Novinky

Informace k vydání publikace Státní pokladna v České republice

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Ministerstvo financí uvolňuje k distribuci publikaci Státní pokladna v České republice. Dokument vznikl v rámci projektu Systém školení státní pokladny realizovaném konsorciem vedeným KPMG Česká republika za podpory Evropské unie. Autorský kolektiv tvoří  pracovníci Ministerstva financí, České národní banky a společnosti Per Partes Consulting. Dokument je vypracován s cílem vymezit problematiku státní pokladny a informovat odbornou veřejnost o strategickém záměru Ministerstva financí realizovat v České republice státní pokladnu pomocí Integrovaného systému státní pokladny (ISSP).

V rámci hledání odpovědi na otázky, „jak budou vypadat systémy státních pokladen v zemích EU v následujícím desetiletí“ a „o jakou  pozici v této oblasti bude Ministerstvo financí pomocí integrovaného systému usilovat“, autorský kolektiv formuloval misi Ministerstva financí takto:

 1. Ministerstvo financí pomocí Integrovaného systému státní pokladny metodicky sjednocuje postupy v oblastech rozpočtování, účetnictví a řízení dluhu a likvidity státu, vzájemně tyto oblasti propojuje a podporuje strategické řízení, rozhodování a kontrolu veřejných financí.
 2. Mise Ministerstva financí ilustruje rozhodnutí Ministerstva financí České republiky podpořit reformu veřejných financí cestou vytvoření procesně a metodicky provázaného prostředí umožňujícího provádět novým integrovaným způsobem řídící, rozhodovací a kontrolní procesy v rámci správy veřejných financí.
 3. V koncepci Ministerstva financí představuje Integrovaný systém státní pokladny účinný nástroj, který umožní  pomocí automatizovaného, integrovaného a transparentního prostředí efektivně dosahovat priorit a cílů vlády. Tento nástroj umožní veřejné správě jej využívat, aniž by bylo nutné zasahovat do kompetencí stávajících institucí.

Dokument obsahuje tři hlavní části s obsahem

 • modely státní pokladny,
 • procesy státní pokladny,
 • strategie ISSP.

V kapitole „Co je státní pokladna“ dokument ukazuje z jaké šíře pohledu lze na problematiku státní pokladny nahlížet. Dokumentuje vývoj státní pokladny v České republice od hotovostního modelu směrem k modelu integrujícímu všechny důležité funkce ekonomického řízení státu. Porovnává tento vývoj s modely Světové banky a Mezinárodního měnového fondu a s doporučeními expertů Ministerstva ekonomie, financí a hospodářství Francouzské republiky.

Důležitost procesní a datové integrace prováděné v rámci Integrovaného systému státní pokladny podtrhuje kapitola „Procesy SP“. Ukazuje, jak jsou funkce státní pokladny v České republice řešeny ve spolupráci zapojených institucí a které problémy a nedostatky bude muset řešit projekt ISSP. Rozebírá varianty procesů podle modelů SP uvedených v kapitole „Co je státní pokladna“. Soustředí se na varianty procesů SP dnes prováděných a preferovaných na Ministerstvu financí. Ukazuje, jaké oblasti a problémy stojí před realizací mise Ministerstva financí.

Kapitola „Strategie Integrovaného systému státní pokladny“ byla vypracována za účelem vytvoření plánu rozvoje tohoto systému v desetiletém horizontu, tj. do roku 2017. Strategie obsahuje systém osmnácti strategických cílů vzájemně provázaných metodou Balanced Scorecard. Část z nich byla v minulosti deklarována jako součást reformy veřejných financí. Strategie představuje jejich integraci do společného projektu ISSP. Cíle byly aktualizovány a formulovány na schůzkách autorského kolektivu a odrážejí stav aktuálně platný k 15.8.2007.

Publikace Státní pokladna v České republice je veřejně dostupná na internetových stránkách Ministerstva financí. V horizontu jednoho roku předpokládá Ministerstvo financí další rozpracování v oblasti integrace účetnictví státu do systému státní pokladny. Současný stav této oblasti odrážejí přílohy publikace.

Doplňující informace -Státní pokladna v České republice - Systém školení státní pokladny

 1.  ÚVOD 
 2.  CO JE TO STÁTNÍ POKLADNA
  • 2.1. Klasická státní pokladna 
   • 2.1.1. Základní funkce státní pokladny 
   • 2.1.2. Institucionální řešení státní pokladny 
  • 2.2. Státní pokladna podle Mezinárodního měnového fondu a Světové banky 
   • 2.2.1. Rozšíření státní pokladny o vazbu na rozpočtové řízení 
   • 2.2.2. Vliv informačních technologií na integraci agend finančního řízení 
  • 2.3. Státní pokladna podle expertů  Ministerstva hospodářství a financí Francouzské republiky 
   • 2.3.1. Státní pokladna jako systém finančního řízení 
   • 2.3.2. Účetní systém jako základ 
  • 2.4. Modely budování státní pokladny 
   • 2.4.1. Funkční modely 
 3.  PROCESY STÁTNÍ POKLADNY 
  • 3.1. Procesy vztahující se k platební funkci a správě likvidních zdrojů 
   • 3.1.1. Problém vazby platební funkce a řízení likvidity státu 
   • 3.1.2. Řízení platebních operací 
   • 3.1.3. Řízení hotovosti 
   • 3.1.4. Omezení pro řešení souhrnného účtu SP 
  • 3.2. Procesy vztahující se ke správě dluhu 
   • 3.2.1. Dluhová strategie 
   • 3.2.2. Emise dluhopisů 
   • 3.2.3. Řízení a kontrola rizik 
   • 3.2.4. Subsystémy Řízení státního dluhu a Platební styk 
  • 3.3. Procesy vztahující se k rozpočtovému plánování 
   • 3.3.1. Definování rozpočtových potřeb 
   • 3.3.2. Příprava a schválení rozpočtu 
   • 3.3.3. Rozpis rozpočtu 
   • 3.3.4. Rozpočtová opatření 
  • 3.4. Procesy vztahující se k výkonu rozpočtu a vykazování 
   • 3.4.1. Předběžná kontrola 
   • 3.5. Procesy vztahující se k účetnictví státu 
 4. STRATEGIE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU STÁTNÍ POKLADNY 
  • 4.1. Strategické zaměření Integrovaného systému SP 
   • 4.1.1. Vize 
   • 4.1.2. Mise 
  • 4.2. Jednotlivé strategické cíle Integrovaného systému SP 
   • 4.2.1. Perspektiva přínosů 
   • 4.2.2. Perspektiva zákazníků 
   • 4.2.3. Perspektiva procesů a funkcí 
   • 4.2.4. Perspektiva potenciálu a zdrojů 
  • 4.3. Systém strategických cílů Integrovaného systému SP 
   • 4.3.1. Princip provázání jednotlivých strategických cílů do systému 
   • 4.3.2. Princip podmíněnosti skupin cílů zařazených do strategických perspektiv 
   • 4.3.3. Orientace strategie Integrovaného systému státní pokladny na dosažení přínosů 
   • 4.3.4. Hlavní strategické řetězce Integrovaného systému státní pokladny 
   • 4.3.5. Návaznost strategických projektů 
   • 4.3.6. Strategická mapa (schéma Balanced Scorecard) 
   • Seznam literatury 
 5. PŘÍLOHY 
  • 5.1. Příloha 1 -  Základní principy vzniku účetnictví státu 
  • 5.2. Příloha 2  - Návrh Koncepčního rámce účetnictví státu 
  • 5.3. Příloha 3  - Základní principy účetnictví státu 


 

Nejčtenější