Novinky

Program Phare v ČR úspěšně ukončen

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Projekty Národních programů Phare realizované v letech 1998 - 2006 pomohly České republice při přípravě na plnění podmínek souvisejících se vstupem České republiky do Evropské unie. Podporováno bylo nejen přejímání příslušného acquis českou státní správou ale především schopnost českých institucí evropskou legislativu efektivně implementovat. Projekty byly zaměřeny do několika prioritních oblastí: finance, vnitro, zemědělství, životní prostředí, spravedlnost nebo rozvoj občanské společnosti. Pilotní investiční projekty v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti pomohly vytvořit a testovat struktury, jejichž funkčnost byla předpokladem pro úspěšné zahájení čerpání ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti po vstupu ČR do EU.

Poslední finanční prostředky z programu Phare byly v České republice vyplaceny k 30. listopadu 2006. Česká republika čerpala podporu z Phare úspěšně. Z Národních programů Phare se podařilo využít téměř 90% z celkových finančních prostředků vyčleněných pro ČR. V rámci programu Phare - Přeshraniční spolupráce bylo vyčerpáno téměř 95% finančních prostředků. Úspory vznikly převážně při výběrových řízeních, protože ceny vybraných nabídek byly v mnoha případech nižší než odhadované rozpočty. Na základě mnoha hodnotících zpráv vypracovaných Evropskou komisí, českými institucemi nebo nezávislými hodnotiteli, je implementace programu Phare v ČR hodnocena kladně.

Programy přeshraniční spolupráce zahrnovaly převážně projekty investičního charakteru, realizované v příhraničních oblastech, kde přispívaly k rozvoji turistického ruchu, zlepšení životního prostředí, zvyšování dostupnosti a funkčnosti dopravní infrastruktury a rozvoji lidských zdrojů, případně umožnily realizovat neinvestiční projekty z oblasti kultury nebo školství. Projekty přeshraniční spolupráce byly také přípravou na účast ČR v programu INTERREG III.

Zkušenosti a poznatky nabyté během řízení programu Phare (programování, implementace, monitorování, evaluace) budou uplatněny i nadále. Většina pracovníků podílejících se na řízení Phare je pověřena řízením Přechodového nástroje pomoci EU (Transition Facility) a dalších fondů EU.

S pomocí Phare se v ČR zformovaly dvě velké grantové implementační agentury: Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR), které jsou schopné velmi efektivně řídit a rozdělovat finanční prostředky EU a úspěšně implementovat i budoucí náročnější programy. NROS bude nadále odpovědná za administraci významných grantových schémat v rámci Přechodové pomoci EU a Globálního grantu. Významně se bude podílet také na udělování finanční pomoci poskytované ČR z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska. CRR bude částečně odpovědné za realizaci projektů v rámci Strukturálních fondů a Kohezního fondu v programovacím období 2007 – 2013. Významnou činností CRR ČR bude též komplexní informační a věcná podpora operačních programů.

Pomoc Phare velmi přispěla rovněž k rozvoji Národního vzdělávacího fondu, který se významným způsobem podílí na implementaci Evropského sociálního fondu, zejména v oblasti celoživotního vzdělávání, a zajišťuje realizaci Fondu pro vědu a výzkum v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska.

Centrum pro zahraniční pomoc Ministerstva financí ČR, které bylo za řízení Phare odpovědné na národní úrovni, zůstává řídicím orgánem Přechodové pomoci EU poskytované do roku 2009 a Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska, realizovaných v letech 2004 - 2012.

Čerpání z Národních programů Phare v letech 1998 - 2003 (v EUR):

Celkové prostředky vyčleněné pro ČR Čerpání ČR Podíl
342 823 285,00 302 289 190,04 88,18%

 

Čerpání z Programů Přeshraniční spolupráce v letech 1998 - 2003 (v EUR):

Celkové prostředky vyčleněné pro ČR Čerpání ČR Podíl
130 900 000,00 123 201 093,49 94,12%

 

 

Další informace

Publikace Centra pro zahraniční pomoc MF 2007 „Zahraniční pomoc v ČR“

 

Podrobný rozpis čerpání prostředků v jednotlivých programech Phare 1998 - 2003 v eurech (stav k 30.11.2006)

