Novinky

Deficit bude letos nižší než 4,8 % HDP

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Eurostat a Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnily 26. září letošního roku data o vládním deficitu a dluhu České republiky za roky 2001 – 2004.

Vládní deficit ČR činil v loňském roce, podle údajů zveřejněných Eurostatem, 83,5 mld. Kč tj. 3,0 % HDP a vládní dluh 1011,5 mld. Kč - tedy 36,8 % HDP. Odhadovaný deficit je o 2,2 % nižší než deficit stanovený v Konvergenčním programu 2004. Výsledky celkového salda vládního sektoru jsou dány především příznivým vývojem deficitu centrální vlády (SR a mimorozpočtové fondy, ČKA, SŽDC).

Na základě dat, která byla k dispozici k 18. srpnu 2005, zpracovalo Ministerstvo financí odhad vládního dluhu a deficitu pro rok 2005 v metodice ESA 95. Vládní deficit byl odhadován na 140,5 mld. Kč tj. 4,8 % HDP Výše odhadovaného vládního dluhu dosáhne 1085,9 mld. Kč tj. 37,2 % HDP. Nejvýznamnějším faktorem meziročního zvýšení celkového odhadovaného salda vládního sektoru bude očekávaný růst deficitu centrální vlády.

Po očištění aktuálního odhadu vládního deficitu o nestandardní operace ( tj. vyloučení operací týkající se kontraktů na pronájem vojenské techniky, částky, která bude v roce 2005 převedena do příjmů z rezervních fondů jednotlivých kapitol na posílení výdajů ovlivňujících deficit a částky, kterou ke konci roku 2005 kapitoly převedou zpět do rezervních fondů, odpisu nedobytné pohledávky Sýrii) je tato predikce vládního deficitu o 1,2 % nižší než bylo původně projektováno v Konvergenčním programu  2004 – tedy 3,5 % HDP.

Ministerstvo financí průběžně monitoruje vývoj hospodaření vládního sektoru. Na základě informací dostupných v současnosti pokládá za velmi pravděpodobné, že v roce 2005 bude deficit vládního sektoru nižší než 4,8 % HDP. Pozitivně se vyvíjí zejména hospodaření státního rozpočtu. Predikce vládního deficitu je v tomto roce významně ovlivněna neomezenou možností kapitol státního rozpočtu jednak převádět nevyčerpané prostředky do rezervních fondů a jednak použitím prostředků rezervních fondů z  minulých let. Vzhledem k tomu, že tato možnost byla dána rozpočtovými pravidly poprvé v roce 2004, neexistují dosud pro odhad této částky spolehlivé a ověřené predikční mechanismy.

Notifikace vládního deficitu a dluhu jsou jednou ze základních povinností každé členské země Evropské unie. Jsou předkládány vždy k 1. březnu a 1. září Eurostatu a Evropské komisi. Obsahují data za deficit a dluh vždy za čtyři uplynulé roky a pro běžný rok. Propočet požadovaných agregátů je založen na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 95) – relevantní pro výpočet Maastrichtských kritérií. Maastrichtská kritéria udržitelnosti veřejných financí jsou následující: výše vládního deficitu by neměla překročit 3 % HDP, výše vládního dluhu by neměla činit více než 60 % HDP.

Vládní deficit (přebytek) a vládní dluh jsou výsledkem hospodaření všech institucionálních jednotek zatříděných v sektoru vládních institucí. Do vládního sektoru patří organizační složky státu, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní a jiné mimorozpočtové fondy, transformační instituce, veřejné vysoké školy a zdravotní pojišťovny.

Vládní dluh zahrnuje závazky sektoru vládních institucí vyplývající z emise oběživa (v ČR tyto závazky neexistují), přijatých vkladů, vydaných úvěrových cenných papírů jiných než účasti (s výjimkou finančních derivátů) a přijatých půjček.

Data za vládní deficit a dluh jsou podle Kodexu nejlepší praxe zpracována ČSÚ ve spolupráci s Ministerstvem financí, přičemž data za minulost jsou v kompetencích ČSÚ, predikci za běžný rok zpracovává MF.

Nejčtenější