Novinky

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie za první pololetí roku 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Čistá pozice za první pololetí 2007

Za první pololetí letošního roku získala Česká republika 17,1 mld. Kč (tj. 605,4 mil. €) z rozpočtu EU a odvedla do něj 14,9 mld. Kč (tj. 530,1 mil. €). Z toho vyplývá, že jsme od začátku roku získali o 2,1 mld. Kč více (tj. o 75,3 mil. €), než jsme odvedli. Situace v prvním pololetí letošního roku je srovnatelná se stejným obdobím loňského roku.

Za pozitivním saldem stojí zejména příjmy ze Společné zemědělské politiky – přímé platby za předcházející rok jsou vypláceny v prvním čtvrtletí následujícího roku (ČR z tohoto zdroje získala 9 mld. Kč). Další 3 mld. Kč (tj. 107,2 mil. €) ČR získala na podporu rozvoje venkova. Ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti přišlo v prvním pololetí 3,3 mld. Kč (tj. 118,6 mil. €). Jedná se o průběžné platby programů a projektů z alokací pro roky 2004-2006.

V předchozích 3 letech byly výrazným příjmem z rozpočtu EU prostředky na tzv. rozpočtové kompenzace. Ty byly určeny pouze pro první 3 roky po vstupu a dále z nich už ČR nic nezíská.

V saldu čisté pozice za první pololetí roku 2007 nejsou započítány údaje za čerpání komunitárních programů, které nejsou v tuto chvíli k dispozici. Podrobný rozpis příjmů a plateb podle jednotlivých kategorií – (viz. tabulka č.1).

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od 1. května 2004 do 30. června 2007 zaplatila do rozpočtu EU 94 mld. Kč (cca 3,1 mld. €) a získala 112,3 mld. Kč (tj. cca 3,8 mld. €). Kladné saldo čisté pozice tak dosahuje celkově 18,3 mld. Kč (cca 650 mil. €)- (viz. tabulka č. 2).

Tabulka č. 1

Čistá pozice ČR vůči EU za první pololetí 2007 - (1.1.2007 - 30.6.2007)
Příjmy z rozpočtu EU 1.leden - 30.červen 2007
mil € mil Kč
Předvstupní nástroje 15,0 421,4
Phare -0,03 -0,9
ISPA (čerpáno jako CF) 10,4 291,9
Sapard 4,6 130,3
Zemědělství 468,4 13 187,8
Tržní operace 41,1 1 157,1
Přímé platby 320,2 9 013,1
Rozvoj venkova 107,2 3 016,7
HRDP (04-06) 107,2 3 016,7
PRV (07-13) 0,0 0,0
Veterinární opatření 0,034 0,950
Strukturální akce 118,6 3 337,5
SF 103,4 2 911,7
alokace 2004-06 103,4 2 911,7
alokace 2007-2013 0,0 0,0
CF 15,1 425,9
Vnitřní politiky 3,4 95,9
transition facility 3,4 95,9
Komunitární programy* 0,0 0,0
Celkové příjmy z rozpočtu EU 605,4 17 042,7
Platby do rozpočtu EU 1.leden - 30.červen 2007
mil € mil Kč
tradiční vlastní zdroje (cla+ dávky z cukru) 88,3 2 484,9
Zdroj z DPH 90,9 2 558,9
Zdroj z HND 315,6 8 886,2
Rezervy 0,0
Korekce VB 35,3 993,1
Celkové platby do rozpočtu EU 530,1 14 923,0
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 75,3 2 119,7

 

Tabulka č. 2

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004 do poloviny roku 2007
2004 2005 2006 1.1.2007-30.6.2007 2004 - 30.6.2007
mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Předvstupní nástroje 157,1 4 960,0 72,2 2 309,8 90,4 2 568,1 15,0 421,4 334,6 10 259,3
Phare 82,6 2 579,1 62,8 2 011,1 45,7 1 299,0 -0,03 -0,9 191,2 5 888,4
Ispa 35,8 1 146,6 0,0 44,7 1 269,0 10,4 291,9 90,9 2 707,6
Sapard 38,6 1 234,3 9,3 298,6 0,0 0,0 4,6 130,3 52,5 1 663,3
Zemědělství 90,8 2 813,7 398,1 12 739,3 503,5 14 251,0 468,4 13 187,8 1 460,8 42 991,8
Tržní operace 4,7 147,3 64,0 2 048,8 64,4 1 824,5 41,1 1 157,1 174,3 5 177,7
Přímé platby 0,0 197,8 6 329,5 255,3 7 239,2 320,2 9 013,1 773,3 22 581,7
Rozvoj venkova 86,0 2 666,4 135,6 4 339,2 176,3 4 981,9 107,2 3 016,7 505,1 15 004,2
Veterinární opatření 0,7 21,8 7,4 205,4 0,03 0,950 8,071 228,233
Strukturální akce 193,4 6 190,1 212,1 6 788,5 468,3 13 300,3 118,6 3 337,5 992,5 29 616,3
SF 161,6 5 172,7 137,9 4 412,4 252,2 7 163,4 103,4 2 911,7 655,2 19 660,1
CF 31,8 1 017,4 74,3 2 376,1 216,1 6 136,9 15,1 425,9 337,3 9 956,2
Vnitřní politiky 26,9 860,8 59,5 1 904,3 52,1 1 480,8 3,4 95,9 142,0 4 341,8
Budování institucí 0,0 0,0 10,9 349,1 3,5 100,5 3,4 95,9 17,9 545,6
Komunitární programy 26,9 860,8 48,6 1 555,2 48,6 1 380,2 0,0 0,0 124,1 3 796,2
Kompenzace 332,3 10 466,5 300,0 8 940,0 201,9 5 710,2 0,0 0,0 834,2 25 116,7
Celkové příjmy z rozpočtu EU 800,4 25 291,0 1 041,9 32 681,8 1 316,2 37 310,3 605,4 17 042,7 3 764,0 112 325,9
Platby do rozpočtu EU
tradiční vlastní zdroje (cla) 58,9 1 910,1 136,7 4 373,7 149,0 4 233,0 88,3 2 484,9 432,9 13 001,6
Zdroj z DPH 78,6 2 548,8 140,9 4 507,8 173,7 4 934,2 90,9 2 558,9 484,1 14 549,8
Zdroj z HND 365,1 11 833,9 607,1 19 426,4 667,5 18 958,4 315,6 8 886,2 1 955,4 59 104,8
Rezervy 1,0 31,4 1,2 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 68,4
Korekce VB 50,6 1 639,0 73,7 2 359,0 80,2 2 276,8 35,3 993,1 239,7 7 267,9
Celkové platby do rozpočtu EU 554,2 17 963,2 959,5 30 703,9 1 070,5 30 402,3 530,1 14 923,0 3 114,3 93 992,4
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 246,2 7 327,9 82,4 1 977,9 245,7 6 908,0 75,3 2 119,7 649,7 18 333,5

 

Související informace:

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější