Novinky

Stát v prvních devíti měsících roku 2006 hospodařil s přebytkem 1,5 miliardy Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci září celkové příjmy státního rozpočtu výše 673,5 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 672,0 mld. Kč a vykázaný přebytek činil 1,5 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku horší výsledek o 24,3 mld. Kč.

v mld. Kč

Ukazatel Skutečnost leden-září 2005 2006 % plnění v r. 2005 Index 2006/2005
Schválený rozpočet *) SR po změnách**) Skutečnost leden-září % plnění
  1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 634,07 889,39 889,39 673,50 75,7 78,8 106,2
VÝDAJE CELKEM 608,32 963,79 963,79 672,01 69,7 68,5 110,5
SALDO 25,75 -74,40 -74,40 1,49 -2,0 -30,8 5,8
*) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2006 (navýšení příjmů i výdajů SR o 5 mld. Kč určených na pomoc při likvidaci škod způsobených povodněmi 2006)
**) SR upravený o rozpočtová opatření k 30.6.2006

 

Meziroční růst u příjmů dosáhl 6,2 %, a je tak o 3,6 procentního bodu nad rozpočtovanou dynamikou (měřeno ke skutečnosti roku 2005) a o 9,7 procentního bodu nižší než ve stejném období minulého roku. U výdajů dosáhl meziroční růst 10,5 % což je o 6,1 procentního bodu více než bylo předpokládáno v rozpočtu a o 6,9 procentního bodu více než v loňském roce.

 

Příjmy státního rozpočtu

Za devět měsíců letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 673,5 mld. Kč, t.j. 75,7 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 344,1 mld. Kč (72,7 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 244,0 mld. Kč (72,5 %) a ostatní příjmy 85,4 mld. Kč (107,0 %).

Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso daní z příjmů právnických osob, které ve výši 73,3 mld. Kč představuje 83,3 % rozpočtu a meziroční pokles o 4,7 mld. Kč, t.j. o 6,0 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 95,5 % při meziročním růstu o 15,4 mld. Kč, t.j. o 24,6 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 18,7 mld. Kč). Rozpočet na rok 2006 počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %).

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 85,7 mld. Kč, t.j. 72,1 % rozpočtu při meziročním růstu o 3,5 mld. Kč, t.j. o 4,3 % (v lednu až září roku 2005 činilo plnění 86,6 % při meziročním růstu o 17,3 mld. Kč, t.j. o 26,7 %).

Inkaso DPH ke konci září letošního roku dosáhlo 108,3 mld. Kč, t.j. 69,1 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 6,9 mld. Kč, t.j. o 6,8 % (v loňském roce činilo plnění 65,7 % při meziročním růstu o 14,2 mld. Kč, tj. o 16,3 %). Jeho meziroční růst téměř odpovídá rozpočtované dynamice (6,7 %).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem ke konci září 66,0 mld. Kč, t.j. 71,5 % rozpočtu a je tak o 3,3 mld. Kč, t.j. o 4,7 % pod úrovní skutečnosti stejného období roku 2005 (ke konci loňského září bylo plnění 72,5 % při meziročním růstu o 5,2 mld. Kč, t.j. o 8,1 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,7 mld. Kč). Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 55,2 mld. Kč při plnění rozpočtu na 75,7 % a meziročním růstu o 0,6 mld. Kč, t.j. o 1,0 %. Letošní plnění rozpočtu je vyšší než bylo ve stejném období loňského roku (71,5 %) o 4,2 rocentního bodu, při nižší meziroční dynamice o 7,4 procentního bodu. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 6,9 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 46,9 % (loni to bylo 82,3 %) a proti stejném období roku 2005 je nižší o 4,3 mld. Kč, tj. o 38,3 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %. Na výrazný pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 3,8 mld. Kč, což představuje 83,1 % rozpočtu (loni plnění na 62,6 %) a meziroční růst o 0,4 mld. Kč, t.j. o 13,1 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za devět měsíců vykázány ve výši 0,9 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 467,3 mld. Kč, což představuje 72,5 % rozpočtu a meziroční růst o 1,4 mld. Kč, tj. o 0,3 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 465,9 mld. Kč, tj. 76,6 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 62,6 mld. Kč, tj. o 15,5 % (celoročně převýšilo rozpočet o 20,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 244,0 mld. Kč, což představuje 72,5 % rozpočtu (loni to bylo 72,4 %) a meziroční růst o 16,3 mld. Kč, tj. o 7,1 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Na důchodové pojištění připadlo 200,9 mld. Kč, t.j. 72,0 % rozpočtu, při meziročním růstu o 13,4 mld. Kč, tj. o 7,1 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 85,4 mld. Kč, což je 107,0 % rozpočtu (loni to bylo 134,2 %) a o 19,9 mld. Kč, tj. o 30,4 % více než ke konci září loňského roku. Z této částky představují převody z fondů OSS u kapitol (bez kapitoly VPS) částku 35,2 mld. Kč, což je o 14,4 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 21,5 mld. Kč (plnění na 37,8 %), tj. o 4,3 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005. Z toho kompenzační platby dosáhly 4,8 mld. Kč, tj. o 2,7 mld. Kč méně než na konci září 2005.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za devět měsíců čerpány ve výši 672,0 mld. Kč, což představuje 69,7% rozpočtu a meziroční růst o 63,7 mld. Kč, t.j. o 10,5 % (ve stejném období minulého roku byly výdaje čerpány na 68,5 % při meziročním růstu o 20,9 mld. Kč, t.j. o 3,6 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 623,2 mld. Kč, tj. na 71,7 % (loni to bylo 69,7 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 50,4 mld. Kč, tj. o 8,8 %. Z toho na sociální dávky bylo vynaloženo 265,9 mld. Kč, t.j. 77,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 16,8 mld. Kč, t.j. o 6,7 % (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 249,1 mld. Kč, t.j. 76,6 % rozpočtu při meziročním růstu o 11,4 mld. Kč, t.j. o 4,8 %).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 81,8 mld. Kč, což představuje 73,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 5,2 mld. Kč, tj. o 6,8 %. Z toho převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji činily 53,3 mld. Kč, což je o 3,3 mld. Kč více než v roce 2005. V těchto transferech ale není zahrnuta záloha na 4. čtvrtletí roku, která bude MŠMT převedena krajům a obcím na začátku měsíce října.

Nadprůměrné čerpání vykázaly neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 34,7 mld. Kč, a to na 88,9 % rozpočtu. To bylo ovlivněno dvěma mimořádnými předsunutými platbami ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny z nichž první byla poskytnuta v lednu ve výši 3,0 mld. Kč. Recipročně byla krácena o 1,5 mld. Kč zářijová platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění. Druhá platba bude krácena v měsíci prosinci rovněž o 1,5 mld. Kč. V dubnu byla nově provedena druhá předsunutá platba ve výši 2,5 mld. Kč. Srpnová platba pak byla o zálohovanou částku ve výši 1,25 mld. Kč krácena (druhá krácená platba bude uskutečněna ještě v měsíci listopadu). Dalším vlivem, který se projevil v této položce od 1. února a následně od 1. dubna t.r., bylo zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce (podle zákona č. 117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění). Pojistné tak vzrostlo v první etapě z 513 Kč na 560 Kč a po druhé úpravě na 636 Kč měsíčně.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 23,3 mld. Kč, tj. 68,7 % rozpočtu, což je o 5,0 mld. Kč více než bylo ke konci září loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 19,5 mld. Kč, což představuje 64,6 % rozpočtované výše, a jejich objem je nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 1,1 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 48,8 mld. Kč, což představuje 51,3 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 53,0 %), při meziročním růstu o 13,3 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Celkový přebytek hospodaření státního rozpočtu ke konci září 2006 činil 1,5 mld. Kč. Dosažený výsledek je o 24,3 mld. Kč horší než byl za devět měsíců v roce 2005 (kladné saldo 25,8 mld. Kč). Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu poměrné roční části (- 55,8 mld. Kč) je výsledek lepší o 57,3 mld. Kč.

Graf - Vývoj salda SR

 

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů

 

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR
leden-září 2005
Index skutečnost
2006/2005
Skutečnost leden-září Schválený rozpočet **) SR po změnách Skutečnost leden-září % plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 634,07 889,39 889,39 673,50 75,7 78,8 106,2
v tom:
Daňové příjmy celkem 568,60 809,57 809,57 588,09 72,6 75,2 103,4
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 340,87 473,25 473,25 344,10 72,7 77,2 100,9
v tom:
- DPH 101,41 156,70 156,70 108,29 69,1 65,7 106,8
- spotřební daně 82,17 118,90 118,90 85,71 72,1 86,6 104,3
- daně z příjmů PO 77,93 88,00 88,00 73,27 83,3 95,5 94,0
- daně z příjmů FO 69,24 92,30 92,30 65,96 71,5 72,5 95,3
vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů) 3,38 4,60 4,60 3,82 83,1 62,6 113,1
ze závislé činnosti 54,67 73,00 73,00 55,24 75,7 71,5 101,0
z přiznání 11,19 14,70 14,70 6,90 46,9 82,3 61,7
- správní poplatky vč. kolků 2,73 4,10 4,10 2,93 71,5 66,6 107,3
- majetkové daně 5,98 10,30 10,30 6,07 58,9 69,5 101,5
- clo 0,87 1,20 1,20 0,86 71,9 124,3 99,1
- ostatní daňové příjmy*) 0,54 1,75 1,75 1,01 57,7 31,8 186,9
Pojistné SZ 227,73 336,32 336,32 243,99 72,5 72,4 107,1
z toho: na důchody 187,54 279,08 279,08 200,93 72,0 71,9 107,1
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 65,48 79,82 79,82 85,41 107,0 134,2 130,4
v tom:
- kapitoly 36,16 56,24 56,24 58,59 104,2 138,7 162,0
z toho: dotace přijaté od EU 9,69 50,92 50,92 16,72 32,8 45,9 172,6
převod z fondů OSS 20,83 0,00 0,00 35,20 x x 169,0
- kapitola Operace SFA 3,12 4,87 4,87 5,05 103,5 81,9 161,7
- VPS 26,20 18,71 18,71 21,78 116,4 138,6 83,1
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 2,04 0,49 0,49 0,20 41,1 425,0 9,8
- splátky půjček ze zahraničí 4,29 0,18 0,18 0,74 418,2 172,3 17,3
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 5,20 0,00 0,00 5,41 x x 104,0
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 7,48 6,00 6,00 4,77 79,4 79,2 63,7
- soudní poplatky vč. kolků 0,64 0,62 0,62 0,57 91,3 106,7 88,5
- přijaté sankční platby 0,89 1,20 1,20 1,09 90,8 74,2 122,4
- ostatní příjmy VPS*) 5,66 10,23 10,23 9,01 88,1 120,9 159,2
Pozn.: SR po změnách s rozpočtovými opatřeními k 30.6.2006

*) dopočet do celku (v rozpočtu vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí ve výši 1,35 mld. Kč,ve skutečnosti vykazováno v kapitole OSFA)
**) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb. (tj. navýšení příjmů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

 

Pokladní čerpání výdajů

 

v mld. Kč

Výdaje státního rozpočtu

2005 2006 % plnění SR
leden-září 2005
Index skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-září Schválený rozpočet**) SR po změnách Skutečnost
leden-září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 608,32 963,79 963,79 672,01 69,7 68,5 110,5
běžné výdaje 572,85 869,54 868,79 623,23 71,7 69,7 108,8
v tom:
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 55,24 91,06 90,51 57,61 63,7 61,8 104,3
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 26,76 36,28 39,01 34,67 88,9 78,8 129,6
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 76,55 106,81 110,79 81,76 73,8 83,9 106,8
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 28,62 43,96 46,34 32,25 69,6 71,9 112,7
- neinvest. dotace státním fondům (SZIF a SFDI) 8,62 27,77 29,96 12,50 41,7 34,4 145,1
- dotace občanským sdružením na činnost 1,52 2,45 2,95 2,20 74,8 59,6 144,9
- sociální dávky 249,13 343,09 342,93 265,94 77,6 76,6 106,7
v tom:
důchody 189,61 263,51 263,47 204,26 77,5 77,2 107,7
pasivní politika zaměstnanosti 5,38 7,30 7,25 5,63 77,7 71,7 104,7
ostatní soc.dávky 29,13 38,45 38,41 30,29 78,9 78,6 104,0
státní soc.podpora 25,01 33,83 33,80 25,77 76,2 71,5 103,0
- aktivní pol.zaměstnanosti 2,75 7,71 8,09 3,46 42,8 47,2 126,0
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,12 0,30 0,27 0,15 56,5 48,0 127,2
- stavební spoření 15,69 15,40 15,40 15,16 98,4 106,0 96,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,63 3,98 3,98 2,98 75,1 80,9 113,4
- převod do fondu státních záruk 5,84 11,24 11,24 5,11 45,4 26,3 87,5
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 18,39 30,14 30,14 19,46 64,6 67,3 105,8
- kapitola Státní dluh 18,25 34,18 33,90 23,29 68,7 54,2 127,6
- kapitola Operace SFA 0,84 2,63 2,35 1,44 61,3 33,1 171,2
- ostatní běžné výdaje*) 61,90 112,55 105,94 65,24 61,6 59,2 105,4
kapitálové výdaje 35,47 94,25 95,00 48,78 51,3 53,0 137,5
z toho:
- investič.dotace PO 6,05 18,05 17,70 6,21 35,1 22,9 102,7
- investič.nákupy a související výdaje 8,30 22,22 21,79 10,99 50,4 41,6 132,4
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 14,07 0,00 0,00 17,50 x x 124,4
- kapitola Operace SFA 1,53 12,81 9,54 2,86 30,0 20,7 186,8
SALDO SR CELKEM 25,75 -74,40 -74,40 1,49 -2,0 -30,8 5,8
Pozn.: SR po změnách s rozpočtovými opatřeními k 30.6.2006.

*) dopočet do celku.
**) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb. (tj. navýš.výdajů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

 

v mld. Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2004 Celkem r. 2005 2006 meziroč.přírůstek meziroční index
Rozpočet schválený sk. k 29.9.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 29.9.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 29.9.***) % plnění skutečnost skutečnost %
2005/2004 2006/2005 2005/2004 2006/2005
Daňové příjmy 553,38 403,26 72,9 608,30 465,87 76,6 644,95 467,29 72,5 62,6 1,4 115,5 100,3
- DPH 174,80 123,96 70,9 218,90 143,93 65,8 222,30 153,55 69,1 20,0 9,6 116,1 106,7
- spotřební daň 97,00 69,21 71,4 101,10 87,19 86,2 126,20 90,82 72,0 18,0 3,6 126,0 104,2
- clo 4,40 4,58 104,1 0,70 0,87 124,3 1,20 0,86 71,9 -3,7 0,0 19,0 99,1
- daně z příjmů PO 110,80 88,66 80,0 115,70 110,13 95,2 124,80 103,79 83,2 21,5 -6,3 124,2 94,2
- daně z příjmů FO 133,70 97,30 72,8 144,60 105,34 72,8 140,40 98,57 70,2 8,0 -6,8 108,3 93,6
vybíraná srážkou 5,90 5,11 86,6 7,70 4,76 61,8 6,50 5,38 82,8 -0,4 0,6 93,2 113,1
závislá činnost 102,20 73,10 71,5 110,90 79,22 71,4 105,80 80,03 75,6 6,1 0,8 108,4 101,0
z přiznání 25,60 19,09 74,6 26,00 21,36 82,2 28,10 13,15 46,8 2,3 -8,2 111,9 61,6
- silniční daň 5,90 3,55 60,2 5,90 3,30 55,9 5,60 3,41 61,0 -0,3 0,1 93,0 103,4
- daň z nemovitosti 4,70 3,54 75,3 4,80 3,68 76,7 5,10 3,68 72,1 0,1 0,0 104,0 99,9
- majetkové daně 14,30 7,69 53,8 8,60 5,98 69,5 10,30 6,07 58,9 -1,7 0,1 77,8 101,5
- dálniční poplatek 1,80 2,05 113,9 2,20 2,18 99,1 3,20 2,61 81,4 0,1 0,4 106,3 119,5
- ostatní daně a poplatky 5,98 3,22 53,8 5,80 3,27 56,4 5,85 3,94 67,3 0,0 0,7 101,6 120,5
*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní poplatky obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišť.ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější