Novinky

Stát v jedenácti měsících roku 2006 hospodařil se schodkem téměř 31 miliard Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci listopadu 2006 celkové příjmy státního rozpočtu výše 821,2 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 852,1 mld. Kč a vykázaný schodek činil 30,9 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku horší výsledek o 31,1 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost leden-listopad 2005 2006 % plnění v r. 2005 Index 2006/2005
Schválený rozpočet *) SR po změnách**) Skutečnost leden-listopad % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 769,79 889,39 889,36 821,23 92,3 95,6 106,7
VÝDAJE CELKEM 769,59 963,79 963,76 852,15 88,4 86,6 110,7
SALDO 0,20 -74,40 -74,40 -30,92 41,6 -0,2 -15457,8
*) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2006 (navýšení příjmů i výdajů SR o 5 mld. Kč určených na pomoc při likvidaci škod způsobených povodněmi 2006)
**) SR upravený o rozpočtová opatření k 30.9.2006

 

 

Meziroční růst u příjmů dosáhl 6,7 %, a je tak o 4,1 procentního bodu nad rozpočtovanou dynamikou (měřeno ke skutečnosti roku 2005) a o 8,4 procentního bodu nižší než ve stejném období minulého roku. U výdajů dosáhl meziroční růst 10,7 %, což je o 6,3 procentního bodu více než bylo předpokládáno v rozpočtu a o 6,0 procentního bodu více než v loňském roce.

Příjmy státního rozpočtu

K 30. listopadu letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 821,2 mld. Kč, t.j. 92,3 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 414,9 mld. Kč (87,7 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 300,9 mld. Kč (89,5 %) a ostatní příjmy 105,5 mld. Kč (132,2 %).

Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso DPH, které za jedenáct měsíců letošního roku dosáhlo 141,2 mld. Kč, t.j. 90,1 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 8,1 mld. Kč, t.j. o 6,1 % (v loňském roce činilo plnění 86,2 % při meziročním růstu o 16,6 mld. Kč, tj. o 14,2 %, přičemž celoroční rozpočet nebyl naplněn o 7,5 mld. Kč). Jeho meziroční růst je mírně pod rozpočtovanou dynamikou (6,7 %).

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 102,9 mld. Kč, t.j. 86,5 % rozpočtu při meziročním růstu o 6,6 mld. Kč, t.j. o 6,9 % (v lednu až listopadu roku 2005 činilo plnění 101,4 % při meziročním růstu o 13,8 mld. Kč, t.j. o 16,7 %; celoročně byl rozpočet překročen o 8,7 mld. Kč).

Inkaso daní z příjmů právnických osob představuje 77,1 mld. Kč, t.j. 87,6 % rozpočtu, a meziroční pokles o 4,3 mld. Kč, t.j. o 5,3 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 99,7 % při meziročním růstu o 17,1 mld. Kč, t.j. o 26,5 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 18,7 mld. Kč). Rozpočet na rok 2006 počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem ke konci listopadu 80,6 mld. Kč, t.j. 87,4 % rozpočtu, a je tak o 3,0 mld. Kč, t.j. o 3,6 % pod úrovní skutečnosti stejného období roku 2005 (ke konci loňského listopadu bylo plnění 87,6 % při meziročním růstu o 6,4 mld. Kč, t.j. o 8,3 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,7 mld. Kč). Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí především se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 68,5 mld. Kč při plnění rozpočtu na 93,9 % a meziročním růstu o 0,7 mld. Kč, t.j. o 1,0 %. Letošní plnění rozpočtu je vyšší než bylo ve stejném období loňského roku o 5,2 procentního bodu, při nižší meziroční dynamice o 7,4 procentního bodu. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 7,4 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 50,0 % (loni to bylo 85,7 %) a proti stejném období roku 2005 je nižší o 4,3 mld. Kč, tj. o 36,9 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %. Na výrazný pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,8 mld. Kč, což představuje 103,3 % rozpočtu (loni plnění na 76,1 %) a meziroční růst o 0,6 mld. Kč, t.j. o 15,6 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za jedenáct měsíců vykázány ve výši 1,1 mld. Kč, tj. 91,2 % rozpočtu (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 564,1 mld. Kč, což představuje 87,5 % rozpočtu a meziroční růst o 7,4 mld. Kč, tj. o 1,3 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 556,7 mld. Kč, tj. 91,5 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 66,0 mld. Kč, tj. o 13,5 % (celoročně převýšilo rozpočet o 20,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 300,9 mld. Kč, což představuje 89,5 % rozpočtu, což je proti plnění v roce 2005 o 0,4 procentního bodu více, a meziroční růst o 20,5 mld. Kč, tj. o 7,3 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Na důchodové pojištění připadlo 247,8 mld. Kč, t.j. 88,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 16,9 mld. Kč, tj. o 7,3 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 105,5 mld. Kč, což je 132,2 % rozpočtu (loni to bylo 170,0 %) a o 22,5 mld. Kč, tj. o 27,2 % více než ke konci listopadu loňského roku. Z této částky představují převody z fondů OSS u kapitol (bez kapitoly VPS) částku 38,0 mld. Kč, což je o 15,1 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP, nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005 a transfery od mezinárodních institucí. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 25,0 mld. Kč (plnění na 44,0 %), tj. o 3,2 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005. Z toho kompenzační platby dosáhly 5,7 mld. Kč, tj. o 3,2 mld. Kč méně než na konci listopadu 2005.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za leden až listopad čerpány ve výši 852,1 mld. Kč, což představuje 88,4 % rozpočtu a meziroční růst o 82,6 mld. Kč, t.j. o 10,7 % (ve stejném období minulého roku byly výdaje čerpány na 86,6 % při meziročním růstu o 34,4 mld. Kč, t.j. o 4,7 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 783,1 mld. Kč, tj. na 90,2 % (loni to bylo 87,9 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 61,6 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Z toho na sociální dávky bylo vynaloženo 324,4 mld. Kč, t.j. 94,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 22,5 mld. Kč, t.j. o 7,4 % (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 301,9 mld. Kč, t.j. 92,9 % rozpočtu při meziročním růstu o 13,7 mld. Kč, t.j. o 4,8 %).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 105,1 mld. Kč, což představuje 94,4 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,2 mld. Kč, tj. o 6,3 %. Z toho převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji činily 70,2 mld. Kč, což je o 3,1 mld. Kč více než v roce 2005 (67,05 mld. Kč). V těchto transferech je zahrnuta záloha na 4. čtvrtletí roku, která činila 16,9 mld. Kč.

Nadprůměrné čerpání vykázaly neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 40,8 mld. Kč, a to na 104,4 % rozpočtu. To bylo částečně ovlivněno první mimořádnou předsunutou platbou ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny, která byla poskytnuta v lednu ve výši 3,0 mld. Kč. Recipročně pak byla krácena o 1,5 mld. Kč zářijová platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění. Druhá platba bude krácena v měsíci prosinci rovněž o 1,5 mld. Kč. V dubnu byla provedena druhá předsunutá platba ve výši 2,5 mld. Kč. O tuto částku byly platby státu kráceny, a to o 1,25 mld. Kč v srpnu a o stejnou částku nyní v listopadu. Dalším vlivem, který se projevil v této položce od 1. února a následně od 1. dubna t.r., bylo zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce (podle zákona č. 117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění). Pojistné tak vzrostlo v první etapě z 513 Kč na 560 Kč a po druhé úpravě na 636 Kč měsíčně.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 30,0 mld. Kč, tj. 88,7 % rozpočtu, což je o 6,0 mld. Kč více než bylo ke konci listopadu loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 24,0 mld. Kč, což představuje 79,5 % rozpočtované výše, a jejich objem je nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,2 mld. Kč.

V měsíci listopadu se projevily v hospodaření státu další finanční operace. Došlo k převodu prostředků vyčíslených jako rozdíl mezi příjmy z pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění za rok 2005 na zvláštní účet důchodového pojištění ve výši 6,6 mld. Kč. To se projevilo na straně výdajů v kapitole VPS a ve stejné výši na straně příjmů v kapitole OSFA (§ 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.).

Z kapitoly VPS byla dále poskytnuta státní dotace na penzijní pojištění ve výši 1,1 mld. Kč a z téže kapitoly byly v listopadu převedeny 4,0 mld. Kč do Fondu státních záruk. Z toho 3,0 mld. Kč bylo použito na realizaci státní záruky, vyplývající z konsolidace a stabilizace bank.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 69,0 mld. Kč, což představuje 72,0 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 70,7 %), při meziročním růstu o 21,0 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Celkový schodek hospodaření státního rozpočtu ke konci listopadu 2006 činil 30,9 mld. Kč. Dosažený výsledek je o 31,1 mld. Kč horší než byl za jedenáct měsíců v roce 2005 (kladné saldo 0,2 mld. Kč). Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu poměrné roční části (- 68,2 mld. Kč), je výsledek lepší o 37,3 mld. Kč. V prosinci lze však očekávat zhoršení schodku vlivem již tradičního zvýšeného čerpání výdajů (především kapitálových výdajů a převodů do rezervních fondů, jakož i vyšších výdajů na důchody a úhradu státní záruky ve prospěch ČNB, související s konsolidací a stabilizací bankovního sektoru dle zákona č. 547/2005 Sb.).

Graf - Vývoj salda SR

Přílohy

Pokladní plnění příjmů

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR leden-listopad 2005 Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-listopad Schválený rozpočet **) SR po změnách Skutečnost leden-listopad % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 769,79 889,39 889,36 821,23 92,3 95,6 106,7
v tom:
Daňové příjmy celkem 686,86 809,57 809,57 715,77 88,4 90,8 104,2
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 406,54 473,25 473,25 414,91 87,7 92,1 102,1
v tom:
- DPH 133,07 156,70 156,70 141,19 90,1 86,2 106,1
- spotřební daně 96,27 118,90 118,90 102,88 86,5 101,4 106,9
- daně z příjmů PO 81,39 88,00 88,00 77,09 87,6 99,7 94,7
- daně z příjmů FO 83,64 92,30 92,30 80,63 87,4 87,6 96,4
vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů) 4,11 4,60 4,60 4,75 103,3 76,1 115,6
ze závislé činnosti 67,87 73,00 73,00 68,52 93,9 88,7 101,0
z přiznání 11,66 14,70 14,70 7,35 50,0 85,7 63,1
- správní poplatky vč. kolků 3,18 4,10 4,10 3,38 82,4 77,6 106,3
- majetkové daně 7,32 10,30 10,30 7,61 73,8 85,1 103,9
- clo 1,11 1,20 1,20 1,09 91,2 158,6 98,6
- ostatní daňové příjmy*) 0,56 1,75 1,75 1,05 59,8 32,9 186,8
Pojistné SZ 280,32 336,32 336,32 300,86 89,5 89,1 107,3
z toho: na důchody 230,85 279,08 279,08 247,77 88,8 88,5 107,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 82,93 79,82 79,79 105,46 132,2 170,0 127,2
v tom:
- kapitoly 42,66 56,24 56,21 64,98 115,6 163,6 152,3
z toho: dotace přijaté od EU 12,87 50,92 50,92 19,32 37,9 64,9 150,1
převod z fondů OSS a transf.od mezin.instit. 22,96 0,00 0,00 38,04 x x 165,7
- kapitola Operace SFA 3,54 4,87 4,87 12,15 249,3 92,9 343,2
- VPS 36,73 18,71 18,71 28,33 151,4 194,3 77,1
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 2,05 0,49 0,49 0,22 46,1 427,1 10,9
- splátky půjček ze zahraničí 4,86 0,18 0,18 0,78 439,6 195,2 16,0
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 13,22 0,00 0,00 9,62 x x 72,7
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 8,94 6,00 6,00 5,71 95,2 94,6 63,9
- soudní poplatky vč. kolků 0,77 0,62 0,62 0,74 119,0 128,3 95,8
- přijaté sankční platby 1,09 1,20 1,20 1,31 108,9 90,8 119,9
- ostatní příjmy VPS*) 5,80 10,23 10,23 9,96 97,3 123,9 171,7

Pozn.: SR po změnách s rozpočtovými opatřeními k 30.9.2006

*) dopočet do celku (v rozpočtu vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí ve výši 1,35 mld. Kč,ve skutečnosti vykazováno v kapitole OSFA)
**) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb. (tj. navýšení příjmů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

