 %) a o 11,8 mld. Kč, tj. o 13,2 % více než ke konci října loňského roku. Z této částky představují převody z fondů OSS částku 35,4 mld. Kč, což je o 1,4 mld. Kč méně než bylo ve stejném období roku 2006. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 26,7 mld. Kč (plnění na 42,7 %), tj. o 3,5 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006 (vč. kompenzačních plateb, které činily 5,2 mld. Kč).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za leden až říjen čerpány ve výši 808,2 mld. Kč, což představuje 76,5 % rozpočtu a meziroční růst o 46,7 mld. Kč, t.j. o 6,1 % (ve stejném období minulého roku byly výdaje čerpány na 79,0 % při meziročním růstu o 73,3 mld. Kč, t.j. o 10,6 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 745,5 mld. Kč, tj. na 78,0 % (loni to bylo 81,3 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 40,3 mld. Kč, tj. o 5,7 %. Z toho na sociální dávky bylo vynaloženo 320,3 mld. Kč, t.j. 82,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 25,7 mld. Kč, t.j. o 8,7 % (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 294,7 mld. Kč, t.j. 85,9 % rozpočtu při meziročním růstu o 20,2 mld. Kč, t.j. o 7,3 %). Na důchody připadlo 240,0 mld. Kč, tj. 83,5 % rozpočtu (loni to bylo na 86,0 %), při meziročním růstu o 13,3 mld. Kč, tj. o 5,9 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 110,3 mld. Kč, což představuje 89,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 8,9 mld. Kč, tj. o 8,6 %. Čerpání ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 73,7 mld. Kč, což je o 3,5 mld. Kč více než v roce 2006 (70,2 mld. Kč). V těchto transferech je zahrnuta záloha na 4. čtvrtletí roku, která činila 17,8 mld. Kč. Dalších 18,6 mld. Kč představovaly transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 39,6 mld. Kč, tj. 83,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,2 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 29,8 mld. Kč, tj. 78,2 % rozpočtu, což je o 0,6 mld. Kč více než bylo ke konci října loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 21,7 mld. Kč, což představuje 72,3 % rozpočtované výše, a jejich objem je na stejné úrovni srovnatelného období minulého roku.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 62,6 mld. Kč, což představuje 62,1 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 58,6 %), při meziročním růstu o 6,5 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Celkové saldo hospodaření státního rozpočtu za deset měsíců roku 2007 vykázalo přebytek ve výši 27,2 mld. Kč. Tento výsledek je o 39,9 mld. Kč lepší než ke konci října loňského roku. Proti schodku odpovídajícímu deseti měsícům rozpočtu po změnách (76,5mld. Kč) je výsledek lepší o 103,7 mld. Kč. Tomu odpovídá čerpání výdajů, které bylo proti jejich poměrné rozpočtované výši (880,2 mld. Kč) o 72,0 mld. Kč nižší, při současně vyšším plnění příjmů než by odpovídalo alikvotě rozpočtu (803,7 mld. Kč), a to o 31,7 mld. Kč.

 

v mil. Kč
leden-říjen 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Saldo SR 14 448 12 277 1 244 -3 859 9 365 -7 426 -11 317 -35 432 -32 320 -82 942 -59 466 15 181 -12 675 27 199

 

 

 

Graf

 

 

Přílohy

 

Pokladní plnění příjmů:

 

