Novinky

Vyjádření Ministerstva financí ke zprávě Evropské komise „Second report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area“ ze dne 4. listopadu 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

S ohledem na skutečnost, že zpráva Evropské komise o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny zveřejněná dne 4. listopadu 2005 nezohledňuje některé aspekty vývoje v České republice v této oblasti v poslední době, považujeme za vhodné tento vývoj ve světle zmíněné zprávy EK upřesnit.

Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou vypracovalo a nyní připravuje ke schválení vládou tři materiály týkající se různých aspektů zavedení eura v ČR: Konvergenční program ČR, Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou a dále pak Institucionální zajištění zavedení eura v ČR. Všechny tři dokumenty bude schvalovat vláda na svém zasedání na konci listopadu. Zatímco první dva materiály se týkají ekonomických kritérií pro přijetí eura a jsou vyhotovovány každoročně, materiál Institucionální zajištění zavedení eura v ČR připravilo MF ve spolupráci s ČNB nově a to za účelem zajištění důkladné a včasné přípravy ČR na přijetí eura.

Tento materiál definuje základní principy přijetí eura v ČR, indikativní harmonogram hlavních procesních kroků a nastavuje institucionální strukturu zastřešenou Národní koordinační skupinou pro zavedení eura (vznik předpokládán na počátku roku 2006), jež zajistí efektivní provedení těchto kroků. Tento rámec umožní zpracovat Národní plán pro zavedení eura v ČR a schválit jej do ledna 2007. Národní plán následně zajistí, aby se všechny relevantní subjekty seznámily s kroky, jež budou provedeny, a měly tak – stejně jako všichni občané České republiky – možnost se připravit na změny, jež zavedení eura v ČR přinese.

Hlavní doporučení obsažená ve zprávě Evropské komise ze 4. listopadu 2005 jsou v tomto materiálu anticipována – zejména pak nezbytnost účinné komunikace s finančním a obecně podnikatelským sektorem i se širokou veřejností či důraz na ochranu spotřebitele a monitorování oceňování zboží při přechodu na euro.

Všechny potřebné kroky budou provedeny v příslušném časovém harmonogramu, který je v současnosti vázán na pracovní datum přijetí eura v ČR, tedy 1. leden 2010. Tento indikativní harmonogram je do značné míry analogický s harmonogramy dalších nových členských zemí EU, které euro zamýšlejí zavést dříve, a v žádném případě se nedá hovořit o tom, že by ČR v této chvíli nesplňovala jakékoli požadavky EK na praktické přípravy zavedení eura.
"V této souvislosti je také nutno říci, že ze všech zemí Visegradské čtyřky splňuje ČR nejvíce maastrichtských kritérií, tj. 3 z 5, Slovensko 2, Polsko 1 a Maďarsko žádné. Každý rok vyhodnocujeme plnění těchto kritérií a snižujeme deficit rychleji než nám ukládá konvergenční program," uzavírá 1. místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

Nejčtenější