Novinky

Zástupci ministerstev financí EU jednali o finančních službách

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dne 16. ledna 2007 se v Bruselu uskutečnilo jednání Výboru EU pro finanční služby (Financial Services Committee - FSC). Zástupci ministerstev financí členských zemí se zabývali novým evropským systémem vypořádání obchodů s cennými papíry, sektorem kolektivního investování a systémy pojištění vkladů.

Výbor se především věnoval připravovanému projektu Evropské centrální banky (ECB) na vytvoření společné technické platformy pro vypořádání cenných papírů v rámci Eurosystému, tzv. Target II – Securities. Vzhledem k tomu, že ECB zatím neposkytla členským státům všechny informace potřebné k zaujetí jednoznačného postoje, bylo rozhodnuto o novém projednání této záležitosti na výjimečném zasedání FSC začátkem února. Z tohoto důvodu také došlo k přesunutí diskuse ministrů na Radě ECOFIN z lednového na únorové setkání.

ECB by v nejbližších dnech měla členským státům doručit podklady zejména ke vlivu Target II - Securities jako jednotného veřejného vypořádacího systému na konkurenční prostředí v EU, dále k právnímu základu takového systému, možnému konfliktu zájmů ze strany ECB a předpokládaným právním dopadům na judikaturu členských států. Česká republika bude také požadovat vyjasnění všech dopadů tohoto systému na země, které nejsou součástí eurozóny,  a zodpovězení otázek spojených s náklady na vytvoření a správu tohoto systému. Vyřešen by měl být také vztah a dopady návrhu na plnění závazků, ke kterým se evropské odvětví kapitálového trhu zavázalo na konci minulého roku podpisem kodexu vypořádání cenných papírů v EU.

Předmětem diskuse byly rovněž dva nové komunikační materiály Evropské komise (EK) o dalším postupu regulace finančních trhů v EU. Prvním je bílá kniha EK o investičních fondech, která se zaměřuje na oblast kolektivního investování. EK se dle tohoto dokumentu chce zabývat návrhy opatření na zefektivnění přeshraničního nabízení produktů kolektivního investování a zkvalitnění služeb pro konečného investora. Současně chce přehodnotit zavedení chybějící jednotné regulace pro produkty určené jak retailovým investorům (především retailové nemovitostní fondy), tak kvalifikovaným investorům (zde je důraz kladen na rizikové a hedgové fondy). Česká republika s navrženým postupem souhlasí a v případě, že by výsledkem prací byly návrhy na konkrétní legislativní změny, bude po EK požadovat předložení příslušných dopadových studií.

Druhým projednávaným materiálem bylo sdělení o revizi směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů (tzv. Depozit Guarantee Schemes), které EK vypracovala na základě konzultačního procesu zahájeného již v roce 2005. Hlavním cílem sdělení bylo zhodnotit potřebu hlubší harmonizace systémů pojištění vkladů na evropské úrovni tak, aby odpovídaly tempu integrace a přeshraničním fúzím na evropských finančních trzích. Mírná většina členských států je však pro zachování stávajícího stavu a to zejména z důvodu nákladů, které by si úpravy dnešních systémů vyžádaly. EK proto navrhuje odstranit nejzásadnější nedostatky samoregulačními opatřeními a legislativní změny provést až v delším období, v závislosti na výsledcích průběžných debat mj. o úpravách dohledu v EU.

Příští jednání FSC, které bude výjimečně věnováno pouze tématu Target II - Securities, se uskuteční začátkem února, pravidelné jednání pak bude ve druhé polovině března 2007. 

Výbor EU pro finanční služby (Financial Services Committee - FSC) je poradním orgánem Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti (Rada ECOFIN). FSC je složen ze zástupců ministerstev financí členských zemí a pravidelně diskutuje strategické záležitosti finančních trhů EU. Jednání FSC obvykle pokrývá široké spektrum témat od diskusí obecné strategie finančních trhů a harmonizace regulace finančních trhů na evropské úrovni až po přípravu konkrétních výstupů ve formě návrhů závěrů Rady ECOFIN k některým materiálům.

Nejčtenější