Novinky

Pomoc EU při budování Státní pokladny

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V rámci twinningového programu, řešeného Ministerstvem hospodářství, financí a průmyslu Francie a Ministerstvem financí ČR, směřujícího k vybudování systému Státní pokladny v České republice, byly vyčleněny prostředky z rozpočtu Transition facility 2004 k financování dvou projektů. Ty formou technické asistence doplňují vlastní program přípravy Integrovaného systému Státní pokladny (ISSP) a směřují do oblasti managementu a vzdělávání.

 

Manažer projektu

Předmětem tohoto projektu bylo poskytování služeb projektového managementu při realizaci programu ISSP v jeho první fázi. Dodavatelem byla společnost Per Partes Consulting, s.r.o. Projekt zahrnoval intenzivní nekolikaměsíční přípravu 70 členů projektových týmů - složených z pracovníků Ministerstva financí ČR, pilotních ministerstev a České národní banky - pro projektové řízení a součinnost s dodavateli subsystémů ISSP při realizaci implementačních projektů. Výsledkem bylo zavedení projektových procesů do činnosti projektové organizace, kterou Ministerstvo financí ČR pro potřeby programu Státní pokladny zřídilo.

Vedle intenzivní přípravy součinnosti a vlastního průběžného řízení z úrovně projektové kanceláře Státní pokladny jsou výsledkem také dokumenty týkající se organizace a plánování, a to:

  • na úrovni strategické (Strategie ISSP),
  • na úrovni managementu procesů (Plán managementu programu SP, Plán jakosti IRS, průběžná dokumentace k řízení rizik),
  • na úrovni projektů (životní cykly a harmonogramy projektů ISSP)
  • a na úrovni architektury ISSP (vazby mezi subsystémy ISSP a okolními informačními systémy).

Mezi výsledky dále patří funkční katalog požadavků a dokumentační server ISSP.

Projekt Manažer projektu byl zahájen dne 13.9.2006 a ukončen dne 31.10.2007.

 

Systém školení Státní pokladny

Projekt byl zaměřen na poskytování služeb expertů pro oblast vzdělávání s cílem vytvořit Systém školení Státní pokladny. Dodavatelem projektu bylo konsorcium společnosti KPMG Česká republika s. r. o., a společnosti IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Projekt byl zaměřen na koncové uživatele subsystémů ISSP, vedoucí pracovníky řídících procesů spadajících do ISSP a specialisty pracující s výstupy těchto systémů. V rámci projektu byla navržena koncepce Systému školení Státní pokladny, která řeší otázku školení pracovníků z mnoha organizací, její organizaci, metodiku, lektorské zajištění, technické zabezpečení, náplň vzdělávání a vazby na vývoj subsystémů ISSP.

Výstupem projektu jsou mj. i komplexní školicí materiály (včetně informační brožury o Státní pokladně), e-learningový program a interaktivní vzdělávací CD-ROM. Vhodnost nastaveného systému a školicích pomůcek byla ověřena na pilotních školeních budoucích uživatelů Státní pokladny a řídících pracovníků. Součástí projektu byla i podpora týmu cílově orientovaného rozpočtování MF ČR při aplikaci metodiky klasifikace hlavních a podpůrných činností státu ve vybraných rozpočtových kapitolách. V rámci pilotních školení bylo proškoleno přes 150 osob.

Projekt Systém školení Státní pokladny byl zahájen 25.9.2006 a ukončen rovněž 31.10.2007.

Nejčtenější