Novinky

Stát v prvních osmi měsících roku 2006 hospodařil se schodkem 6,44 miliardy Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle údajů na účtech vedených v ČNB dosáhly ke konci srpna 2006 celkové příjmy státního rozpočtu výše 597,52 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 603,96 mld. Kč a saldo dosáhlo hodnoty -6,44 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku horší výsledek o 16,45 mld. Kč.

Předstih plnění příjmů před čerpáním výdajů o 4,5 procentního bodu je ve srovnání s rokem 2005 o 3,1 procentního bodu pomalejší. Meziroční dynamika příjmů 107,1 % je proti rozpočtované (102,6 % měřeno ke skutečnosti r. 2005) vyšší o 4,5 procentního bodu. Meziroční index čerpání výdajů 110,2 % je v porovnání s rozpočtovanou dynamikou (104,4 %) vyšší o 5,8 procentního bodu. Rozpočtovaná dynamika počítá s rychlejším tempem výdajů před nárůstem příjmů o 1,8 procentního bodu, zatímco dosažená skutečnost za leden až srpen činí 3,1 procentního bodu.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-srpen 2005
2006 % plnění
v r. 2005
Index
2006/2005
Schválený
rozpočet *)
SR
po změnách**)
Skutečnost
leden-srpen
% plnění
  1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 558,07 889,39 889,39 597,52 67,2 69,3 107,1
VÝDAJE CELKEM 548,06 963,79 963,79 603,96 62,7 61,7 110,2
SALDO 10,01 -74,40 -74,40 -6,44 8,7 -12,0 -64,3
*) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2006 (navýšení příjmů i výdajů SR o 5 mld. Kč určených na pomoc při likvidaci škod způsobených povodněmi 2006)
**) SR upravený o rozpočtová opatření k 30.6.2006

 

 

 

 

 

Příjmy státního rozpočtu

Vykázané příjmy státního rozpočtu ve výši 597,5 mld. Kč byly plněny na 67,2 %, z toho daňové příjmy představují 300,4 mld. Kč (63,5 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 216,6 mld. Kč (64,4 %) a ostatní příjmy 80,5 mld. Kč (100,9 %).

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění i meziroční dynamika celkových příjmů nižší o 2,1 procentního bodu, resp. o 10,3 procentního bodu.

Plnění příjmů z daní a poplatků je proti loňskému roku nižší o 3,4 procentního bodu (63,5 % v letošním roce proti loňským 66,9 %), při současně nižší meziroční dynamice - o 16,6 procentního bodu (101,8 % proti 118,4 %).

Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso spotřebních daní, které dosáhlo 79,0 mld. Kč, t.j. 66,5 % rozpočtu při meziročním růstu o 2,3 mld. Kč, t.j. o 2,9 % (v lednu až srpnu roku 2005 činilo plnění 80,9 % při meziročním růstu o 20,8 mld. Kč, t.j. o 37,2 %).

Inkaso DPH za osm měsíců letošního roku dosáhlo 98,5 mld. Kč, t.j. 62,8 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 8,1 mld. Kč, t.j. o 8,9 % (v loňském roce činilo plnění 58,6 % při meziročním růstu o 19,0 %). Jeho meziroční růst je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,7 % proti skutečnosti 2005) o 2,2 procentního bodu vyšší.

