Novinky

Tisková zpráva před jednáním Rady ECOFIN dne 10. října 2006 v Lucemburku

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dne 10. října 2006 se uskuteční v Lucemburku řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude náměstek ministra financí  Tomáš Zídek.

Při pracovní snídani ministrů bude hlavním tématem diskuse hospodářská situace, jejíž aktuální vývoj představí zástupci Evropské komise a předsedajícího Finska.

První bodem jednání je informace o aplikaci maastrichtského inflačního kriteria Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou. Diskuse k tomuto tématu započala jako reakce na negativní doporučení Litvě na zavedení eura od 1. ledna 2007 (na rozdíl od Slovinska, které společnou měnu v daném termínu zavede).

Následně budou ministři diskutovat otázky aplikace Paktu stability a růstu. Na jednání bude zhodnocen maďarský Konvergenční program, rovněž se očekává přijetí Názoru Rady a Doporučení Rady Maďarsku odstranit nadměrný deficit do roku 2009. Rada dále zhodnotí úsilí a přijatá opatření na snížení deficitu veřejných financí pod 3% u Německa a Velké Británie.

V kontextu Lisabonské strategie se budou ministři zabývat tématem snižování administrativní zátěže, zejména u malých a středních podniků. Cílem iniciativy je stanovení jednotné metody měření administrativní zátěže, volba oblastí, ve kterých budou podniknuty první kroky a definování legislativy, která může přispět ke snížení administrativní zátěže podniků na celounijní úrovni.

Dále je očekáváno schválení výsledků, ke kterým dospěli ministři financí a hospodářství na neformálním jednání Rady ECOFIN v Helsinkách v září 2006. Jedná se o témata pracovních metod Rady ECOFIN, výzvu Komise na zlepšení podmínek pro fungování finančních trhů v EU, oblast rizikového kapitálu a jeho propojení s inovačním procesem, opatření na evropské úrovni k předcházení finančním krizím a energetické otázky.

Cílem projednávání bodu kvalita veřejných financí je zlepšení fiskálního procesu v jednotlivých zemích EU. Hovořit by se mělo zejména o nezávislých autoritách, které sledují hospodářský a rozpočtový vývoj v jednotlivých zemích a jsou jako autority uznávány širokou i odbornou veřejností (např. výzkumné ústavy vysokých škol apod.).

Na program jednání Rady ECOFIN je také zařazena problematika Vnějšího zápůjčního mandátu Evropské investiční banky. Toto téma je diskutováno od začátku roku 2006 a cílem finského předsednictví je dosáhnout dohody do konce t.r. V současnou chvíli jsou diskutovány finanční výše mandátu a geografické rozdělení. Jako prioritní oblast definuje většina členských států kandidátské a sousední země EU.

Z oblasti finančních služeb se budou ministři zabývat tématem Clearing and Settlement – zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry: Proběhnout má výměna názorů na Evropskou komisí připravený Kodex chování jednotlivých účastníků transakcí. Cílem je snížit zejména finanční rozdíly mezi národními a přeshraničními transakcemi. Na obdobné myšlence je založen Jednotný eurový platební prostor, neboli projekt, který má smazat rozdíly mezi platbami v rámci národních států a zemí, které již přijaly euro. Ministři přijmou k tomuto bodu Závěry Rady jako podporu pro další realizaci projektu.

Během pracovního oběda jsou připravena k diskusi témata Vnější reprezentace EU (zajištění jednotného vystupování EU v mezinárodních organizacích např. v Mezinárodním měnovém fondu, ve Světové bance) a stabilita finančních trhů, kdy budou diskutována opatření na zvládání finančních krizí.

Doporučované

Nejčtenější