Kód programu Název programu Alokace
programu
Prostředky převedené
příjemcům pomoci
Podíl
CZ 98.06-12 Národní program Phare 1998 22 450 000,00 18 666 826,56 83,15%
CZ 98.04 CBC Phare 1998 - Německo 7 000 000,00 6 695 498,80 95,65%
CZ 98.05 CBC Phare 1998 - Rakousko 2 900 000,00 2 812 863,45 97,00%
Celkem za programy roku 1998 32 350 000,00 28 175 188,81 87,09%
CZ 99.01-05 Národní program Phare 1999 16 000 000,00 13 811 146,81 86,32%
CZ 99.08 Large Scale Infrastr. Facility - IV. část 2 400 000,00 1 098 300,63 45,76%
CZ 99.09 CBC Phare 1999 - Polsko 3 000 000,00 2 866 929,21 95,56%
CZ 99.10 Large Scale Infrastr. Facility - V. část 14 200 000,00 13 849 964,00 97,53%
CZ 99.12 CBC Phare 1999 - Rakousko 10 600 000,00 10 317 463,44 97,33%
CZ 99.13 CBC Phare 1999 - Slovensko 2 000 000,00 1 727 601,49 86,38%
CZ 99.14 CBC Phare 1999 - Německo 29 400 000,00 28 607 487,08 97,30%
CZ 99.15 Consensus III 2 000 000,00 1 778 344,94 88,92%
CZ 99.16 Příprava projektů 2 000 000,00 1 815 487,29 90,77%
Celkem za programy roku 1999 81 600 000,00 75 872 724,89 92,98%
CZ 00.02-10 Národní program Phare 2000 59 000 000,00 49 799 529,35 84,41%
CZ 00.11 Access 1 670 000,00 1 558 462,03 93,32%
CZ 00.12 CBC Phare 2000 - Německo 10 000 000,00 9 629 240,91 96,29%
CZ 00.13 CBC Phare 2000 - Polsko 5 000 000,00 4 865 887,86 97,32%
CZ 00.14 CBC Phare 2000 - Rakousko 4 000 000,00 3 906 482,69 97,66%
CZ 00.16 Doplňkový investiční program 8 100 000,00 8 089 043,85 99,86%
Celkem za programy roku 2000 87 770 000,00 77 848 646,69 88,70%
CZ 01.02-10 Národní program Phare 2001 65 400 000,00 59 733 787,47 91,34%
CZ 01.11 CBC Phare 2001 - Rakousko 4 000 000,00 3 938 846,22 98,47%
CZ 01.12 CBC Phare 2001 - Německo 10 000 000,00 9 854 542,09 98,55%
CZ 01.13 CBC Phare 2001 - Polsko 5 000 000,00 4 821 944,97 96,44%
CZ 01.14 Horizontální program podpory společenství v oblasti jaderné bezpečnosti 2 190 000,00 1 911 266,73 87,27%
Celkem za programy roku 2001 86 590 000,00 80 260 387,48 92,69%
CZ 02.02-09 Národní program Phare 2002 - I. část 78 493 285,00 70 556 839,66 89,89%
CZ 02.10 Národní program Phare 2002 - II. část 6 300 000,00 5 183 976,65 82,29%
CZ 02.11 CBC Phare 2002 - Rakousko 4 000 000,00 3 945 918,52 98,65%
CZ 02.12 CBC Phare 2002 - Německo 10 000 000,00 6 800 163,33 68,00%
CZ 02.13 CBC Phare 2002 - Polsko 5 000 000,00 4 850 243,00 97,00%
Celkem za programy roku 2002 103 793 285,00 91 337 141,16 88,00%
CZ2003/004-338 Národní program Phare 2003 - I. část 38 500 000,00 35 138 862,24 91,27%
CZ2003/005-601 Národní program Phare 2003 - II. část 56 680 000,00 49 398 221,30 87,15%
CZ2003/005-077 CBC Phare 2003 - Polsko 5 000 000,00 4 756 521,24 95,13%
CZ2003/005-079 CBC Phare 2003 - Rakousko 4 000 000,00 3 635 621,30 90,89%
CZ2003/005-095 CBC Phare 2003 - Německo 10 000 000,00 9 167 837,89 91,68%
2003/5812.02 Program podpory Společenství v oblasti jaderné bezpečnosti pro rok 2003 1 830 000,00 1 768 577,02 96,64%
Celkem za programy roku 2003 116 010 000,00 103 865 640,99 89,53%
Horizontální program pro přípravu kandidátských zemí
na rozšířenou decentralizaci (EDIS)
300 000,00 295 817,00 98,61%
Horizontální program podpory Evropských společenství v oblasti
jaderné bezpečnosti pro rok 2002 (NUS 2002)
4 060 000,00 3 318 900,51 81,75%
Nukleární bezpečnost 1 100 000,00 936 334,18 85,12%
Oprava zařízení zničeného povodněmi v roce 2002 v ÚJV 455 000,00 426 646,00 93,77%
Celkem za horizontální programy 5 915 000,00 4 977 697,69 84,15%
Celkem za programy Phare a CBC 514 028 285,00 462 337 427,71 89,94%
od roku 1998 - 2003

 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, Národní fond.

Pozn.: Pro účely tohoto přehledu se čerpáním rozumí výše prostředků Phare převedená příjemcům pomoci očištěná o vratky prostředků. Výše čerpaných finančních prostředků bude dále pozitivně ovlivněna úhradami zádržného a dočerpáním prostředků projektu „Uzavření ukládací komory radioaktivních odpadů úložiště Richard“, jehož trvání bylo o jeden rok prodlouženo (program CZ 2002.02).

Nejčtenější