Pokladní čerpání výdajů

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR leden-listopad 2005 Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-listopad Schválený rozpočet**) SR po změnách Skutečnost leden-listopad % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 769,59 963,79 963,76 852,15 88,4 86,6 110,7
běžné výdaje 721,53 869,54 867,91 783,13 90,2 87,9 108,5
v tom:
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 69,73 91,06 90,53 72,67 80,3 79,4 104,2
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 32,34 36,28 39,08 40,81 104,4 95,2 126,2
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 98,84 106,81 111,32 105,06 94,4 96,8 106,3
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 35,13 43,96 46,47 41,00 88,2 87,4 116,7
- neinvest. dotace státním fondům (SZIF a SFDI) 13,03 27,77 30,06 15,57 51,8 52,0 119,5
- dotace občanským sdružením na činnost 2,03 2,45 3,14 2,76 88,0 77,8 136,1
- sociální dávky 301,94 343,09 342,90 324,41 94,6 92,9 107,4
v tom:
důchody 229,88 263,51 263,47 249,74 94,8 93,6 108,6
pasivní politika zaměstnanosti 6,49 7,30 7,25 6,75 93,1 86,5 104,0
ostatní soc.dávky 35,26 38,45 38,41 36,63 95,4 95,2 103,9
státní soc.podpora 30,32 33,83 33,78 31,29 92,6 86,7 103,2
- aktivní pol.zaměstnanosti 3,53 7,71 8,09 4,49 55,5 58,5 127,3
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,14 0,30 0,27 0,17 61,4 56,0 118,5
- stavební spoření 16,09 15,40 15,77 15,77 100,0 100,0 98,0
- státní příspěvek na důchodové připojištění 3,57 3,98 3,98 4,04 101,6 109,8 113,1
- převod do fondu státních záruk 13,54 11,24 11,24 9,68 86,1 61,0 71,5
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 23,78 30,14 30,14 23,95 79,5 87,0 100,7
- kapitola Státní dluh 24,02 34,18 33,84 30,02 88,7 71,3 125,0
- kapitola Operace SFA 0,85 2,63 2,26 2,20 97,5 40,5 259,0
- ostatní běžné výdaje*) 96,00 112,55 103,83 90,54 87,2 81,6 94,3
kapitálové výdaje 48,06 94,25 95,86 69,01 72,0 70,7 143,6
z toho:
- investič.dotace PO 7,96 18,05 17,89 7,32 40,9 29,6 91,9
- investič.nákupy a související výdaje 11,66 22,22 21,69 15,57 71,8 58,2 133,5
- poskytnutí záloh ČMZRB a ČS, a.s. 19,12 0,00 0,00 27,33 x x 143,0
- kapitola Operace SFA 1,59 12,81 6,82 2,89 42,4 43,7 181,8
SALDO SR CELKEM 0,20 -74,40 -74,40 -30,92 41,6 -0,2 -15457,8

Pozn.: SR po změnách s rozpočtovými opatřeními k 30.9.2006

*) dopočet do celku.
**) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb. (tj. navýš.výdajů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

v mld. Kč
Celostátní daňové příjmy Celkem r. 2004 Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 meziroč.přírůstek skutečnost meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk. k 30.11.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.11.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.11.***) % plnění 2005/2004 2006/2005 2005/2004 2006/2005
Daňové příjmy 553,38 490,71 88,7 608,30 556,73 91,5 644,95 564,10 87,5 66,0 7,4 113,5 101,3
- DPH 174,80 165,52 94,7 218,90 188,89 86,3 222,30 200,25 90,1 23,4 11,4 114,1 106,0
- spotřební daň 97,00 88,16 90,9 101,10 102,55 101,4 126,20 109,25 86,6 14,4 6,7 116,3 106,5
- clo 4,40 4,77 108,4 0,70 1,11 158,6 1,20 1,09 91,2 -3,7 0,0 23,3 98,6
- daně z příjmů PO 110,80 91,23 82,3 115,70 115,40 99,7 124,80 109,35 87,6 24,2 -6,1 126,5 94,8
- daně z příjmů FO 133,70 116,59 87,2 144,60 126,41 87,4 140,40 120,05 85,5 9,8 -6,4 108,4 95,0
vybíraná srážkou 5,90 6,00 101,7 7,70 5,80 75,3 6,50 6,72 103,4 -0,2 0,9 96,7 115,9
závislá činnost 102,20 90,70 88,7 110,90 98,35 88,7 105,80 99,29 93,8 7,6 0,9 108,4 101,0
z přiznání 25,60 19,89 77,7 26,00 22,26 84,0 28,10 14,03 49,9 2,4 -8,2 111,9 63,0
- silniční daň 5,90 4,64 78,6 5,90 4,34 73,6 5,60 4,55 81,3 -0,3 0,2 93,5 104,9
- daň z nemovitosti 4,70 4,51 96,0 4,80 4,57 95,2 5,10 4,66 91,4 0,1 0,1 101,3 102,0
- majetkové daně 14,30 9,34 65,3 8,60 7,31 85,0 10,30 7,61 73,8 -2,0 0,3 78,3 104,0
- dálniční poplatek 1,80 2,26 125,6 2,20 2,40 109,1 3,20 2,87 89,6 0,1 0,5 106,2 119,4
- ostatní daně a poplatky 5,98 3,69 61,7 5,80 3,75 64,7 5,85 4,43 75,7 0,1 0,7 101,6 118,0
*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní poplatky obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišť.ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

Doporučované

Nejčtenější