Novinky

Modernizace daňové správy

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Ministerstvo financí připravuje materiál „Modernizace daňové správy“, který  vychází z priorit vlády České republiky v oblasti daní obsažených v Programovém prohlášení vlády a z priorit Ministerstva financí v oblasti modernizace daňové správy pro nadcházející období.

Hlavními body dlouhodobé koncepce modernizace a zefektivňování daňové správy jsou zejména:

 • Nová organizační struktura (dle funkcí nebo dle typu poplatníků). Trend OECD – podle funkcí daňové správy, důraz na služby daňovým subjektům, posílení kontrolních funkcí, vyhledávání rizikových subjektů; nejnovější trend – podle typů poplatníků.
 • Nastavení jasných řídících linií a efektivní koordinace mezi jednotlivými funkcemi daňové správy
 • Centrální automatizované zpracování rutinních operací a standardních podání poplatníků (registrace, zpracování podání a plateb, vyměřovací řízení, péče o účty klientů, výběr nedoplatků)
 • Povinná elektronická komunikace
 • Zvýšení efektivity využitím synergií s jinými správními úřady (alespoň v některých funkcích, aby se nedublovaly)
 • Zlepšení plnění úkolů daňové správy (daňová kontrola, sběr informací o poplatnících, interní kontrola, výběr daňových nedoplatků)
 • Efektivní management zdrojů
 • Klientský přístup k poplatníkům
 • Zjednodušení plnění daňových povinností (jednoduchá e–komunikace, inteligentní e–formuláře, apod.; automatizovaný přístup k vlastním údajům a stavu osobního daňového účtu)
 • Zlepšení kapacity pro identifikaci obcházení či neplacení daní
 • Posílení kapacity kontrol finančních úřadů (efektivní plánování kontrol, sběr informací, metodologie vedení kontroly, zaměření kontroly)
 • Speciální útvary na správu a kontrolu důležitých poplatníků a poplatníků ve specifických odvětvích (finanční instituce, energetika, zemědělství)
 • Zabezpečení lepší úrovně odměňování, které bude odpovídat náročnosti práce zaměstnanců územních finančních orgánů


V červnu 2005 byly k přípravě dlouhodobé koncepce modernizace daňové správy vytvořeny čtyři pracovní týmy složené z uznávaných odborníků Ústředního finančního a daňového ředitelství a územních finančních orgánů. Odborníci z jednotlivých týmů se zabývali těmito oblastmi:

 • Organizační struktura a zefektivnění vnitřních procesů
 • Služby daňovým poplatníkům a komunikace s veřejností
 • Posílení prosazování a uplatňování daňových zákonů
 • Efektivní management zdrojů v daňové správě

Výstupy z činnosti jednotlivých pracovních týmů byly zpracovány do akčních plánů jednotlivých odborů sekce Daně a cla. Jednotlivé kroky tohoto programu jsou naplánovány se zřetelem k potřebě připravovat dlouhodobější projekty, zejména s výhledem do roku 2010.

 Cílem navrhovaných změn je vybudovat moderní daňovou správu s vysokou efektivitou a produktivitou, která klade důraz na dobrovolné plnění daňových povinností a vykazuje vysokou kvalitu služeb kompetentních a motivovaných daňových úředníků, za existence vzájemné důvěry a rovného vztahu daňových subjektů a úředníků daňové správy.

 Materiál „Modernizace daňové správy“ se po projednání a schválení na poradě vedení Ministerstva financí stane podkladem pro zpracování návrhu věcného záměru zákona  o Daňové správě České republiky a návrhu zákona o Daňové správě České republiky s předpokládanou účinností od 1. 1. 2008.

Doporučované

Nejčtenější