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
leden-říjen 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost
leden-říjen
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách **)
Skutečnost
leden-říjen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 748,76 949,48 964,44 835,37 86,6 84,2 111,6
v tom:
Daňové příjmy celkem 658,96 871,85 871,85 733,76 84,2 81,4 111,4
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 386,99 516,90 516,90 434,68 84,1 81,8 112,3
v tom:
- DPH 130,92 163,60 163,60 143,80 87,9 83,5 109,8
- spotřební daně 94,31 131,30 131,30 103,38 78,7 79,3 109,6
- daně z příjmů PO 75,53 107,50 107,50 91,66 85,3 85,8 121,3
- daně z příjmů FO 73,16 98,10 98,10 81,25 82,8 79,3 111,1
vybíraná srážkou 4,40 5,00 5,00 4,99 99,9 95,6 113,5
ze závislé činnosti 61,63 83,60 83,60 69,70 83,4 84,4 113,1
z přiznání 7,12 9,50 9,50 6,55 69,0 48,5 92,0
- správní poplatky vč. kolků 3,15 4,60 4,60 3,17 68,9 76,8 100,6
- majetkové daně 6,81 9,00 9,00 8,25 91,7 66,1 121,2
- clo 0,96 1,20 1,20 1,19 98,8 80,1 123,3
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,12 1,30 1,30 1,06 81,3 83,0 94,4
- ostatní daňové příjmy*) 1,03 0,30 0,30 0,93 309,1 258,2 89,8
Pojistné SZ 271,97 354,95 354,95 299,08 84,3 80,9 110,0
z toho: na důchody 223,98 294,44 294,44 246,30 83,7 80,3 110,0
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 89,80 77,63 92,60 101,61 109,7 112,5 113,2
v tom:
- kapitoly 61,90 67,82 68,86 69,90 101,5 110,1 112,9
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 18,00 61,58 62,63 26,73 42,7 35,4 148,5
převod z fondů OSS 36,74 0,00 0,00 35,38 x x 96,3
- kapitola Operace SFA 4,17 1,29 1,29 1,49 115,9 85,5 35,9
- VPS 23,73 8,52 22,45 30,22 134,6 126,8 127,3
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,20 0,81 0,81 0,07 8,9 41,9 35,5
- splátky půjček ze zahraničí 0,75 0,77 0,77 0,19 25,0 425,2 25,6
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 5,98 0,00 0,00 5,34 x x 89,2
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 5,24 0,00 0,00 0,00 x 87,4 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,65 0,70 0,70 0,77 109,7 105,6 117,3
- přijaté sankční platby 1,20 1,25 1,25 2,24 179,3 100,3 186,3
- ostatní příjmy VPS*) 9,69 4,99 18,92 21,60 114,2 94,7 222,9

*) dopočet do celku
**) SR upravený k 30.9.2007


Pozn.: V ost.příjmech kap.VPS se v rozp.po změnách a skutečnosti roku 2007 projevilo usn.vl.č.629/2007, které zvýšilo příjmy kap.VPS o 13,9 mld. Kč

 

 

 

Pokladní čerpání výdajů:

 

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
leden-říjen 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost
leden-říjen
Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách**)
Skutečnost
leden-říjen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 761,43 1040,78 1056,25 808,17 76,5 79,0 106,1
Běžné výdaje 705,28 951,36 955,32 745,54 78,0 81,3 105,7
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 65,16 96,01 96,88 69,24 71,5 72,0 106,3
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 38,37 47,21 47,21 39,61 83,9 98,2 103,2
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 101,54 120,67 123,60 110,32 89,3 91,2 108,6
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 35,84 50,17 49,28 31,60 64,1 77,1 88,2
- neinvest. transfery státním fondům 13,34 33,81 33,51 11,03 32,9 44,4 82,7
- neinvest. transfery občanským sdružením 2,45 2,40 2,79 2,55 91,2 78,0 104,0
- sociální dávky 294,65 387,63 386,66 320,32 82,8 85,9 108,7
z toho:
důchody 226,65 287,38 287,31 239,97 83,5 86,0 105,9
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 6,19 7,23 7,23 5,97 82,6 85,4 96,4
ostatní soc.dávky 33,26 38,58 38,65 33,89 87,7 86,6 101,9
státní soc.podpora 28,55 54,44 53,48 40,49 75,7 84,5 141,8
- aktivní pol.zaměstnanosti 3,91 5,35 5,11 4,46 87,2 48,3 114,2
- prostředky na insolventnost 0,16 0,30 0,30 0,17 56,3 58,9 106,2
- stavební spoření 15,77 13,70 14,30 14,98 104,7 100,0 94,9
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,98 4,50 4,50 3,35 74,4 75,1 112,2
- převod do fondu státních záruk 5,68 12,16 12,16 4,30 35,4 50,5 75,7
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 21,73 30,01 30,01 21,70 72,3 72,1 99,9
- kapitola Státní dluh 29,21 38,10 38,10 29,78 78,2 86,3 101,9
- kapitola Operace SFA 2,20 1,10 0,91 0,04 4,9 97,3 2,0
- ostatní běžné výdaje*) 72,29 108,23 109,99 82,09 74,6 69,6 113,6
Kapitálové výdaje 56,15 89,42 100,94 62,64 62,1 58,6 111,5
z toho:
- investič. transfery příspěvkovým organiz. 6,72 23,69 25,34 2,68 10,6 37,6 39,8
- investič.nákupy a související výdaje 13,27 22,23 22,24 15,00 67,4 61,2 113,0
- poskytnutí záloh ČMZRB, HVB Bank a ČSOB 21,19 0,00 0,00 20,81 x x 98,2
- kapitola Operace SFA 2,87 8,01 3,02 0,86 28,6 42,0 30,1
SALDO SR CELKEM -12,67 -91,30 -91,81 27,20 -29,6 17,0 -214,6

