Novinky

Ministerstvo financí odmítá útoky Evropských demokratů ve věci nevyplacení státního příspěvku

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí odmítá veškeré neopodstatněné útoky napadající jeho postup a údajné zdržování ve věci výplaty státního příspěvku politické straně Evropští demokraté za zastupitele zvolené v rámci sdružení Demokraté Jana Kasla v roce 2002 do zastupitelstva hlavního města Prahy.

Zejména je nutno upozornit na to, že dosud žádný soud nerozhodl, že politická strana SNK ED má na příspěvek nárok.

Ministerstvo financí v řádném správním řízení důkladně posoudilo veškeré skutečnosti významné pro výplatu státního příspěvku a dospělo k závěru, že nelze vyplatit státní příspěvek za zastupitele zvolené v roce 2002 na kandidátní listině sdružení Demokraté Jana Kasla, protože to zákon o politických stranách neumožňuje. Opíralo se rovněž o četné nezávislé externí právní posudky a o opakované negativní stanovisko Ministerstva vnitra, do jehož věcné působnosti volební problematika a legislativa spadá. V souladu s právními posudky i stanoviskem Ministerstva vnitra Ministerstvo financí míní, že zákon o politických stranách jednoznačně přiznává příspěvek na mandát pouze straně nebo hnutí, na jejichž kandidátních listinách byl poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy zvolen. Zákon o politických stranách připouští též kandidátní listinu koalice politických stran nebo hnutí, nikoliv však kandidátní listinu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů, ačkoli je ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy podávání kandidátních listin takovým sdružením přípustné. Nemůže se jednat o výkladovou nejasnost, jestliže zákon o politických stranách nepostihuje případ, kdy je mandátu dosaženo na kandidátní listině sdružení politické strany a nezávislých kandidátů. Jestliže zákon o politických stranách v takových případech státní příspěvek nepřiznává, nemůže Ministerstvo financí ve svém rozhodování jít nad rámec zákona a příspěvek přiznat, neboť je k nakládání s rozpočtovými prostředky striktně vázáno zákonem.

Prvoinstanční rozhodnutí Ministerstva financí bylo potvrzeno rozhodnutím ministra financí ze dne 30. června 2006, kterým zamítl rozklad politické strany Spojení demokraté-Sdružení nezávislých (dříve Evropští demokraté) ve věci její žádosti o výplatu státního příspěvku za zastupitele zvolené v rámci sdružení Demokraté Jana Kasla v roce 2002 do zastupitelstva hlavního města Prahy. Ve svém rozhodnutí ministr zcela vycházel ze stanoviska rozkladové komise a nikterak se od něj neodchýlil. Je nutno rovněž konstatovat, že většina členů rozkladové komise není zaměstnána na Ministerstvu financí, proto nebyly její závěry ovlivněny pohledem Ministerstva financí. Současně byl zamítnut rozklad politické strany SNK Evropští demokraté, která se ze stejného důvodu dožadovala státního příspěvku. Důvodem zamítnutí v tomto případě byla skutečnost, že tato strana nebyla vůbec součástí sdružení Demokraté Jana Kasla, které kandidovalo v roce 2002 ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy. Je proto s podivem, že  SNK Evropští demokraté obviňují MF z porušování Ústavy, demokracie a volné soutěže politických stran.

Chronologicky lze rozhodnutí soudů popsat následovně:

  • Ústavní soud dne 2.2.2004 zamítnul ústavní stížnost Evropských demokratů a odkázal je v dané věci na správní soudnictví. Podruhé rozhodoval Ústavní soud o ústavní stížnosti Evropských demokratů proti zásahu Ministerstva financí do jejich ústavních práv. Ústavní soud ve svém nálezu doručeném Ministerstvu financí dne 13.2.2006 nařídil Ministerstvu rozhodnout v řízení o návrhu politické strany Evropští demokraté na výplatu příspěvku.  MF tak učinilo a dne 7.4.2006 vydalo správní rozhodnutí.
  • Městský soud v Praze dne 15.6.2005 zrušil sdělení MF, kterými MF sdělovalo ED, že nárok na výplatu příspěvku na mandát příslušná ustanovení zákona o politických stranách nezakládají. Soud věc vrátil Ministerstvu financí k dalšímu řízení s tím, že Ministerstvo financí musí své rozhodnutí náležitě odůvodnit. Ministerstvo financí tak učinilo, a bylo připraveno zaslat politické straně ED náležitě odůvodněné rozhodnutí, avšak dne 8.9.2005 bylo představiteli ED požadováno, aby MF nečinilo žádné kroky vůči politické straně ED do doby, než v této věci rozhodne Ústavní soud na základě ústavní stížnosti podané dne 7.9.2005 politickou stranou ED.
    MF také podalo proti rozsudku Městského soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, neboť podle MF soud nesprávně posoudil otázku, zda byla rozhodnutí, proti nimž žalobce brojil správní žalobou, skutečně rozhodnutími vydanými ve správním řízení.
  • Nejvyšší správní soud (doručeno MF dne 17.7.2006) svým rozsudkem nerozhodoval o nároku SNK ED na příspěvek, ale o kasační stížnosti Ministerstva financí (viz výše), kterou zamítl. V odůvodnění rozsudku Nejvyšší správní soud nastínil též svůj názor ve věci příspěvku politické straně. Ze závěrů soudu v odůvodnění rozsudku vyplynulo, že Ministerstvo financí musí nově posoudit splnění zákonných podmínek pro výplatu státního příspěvku a zajistit neprodlené vyplacení tohoto příspěvku nebo vydat řádné a přezkoumatelné negativní rozhodnutí. Jak bylo výše poznamenáno, Ministerstvo financí toto rozhodnutí vydalo již 7. 4. 2006, tedy ještě dříve, než obdrželo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Rozklady podané proti prvoinstančnímu rozhodnutí ministerstva zamítl ministr financí na návrh rozkladové komise dne 30. 6. 2006.    

Doporučované

Nejčtenější