Novinky

Stát v prvních čtyřech měsících roku 2007 hospodařil se schodkem 17 miliard Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2007 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 622/2006 Sb. ze dne 13. prosince 2006, který stanovil příjmy ve výši 949,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 040,8 mld. Kč a schodek ve výši 91,3 mld. Kč.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu za čtyři měsíce letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 318,2 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 335,2 mld. Kč a schodek hospodaření ve výši 17,0 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
duben 2006
2007 % plnění
v roce 2006
Index 2007/2006
Schválený rozpočet Skutečnost duben % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 299,66 949,48 318,22 33,5 33,9 106,2
VÝDAJE CELKEM 319,61 1040,78 335,23 32,2 33,3 104,9
SALDO -19,95 -91,30 -17,01 18,6 26,8 85,2

 

 

Ke konci dubna činily celkové příjmy státního rozpočtu 318,2 mld. Kč, tj. 33,5 % celoročního rozpočtu, a proti roku 2006 byly vyšší o 18,6 mld. Kč, tj. o 6,2 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za leden až duben letošního roku 158,8 mld. Kč, což představuje 30,7 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 11,1 mld. Kč, tj. o 7,5 % (rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2006). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 0,5 procentního bodu horší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty, které představovalo 61,9 mld. Kč, tj. 37,8 % rozpočtu (loni to bylo 35,9 %). Meziroční růst o 5,6 mld. Kč, tj. o 9,9 %, je proti rozpočtované dynamice (6,6 % měřeno ke skutečnosti za rok 2006) vyšší o 3,3 procentního bodu.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 39,2 mld. Kč, což představuje 29,9 % rozpočtu (ke konci dubna 2006 to bylo 32,7 %) a meziroční růst o 0,3 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006. Podle posledních propočtů MF se ukazuje, že předpokládané inkaso daně z tabákových výrobků nebude naplněno o 9,4 mld. Kč.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 23,8 mld. Kč představovaly 22,1 % rozpočtu (loni to bylo 24,9 %) a byly nad úrovní loňského inkasa o 1,8 mld. Kč, tj. o 8,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006. Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem. Prognóza plnění počítá s nenaplněním schváleného rozpočtu o cca 10 mld. Kč.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 27,8 mld. Kč, tj. 28,3 % rozpočtu (loni plnění na 27,2 %), při meziročním růstu o 2,7 mld. Kč, tj. o 10,8 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 25,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 30,4 % (loni to bylo na 31,5 %) a meziročním růstu o 2,4 mld. Kč, t.j. o 10,4 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,6 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 6,5 % (loni to bylo 4,1 %) - vliv vratek daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratek z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů. Objem inkasované daně je téměř na stejné úrovni (vyšší o 0,02 mld. Kč) jako v roce 2006. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,8 mld. Kč, což představuje 35,1 % rozpočtu (loni plnění na 31,8 %) a meziroční růst o 0,3 mld. Kč, t.j. o 20,1 %. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci dubna vykázány ve výši 0,5 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo ke konci dubna letošního roku 2,9 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku výše 214,1 mld. Kč, což představuje 30,6 % rozpočtu a meziroční růst o 14,3 mld. Kč, tj. o 7,2 %. Ve stejném období roku 2006 dosáhlo celostátní inkaso daní 199,8 mld. Kč, tj. 31,0 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 18,5 mld. Kč, tj. o 10,2 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 116,6 mld. Kč, což představuje 32,8 % rozpočtu (loni to bylo 31,3 %) a meziroční růst o 11,4 mld. Kč, tj. o 10,8 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 96,0 mld. Kč, t.j. 32,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 9,4 mld. Kč, tj. o 10,8 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 42,8 mld. Kč, což je 55,2 % rozpočtu (loni to bylo 62,4 %) a o 3,9 mld. Kč, tj. o 8,4 % méně než ke konci dubna loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 16,9 mld. Kč, což je o 6,7 mld. Kč méně než bylo ve stejném období roku 2006. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace od EU a Národního fondu) činily 14,4 mld. Kč, tj. o 1,4 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006 (vč. kompenzačních plateb, které činily 2,4 mld. Kč).

Celkové výdaje v objemu 335,2 mld. Kč, čerpané ke konci dubna, představují 32,2 % schváleného rozpočtu (v roce 2006 to bylo 33,3 %), což znamená meziroční nárůst o 15,6 mld. Kč, tj. o 4,9 %. Rozpočtovanou dynamiku (růst o 2,0 % proti skutečnosti roku 2006) tak převyšují o 2,9 procentního bodu..

