Novinky

Notifikace vládního deficitu a dluhu za roky 2006 a 2007 k 1. 4. 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Česká republika zastoupená Českým statistickým úřadem a Ministerstvem financí odeslala k 1. 4. 2007 Eurostatu a Evropské komisi data o vládním deficitu a dluhu ČR za roky 2003 – 2007. Tímto krokem byla splněna jedna z povinností vyplývajících z Paktu stability a růstu. ČSÚ zpravoval data za roky 2003 – 2006, Ministerstvo financí předložilo predikci pro rok 2007.

Podle údajů zpracovaných ČSÚ činil v roce 2006 vládní deficit ČR 94,5 mld. Kč, tj. 2,9 % HDP, a vládní dluh 973,0 mld. Kč - tedy 30,4 % HDP. Deficit tak byl o 0,9 p. b. nižší než cíl stanovený v Konvergenčním programu 2005 a o 0,6 p. b. nižší než bylo uvažováno v Konvergenčním programu 2006.

Ministerstvo financí v roce 2007 očekává vládní deficit ve výši 138,4 mld. Kč, tj. 4,0% HDP. Tato predikce vládního deficitu je o 0,7 p. b. vyšší než bylo původně projektováno v Konvergenčním programu 2005 a je shodná s cílem stanoveným v Konvergenčním programu 2006.
Výše odhadovaného vládního dluhu dosahuje 1074,2 mld. Kč, tj. 31,0 % HDP.

Eurostat zveřejnil dne 23. dubna 2007 v rámci EURO – INDICATORS (News Release 55/2007) údaje o vládním deficitu a dluhu za jednotlivé členské země za období 2003 až 2006 na následující adrese:

Eurostat dále publikuje na svých webových stránkách i kompletní notifikační tabulky (včetně predikce deficitu a dluhu za běžný rok) všech členských států. Ve veřejně přístupné databázi Eurostatu jsou ke stejnému termínu k dispozici navíc i příjmy, výdaje a financování vládních sald.

Notifikace vládního deficitu a dluhu jsou jednou ze základních povinností každé členské země Evropské unie. Jsou předkládány vždy k 1. dubnu a 1. říjnu Eurostatu a Evropské komisi. Obsahují data za deficit a dluh vždy za čtyři uplynulé roky a pro běžný rok. Propočet požadovaných agregátů je založen na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 95) – relevantní pro výpočet maastrichtských kritérií. Maastrichtská kritéria udržitelnosti veřejných financí jsou následující: výše vládního deficitu by neměla překročit 3 % HDP, výše vládního dluhu by neměla činit více než 60 % HDP.

Vládní deficit (přebytek) a vládní dluh jsou výsledkem hospodaření všech institucionálních jednotek zatříděných v sektoru vládních institucí. Do vládního sektoru patří státní rozpočet včetně operací Národního fondu, bývalého Fondu národního majetku a mimorozpočtové úhrady ztráty ČKA; státní fondy; Pozemkový fond ČR; Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond; Vinařský fond; Česká konsolidační agentura a její dceřiné společnosti; Česká inkasní; Správa železniční a dopravní cesty; PPP Centrum; veřejné vysoké školy; veřejné výzkumné instituce; část příspěvkových organizací ústředně řízených; místní rozpočty včetně nově vzniklých regionálních rad regionů soudržnosti; část příspěvkových organizací místně řízených; zdravotní pojišťovny; Asociace zdravotních pojišťoven; Centrum mezistátních úhrad.

Do dluhu sektoru vládních institucí jsou zahrnuta jejich dluhová pasiva, tj. půjčky, cenné papíry jiné než účasti mimo finanční deriváty a depozita držená ČKA.

Data za vládní deficit a dluh jsou podle Kodexu dobré praxe zpracována ČSÚ ve spolupráci s Ministerstvem financí, přičemž data za minulost jsou v kompetencích ČSÚ, predikci za běžný rok zpracovává MF.

Nejčtenější