Novinky

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci června 2007 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 483,3 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 482,0 mld. Kč a saldo hospodaření ve výši 1,3 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
červen 2006
2007 % plnění
v roce 2006
Index
2007/2006
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách *) Skutečnost červen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 468,82 949,48 949,48 483,32 50,9 52,7 103,1
VÝDAJE CELKEM 461,18 1040,78 1040,78 482,04 46,3 47,9 104,5
SALDO 7,64 -91,30 -91,30 1,27 -1,4 -10,3 16,7

*) SR upravený o rozpočtová opatření k 31.3.2007

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Za 1. pololetí 2007 činily celkové příjmy státního rozpočtu 483,3 mld. Kč, tj. 50,9 % celoročního rozpočtu, a proti roku 2006 byly vyšší o 14,5 mld. Kč, tj. o 3,1 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za 1. pololetí letošního roku 245,3 mld. Kč, což představuje 47,4 % rozpočtu, tj. o 3,9 procentního bodu méně než ve stejném období loňského roku. Meziročně se tyto příjmy zvýšily o 2,6 mld. Kč, tj. o 1,1 % (rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2006). Tento nárůst ovlivnily především příjmy z daně z přidané hodnoty (viz dále).

Inkaso daně z přidané hodnoty ve výši 80,3 mld. Kč naplnilo rozpočtovanou částku ze 49,1 % (loni to bylo 44,9 %). Meziroční růst o 9,9 mld. Kč, tj. o 14,0 %, je proti rozpočtované dynamice (6,6 % měřeno ke skutečnosti za rok 2006) téměř dvakrát vyšší.

Inkaso spotřebních daní ve výši téměř 56,0 mld. Kč, představuje plnění rozpočtu pouze na 42,6 % (ke konci června 2006 to bylo 55,0 %) a meziroční pokles o 9,4 mld. Kč, tj. o 14,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006. Meziroční pokles byl výrazně ovlivněn loňskými vysokými příjmy z těchto daní v prvním čtvrtletí, kdy se prodejci předzásobovali. Od 1.4.2006 začala platit zvýšená sazba daně jak u cigaret, tak i u tabáku. Podle posledních propočtů MF se ukazuje, že předpokládané inkaso daně z tabákových výrobků nebude naplněno cca o 9 mld. Kč.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 53,6 mld. Kč představovaly 49,8 % rozpočtu (loni to bylo 63,0 %) a byly pod úrovní loňského inkasa o 1,9 mld. Kč, tj. o 3,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 46,5 mld. Kč, tj. 47,4 % rozpočtu (loni plnění na 46,9 %), při meziročním růstu o 3,3 mld. Kč, tj. o 7,5 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla téměř 40,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 47,8 % (loni to bylo na 48,8 %) a meziročním růstu o 4,3 mld. Kč, t.j. o 12,2 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 3,9 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 40,7 % (loni to bylo 35,3 %) a proti stejném období roku 2006 je nižší o 1,3 mld. Kč, tj. o 25,6 %. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %. Na pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 2,7 mld. Kč, což představuje 53,4 % rozpočtu (loni plnění na 53,0 %) a meziroční růst o 0,2 mld. Kč, t.j. o 9,6 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za 1. pololetí 2007 vykázány ve výši 0,7 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo 3,9 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci června letošního roku výše 332,1 mld. Kč, což představuje 47,5 % rozpočtu a meziroční růst o 7,9 mld. Kč, tj. o 2,4 %. Ve stejném období roku 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 324,2 mld. Kč, tj. 50,3 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 21,2 mld. Kč, tj. o 7,0 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 177,1 mld. Kč, což představuje 49,9 % rozpočtu (loni to bylo 47,7 %) a meziroční růst o 16,6 mld. Kč, tj. o 10,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Na důchodové pojištění připadlo 145,8 mld. Kč, t.j. 49,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 13,7 mld. Kč, tj. o 10,3 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše necelých 61,0 mld. Kč, což je 78,5 % rozpočtu (loni to bylo 83,2 %) a o 4,7 mld. Kč, tj. o 7,2 % méně než ke konci června loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 25,9 mld. Kč, což je o 4,2 mld. Kč méně než bylo ve stejném období roku 2006. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006. Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 17,3 mld. Kč (plnění na 28,2 %), tj. o 1,4 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006 (vč. kompenzačních plateb, které činily 3,3 mld. Kč).

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 482,0 mld. Kč čerpané za 1. pololetí 2007 představují 46,3 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 47,9 %), což znamená meziroční nárůst o 20,9 mld. Kč, tj. o 4,5 %. Rozpočtovanou dynamiku (růst o 2,0 % proti skutečnosti roku 2006) tak převyšují o 2,5 procentního bodu.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 453,9 mld. Kč, tj. na 47,7 % (loni to bylo 50,3 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 17,1 mld. Kč, tj. o 3,9 %. Rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 3,9 % proti skutečnosti 2006.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V upraveném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,5 mld. Kč, což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,3 % proti skutečnosti 2006 (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory – růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 60,9 %, tj. o 20,6 mld. Kč). Ke konci 1. pololetí letošního roku bylo vyčerpáno 194,8 mld. Kč, tj. 50,3 % rozpočtu (loni plnění na 53,2 %), při meziročním růstu o 12,2 mld. Kč, tj. o 6,7 %. Z toho na důchody připadlo 145,7 mld. Kč, tj. 50,7 % rozpočtu (loni to bylo na 53,2 %), při meziročním růstu o 5,5 mld. Kč, tj. o 3,9 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 62,7 mld. Kč, což představuje již 50,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 3,4 mld. Kč, tj. o 5,7 %. Vyšší čerpání ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 40,8 mld. Kč, což je o 1,0 mld. Kč více než v roce 2006 (39,8 mld. Kč), které zahrnují i finanční prostředky na prázdninové platy učitelů ve výši (3,5 mld. Kč). Dalších 11,7 mld. Kč představují transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 23,8 mld. Kč, tj. 50,5 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 2,5 mld. Kč. Zatím nebyla realizována žádná předsunutá platba jako v minulém roce.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci 1. pololetí čerpány ve výši 17,1 mld. Kč, tj. 44,7 % rozpočtu, což je o 0,1 mld. Kč méně než bylo ke konci června loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 12,7 mld. Kč, což představuje 42,2 % rozpočtované výše, a jejich objem je mírně pod úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,3 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 28,1 mld. Kč, což představuje 31,3 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 25,7 %), při meziročním růstu o 3,8 mld. Kč.

Celkové saldo hospodaření státního rozpočtu ke konci června 2007 činilo 1,3 mld. Kč. Tento relativně pozitivní výsledek je o 6,4 mld. Kč horší než ke konci června loňského roku. V samotném měsíci červnu bylo hospodaření přebytkové o 27,3 mld. Kč (v roce 2006 o 19,8 mld. Kč), což je ovlivněno zúčtováním daní z příjmů právnických osob za minulý rok. Jejich červnové inkaso činilo 29,0 mld. Kč (v roce 2006 to bylo 32,4 mld. Kč). Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu šesti měsícům (cca 45,7 mld. Kč) je výsledek lepší o 46,9 mld. Kč. Čerpání výdajů proti jejich rozpočtované výši připadající na šest měsíců (520,4 mld. Kč) bylo o 38,3 mld. Kč nižší, při současně vyšším plnění příjmů než by odpovídalo rozpočtu připadajícímu na 1. pololetí roku (474,7 mld. Kč) o 8,6 mld. Kč.

v mil. Kč
leden-červen 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Saldo SR 9 715 10 448 -1 004 -14 827 1 823 -5 982 -4 933 -29 653 -915 -53 399 -49 702 3 763 7 642 1 275

 

 

Graf - Vývoj salda SR

 

Přílohy

 

Pokladní plnění příjmů:

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
za červen 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost červen Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách **)
Skutečnost
červen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 468,82 949,48 949,48 483,32 50,9 52,7 103,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 403,15 871,85 871,85 422,36 48,4 49,8 104,8
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 242,62 516,90 516,90 245,26 47,4 51,3 101,1
v tom:
- DPH 70,37 163,60 163,60 80,25 49,1 44,9 114,0
- spotřební daně 65,36 131,30 131,30 55,96 42,6 55,0 85,6
- daně z příjmů PO 55,46 107,50 107,50 53,55 49,8 63,0 96,6
- daně z příjmů FO 43,26 98,10 98,10 46,50 47,4 46,9 107,5
vybíraná srážkou 2,44 5,00 5,00 2,67 53,4 53,0 109,6
ze závislé činnosti 35,63 83,60 83,60 39,97 47,8 48,8 112,2
z přiznání 5,19 9,50 9,50 3,86 40,7 35,3 74,4
- správní poplatky vč. kolků 1,91 4,60 4,60 1,93 42,0 46,7 101,0
- majetkové daně 4,00 9,00 9,00 4,89 54,3 38,8 122,3
- clo 0,60 1,20 1,20 0,69 57,2 50,0 114,3
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,72 1,30 1,30 0,63 48,7 53,4 87,8
- ostatní daňové příjmy*) 0,94 0,30 0,30 0,86 287,1 236,2 91,2
Pojistné SZ 160,53 354,95 354,95 177,10 49,9 47,7 110,3
z toho: na důchody 132,20 294,44 294,44 145,85 49,5 47,4 110,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 65,67 77,63 77,63 60,96 78,5 82,3 92,8
v tom:
- kapitoly 47,28 67,82 67,82 48,18 71,0 84,1 101,9
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 12,64 61,58 61,58 17,34 28,2 24,8 137,2
převod z fondů OSS 30,04 0,00 0,00 25,86 x x 86,1
- kapitola Operace SFA 2,29 1,29 1,29 0,84 65,0 47,0 36,6
- VPS 16,11 8,52 8,52 11,94 140,2 86,1 74,1
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,19 0,81 0,81 0,04 4,6 38,4 19,7
- splátky půjček ze zahraničí 0,71 0,77 0,77 0,15 20,1 402,7 21,7
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 4,20 0,00 0,00 3,79 x x 90,4
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 3,34 0,00 0,00 0,00 x 55,7 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,40 0,70 0,70 0,47 67,9 64,6 118,5
- přijaté sankční platby 0,83 1,25 1,25 0,86 69,2 69,4 103,9
- ostatní příjmy VPS*) 6,44 4,99 4,99 6,62 132,6 62,9 102,9

*) dopočet do celku
**) SR upravený o rozpočtová opatření k 31.3.2007

 

 

Pokladní čerpání výdajů:

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
za červen 2006
Index skutečnost 2007/2006
Skutečnost červen Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách **)
Skutečnost červen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 461,18 1040,78 1040,78 482,04 46,3 47,9 104,5
Běžné výdaje 436,83 951,36 950,91 453,94 47,7 50,3 103,9
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci
(vč.povinného pojistného)
35,65 96,01 96,32 37,92 39,4 39,3 106,4
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 26,29 47,21 47,21 23,84 50,5 67,8 90,7
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 59,35 120,67 123,84 62,71 50,6 54,4 105,7
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 21,81 50,17 48,16 19,60 40,7 48,0 89,8
- neinvest. transfery státním fondům 9,90 33,81 33,62 8,65 25,7 34,9 87,4
- neinvest. transfery občanským sdružením 1,41 2,40 2,58 1,47 56,8 48,8 103,8
- sociální dávky 182,60 387,63 387,53 194,78 50,3 53,2 106,7
z toho:
důchody 140,24 287,38 287,33 145,69 50,7 53,2 103,9
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 3,90 7,23 7,19 3,78 52,6 53,4 97,0
ostatní soc.dávky 21,42 38,58 38,58 21,48 55,7 55,8 100,3
státní soc.podpora 17,04 54,44 54,44 23,83 43,8 50,4 139,9
- aktivní pol.zaměstnanosti 2,08 5,35 5,35 2,22 41,5 26,9 107,0
- prostředky na insolventnost 0,12 0,30 0,30 0,08 26,9 38,7 69,5
- stavební spoření 15,05 13,70 13,70 14,18 103,5 97,7 94,2
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,96 4,50 4,50 2,20 48,8 49,3 112,0
- převod do fondu státních záruk 3,93 12,16 12,16 2,80 23,0 35,0 71,2
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 12,92 30,01 30,01 12,66 42,2 42,9 98,0
- kapitola Státní dluh 17,16 38,10 38,10 17,05 44,7 50,2 99,4
- kapitola Operace SFA 0,62 1,10 1,10 0,04 3,4 25,7 6,0
- ostatní běžné výdaje*) 45,99 110,63 109,02 53,74 49,3 41,6 116,9
Kapitálové výdaje 24,34 89,42 89,87 28,10 31,3 25,7 115,4
z toho:
- investič. transfery příspěvkovým organiz. 3,66 23,69 24,02 1,22 5,1 20,9 33,3
- investič.nákupy a související výdaje 6,62 22,23 22,66 7,75 34,2 30,4 117,0
- poskytnutí záloh ČMZRB, HVB Bank a ČSOB 10,04 0,00 0,00 12,46 x x 124,1
- kapitola Operace SFA 0,02 8,01 7,24 0,02 0,3 0,2 88,9
SALDO SR CELKEM 7,64 -91,30 -91,30 1,27 -1,4 -10,3 16,7

*) dopočet do sumy běžných výdajů
**) SR upravený o rozpočtová opatření k 31.3.2007

 

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:

mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index.skut.
Rozpočet schválený sk. k 30.6.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.6.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 29.6.***) % plnění 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 608,30 303,04 49,8 644,95 324,20 50,3 699,40 332,13 47,5 21,16 7,93 107,0 102,4
- DPH 218,90 90,94 41,5 222,30 101,85 45,8 232,10 114,03 49,1 10,91 12,18 112,0 112,0
- spotřební daň 101,10 57,61 57,0 126,20 68,63 54,4 138,70 59,41 42,8 11,02 -9,21 119,1 86,6
- clo 0,70 0,56 80,0 1,20 0,60 50,0 1,20 0,69 57,2 0,04 0,09 107,2 114,3
- daně z příjmů PO 115,70 70,78 61,2 124,80 74,97 60,1 152,50 73,93 48,5 4,19 -1,04 105,9 98,6
- daně z příjmů FO 144,60 69,92 48,4 140,40 64,20 45,7 146,60 68,44 46,7 -5,72 4,25 91,8 106,6
vybíraná srážkou 7,70 3,02 39,2 6,50 3,42 52,6 7,10 3,76 52,9 0,40 0,34 113,2 109,9
závislá činnost 110,90 50,44 45,5 105,80 51,60 48,8 121,20 57,90 47,8 1,16 6,30 102,3 112,2
z přiznání 26,00 16,46 63,3 28,10 9,18 32,7 18,30 6,79 37,1 -7,28 -2,39 55,7 73,9
- silniční daň 5,90 2,22 37,6 5,60 2,27 40,6 5,70 2,59 45,5 0,05 0,32 102,5 113,9
- daň z nemovitosti 4,80 2,58 53,8 5,10 2,67 52,3 5,40 3,06 56,7 0,09 0,39 103,4 114,8
- majetkové daně 8,60 4,08 47,4 10,30 4,00 38,8 9,00 4,89 54,3 -0,08 0,89 97,9 122,3
- dálniční poplatek 2,20 1,93 87,7 3,20 2,16 67,4 2,00 1,66 83,0 0,23 -0,50 111,7 77,0
- ostatní daně a poplatky 5,80 2,42 41,7 5,85 2,86 48,9 6,20 3,43 55,3 0,44 0,57 118,1 119,9

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Doporučované

Nejčtenější