Novinky

ČR v roce 2006 získala z rozpočtu EU o 6,9 miliardy Kč více než do něj odvedla

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V roce 2006 získala ČR z rozpočtu EU celkem 37,3 mld Kč (tj. 1 316 mil EUR) z rozpočtu EU a odvedla do něj 30,4 mld Kč (tj. 1 070,5 mil EUR). Z toho vyplývá, že se ČR stala za rok 2006 vůči rozpočtu EU tzv. čistým příjemcem. Pozitivní saldo dosahuje úrovně 6,9 mld Kč (tj. 245,7 mil EUR).

Za pozitivním saldem stojí zejména příjmy ze Společné zemědělské politiky – přímé platby za předcházející rok jsou vypláceny převážně v prvním čtvrtletí následujícího roku (ČR z tohoto zdroje získala cca 7,2 mld Kč) a platby na podporu rozvoje venkova (téměř 5 mld Kč).

V roce 2006 se už začaly více čerpat prostředky strukturálních fondů (cca 7,2 mld Kč). Důležité je, že se podařilo vyčerpat celou alokaci roku 2004 a ČR tedy dosud neztratila nárok na žádné prostředky. Úspěšné bylo i čerpání Fondu soudržnosti (cca 7,4 mld Kč).

Dalším významným zdrojem byly rozpočtové kompenzace (cca 5,7 mld Kč), které byly ČR a všem ostatním členským státům, které přistoupily 1.5.2004, vyplaceny v roce 2006 naposledy.

V tuto chvíli nejsou k dispozici údaje o čerpání komunitárních programů. Ty jsou získávány ze zpráv Evropské komise o čerpání evropských prostředků členskými státy, které jsou publikovány na podzim následujícího roku. Proto je do čisté pozice započítávána úroveň příjmů, která je rovna předchozímu roku. Stejně jako pro rok 2005 se vychází z předpokladu, že čerpání se bude minimálně rovnat roku předcházejícímu.

Podrobný rozpis příjmů a plateb podle jednotlivých kategorií je v přiložené tabulce č.1 .

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od 1. května 2004 do konce roku 2006 zaplatila do rozpočtu EU 79 mld Kč (2,6 mld EUR) a získala 95,3 mld Kč (3,2 mld EUR). Kladné saldo čisté pozice tak dosahuje celkově cca 16,2 mld Kč (570 mld EUR).(viz přiložená tabulka č. 2).

 

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2006
2006
mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Předvstupní nástroje 90,4 2 568,1
Phare 45,7 1 299,0
ISPA (součástí FS) 44,7 1 269,0
Sapard 0,0 0,0
Zemědělství 503,5 14 251,0
Tržní operace 64,4 1 824,5
Přímé platby 255,3 7 239,2
Rozvoj venkova 176,3 4 981,9
Veterinární opatření další 7,4 205,4
Strukturální akce 468,3 13 300,3
Strukturální fondy 252,2 7 163,4
Fond soudržnosti 216,1 6 136,9
Vnitřní politiky 52,1 1 480,8
transition facility 3,5 100,5
Komunitární programy* 48,6 1 380,2
Kompenzace 201,9 5 710,2
Celkové příjmy z rozpočtu EU 1 316,2 37 310,3
Platby do rozpočtu EU
tradiční vlastní zdroje (cla+ dávky z cukru) 149,0 4 233,0
Zdroj z DPH 173,7 4 934,2
Zdroj z HND 667,5 18 958,4
Rezervy
Korekce VB 80,2 2 276,8
Celkové platby do rozpočtu EU 1 070,5 30 402,3
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 245,7 6 908,0


* informaci o čerpání komunitárních programů nemá MF k dispozici
(použito stejné čerpání jako v předchozím roce - podle údajů EK)
** pro přepočet mezi EUR a CZK použity reálné kurzy, kde byly k dispozici;
pro ostatní - průměrný kurz pro rok 2006 podle říjnové predikce MF

 

 

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004 do konce roku 2006
2004 2005 2006 2004 - 2006
mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Předvstupní nástroje 157,1 4 960,0 72,2 2 309,8 90,4 2 568,1 319,7 9 837,8
Phare 82,6 2 579,1 62,8 2 011,1 45,7 1 299,0 191,2 5 889,3
Ispa 35,8 1 146,6 0,0 44,7 1 269,0 80,5 2 415,7
Sapard 38,6 1 234,3 9,3 298,6 0,0 0,0 47,9 1 532,9
Zemědělství 90,8 2 813,7 398,1 12 739,3 503,5 14 251,0 992,3 29 804,0
Tržní operace 4,7 147,3 64,0 2 048,8 64,4 1 824,5 133,2 4 020,6
Přímé platby 0,0 0,0 197,8 6 329,5 255,3 7 239,2 453,1 13 568,6
Rozvoj venkova 86,0 2 666,4 135,6 4 339,2 176,3 4 981,9 398,0 11 987,5
Veterinární opatření 0,7 21,8 7,4 205,4 8,0 227,3
Strukturální akce 193,4 6 190,1 212,1 6 788,5 468,3 13 300,3 873,9 26 278,8
Strukturální fondy 161,6 5 172,7 137,9 4 412,4 252,2 7 163,4 551,8 16 748,4
Fond soudržnosti 31,8 1 017,4 74,3 2 376,1 216,1 6 136,9 322,1 9 530,4
Vnitřní politiky 26,9 860,8 59,5 1 904,3 52,1 1 480,8 138,6 4 245,9
Budování institucí 0,0 0,0 10,9 349,1 3,5 100,5 14,5 449,7
Komunitární programy 26,9 860,8 48,6 1 555,2 48,6 1 380,2 124,1 3 796,2
Kompenzace 332,3 10 466,5 300,0 8 940,0 201,9 5 710,2 834,2 25 116,7
Celkové příjmy z rozpočtu EU 800,4 25 291,0 1 041,9 32 681,8 1 316,2 37 310,3 3 158,6 95 283,2
Platby do rozpočtu EU
tradiční vlastní zdroje (cla) 58,9 1 910,1 136,7 4 373,7 149,0 4 233,0 344,7 10 516,8
Zdroj z DPH 78,6 2 548,8 140,9 4 507,8 173,7 4 934,2 393,3 11 990,8
Zdroj z HND 365,1 11 833,9 607,1 19 426,4 667,5 18 958,4 1 639,8 50 218,6
Rezervy 1,0 31,4 1,2 37,0 0,0 0,0 2,1 68,4
Korekce VB 50,6 1 639,0 73,7 2 359,0 80,2 2 276,8 204,5 6 274,8
Celkové platby do rozpočtu EU 554,2 17 963,2 959,5 30 703,9 1 070,5 30 402,3 2 584,2 79 069,4
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 246,2 7 327,9 82,4 1 977,9 245,7 6 908,0 574,4 16 213,8
2003 2004 2005 2006
Kurz Kč/€ 31,84 32 29,8
Kurz vlastní zdroje 32,41

 

Související informace:

 

Doporučované

Nejčtenější