Novinky

Tisková zpráva náměstka ministra financí Tomáše Zídka (Strana zelených)

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí připravilo a předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jejímž hlavním cílem je zavedení kvalitativně nového systému snižování sazeb daně pro vozidla šetrnější k životnímu prostředí.

Očekává se, že novelizace tohoto zákona bude stimulačním prvkem pro podnikatelskou sféru k pořizování vozidel s příznivějšími emisními parametry, neboť dojde ke snížení sazeb daně u vozidel plnících emisní normy EURO, u vozidel s nižšími emisemi CO2, s alternativními palivy, u hybridních vozidel a dalších vozidel s nízkými emisemi pevných a plynných částic. Současně dochází k rozšíření předmětu daně již na vozidla s hmotností více než 3,5 tuny bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, přičemž u vozidel nepřesahujících 12 tun u zákonem stanovených subjektů a činností se daň nebude platit vůbec, u vozů s hmotností nad 12 tun pak dojde ke snížení sazby o 48%.

Dochází tak ke splnění jednoho z úkolů, které si vláda předsevzala v rámci Národního programu snižování emisí České republiky. Ten byl schválen již v červnu 2007 a kromě novelizace zákona o dani silniční zahrnuje záměr přípravy programu obnovy vozového parku veřejné správy za tzv. čistá vozidla, zpracování komplexní novely zákona o ochraně ovzduší, novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které budou zaměřeny na zkvalitnění systému kontrol technického stavu vozidel. Dále si Národní program klade za cíl například zahájení informační kampaně o negativních vlivech vytápění domácností ekologicky nevhodnými palivy, přípravu návrhů na posílení postavení obcí při stanovování podmínek provozu na pozemních komunikacích nebo hledání česko-polského řešení problematiky vysokého znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Podnět k těmto krokům vzešel od Strany zelených a důvodem je především snaha o podporu environmentálně šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor, snižování zátěže pro životní prostředí způsobené látkami poškozujícími ekosystémy a představujícími riziko pro lidské zdraví.  

Novelou zákona o dani silniční se mimo jiné přispěje k naplnění environmentálního pilíře Strategie udržitelného rozvoje České republiky a rovněž bude zabezpečena plná slučitelnost právní úpravy silniční daně s právem EU.

Navrhovanou úpravou se také celkově zpřehlední systém snížení daně, sníží administrativní náročnost výběru daně jak na straně poplatníků, tak i správců daně a zjednoduší se  vyplňování daňového přiznání.

Nová zákonná úprava bude poprvé uplatněna za zdaňovací období roku 2008.

 

Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra financí za Stranu zelených

Nejčtenější