Novinky

Vláda projednala konvergenční program

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Vláda ČR na svém čtvrtečním zasedání projednala konvergenční program z listopadu 2006.

Jak vyplývá z tohoto dokumentu, v letošním roce se v souvislosti se zpracováním konvergenčního programu objevily dva problémy. Z návrhu státního rozpočtu na r. 2007 je zřejmé, že vlivem zvýšení sociálních výdajů se jednorázově posouvá strategie fiskální konsolidace. Odhadovaný vládní deficit ve výši 4% HPD je o 0,7 procentního bodu nad cílem, odsouhlaseným v rámci Procedury při nadměrném schodku a znamená odsun jejího ukončení o jeden rok. Hrozí tak riziko nedodržení závazků z této procedury i v následujících letech. 

Počínaje rokem 2008 bude ČR v souladu s původně navrženou fiskální strategií usilovat o návrat k trajektorii poklesu vládního deficitu alespoň na úrovni minimálního fiskálního úsilí, které je Paktem stability a růstu definováno jako pokles cyklicky očištěného deficitu bez vlivu jednorázových a dočasných opatření o 0,5 p.b. HDP ročně. Toto tempo fiskální konsolidace je přiměřené možnostem veřejných financí, očekávaným potřebám financování výdajových priorit a požadavkům na kontinuitu nastavení fiskální politiky. Uvedená strategie byla schválena vládou při projednávání státního rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2007 až 2009 a v současnosti je diskutována v Parlamentu ČR. Za předpokladu udržování stálého tempa snižování deficitu by mohla ČR tedy dosáhnout svého střednědobého rozpočtového cíle -1,0 % HDP v roce 2013.

Nastavení rozpočtové politiky musí ve stále větší míře zohledňovat dlouhodobé výzvy veřejných financí. ČR patří mezi země s nejméně příznivým dlouhodobým fiskálním výhledem. Nároky na střednědobou pozici veřejných financí budou proto významně ovlivněny podobou reformy systémů důchodového zabezpečení a zdravotnictví.

Vzhledem k současné politické situaci byl konvergenční program poprvé v historii EU připraven vládou v demisi. Tato vláda nemá mandát přijímat střednědobé závazky ohledně fiskálních reforem. Proto bude aktualizace tohoto programu dopracována po vyřešení politické situace a následně bude v rámci mnohostranného dohledu nad stavem veřejných financí předložen buď dopracovaný, či zcela  přepracovaný program ve vazbě na rozhodnutí vlády. V souvislosti s tím bylo ministru financí uloženo do konce února příštího roku vládě předložit aktualizovanou verzi tohoto programu obsahující specifikaci opatření vedoucích ke splnění fiskálních cílů vlády.
 
Předkládání konvergenčního programu Evropské komisi, které se děje vždy k počátku prosince, je povinností České republiky jako členského státu Evropské unie, jež se neúčastní eurozóny. Fakticky jde o pravidelnou aktualizaci konvergenčního programu zpracovaného při vstupu do EU v květnu 2004, ve kterém ČR předložila svou fiskální strategii, která by ji umožnila v souladu se Smlouvou o EU přijmout euro.

Doporučované

Nejčtenější