Novinky

Stát v prvních dvou měsících roku 2007 hospodařil se schodkem 6,7 miliardy Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Státní rozpočet na rok 2007 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 622/2006 Sb. ze dne 13. prosince 2006, který stanovil příjmy ve výši 949,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 040,8 mld. Kč a schodek ve výši 91,3 mld. Kč.

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci února 2007 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 147,6 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 154,3 mld. Kč a schodek hospodaření ve výši 6,7 mld. Kč (v únoru 2006 vykázán schodek 0,6 mld. Kč).

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost únor 2006 2007 % plnění v roce 2006 Index 2007/2006
Schválený rozpočet Skutečnost únor % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
PŘÍJMY CELKEM 148,83 949,48 147,57 15,5 16,8 99,2
VÝDAJE CELKEM 149,39 1040,78 154,30 14,8 15,6 103,3
SALDO -0,56 -91,30 -6,73 7,4 0,7 1207,2

 

Dosažené celkové příjmy 147,6 mld. Kč představovaly 15,5 % schváleného rozpočtu (loni plnění na 16,8 %) a jsou proti únoru 2006 nižší o 1,3 mld. Kč, tj. o 0,8 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 68,5 mld. Kč, což představuje 13,2 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 1,9 mld. Kč, tj. o 2,7 % (rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2006). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,6 procentního bodu horší.

Meziroční pokles byl ovlivněn především nižším inkasem daně z přidané hodnoty. To představovalo 27,1 mld. Kč, tj. 16,6 % rozpočtu a je o 3,8 procentního bodu horší než bylo plnění v únoru minulého roku. Meziroční pokles o 4,9 mld. Kč, tj. o 15,4 %, je proti rozpočtované dynamice (6,6 % měřeno ke skutečnosti za rok 2006) výrazně nižší. To bylo způsobeno vyššími vratkami daně, které v letošním roce činily cca 29,0 mld. Kč, což je proti stavu ke konci února roku 2006 (cca 13 mld. Kč) o 16 mld. Kč více.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 20,0 mld. Kč, což představuje 15,2 % rozpočtu (loni to bylo 15,7 %) a meziroční růst o 1,3 mld. Kč, tj. o 7,1 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 2,0 mld. Kč představovaly 1,8 % rozpočtu a byly nad úrovní loňského únorového inkasa o 0,3 mld. Kč. Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006. Nízké lednové a únorové inkaso souvisí především s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 16,2 mld. Kč, tj. 16,6 % rozpočtu (loni plnění na 16,3 %) při meziročním růstu o 1,2 mld. Kč, tj. o 8,1 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 14,8 mld. Kč při plnění rozpočtu na 17,7 % (loni to bylo 18,7 %) a meziročním růstu o 1,2 mld. Kč, tj. o 8,4 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,5 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 5,4 % (loni to bylo 3,6 %) a jeho výše byla stejná jako v únoru 2006. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %. Dosavadní nízké plnění souvisí rovněž s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 0,9 mld. Kč, což představuje 17,9 % rozpočtu (loni 17,7 %) a meziročně je nepatrně vyšší. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2007 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 699,4 mld. Kč je proti rozpočtu na rok 2006 vyšší o 54,5 mld. Kč, tj. o 8,4 %, a proti skutečnosti roku 2006 o 60,1 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2006) u spotřebních daní – o 19,2 mld. Kč (o 16,0 %), u daní z příjmů právnických osob – o 17,1 mld. Kč (o 12,6 %), u DPH – o 14,3 mld. Kč (o 6,6 %) a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 9,6 mld. Kč (o 8,6 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 28.2.2007 výše 91,1 mld. Kč, což představuje 13,0 % rozpočtu a meziroční růst o 2,9 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 88,2 mld. Kč, tj. 13,7 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 13,6 mld. Kč, tj. o 18,2 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 58,7 mld. Kč, což představuje 16,5 % rozpočtu (loni to bylo 15,9 %) a meziroční růst o 5,2 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 48,4 mld. Kč, tj. 16,4 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,3 mld. Kč, tj. o 9,7 % (rozpočet počítá s růstem o 6,4 %).

