Novinky

Zástupci ministerstev financí a centrálních bank diskutovali záležitosti stability finančních trhů v EU

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Účastníci se shodli na tom, že hospodářská situace v EU je dobrá, i když zde existují jistá rizika plynoucí zejména z hospodářské situace v USA a aktuálních problémů jejich hypotečních trhů, dále z narůstající zadluženosti evropských domácností nebo stárnutí evropské populace. Určitě je nutné věnovat těmto trendům zvýšenou pozornost a řádně vyhodnocovat všechna rizika z nich plynoucí. Evropská komise (EK) upozornila na to, že např. vysoká konkurence v bankovním sektoru by mohla takovou obezřetnost negativně ovlivnit.

Regulovat či neregulovat více hedge fondy? To byl další bod jednání, nad kterým se rozvinula široká diskuse. Jedna skupina členských států vyzdvihuje všechny pozitivní dopady, které fungování hedge fondů na finančních trzích přináší, resp. jsou přesvědčeni o tom, že pozitiva převažují nad negativy. Druhá skupina se obává jednak důsledků, které tyto rizikové investice mohou přinést retailovým investorům, a dále také nebezpečí pro finanční stabilitu, pokud jsou negativní výsledky investičních strategií fondů přenášeny na jejich obchodní partnery, především prime brokery. Diskuse na evropské úrovni zatím nemá jasný závěr a bude jí jistě věnována řada dalších jednání a studií (jednu hodlá v následujících měsících předložit i EK).

Dalším z významných bodů středeční diskuse byl evropský systém krizového řízení, jehož součástí jsou jednotlivé národní systémy. Ty musí v případě vypuknutí přeshraniční krize ve finančním sektoru být schopny zajistit takovou součinnost, aby mohlo dojít k vyřešení krize v co nejkratším termínu s co nejnižšími náklady. Jeden z nejsložitějších úkolů, který před vrcholnými představiteli jednotlivých členských států stojí, je tak např.  nalezení společného přístupu k otázce sdílení nákladů. Jde o situaci, kdy je krize tak vážná, že musí být vynaloženy rozpočtové prostředky jednoho státu a to i na uhrazení pohledávek poboček společnosti, které se nacházejí v jiné členské zemi. Tomuto problému se věnuje speciálně zřízená pracovní skupina EFC a její výstupy se očekávají na podzim tohoto roku.

Jednání výborů ve formátu EFC-FST pravidelně připravuje diskusi k tématům finanční stability pro následné neformální setkání ministrů financí. Tentokrát se ministři setkají ve dnech 20.-21.dubna v hlavním městě předsednické země, v Berlíně. Výbor od jednání ministrů očekává zodpovězení několika zásadních otázek a formulaci konkrétních vodítek pro svou další činnost v této oblasti. Ministerstvo financí bude všechna tato témata průběžně konzultovat s účastníky trhu.

Nejčtenější