Novinky

Ministerstvo financí změnami ve své organizační struktuře ušetří 300 miliónů Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí v letošním roce provedlo ve spolupráci se společností Deloitte audit svých činností, který byl zaměřen na organizační, funkční, procesní a informační stránku jeho fungování. Výsledkem auditu je nová struktura ministerstva, která vstoupila v platnost 1. října tohoto roku.

„Nově přijatá struktura významně zvyšuje efektivnost fungování ministerstva a v cílovém stavu bude odpovídat optimálnímu postavení ministerstva financí v systému ústřední státní správy ČR,“ řekl k výsledkům auditu první místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Jak uvedl, nová struktura respektuje hlavní plánované projekty jako je např. modernizace veřejné správy, reforma veřejných financí, převzetí nových agend od Fondu národního majetku, České konsolidační agentury, České inkasní apod. Zavádí rovněž projektové metody řešení úkolů a na to navázaný systém hodnocení a motivace zaměstnanců a zefektivňuje toky informací na ministerstvu.

Audit, který trval celkem 26 týdnů, skončil v červenci tohoto roku. Postup prací byl rozdělen do několika na sebe navazujících částí a celý projekt byl veden řídícím výborem, který se skládal ze zástupců ministerstva a smluvní auditorské společnosti. Úlohou výboru bylo jak vrcholové řízení projektu, tak i schvalování dílčích výstupů. Zásadní výstupy prošly standardním připomínkovým řízením a byly schváleny na úrovni vedení ministerstva.

Zavádění navržené organizace a procesů do praxe bylo rozděleno do dvou etap – na dílčí a systémové změny. Dílčí změny mají za cíl v krátkém časovém horizontu – do čtyř měsíců - zabezpečit bezproblémové fungování ministerstva v rámci nové organizační struktury a nových procesů. Systémové změny pak mají za cíl zabezpečit podmínky pro dlouhodobé zvyšování efektivity MF. Stanovené rozvojové programy jsou zaměřeny na jednotlivé průřezové oblasti řízení. K těm nejdůležitějším patří strategické řízení, řízení lidských zdrojů, řízení výkonu a motivace zaměstnanců, operativní controlling, projektové řízení, nákup služeb a materiálu. Tyto rozvojové programy budou realizovány průběžně do konce roku 2006.

Nově přijatá organizační struktura snižuje počet sekcí ministerstva z devíti na sedm. Počet odborů se v cílovém stavu snižuje ze 40 na 36 a počet samostatných oddělení z 9 na 5. Organizační změny budou zaváděny ve třech etapách. Nejvýznamnější z nich nastaly k 1. říjnu 2005, další dílčí změny budou provedeny k začátkům příštího roku a roku 2007, a to v závislosti na změnách legislativy a jiných nutných podmínek.

Finanční přínosy projektu plynou především z úspory personálních nákladů, které souvisí s uvolněním nadbytečných zaměstnanců, a režijních nákladů souvisejících zejména se zajištěním provozu a údržbou nepotřebných budov. Ministerstvo financí uvolní v průběhu příštího roku také budovu v níž sídlí Fond národního majetku. Tu využije Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, čímž dojde k úspoře za nájem v řádu desítek milionů korun ročně.

Počet zaměstnanců ministerstva se k 1. lednu 2006 sníží o 206. V průběhu příštího roku se má stav pracovníků snížit o dalších 37. Celkově tedy jejich počet klesne o 16 procent. Čistá finanční úspora během příštích pěti let dosáhne téměř 300 miliónů korun.

Vývoj počtu funkčních míst na Ministerstvu financí

Rok Zrušeno usnesení vlády č. 624/2003 Zvýšení v souvislosti s agendami EU Snížení z rozhodnutí ministra Delimitace z MF na GŘC Snížení v důsledku Auditu Stav po změnách
2003 základna 1 517
2004 k 1.1. 31 40 1 526
k 1.4. 12 10 1 504
2005 k 1.1. 31 1 473
k 1.10. 29 164 1 280
2006 k 1.1. 13 1 267

 

 

 

Nejčtenější