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci dubna letošního roku čerpány ve výši 320,5 mld. Kč, tj. na 33,7 % (loni to bylo 35,3 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 14,9 mld. Kč, tj. o 4,9 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 3,9 % proti skutečnosti 2006).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,6 mld. Kč, což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,4 % proti skutečnosti 2006 (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory – růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 59,5 %, tj. o 20,3 mld. Kč). Ke konci dubna letošního roku bylo vyčerpáno 128,9 mld. Kč, tj. 33,3 % rozpočtu (loni plnění na 35,7 %), při meziročním růstu o 6,3 mld. Kč, tj. o 5,1 %. Z toho na důchody připadlo 96,0 mld. Kč, tj. 33,4 % rozpočtu (loni to bylo na 35,6 %), při meziročním růstu o 2,2 mld. Kč, tj. o 2,3 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 54,3 mld. Kč, což představuje 45,0 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,0 mld. Kč, tj. o 12,4 %. Vyšší čerpání ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 37,3 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než v roce 2006 (35,5 mld. Kč). Z toho 18,6 mld. Kč činila dubnová záloha na 2. čtvrtletí. Dalších 9,2 mld. Kč představují transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 15,9 mld. Kč, tj. 33,7 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 2,9 mld. Kč. Zatím nebyla realizována žádná předsunutá platba jako v minulém roce.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci dubna čerpány ve výši 12,6 mld. Kč, tj. 33,1 % rozpočtu, což je o 0,3 mld. Kč více než bylo ke konci dubna loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 10,6 mld. Kč, což představuje 35,2 % rozpočtované výše, a jejich objem je mírně nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,5 mld. Kč.

V dubnu byla již tradičně provedena platba příspěvku státu na stavební spoření ve výši 14,2 mld. Kč, což znamená čerpání rozpočtu na 103,5 %. Meziročně tak objem těchto prostředků klesl o 0,9 mld. Kč, tj. o 5,8 % (v roce 2006 to bylo 15,0 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 14,7 mld. Kč, což představuje 16,5 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 14,9 %), při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč.

Celkový schodek hospodaření státního rozpočtu ke konci dubna 2007 činil 17,0 mld. Kč. Proti stavu na konci března tak došlo k výraznému propadu hospodaření o 28,3 mld. Kč, což ovlivnily především výdaje na stavební spoření (14,2 mld. Kč) a čtvrtletní záloha na školství (18,6 mld. Kč). I přes vykázané schodkové hospodaření státního rozpočtu je dosažený výsledek relativně pozitivní. Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu jedné třetině roku (30,4 mld. Kč) je výsledek lepší o 13,4 mld. Kč. V meziročním porovnání je pak vykázaný schodek o 2,9 mld. Kč lepší než v dubnu 2006 (schodek 19,9 mld. Kč).

v mil. Kč
leden-duben 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Saldo SR 4 160 1 671 -1 761 -11 981 -755 -2 404 -4 416 -16 809 -41 863 -64 422 -38 070 -22 492 -19 955 -17 006

 

 

Graf

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
za duben 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost duben Schválený rozpočet Skutečnost duben % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 299,66 949,48 318,22 33,5 33,9 106,2
v tom:
Daňové příjmy celkem 252,94 871,85 275,40 31,6 31,2 108,9
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 147,74 516,90 158,81 30,7 31,2 107,5
v tom:
- DPH 56,33 163,60 61,91 37,8 35,9 109,9
- spotřební daně 38,92 131,30 39,22 29,9 32,7 100,8
- daně z příjmů PO 21,95 107,50 23,76 22,1 24,9 108,3
- daně z příjmů FO 25,08 98,10 27,79 28,3 27,2 110,8
vybíraná srážkou 1,46 5,00 1,76 35,1 31,8 120,1
ze závislé činnosti 23,02 83,60 25,42 30,4 31,5 110,4
z přiznání 0,60 9,50 0,62 6,5 4,1 103,1
- správní poplatky vč. kolků 1,18 4,60 1,20 26,2 28,7 102,5
- majetkové daně 2,51 9,00 3,21 35,6 24,3 128,0
- clo 0,40 1,20 0,46 38,1 33,5 113,5
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,47 1,30 0,42 32,6 35,0 89,7
- ostatní daňové příjmy*) 0,91 0,30 0,83 276,5 227,0 91,3
Pojistné SZ 105,20 354,95 116,59 32,8 31,3 110,8
z toho: na důchody 86,64 294,44 96,02 32,6 31,0 110,8
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 46,72 77,63 42,82 55,2 62,4 91,6
v tom:
- kapitoly 37,44 67,82 34,96 51,5 66,6 93,4
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 10,66 61,58 14,44 23,5 20,9 135,5
převod z fondů OSS 23,64 0,00 16,94 x x 71,7
- kapitola Operace SFA 1,02 1,29 0,05 4,2 20,9 5,3
- VPS 8,26 8,52 7,80 91,6 60,2 94,5
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,18 0,81 0,03 3,8 36,9 17,1
- splátky půjček ze zahraničí 0,58 0,77 0,08 9,9 327,3 13,2
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 2,43 0,00 2,27 x x 93,4
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 2,39 0,00 0,00 x 39,9 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,29 0,70 0,32 45,8 47,4 109,2
- přijaté sankční platby 0,55 1,25 0,41 32,5 46,0 73,6
- ostatní příjmy VPS*) 1,83 4,99 4,70 94,1 34,9 257,0

*) dopočet do celku

 

 