*) dopočet do sumy běžných výdajů
**) SR upravený k 30.9.2007


Pozn.: V rozp.po změn. a skut.roku 2007 se i ve výdajích (především kapitálových) projevilo usn.vl.č.629/2007 (navýšení výdajů o 13,9 mld. Kč)

 

 

 

Celostátní daňové příjmy - meziroční srovnání:

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk. k 31.10.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.10.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.10.***) % plnění 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006
Daňové příjmy 608,30 517,53 85,1 644,95 524,78 81,4 699,40 588,95 84,2 7,25 64,16 101,4 112,2
- DPH 218,90 173,35 79,2 222,30 185,62 83,5 232,10 203,93 87,9 12,27 18,30 107,1 109,9
- spotřební daň 101,10 94,40 93,4 126,20 100,07 79,3 138,70 109,45 78,9 5,67 9,38 106,0 109,4
- clo 0,70 0,98 140,0 1,20 0,96 80,1 1,20 1,19 98,8 -0,02 0,22 98,1 123,3
- daně z příjmů PO 115,70 112,50 97,2 124,80 106,88 85,6 152,50 129,75 85,1 -5,62 22,87 95,0 121,4
- daně z příjmů FO 144,60 115,68 80,0 140,40 109,08 77,7 146,60 120,53 82,2 -6,60 11,45 94,3 110,5
vybíraná srážkou 7,70 5,30 68,8 6,50 6,17 94,9 7,10 7,01 98,8 0,87 0,84 116,4 113,7
závislá činnost 110,90 88,54 79,8 105,80 89,31 84,4 121,20 101,01 83,3 0,77 11,70 100,9 113,1
z přiznání 26,00 21,84 84,0 28,10 13,60 48,4 18,30 12,51 68,3 -8,24 -1,09 62,3 92,0
- silniční daň 5,90 4,23 71,7 5,60 4,44 79,3 5,70 4,87 85,5 0,21 0,44 104,9 109,8
- daň z nemovitosti 4,80 3,95 82,3 5,10 4,00 78,5 5,40 3,74 69,3 0,05 -0,26 101,3 93,5
- majetkové daně 8,60 6,66 77,4 10,30 6,81 66,1 9,00 8,25 91,7 0,15 1,44 102,2 121,2
- dálniční poplatek 2,20 2,29 104,1 3,20 2,74 85,6 2,00 2,09 104,3 0,45 -0,65 119,7 76,1
- ostatní daně a poplatky 5,80 3,49 60,2 5,85 4,18 71,5 6,20 5,15 83,1 0,69 0,97 119,8 123,2

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější