Novinky

Zahájen nový twinningový projekt v oblasti reformy veřejných financí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dne 30. ledna 2007 byl na Ministerstvu financí České republiky oficiálně zahájen „twinningový“ projekt „Budování státní pokladny – 2. fáze“ (CZ05/IB/FI/03) realizovaný ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství, financí a průmyslu Francouzské republiky a financovaný z prostředků Evropské unie. Cílem projektu je podpora reformy řízení a kontroly veřejných financí prostřednictvím řádně fungujícího systému Státní pokladny, zvýšení účinnosti a průkaznosti tvorby a realizace rozpočtu, efektivní řízení toků hotovosti a státního dluhu  a zajištění ochrany údajů v systému Státní pokladny.
 
Projekt spolupráce mezi státními správami ČR a Francie (twinning) „Budování Státní pokladny 2. fáze (CZ2005/017/518.02.03) je součástí širšího projektu a k jeho financování  Evropská unie uvolnila pro Českou republiku v rámci programu Transition Facility částku ve výši 1 mil. €; 0,6 mil. € na vlastní „twinning“ a 0,4 mil. € na technickou pomoc.

Zahajovaný projekt navazuje na dva předchozí projekty:

  • „Návrh koncepce a zavádění systému Státní pokladny“ (CZ02/IB/FI/01), jehož hlavním cílem bylo vypracování koncepce a zahájení budování systému Státní pokladny.
  •  „Budování systému Státní pokladny – 1. fáze“ (CZ04/IB/FI/03), který bude při stejné příležitosti oficiálně ukončen. Hlavním očekávaným výsledkem tohoto projektu bylo zavedení nového modelu fungování Státní pokladny, založeného na integraci informačních systémů a centralizaci informací, který umožní efektivnější plánování veřejných výdajů, realizaci rozpočtu, centralizaci účetních a finančních dat, centrální zpracování statistických výkazů a analýz, řízení dluhu a hotovosti a finanční kontrolu. Tento projekt v trvání 17 měsíců umožnil rozvinout model systému Státní pokladny v jeho hlavních komponentách (státní rozpočet, účetnictví, státní dluh), zahájit první stadium IT podpory (Integrovaný rozpočtový systém), realizovat školicí moduly týkající se účetnictví a vnitřní kontroly a sdílet zkušenosti italské státní správy v oblasti Státní pokladny. Projekt navázal na významnou spolupráci s rakouským BRZ za účelem vytvořit strategický dokument týkající se zavádění nových informačních systémů na MF. Byly podepsány dvě smlouvy o technické pomoci, která je v současné době implementována (Externí pomoc managementu projektu a Vytvoření systému školení pro Státní pokladnu).

Nově zahajovaný „Twinning“ (CZ05/IB/FI/03) bude realizován od února 2007 do června 2008. Příjemcem je Ministerstvo financí České republiky, konkrétně pak odbory, které mají na starosti přípravu a realizaci rozpočtu, finanční kontrolu, účetnictví a informační technologie.

Paní Vanina Benson, státní úřednice francouzského Ministerstva hospodářství, financí a průmyslu, bude ve  funkci dlouhodobého twinningového poradce (RTA) po dobu trvání projektu na Ministerstvu financí ČR zabezpečovat spolupráci a expertizy zpracované francouzskou  stranou.

Hlavními očekávanými výsledky zahajovaného projektu budou zavedení Integrovaného rozpočtového systému Státní pokladny na Ministerstvu financí, optimalizace procesů modelu Státní pokladny, vypracování strategie pro zapojení resortních ministerstev a její aplikace na vybraných pilotních ministerstvech a zavádění Mezinárodních účetních standardů pro veřejnou správu do účetnictví státu.

Prezentace projektů se zúčastnil státní tajemník a náměstek ministra financí doc. Ing. Jiří Volf, CSc, vedoucí projektu za českou stranu a pan Bernard Limal, projektový vedoucí za francouzskou stranu, hlavní ředitel Státní pokladny v departementu, dále zástupci francouzského velvyslanectví a Ministerstva hospodářství, financí a průmyslu Francie.

Od roku 1998 představuje program „Twinning“ jeden z nejdůležitějších nástrojů pomoci na posílení institucí. Od data vstupu do EU do konce roku 2006 poskytuje Evropská unie novým členským státům přechodnou finanční pomoc, tzv. Transition facility, na rozvoj a posílení těch institucí veřejné správy, které jsou zodpovědné za zavádění legislativy EU do právních systémů v dané zemi a na podnícení výměny zkušeností mezi původními a novými členskými státy.

Nejčtenější