Ke konci února 2007 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace výše 20,4 mld. Kč, což je 26,3 % rozpočtu a o 4,5 mld. Kč, tj. o 18,2 % méně než v únoru loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 8,5 mld. Kč. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace od EU a Národního fondu) činily 7,8 mld. Kč (plnění na 12,7 %), tj. o 0,9 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006.

Celkové výdaje v objemu 154,3 mld. Kč čerpané ke konci února představují 14,8 % rozpočtu (v únoru 2006 to bylo 15,6 %), což znamená meziroční růst o 4,9 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2006, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 2,0 %, resp. 7,0 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 148,3 mld. Kč, tj. na 15,6 % rozpočtu (loni to bylo na 16,7 %). Proti loňskému únoru vzrostly o 3,9 mld. Kč, tj. o 2,7 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 3,9 % proti skutečnosti 2006, resp. o 8,3 % proti rozpočtu 2006).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,6 mld. Kč, což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,4 % proti skutečnosti 2006 (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory – růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 59,5 %, tj. o 20,3 mld. Kč). Ke konci února 2007 bylo vyčerpáno 62,0 mld. Kč, tj. 16,0 % rozpočtu (loni to bylo 18,0 %), při meziročním růstu o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,3 %. Z toho na důchody připadlo 46,6 mld. Kč, tj. 16,2 % rozpočtu (loni to bylo 18,1 %), při meziročním poklesu o 1,2 mld. Kč, tj. o 2,5 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. To je spojeno s finančními prostředky poskytovanými územním samosprávným celkům v předstihu na celé 1. čtvrtletí. Jejich únorová výše 29,7 mld. Kč představuje 24,6 % rozpočtu a proti konci února 2006 je téměř o 5,6 mld. Kč vyšší. Z toho lednová čtvrtletní záloha pro školství činila 18,7 mld. Kč, což je o 1,0 mld. Kč více než v roce 2006, a dalších 7,0 mld. Kč představují transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 8,0 mld. Kč, tj. 16,8 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 1,3 mld. Kč. Zatím nebyla realizována žádná předsunutá platba jako v minulém roce.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci února 2007 čerpány ve výši 3,3 mld. Kč, tj. 8,8 % rozpočtu, a jsou pod úrovní konce února 2006 o 1,4 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 7,3 mld. Kč, což představuje 24,4 % rozpočtované výše a meziroční růst o 0,5 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 6,0 mld. Kč, což představuje 6,7 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 5,3 %), při meziročním růstu o 1,0 mld. Kč.

Schodek státního rozpočtu ke konci února 2007 dosáhl 6,7 mld. Kč a je lepší o 8,5 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-15,2 mld. Kč). Proti výsledku vykázanému ve stejném období roku 2006 je ale horší o 6,2 mld. Kč. Na jeho výši mělo významný vliv hospodaření v samotném měsíci únoru, kdy příjmy činily 64,4 mld. Kč, výdaje byly čerpány ve výši 76,2 mld. Kč a schodek za samotný měsíc únor činil tedy 11,8 mld. Kč. V něm se především odrazilo inkaso DPH, kdy únorové příjmy z této daně byly nižší o 7,5 mld. Kč proti stejnému období roku 2006 (vliv vysokých vratek).

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů státního rozpočtu

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR za únor 2006 Index skutečnost 2007/2006
Skutečnost únor Schválený rozpočet Skutečnost únor % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Příjmy celkem 148,83 949,48 147,57 15,5 16,8 99,2
v tom:
Daňové příjmy celkem 123,90 871,85 127,17 14,6 15,3 102,6
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 70,37 516,90 68,45 13,2 14,9 97,3
v tom:
- DPH 32,04 163,60 27,10 16,6 20,4 84,6
- spotřební daně 18,68 131,30 19,99 15,2 15,7 107,1
- daně z příjmů PO 1,65 107,50 1,97 1,8 1,9 119,6
- daně z příjmů FO 15,02 98,10 16,24 16,6 16,3 108,1
vybíraná srážkou 0,81 5,00 0,90 17,9 17,7 110,4
ze závislé činnosti 13,68 83,60 14,83 17,7 18,7 108,4
z přiznání 0,53 9,50 0,51 5,4 3,6 97,5
- správní poplatky vč. kolků 0,57 4,60 0,59 12,7 13,9 102,9
- majetkové daně 1,15 9,00 1,59 17,6 11,2 137,3
- clo 0,18 1,20 0,21 17,6 15,4 114,3
- poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,22 1,30 0,00 0,0 16,6 0,0
- ostatní daňové příjmy*) 0,85 0,30 0,77 255,0 212,4 90,1
Pojistné SZ 53,53 354,95 58,72 16,5 15,9 109,7
z toho: na důchody 44,09 294,44 48,36 16,4 15,8 109,7
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 24,93 77,63 20,41 26,3 33,3 81,8
v tom:
- kapitoly 20,15 67,82 18,32 27,0 35,8 90,9
z toho: dotace přijaté od EU a Národního fondu 6,93 61,58 7,82 12,7 13,6 112,8
převod z fondů OSS a transf.od mezin.instit. 11,14 0,00 8,46 x x 75,9
- kapitola Operace SFA 0,51 1,29 0,28 22,1 10,4 56,3
- VPS 4,28 8,52 1,80 21,2 31,2 42,2
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,01 0,81 0,02 2,6 1,2 x
- splátky půjček ze zahraničí 0,50 0,77 0,05 6,0 281,8 9,2
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 1,57 0,00 0,56 x x 35,7
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 1,44 0,00 0,00 x 24,0 0,0
- soudní poplatky vč. kolků 0,15 0,70 0,17 23,9 23,4 115,2
- přijaté sankční platby 0,15 1,25 0,18 14,8 12,1 126,8
- ostatní příjmy VPS*) 0,47 4,99 0,82 16,5 9,0 174,5

*)
dopočet do celku

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 

mld. Kč
Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 Celkem r. 2007 Meziroč.přírůstek skut. Meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 28.2.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 28.2.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 28.2.***) % plnění 2006/2005 2007/2006 2006/2005 2007/2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 608,30 74,61 12,3 644,95 88,16 13,7 699,40 91,05 13,0 13,55 2,89 118,2 103,3
- DPH 218,90 27,85 12,7 222,30 39,38 17,7 232,10 38,22 16,5 11,53 -1,17 141,4 97,0
- spotřební daň 101,10 19,69 19,5 126,20 19,81 15,7 138,70 21,17 15,3 0,12 1,35 100,6 106,8
- clo 0,70 0,18 25,7 1,20 0,18 15,4 1,20 0,21 17,6 0,00 0,03 102,6 114,3
- daně z příjmů PO 115,70 1,77 1,5 124,80 2,35 1,9 152,50 2,75 1,8 0,58 0,40 132,7 117,0
- daně z příjmů FO 144,60 20,99 14,5 140,40 21,87 15,6 146,60 23,64 16,1 0,88 1,77 104,2 108,1
vybíraná srážkou 7,70 1,01 13,1 6,50 1,13 17,4 7,10 1,25 17,6 0,12 0,12 111,9 110,4
závislá činnost 110,90 18,93 17,1 105,80 19,78 18,7 121,20 21,45 17,7 0,85 1,67 104,5 108,4
z přiznání 26,00 1,05 4,0 28,10 0,95 3,4 18,30 0,94 5,1 -0,10 -0,01 90,6 98,7
- silniční daň 5,90 0,66 11,2 5,60 0,66 11,8 5,70 0,83 14,6 0,00 0,17 100,1 125,6
- daň z nemovitosti 4,80 0,16 3,3 5,10 0,13 2,6 5,40 0,14 2,7 -0,03 0,01 83,3 108,0
- majetkové daně 8,60 1,18 13,7 10,30 1,15 11,2 9,00 1,59 17,6 -0,03 0,43 97,9 137,3
- dálniční poplatek 2,20 1,22 55,5 3,20 1,19 37,3 2,00 1,16 57,8 -0,03 -0,04 97,7 97,0
- mýtné x x x x x x 2,80 0,36 12,8 x x x x
- ostatní daně a poplatky 5,80 0,91 15,7 5,85 1,42 24,2 6,20 1,35 21,8 0,51 -0,07 155,9 95,2

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišťování ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Pokladní čerpání výdajů státního rozpočtu

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2006 2007 % plnění SR
za únor 2006
Index skutečnost
2007/2006
Skutečnost únor Schválený rozpočet Skutečnost únor % plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1
Výdaje celkem 149,39 1040,78 154,30 14,8 15,6 103,3
Běžné výdaje 144,41 951,36 148,29 15,6 16,7 102,7
v tom:
- platy zaměstnanců a ost. platby za proved. práci (vč.povinného pojistného) 6,96 96,01 7,48 7,8 7,6 107,4
- neinv. trans. fondům soc.a zdrav. pojiš. 9,28 47,21 7,95 16,8 25,6 85,7
- neinv. trans. veř. rozpočt. územ. úrovně 24,07 120,67 29,66 24,6 22,5 123,3
- neinv. trans.příspěvk. apod. organ. 8,49 50,17 7,60 15,1 19,3 89,5
- neinvest. transfery státním fondům 3,70 33,81 6,16 18,2 13,3 166,5
- neinvest. transfery občanským sdružením **) 0,26 x 0,31 x 10,4 122,5
- sociální dávky 61,82 387,63 62,02 16,0 18,0 100,3
z toho: 0,00
důchody 47,74 287,38 46,55 16,2 18,1 97,5
prostředky na podpory v nezaměstnanosti 1,30 7,23 1,31 18,1 17,8 100,6
ostatní soc.dávky 7,23 38,58 7,21 18,7 18,8 99,7
státní soc.podpora 5,54 54,44 6,95 12,8 16,4 125,3
- aktivní pol.zaměstnanosti 0,39 5,35 0,61 11,3 5,1 155,1
- prostředky na insolventnost 0,04 0,30 0,02 6,8 13,0 x
- stavební spoření 0,00 13,70 0,00 0,0 0,0 x
- státní příspěvek na důchodové připojištění 0,96 4,50 1,09 24,2 24,2 x
- převod do fondu státních záruk 1,60 12,16 0,00 0,0 14,2 0,0
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 6,87 30,01 7,32 24,4 22,8 106,6
- kapitola Státní dluh 4,71 38,10 3,34 8,8 13,8 70,9
- kapitola Operace SFA 0,02 1,10 0,02 1,5 0,6 x
- ostatní běžné výdaje*) 15,26 110,63 14,71 13,3 14,2 96,4
Kapitálové výdaje 4,98 89,42 6,02 6,7 5,3 120,8
z toho:
- investič. transfery příspěvkovým organiz. 0,60 23,69 0,04 0,2 3,3 6,4
- investič.nákupy a související výdaje 0,75 22,23 2,32 10,4 3,4 311,5
- poskytnutí záloh ČMZRB, HVB Bank a ČSOB 2,00 0,00 1,77 x x 88,8
- kapitola Operace SFA 0,00 8,01 0,01 0,1 0,0 x
SALDO SR CELKEM -0,56 -91,30 -6,73 7,4 0,7 1207,1


*)
dopočet do sumy běžných výdajů
**) rozp.této položky(pol.5222) bude znám až z ARISu. V této chvíli je sestaven rozpočet jen u podsesk.pol. 522-neinv.transf.nezisk.. apod.organizacím-ve výši 5 892 mil. Kč

 

 

Nejčtenější