Inkaso daní z příjmů právnických osob ve výši 55,3 mld. Kč představuje 62,8 % rozpočtu a meziroční pokles o 2,5 mld. Kč, t.j. o 4,3 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 70,8 % při meziročním růstu o 11,5 mld. Kč, t.j. o 24,8 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 18,7 mld. Kč). Rozpočet na rok 2006 počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem ke konci srpna 57,9 mld. Kč, t.j. 62,7 % rozpočtu a je tak o 3,1 mld. Kč, t.j. o 5,1 % pod úrovní skutečnosti stejného období roku 2005 (ke konci loňského srpna bylo plnění 63,9 % při meziročním růstu o 4,4 mld. Kč, t.j. o 7,7 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,7 mld. Kč). Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 48,9 mld. Kč při plnění rozpočtu na 66,9 % a meziročním růstu o 0,6 mld. Kč, t.j. o 1,2 %. Letošní plnění rozpočtu je vyšší než bylo ve stejném období loňského roku o 3,8 procentního bodu, při nižší meziroční dynamice o 6,7 procentního bodu. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 5,7 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 38,4 % (loni to bylo 71,9 %) a proti stejnému období roku 2005 je nižší o 4,1 mld. Kč, tj. o 42,2 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %. Na výrazný pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 3,4 mld. Kč, což představuje 74,0 % rozpočtu (loni plnění na 54,8 %) a meziroční růst o 0,4 mld. Kč, t.j. o 15,0 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly k 31. srpnu vykázány ve výši 0,8 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 406,6 mld. Kč, což představuje 63,0 % rozpočtu a meziroční růst o 1,8 mld. Kč, tj. o 0,4 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 404,8 mld. Kč, tj. 66,5 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 62,9 mld. Kč, tj. o 18,4 % (celoročně převýšilo rozpočet o 20,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 216,6 mld. Kč, což představuje 64,4 % rozpočtu (loni to bylo 64,2 %) a meziroční růst o 14,5 mld. Kč, tj. o 7,2 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Na důchodové pojištění připadlo 178,4 mld. Kč, t.j. 63,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 11,9 mld. Kč, tj. o 7,2 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 80,5 mld. Kč, což je 100,9 % rozpočtu (loni to bylo 124,7 %) a o 19,7 mld. Kč, tj. o 32,4 % více než ke konci srpna loňského roku. Z této částky představují převody z fondů OSS u kapitol (bez kapitoly VPS) částku 33,6 mld. Kč, což je o 13,4 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 20,4 mld. Kč (plnění na 35,8 %), tj. o 4,3 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005. Z toho kompenzační platby dosáhly 4,3 mld. Kč, tj. o 2,5 mld. Kč méně než na konci srpna 2005.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za osm měsíců čerpány ve výši 604,0 mld. Kč, což představuje 62,7 % rozpočtu a meziroční růst o 55,9 mld. Kč, t.j. o 10,2 % (ve stejném období minulého roku byly výdaje čerpány na 61,7 % při meziročním růstu o 21,9 mld. Kč, t.j. o 4,2 %).

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 562,8 mld. Kč, tj. na 64,8 % (loni to bylo 62,9 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 46,1 mld. Kč, tj. o 8,9 %. Z toho na sociální dávky bylo vynaloženo 237,5 mld. Kč, t.j. 69,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 17,1 mld. Kč, t.j. o 7,8 % (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 220,4 mld. Kč, t.j. 67,8 % rozpočtu při meziročním růstu o 8,6 mld. Kč, t.j. o 4,0 %).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 78,9 mld. Kč, což představuje již 71,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,8 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Vyšší plnění ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 53,3 mld. Kč, což je o 3,3 mld. Kč více než v roce 2005. V těchto transferech je již zahrnuta záloha na celé 3. čtvrtletí ve výši 17,8 mld. Kč.

Nadprůměrné čerpání vykázaly i neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 32,5 mld. Kč, a to na 83,3 % rozpočtu. To bylo ovlivněno dvěma mimořádnými předsunutými platbami ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny, z nichž první byla poskytnuta v lednu ve výši 3,0 mld. Kč a o kterou budou v září a prosinci kráceny platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění, vždy o 1,5 mld. Kč. V dubnu byla nově provedena druhá předsunutá platba ve výši 2,5 mld. Kč, o kterou byla v srpnu krácena platba státu do VZP o 1,25 mld. Kč (druhá krácená platba bude uskutečněna v měsíci listopadu). Dalším vlivem, který se projevil v této položce od 1. února a následně od 1. dubna t.r., bylo zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce (podle zákona č.117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění). Pojistné tak vzrostlo v první etapě z 513 Kč na 560 Kč a po druhé úpravě na 636 Kč měsíčně.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 20,7 mld. Kč, tj. 61,1 % rozpočtu, což je o 3,1 mld. Kč více než bylo ke konci srpna loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 17,2 mld. Kč, což představuje 56,9 % rozpočtované výše, a jejich objem je nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,8 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 41,2 mld. Kč, což představuje 43,3 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 46,8 %), při meziročním růstu o 9,8 mld. Kč.

 

Saldo státního rozpočtu

Celkový schodek hospodaření státního rozpočtu ke konci srpna 2006 činil 6,44 mld. Kč. Dosažený výsledek je o 16,45 mld. Kč horší než byl za osm měsíců v roce 2005 (přebytek 10,01 mld. Kč). Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu poměrné roční části (- 49,60 mld. Kč) je výsledek lepší o 43,16 mld. Kč.

Graf - Vývoj salda SR

 

Přílohy

Pokladní plnění příjmů

v mld. Kč
Příjmy státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR
leden-srpen 2005
Index skutečnost
2006/2005

Skutečnost
leden-srpen

Schválený
rozpočet **)
SR
po změnách
Skutečnost
leden-srpen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 558,07 889,39 889,39 597,52 67,2 69,3 107,1
v tom:
Daňové příjmy celkem 497,25 809,57 809,57 517,00 63,9 65,8 104,0
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 295,10 473,25 473,25 300,38 63,5 66,9 101,8
v tom:
- DPH 90,39 156,70 156,70 98,46 62,8 58,6 108,9
- spotřební daně 76,76 118,90 118,90 79,02 66,5 80,9 102,9
- daně z příjmů PO 57,80 88,00 88,00 55,29 62,8 70,8 95,7
- daně z příjmů FO 61,02 92,30 92,30 57,90 62,7 63,9 94,9
vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů) 2,96 4,60 4,60 3,40 74,0 54,8 115,0
ze závislé činnosti 48,28 73,00 73,00 48,85 66,9 63,1 101,2
z přiznání 9,78 14,70 14,70 5,65 38,4 71,9 57,8
- správní poplatky vč. kolků 2,52 4,10 4,10 2,64 64,3 61,5 104,7
- majetkové daně 5,32 10,30 10,30 5,32 51,7 61,9 100,0
- clo 0,76 1,20 1,20 0,76 63,5 108,6 100,2
- ostatní daňové příjmy*) 0,53 1,75 1,75 0,99 56,5 31,2 186,2
Pojistné SZ 202,15 336,32 336,32 216,62 64,4 64,2 107,2
z toho: na důchody 166,48 279,08 279,08 178,39 63,9 63,8 107,2
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 60,82 79,82 79,82 80,52 100,9 124,7 132,4
v tom:
- kapitoly 34,66 56,24 56,24 55,85 99,3 132,9 161,1
z toho: dotace přijaté od EU 9,36 50,92 50,92 16,10 31,6 44,3 172,0
převod z fondů OSS 20,21 0,00 0,00 33,63 x x 166,4
- kapitola Operace SFA 3,02 4,87 4,87 4,76 97,8 79,3 157,8
- VPS 23,14 18,71 18,71 19,90 106,4 122,4 86,0
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 1,70 0,49 0,49 0,19 39,8 354,2 11,3
- splátky půjček ze zahraničí 4,12 0,18 0,18 0,74 418,1 165,5 18,0
- příjmy za realizaci záruk (převod z FSZ) 4,16 0,00 0,00 4,43 x x 106,6
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 6,74 6,00 6,00 4,29 71,5 71,3 63,6
- soudní poplatky vč. kolků 0,56 0,62 0,62 0,50 80,1 93,3 88,7
- přijaté sankční platby 0,80 1,20 1,20 1,00 83,2 66,7 124,7
- ostatní příjmy VPS*) 5,06 10,23 10,23 8,75 85,5 108,1 173,0
Pozn.: SR po změnách s rozpočtovými opatřeními k 30.6.2006
*) dopočet do celku (v rozpočtu vč.poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí ve výši 1,35 mld. Kč,ve skutečnosti vykazováno v kapitole OSFA)
**) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb. (tj. navýšení příjmů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

 

 

 

Pokladní čerpání výdajů

v mld. Kč
Výdaje státního rozpočtu 2005 2006 % plnění SR
leden-srpen 2005
Index
skutečnost 2006/2005
Skutečnost leden-srpen Schválený rozpočet**) SR po změnách Skutečnost
leden-srpen
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Výdaje celkem 548,06 963,79 963,79 603,96 62,7 61,7 110,2
běžné výdaje 516,69 869,54 868,79 562,78 64,8 62,9 108,9
v tom:
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci
(vč.povinného pojistného)
48,29 91,06 90,51 50,33 55,6 54,0 104,2
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 23,97 36,28 39,01 32,48 83,3 70,5 135,5
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 74,12 106,81 110,79 78,87 71,2 81,3 106,4
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 25,57 43,96 46,34 28,07 60,6 64,2 109,8
- neinvest. dotace státním fondům (SZIF a SFDI) 8,40 27,77 29,96 12,10 40,4 33,5 144,1
- dotace občanským sdružením na činnost 1,41 2,45 2,95 1,93 65,7 55,3 137,2
- sociální dávky 220,37 343,09 342,93 237,51 69,3 67,8 107,8
v tom:
důchody 167,05 263,51 263,47 182,27 69,2 68,0 109,1
pasivní politika zaměstnanosti 4,80 7,30 7,25 5,04 69,5 64,0 105,0
ostatní soc.dávky 26,35 38,45 38,41 27,39 71,3 71,1 103,9
státní soc.podpora 22,17 33,83 33,80 22,81 67,5 63,4 102,9
- aktivní pol.zaměstnanosti 2,45 7,71 8,09 2,98 36,8 42,0 121,7
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,11 0,30 0,27 0,14 51,0 44,0 125,2
- stavební spoření 15,42 15,40 15,40 15,05 97,7 104,2 97,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,63 3,98 3,98 2,98 75,1 80,9 113,4
- převod do fondu státních záruk 4,17 11,24 11,24 4,13 36,7 18,8 99,0
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 16,35 30,14 30,14 17,15 56,9 59,8 104,9
- kapitola Státní dluh 17,61 34,18 33,90 20,72 61,1 52,3 117,7
- kapitola Operace SFA 0,84 2,63 2,35 0,63 27,0 33,1 75,4
- ostatní běžné výdaje*) 63,38 112,55 105,94 57,70 54,5 60,6 91,0
kapitálové výdaje 31,37 94,25 95,00 41,17 43,3 46,8 131,3
z toho:
- investič.dotace PO 5,52 18,05 17,70 5,22 29,5 20,9 94,6
- investič.nákupy a související výdaje 6,95 22,22 21,79 9,66 44,3 34,8 139,0
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 12,82 0,00 0,00 13,48 x x 105,2
- kapitola Operace SFA 1,53 12,81 9,54 2,86 30,0 20,7 186,8
SALDO SR CELKEM 10,01 -74,40 -74,40 -6,44 8,7 -12,0 -64,3
Pozn.: SR po změnách s rozpočtovými opatřeními k 30.6.2006
*) dopočet do celku.
**) SR včetně zákona č. 170/2006 Sb. (tj. navýš.výdajů kapitoly VPS o 5,0 mld. Kč - povodně 2006)

 

 

 

 

 

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

v mld Kč
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů Celkem r. 2004 Celkem r. 2005 Celkem r. 2006 meziroč.přírůstek skutečnost meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk. k 31.8.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.8.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.8.***) % plnění 2005/2004 2006/2005 2005/2004 2006/2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 553,38 341,94 61,8 608,30 404,81 66,5 644,95 406,63 63,0 62,9 1,8 118,4 100,4
- DPH 174,80 107,90 61,7 218,90 128,35 58,6 222,30 139,69 62,8 20,5 11,3 119,0 108,8
- spotřební daň 97,00 59,64 61,5 101,10 81,32 80,4 126,20 83,53 66,2 21,7 2,2 136,4 102,7
- clo 4,40 4,48 101,8 0,70 0,76 108,6 1,20 0,76 63,5 -3,7 0,0 17,0 100,2
- daně z příjmů PO 110,80 65,61 59,2 115,70 81,62 70,5 124,80 78,25 62,7 16,0 -3,4 124,4 95,9
- daně z příjmů FO 133,70 85,95 64,3 144,60 92,81 64,2 140,40 86,36 61,5 6,9 -6,4 108,0 93,1
vybíraná srážkou 5,90 4,58 77,6 7,70 4,16 54,0 6,50 4,80 73,9 -0,4 0,6 90,8 115,4
závislá činnost 102,20 64,83 63,4 110,90 69,96 63,1 105,80 70,78 66,9 5,1 0,8 107,9 101,2
z přiznání 25,60 16,54 64,6 26,00 18,69 71,9 28,10 10,78 38,4 2,2 -7,9 113,0 57,7
- silniční daň 5,90 3,46 58,6 5,90 3,21 54,4 5,60 3,33 59,4 -0,3 0,1 92,8 103,7
- daň z nemovitosti 4,70 3,03 64,5 4,80 3,22 67,1 5,10 3,30 64,6 0,2 0,1 106,3 102,4
- majetkové daně 14,30 6,90 48,3 8,60 5,32 61,9 10,30 5,32 51,7 -1,6 0,0 77,1 100,0
- dálniční poplatek 1,80 1,95 108,3 2,20 5,15 234,1 3,20 2,46 76,9 3,2 -2,7 264,1 47,8
- ostatní daně a poplatky 5,98 3,02 50,5 5,80 3,05 52,6 5,85 3,63 62,0 0,0 0,6 101,0 118,9
*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celost.daní v roce 2006 není zahrnuta DPPO za obce a kraje ve výši 6,1 mld Kč a dále správní a místní poplatky obcím ve výši 5,9 mld Kč a poplatky za znečišť.ŽP ve výši 5,1 mld Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

 

 

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější