Novinky

Daňové prostředí České republiky roku 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Cílem semináře bylo seznámit investory se základními změnami v daňové oblasti platnými od 1. ledna 2006, zejména s ohledem na specifickou situaci českých a zahraničních investorů v České republice. Hlavním tématem semináře byla problematika převodních cen a informace k rozšíření editační povinnosti v České republice, resp. možnosti žádat o vydání závazného stanoviska finančním úřadem ve věci způsobu nastavení převodních cen mezi spřízněnými osobami. Investorům byl také prezentován názor Ministerstva financí na správnost metody výpočtu slevy na dani z titulu investičních pobídek.

Zákonem č. 545/2005 Sb.  , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, byly schváleny významné změny, které se dotýkají právnických osob. Jedná se například o urychlení snížení podmínky kvalifikované účasti a zkrácení časového testu doby její držby pro osvobození dividend vyplácených dceřinnou společností. Ke zvýšení mobility pracovní síly je nově daňově podpořena doprava zaměstnanců do zaměstnání a jejich přechodné ubytování.

V rámci novely zákona o daních z příjmů,  platné od 1. ledna 2006, byl přijat nový § 38nc „Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami“. Tímto ustanovením se zavádí do daňového řízení zcela nový institut přebírající principy předběžných cenových dohod ve smyslu Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy a dalších mezinárodních standardů, které jsou přizpůsobeny podmínkám české daňové legislativy. V souvislosti s tímto ustanovením Ministerstvo financí vydalo Pokyn D-292  , který upravuje postupy pro provádění tohoto druhu závazného posouzení, kdy na žádost daňového subjektu správce daně rozhodne, zda poplatník uplatňuje způsob tvorby převodních cen ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.   
          
Poplatník v žádosti o vydání závazného posouzení, stejně jako při prokazování správnosti nastavení převodních cen, zdokumentuje skutečnosti, které mohou mít podstatný vliv na sjednávanou cenu a tím i na základ daně. Předkládaná dokumentace by měla správci daně poskytnout dostatečný objem informací, tedy podat přehled o činnosti celé nadnárodní skupiny a podstatných vztazích v této skupině, stejně jako informace o podniku a příslušných transakcích a všech okolnostech majících vliv na daný obchodní vztah. Součástí dokumentace by měly rovněž být informace o zvoleném způsobu tvorby převodních cen a jeho odůvodnění.  

Pro sjednocení postupů při prokazování správného způsobu  tvorby převodních cen, byl vydán pokyn D-293 , který formuluje doporučený rozsah dokumentace k tvorbě převodních cen. Tento pokyn reaguje zejména na dokument přijatý Evropskou komisí, kterým je Kodex chování ohledně dokumentace tvorby převodních cen pro nadnárodní podniky v EU (Code of Conduct on Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the EU).

Vydání rozhodnutí o závazném posouzení správce daně je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50.000,- Kč. Tento poplatek je vybírán za účelem pokrytí správních nákladů.

Systém investičních pobídek upravuje zákon č. 19/2004 Sb.  , ze dne 10. prosince 2003, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb. , o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jednou z forem investičních pobídek je i sleva na dani z příjmů právnických osob dle zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů. Sleva na dani je v  zákoně o daních z příjmů upravena § 35a a § 35b. V rámci prezentace o slevách na dani z titulu investičních pobídek u právnické osoby byly odpřednášeny všeobecné a zvláštní podmínky pro získání slevy na dani, lhůty pro uplatnění slevy, jednotlivé slevy na dani a způsoby výpočtu dle výše uvedených paragrafů zákona o daních z příjmů.

Přednášejícími byli pracovníci Ministerstva financí a daňoví poradci z konzultantských společností.

 

Doporučované

Nejčtenější