Meziroční srovnání celostátního inkasa daní

mld Kč
Meziroční srovnání
celostátního inkasa daní
Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 30.4.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 28.4.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.4.***) % plnění 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 608,30 181,30 29,8 644,95 199,78 31,0 699,40 214,08 30,6 18,48 14,30 110,2 107,2
- DPH 218,90 65,28 29,8 222,30 79,81 35,9 232,10 87,65 37,8 14,53 7,84 122,3 109,8
- spotřební daň 101,10 36,85 36,4 126,20 41,04 32,5 138,70 41,42 29,9 4,19 0,38 111,4 100,9
- clo 0,70 0,36 51,4 1,20 0,40 33,5 1,20 0,46 38,1 0,04 0,05 111,8 113,5
- daně z příjmů PO 115,70 26,88 23,2 124,80 31,23 25,0 152,50 33,64 22,1 4,35 2,41 116,2 107,7
- daně z příjmů FO 144,60 43,44 30,0 140,40 38,52 27,4 146,60 41,12 28,1 -4,92 2,60 88,7 106,7
vybíraná srážkou 7,70 1,84 23,9 6,50 2,06 31,7 7,10 2,44 34,4 0,22 0,38 111,9 118,5
závislá činnost 110,90 32,09 28,9 105,80 33,33 31,5 121,20 36,81 30,4 1,24 3,48 103,9 110,4
z přiznání 26,00 9,51 36,6 28,10 3,14 11,2 18,30 1,87 10,2 -6,37 -1,26 33,0 59,8
- silniční daň 5,90 2,02 34,2 5,60 2,06 36,9 5,70 2,34 41,0 0,04 0,27 102,2 113,3
- daň z nemovitosti 4,80 0,45 9,4 5,10 0,29 5,7 5,40 0,35 6,4 -0,16 0,06 64,5 119,4
- majetkové daně 8,60 2,65 30,8 10,30 2,51 24,3 9,00 3,21 35,6 -0,14 0,70 94,5 128,0
- dálniční poplatek 2,20 1,66 75,5 3,20 1,83 57,3 2,00 1,44 72,2 0,17 -0,39 110,4 78,8
- mýtné x x x x x x 2,80 1,29 46,1 x x x x
- ostatní daně a poplatky 5,80 1,71 29,5 5,85 2,08 35,6 6,20 2,46 39,6 0,37 0,37 121,8 118,0

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Celkové čerpání výdajů

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
za duben 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost
duben
Schválený
rozpočet
Skutečnost
duben
% plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 319,61 1040,78 335,23 32,2 33,3 104,9
Běžné výdaje 305,60 951,36 320,48 33,7 35,3 104,9
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci
(vč.povinného pojistného)
20,95 96,01 22,55 23,5 23,0 107,6
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 18,83 47,21 15,92 33,7 51,9 84,6
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 48,32 120,67 54,31 45,0 45,2 112,4
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 15,23 50,17 12,64 25,2 34,7 83,0
- neinvest. transfery státním fondům 5,88 33,81 7,85 23,2 21,2 133,3
- neinvest. transfery občanským sdružením **) 0,68 x 0,72 x 27,6 106,2
- sociální dávky 122,60 387,63 128,90 33,3 35,7 105,1
z toho:
důchody 93,80 287,38 95,97 33,4 35,6 102,3
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 2,70 7,23 2,65 36,7 36,9 98,3
ostatní soc.dávky 14,86 38,58 14,86 38,5 38,6 100,0
státní soc.podpora 11,24 54,44 15,42 28,3 33,2 137,1
- aktivní pol.zaměstnanosti 1,34 5,35 1,33 24,8 17,3 99,3
- prostředky na insolventnost 0,08 0,30 0,06 18,6 26,0 71,7
- stavební spoření 15,05 13,70 14,18 103,5 97,7 94,2
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,96 4,50 1,09 24,2 24,2 113,1
- převod do fondu státních záruk 2,60 12,16 1,60 13,2 23,1 61,5
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 10,12 30,01 10,57 35,2 33,6 104,4
- kapitola Státní dluh 12,36 38,10 12,62 33,1 36,2 102,1
- kapitola Operace SFA 0,03 1,10 0,03 2,4 1,0 104,9
- ostatní běžné výdaje*) 30,57 110,63 36,13 32,7 28,4 118,2
Kapitálové výdaje 14,02 89,42 14,74 16,5 14,9 105,2
z toho:
- investič. transfery příspěvkovým organiz. 1,99 23,69 0,47 2,0 11,0 23,8
- investič.nákupy a související výdaje 4,15 22,23 4,69 21,1 18,7 113,1
- poskytnutí záloh ČMZRB, HVB Bank a ČSOB 5,60 0,00 6,25 x x 111,7
- kapitola Operace SFA 0,01 8,01 0,01 0,2 0,1 111,4
SALDO SR CELKEM -19,95 -91,30 -17,01 18,6 26,8 85,2

*) dopočet do sumy běžných výdajů
**) rozp.této položky(pol.5222) bude znám až z ARISu. V této chvíli je sestaven rozpočet jen u podsesk.pol. 522-neinv.transf.nezisk. apod.organizacím - ve výši 5 892 mil. Kč

 

 

Nejčtenější