Novinky

Stát v prvních pěti měsících roku 2007 hospodařil se schodkem 26 miliard Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2007 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 622/2006 Sb. ze dne 13. prosince 2006, který stanovil příjmy ve výši 949,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 040,8 mld. Kč a schodek ve výši 91,3 mld. Kč.

V průběhu 1. čtvrtletí byly rozpočtovými opatřeními provedeny drobné úpravy, které znamenaly přesuny prostředků mezi kapitolami a rozpočtovanými položkami, ale neměly vliv na saldo státního rozpočtu.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci května 2007 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 378,1 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 404,1 mld. Kč a schodek hospodaření ve výši 26,0 mld. Kč.

 

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost květen 2006 2007 % plnění v roce 2006 Index 2007/2006
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách *) Skutečnost květen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 373,42 949,48 949,48 378,15 39,8 42,0 101,3
VÝDAJE CELKEM 385,62 1040,78 1040,78 404,13 38,8 40,0 104,8
SALDO -12,20 -91,30 -91,30 -25,98 28,5 16,4 212,9

*) SR upravený o rozpočtová opatření k 31.3.2007

 

 

 

Ke konci května činily celkové příjmy státního rozpočtu 378,1 mld. Kč, tj. 39,8 % rozpočtu (loni to bylo 42,0 %), a proti roku 2006 byly vyšší o 4,7 mld. Kč, tj. o 1,3 % (meziroční růst v roce 2006 činil 15,1 %).

Z celkových vykázaných příjmů ke konci května činily daňové příjmy 182,5 mld. Kč (48,3 % celkových příjmů), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 146,3 mld. Kč (38,7 %) a ostatní příjmy 49,3 mld. Kč (13,0 %).

Největší měrou na příjmovou stranu státního rozpočtu přispěly příjmy z daní a poplatků. Ty dosáhly výše 182,5 mld. Kč, tj. 35,3 % rozpočtu, tj. o 3,6 procentního bodu méně než ve stejném období loňského roku (38,9 %). Meziročně tyto příjmy klesly o 1,5 mld. Kč, tj. o 0,8 % (rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2006). Tento pokles ovlivnily především příjmy ze spotřebních daní (viz dále).

Inkaso DPH dosáhlo 68,4 mld. Kč, tj. 41,8 % rozpočtu a meziročně vzrostlo proti skutečnosti 2006 o 5,7 mld. Kč. Meziroční růst o 9,2 % je proti rozpočtované dynamice (6,6 % měřeno ke skutečnosti za rok 2006) vyšší.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 46,8 mld. Kč, což představuje 35,6 % rozpočtu (ke konci května 2006 to bylo 49,5 %) a meziroční pokles o 12,0 mld. Kč, tj. o 20,5 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006. Podle posledních propočtů MF se ukazuje, že předpokládané inkaso daně z tabákových výrobků nebude naplněno o 9,4 mld. Kč. Meziroční pokles výrazně ovlivnilo inkaso spotřební daně v měsíci květnu 2006, kdy stát získal 19,9 mld. Kč (o 12,3 mld. Kč více než v květnu 2007). Loňské vysoké inkaso bylo způsobeno předzásobením před zvýšením sazeb u cigaret a tabáku od 1.4.2006.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci května dosáhlo 35,2 mld. Kč, tj. 35,9 % rozpočtu (loni to bylo 35,4 %) a je o 2,5 mld. Kč, tj. o 7,8 %, nad úrovní skutečnosti stejného období roku 2006. Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo téměř 32,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 38,8 % a meziročním růstu o 3,4 mld. Kč, tj. o 11,9 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhlo 2,2 mld. Kč, což představuje 44,4 % rozpočtu a meziroční růst o 0,2 mld. Kč, tj. o 11,2 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,6 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 5,8 % a proti stejném období roku 2006 je nižší o 1,1 mld. Kč. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %. Na nízké inkaso daně měly vliv vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů v dubnu t.r.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 24,6 mld. Kč představovaly 22,9 % rozpočtu a byly nad úrovní loňského inkasa o 1,5 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem. Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006. Prognóza inkasa této daně předpokládá nenaplnění schváleného rozpočtu o cca 10 mld. Kč.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci května vykázány ve výši 0,6 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo ke konci května 3,4 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo za pět měsíců letošního roku výše 246,5 mld. Kč, což představuje 35,2 % rozpočtu a meziroční růst o 3,0 mld. Kč, tj. o 1,2 %. Ve stejném období roku 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 243,5 mld. Kč, tj. 37,8 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 28,3 mld. Kč, tj. o 13,2 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 146,3 mld. Kč, což představuje 41,2 % rozpočtu (loni to bylo 39,3 %) a meziroční růst o 14,1 mld. Kč, tj. o 10,6 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Na důchodové pojištění připadlo 120,5 mld. Kč, tj. 40,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 11,6 mld. Kč, tj. o 10,6 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly výše 49,3 mld. Kč, což je 63,5 % rozpočtu (loni to bylo 71,7 %) a o 7,9 mld. Kč, tj. o 13,8 % méně než ke konci května loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 19,7 mld. Kč, což je o 7,6 mld. Kč méně než bylo ve stejném období roku 2006. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace od EU a Národního fondu) činily 16,9 mld. Kč, tj. o 2,1 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006 (vč. kompenzačních plateb, které činily 2,9 mld. Kč).

Celkové výdaje v objemu 404,1 mld. Kč, čerpané ke konci května, představují 38,8 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 40,0 %), což znamená meziroční nárůst o 18,5 mld. Kč, tj. o 4,8 %. Rozpočtovanou dynamiku (růst o 2,0 % proti skutečnosti roku 2006) tak převyšují o 2,8 procentního bodu.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci května letošního roku čerpány ve výši 383,2 mld. Kč, tj. na 40,3 % (loni to bylo 42,2 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 16,6 mld. Kč, tj. o 4,5 %. Rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 3,9 % proti skutečnosti 2006.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V upraveném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,5 mld. Kč, což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,3 % proti skutečnosti 2006 (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory – růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 60,9 %, tj. o 20,6 mld. Kč). Za pět měsíců letošního roku bylo vyčerpáno 160,3 mld. Kč, tj. 41,4 % rozpočtu (loni to bylo 43,8 % rozpočtu), při meziročním růstu o 10,0 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Z toho na důchody připadlo 119,3 mld. Kč, tj. 41,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč, tj. o 4,0 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 56,6 mld. Kč, což představuje 45,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Vyšší čerpání ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 37,3 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než v roce 2006 (35,5 mld. Kč), a které zahrnují již zálohované prostředky na celé 1. pololetí. Dalších 10,4 mld. Kč představují transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 19,9 mld. Kč, tj. 42,1 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 2,7 mld. Kč. Zatím nebyla realizována žádná předsunutá platba jako v minulém roce.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci května čerpány ve výši 12,9 mld. Kč, tj. 33,8 % rozpočtu, což je stejná výše jako ke konci května loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 12,0 mld. Kč, což představuje 39,9 % rozpočtované výše, a jejich objem je mírně nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,2 mld. Kč.

V květnu proběhla 2. čvrtletní platba státního příspěvku na penzijní připojištění ve výši 1,1 mld. Kč. Celkem odvedl stát na tento účel zatím 2,2 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 21,0 mld. Kč, což představuje 23,3 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 20,2 %), při meziročním růstu o 1,9 mld. Kč, tj. o 10,0 %.

Celkový schodek hospodaření státního rozpočtu ke konci května 2007 činil 26,0 mld. Kč. I přes vykázané schodkové hospodaření státního rozpočtu je dosažený výsledek relativně pozitivní. Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu pěti měsícům (cca 38,0 mld. Kč) je výsledek lepší o 12,0 mld. Kč. V meziročním porovnání je pak vykázaný schodek o 13,8 mld. Kč horší než v květnu 2006 (schodek 12,2 mld. Kč). V samotném měsíci květnu hospodařil stát se schodkem 9,0 mld. Kč, zatímco v květnu 2006 bylo saldo přebytkové ve výši 7,8 mld. Kč. Tento rozdíl je dán zejména již uvedenou skutečností u inkasa spotřebních daní (inkaso v samotném květnu 2006 činilo 19,9 mld. Kč, v květnu 2007 to bylo 7,6 mld. Kč).

 

v mil. Kč
leden-květen 1994 1995 1996 1997 1998 1999 >2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Saldo SR 4 204 2 920 -4 844 -9 394 -6 732 -10 227 -13 496 -28 714 -32 402 -74 587 -45 423 -27 030 -12 202 -25 977

 

 

 

Graf

 

Přílohy

 

Pokladní plnění příjmů:

 

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
za květen 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost květen Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách **)
Skutečnost květen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 373,42 949,48 949,48 378,15 39,8 42,0 101,3
v tom:
Daňové příjmy celkem 316,20 871,85 871,85 328,82 37,7 39,1 104,0
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 183,93 516,90 516,90 182,48 35,3 38,9 99,2
v tom:
- DPH 62,67 163,60 163,60 68,41 41,8 40,0 109,2
- spotřební daně 58,82 131,30 131,30 46,78 35,6 49,5 79,5
- daně z příjmů PO 23,08 107,50 107,50 24,59 22,9 26,2 106,5
- daně z příjmů FO 32,63 98,10 98,10 35,18 35,9 35,4 107,8
vybíraná srážkou 2,00 5,00 5,00 2,22 44,4 43,4 111,2
ze závislé činnosti 28,97 83,60 83,60 32,41 38,8 39,7 111,9
z přiznání 1,67 9,50 9,50 0,55 5,8 11,3 32,8
- správní poplatky vč. kolků 1,48 4,60 4,60 1,49 32,4 36,1 100,7
- majetkové daně 3,21 9,00 9,00 4,08 45,3 31,2 127,0
- clo 0,51 1,20 1,20 0,58 47,9 42,2 113,6
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,60 1,30 1,30 0,53 40,5 44,1 88,5
- ostatní daňové příjmy*) 0,93 0,30 0,30 0,84 281,5 232,4 90,9
Pojistné SZ 132,27 354,95 354,95 146,35 41,2 39,3 110,6
z toho: na důchody 108,93 294,44 294,44 120,52 40,9 39,0 110,6
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 57,21 77,63 77,63 49,33 63,5 71,7 86,2
v tom:
- kapitoly 42,85 67,82 67,82 40,67 60,0 76,2 94,9
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 11,98 61,58 61,58 16,92 27,5 23,5 141,3
převod z fondů OSS 27,26 0,00 0,00 19,66 x x 72,1
- kapitola Operace SFA 1,41 1,29 1,29 0,05 4,2 28,9 3,9
- VPS 12,95 8,52 8,52 8,60 101,0 69,2 66,4
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,18 0,81 0,81 0,11 13,7 37,3 61,2
- splátky půjček ze zahraničí 0,63 0,77 0,77 0,08 9,9 353,5 12,3
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 3,57 0,00 0,00 2,69 x x 75,4
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 2,87 0,00 0,00 0,00 x 47,8 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,34 0,70 0,70 0,41 58,4 55,5 118,8
- přijaté sankční platby 0,65 1,25 1,25 0,52 41,6 54,4 79,7
- ostatní příjmy VPS*) 4,71 4,99 4,99 4,79 96,1 46,0 101,8

*) dopočet do celku
**) SR upravený o rozpočtová opatření k 31.3.2007

 

 

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní:

 

mld. Kč
Meziroční srovnání celostátního inkasa daní Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk.k 31.5.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.5.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.5.***) % plnění 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 608,30 215,18 35,4 644,95 243,49 37,8 699,40 246,52 35,2 28,31 3,02 113,2 101,2
- DPH 218,90 75,88 34,7 222,30 89,11 40,1 232,10 97,02 41,8 13,23 7,91 117,4 108,9
- spotřební daň 101,10 46,95 46,4 126,20 61,50 48,7 138,70 49,62 35,8 14,55 -11,89 131,0 80,7
- clo 0,70 0,47 67,1 1,20 0,51 42,2 1,20 0,58 47,9 0,04 0,07 107,7 113,6
- daně z příjmů PO 115,70 27,55 23,8 124,80 32,70 26,2 152,50 34,79 22,8 5,15 2,09 118,7 106,4
- daně z příjmů FO 144,60 53,13 36,7 140,40 47,94 34,1 146,60 51,07 34,8 -5,19 3,14 90,2 106,5
vybíraná srážkou 7,70 2,41 31,3 6,50 2,80 43,1 7,10 3,11 43,8 0,39 0,31 116,2 111,0
závislá činnost 110,90 40,89 36,9 105,80 41,97 39,7 121,20 46,95 38,7 1,08 4,98 102,6 111,9
z přiznání 26,00 9,83 37,8 28,10 3,16 11,3 18,30 1,02 5,6 -6,67 -2,15 32,2 32,1
- silniční daň 5,90 2,13 36,1 5,60 2,19 39,0 5,70 2,48 43,5 0,06 0,30 102,7 113,5
- daň z nemovitosti 4,80 1,82 37,9 5,10 1,94 38,0 5,40 2,45 45,4 0,12 0,51 106,5 126,5
- majetkové daně 8,60 3,40 39,5 10,30 3,21 31,2 9,00 4,08 45,3 -0,19 0,87 94,5 127,0
- dálniční poplatek 2,20 1,79 81,4 3,20 1,99 62,2 2,00 1,56 78,2 0,20 -0,43 111,2 78,5
- mýtné x x x x x x 2,80 1,79 64,1 x x x x
- ostatní daně a poplatky 5,80 2,06 35,5 5,85 2,41 41,2 6,20 2,86 46,2 0,35 0,45 117,0 118,8

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

Pokladní čerpání výdajů:

 

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
za květen 2006
Index skutečnost 2007/2006
Skutečnost květen Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách **)
Skutečnost květen % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 385,62 1040,78 1040,78 404,13 38,8 40,0 104,8
Běžné výdaje 366,55 951,36 950,91 383,15 40,3 42,2 104,5
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci
(vč.povinného pojistného)
28,24 96,01 96,32 30,10 31,2 31,1 106,6
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 22,56 47,21 47,21 19,88 42,1 58,2 88,1
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 52,10 120,67 123,84 56,55 45,7 47,8 108,5
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 18,56 50,17 48,16 15,86 32,9 40,8 85,4
- neinvest. transfery státním fondům 8,10 33,81 33,62 8,41 25,0 28,5 103,8
- neinvest. transfery občanským sdružením 1,14 2,40 2,58 1,28 49,5 39,2 112,7
- sociální dávky 150,33 387,63 387,53 160,28 41,4 43,8 106,6
z toho:
důchody 114,71 287,38 287,33 119,25 41,5 43,5 104,0
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 3,32 7,23 7,19 3,23 45,0 45,4 97,4
ostatní soc.dávky 18,21 38,58 38,58 18,22 47,2 47,4 100,1
státní soc.podpora 14,10 54,44 54,44 19,57 36,0 41,7 138,9
- aktivní pol.zaměstnanosti 1,74 5,35 5,35 1,78 33,2 22,6 102,0
- prostředky na insolventnost 0,10 0,30 0,30 0,07 22,5 33,8 66,6
- stavební spoření 15,05 13,70 13,70 14,18 103,5 97,7 94,2
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,96 4,50 4,50 2,20 48,8 49,3 112,0
- převod do fondu státních záruk 3,25 12,16 12,16 2,20 18,1 28,9 67,7
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 11,75 30,01 30,01 11,96 39,9 39,0 101,8
- kapitola Státní dluh 12,88 38,10 38,10 12,86 33,8 37,7 99,9
- kapitola Operace SFA 0,03 1,10 1,10 0,03 2,9 1,3 100,4
- ostatní běžné výdaje*) 38,76 110,63 109,02 45,51 41,7 35,1 117,4
Kapitálové výdaje 19,07 89,42 89,87 20,97 23,3 20,2 110,0
z toho:
- investič. transfery příspěvkovým organiz. 2,54 23,69 24,02 0,76 3,2 14,5 30,1
- investič.nákupy a související výdaje 5,35 22,23 22,66 6,15 27,1 24,6 114,9
- poskytnutí záloh ČMZRB, HVB Bank a ČSOB 8,59 0,00 0,00 10,04 x x 116,9
- kapitola Operace SFA 0,02 8,01 7,24 0,01 0,2 0,1 94,6
SALDO SR CELKEM -12,20 -91,30 -91,30 -25,98 28,5 16,4 212,9

*) dopočet do sumy běžných výdajů
**) SR upravený o rozpočtová opatření k 31.3.2007

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější