Novinky

Kontrola cen pohonných hmot porušení předpisů zatím neprokázala

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Finanční orgány v minulých týdnech provedly v jednotlivých krajích šetření cen benzínu a motorové nafty. Kontrola, která byla uskutečněna na základě rozhodnutí ministra financí, se soustředila na cenovou úroveň bezolovnatých benzínů BA 91 a BA 95 a motorové nafty u distributorů a finálních prodejců v prvních třech čtvrtletích letošního roku.

Výsledek šetření, které bylo prováděno v součinnosti s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, prokázal, že v období ledna až srpna nedocházelo ke koordinaci cenové strategie prodávajících a ke kolektivnímu zneužívání dominantního postavení na trhu. Ze získaných údajů za toto období nevyplývá žádný významnější či mimořádný vzestup hladiny nákupních či prodejních cen sledovaných pohonných hmot, který by se výrazněji odchyloval od vývoje cen nafty a benzínu na evropském trhu. Obchodní marže se v tomto období pohybovaly pod úrovní předchozích let. I přes neustálý nárůst cen ropy a ropných produktů na světových trzích udržovali hlavní prodejci na čerpacích stanicích vzhledem k velmi silné konkurenci ceny pod psychologickou hranicí 30 Kč.

V měsíci září se naopak u některých firem, zabývajících se finálním prodejem, marže výrazně zvýšily. Mnohem menší nárůst marží byl zaznamenán u distributorů.  

Po období rychlého vzestupu, ke kterému došlo v důsledku hurikánu Catherine v USA, totiž zaznamenaly nákupní ceny mírný pokles, prodejní cena se však neměnila a zůstala na vysoké úrovni. Tato tendence se projevila především u benzínu, méně pak u motorové nafty. Marže docilované na čerpacích stanicích se u benzinu v září pohybovaly kolem 10 % prodejní ceny. V předcházejícím období počínaje od počátku roku kolísaly v průměru od 2 % do 10 %, podle toho, jak se měnily nákupní ceny.

Ve druhé polovině měsíce září a částečně i v říjnu 2005 bylo pro obchodní politiku šetřených společností charakteristické pozvolné, jakoby neochotné, snižování cen pohonných hmot, které po dramatickém zvýšení cen ropných produktů na burze v Rotterdamu nekopírovalo jejich následné výrazné snížení. Tento relativně pomalejší pokles cen je opakující se formou tržního chování významných subjektů v ČR, které tím podle svých slov kompenzují horší výsledky hospodaření z předcházejícího období. K znatelnému snížení cen došlo až na přelomu října a listopadu.

Za dané situace je nutno posoudit, zda docilované vysoké marže jsou výsledkem zneužití postavení na trhu nebo jen výsledkem cenového konkurenčního chování a potřeby kompenzovat nízkou míru zisku z předchozího období. Vzhledem k velkému množství prodávajících subjektů by se o zneužití postavení na trhu mohlo jednat pouze v případě, kdyby výhodnějšího hospodářského postavení bylo dosaženo kartelovou dohodou. 

Cenová strategie výrobců, distributorů a prodejců v období po 1. září 2005 je z tohoto pohledu nadále předmětem šetření ÚOHS, které má být ukončeno do konce roku 2005. Prokáže-li se, že k cenové koordinaci či k jiné formě vzájemného dorozumění skutečně došlo, zahájí cenové kontrolní orgány okamžitě další šetření, která ověří, zda tímto jednáním ve vzájemné shodě došlo, případně i nadále dochází, k zneužití takto vzniklého silného hospodářského postavení na trhu uplatňováním ceny, která je vyšší než cena obvyklá.

Grafy

Graf 1

Graf 2

Graf 3

Nejčtenější