Novinky

Rozpočtový přebytek stoupl v září na 25,8 mld. Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci září celkové příjmy státního rozpočtu výše 634,1 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 608,3 mld. Kč a saldo dosáhlo kladné hodnoty +25,8 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek o 66,3 mld. Kč.

Dosažené saldo státního rozpočtu představuje nejlepší výsledek od vzniku ČR. „Zářijový výsledek hospodaření státu je nejlepší od roku 1993. Postupně začínají fungovat opatření, která jsme přijali v oblasti úspor, zlepšení výběru daní a omezení šedé ekonomiky,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

Meziroční srovnatelná dynamika dosáhla u příjmů 115,9 %, a je tak o 8,7 procentního bodu nad rozpočtovanou dynamikou (7,2 %) a o 6,3 procentního bodu vyšší než ve stejném období minulého roku, naopak výdaje vykázaly nižší dynamiku o 1,6 procentního bodu (růst o 3,6 % proti rozpočtovaným 5,2 %), ale proti loňské meziroční dynamice je letošní růst o 2,1 procentního bodu vyšší.

v mld. Kč

Rok Skutečnost leden až září 2004 Skutečnost leden - září 2004 korigovanáx) 2005
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočet po změnách korigovanýxx) Skutečnost leden - září % plnění ke korig. rozp. Index 2005/2004 korig.
Příjmy celkem 559,31 546,94 824,83 824,83 804,93 634,07 78,8 115,9
Výdaje celkem 599,83 587,46 908,41 908,41 888,51 608,32 68,5 103,6
Saldo -40,52 -40,52 -83,58 -83,58 -83,58 25,75 -30,8 -63,5

 

x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. a o rozpočtová opatření k 30.6.2005

Ve srovnání s výsledky za leden až srpen, kdy byl vykázán přebytek 10,0 mld. Kč, se hospodaření v samotném měsíci září dále zlepšilo, když inkaso příjmů dosáhlo výše 76,0 mld. Kč (v září 2004 to bylo 73,5 mld. Kč), čerpání výdajů 60,3 mld. Kč (v září minulého roku 63,3 mld. Kč) a přebytek představoval 15,7 mld. Kč (v loňském září činil +10,2 mld. Kč).

Schválený státní rozpočet na rok 2005 nezahrnoval později přijatý zákon č. 1/2005 Sb., kterým se změnil zákon o rozpočtovém určení daní, což znamená, že. v daňových příjmech nebylo zohledněno zvýšení podílu krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 % při současném snížení participace Státního fondu dopravní infrastruktury na celostátním výnosu spotřebních daní z minerálních olejů z 20,0 % na 9,1 %. Tato nová úprava znamená přesun příjmů ze státního rozpočtu do rozpočtů krajů ve výši 19,9 mld. Kč.

Průběžné hodnocení pokladního plnění státního rozpočtu je proto prováděno ke korigovanému rozpočtu (tj. upraveného o vliv zákona č. 1/2005 Sb.) a metodicky srovnatelné skutečnosti předchozího roku.

Hospodaření státního rozpočtu za leden až září 2005

Příjmy státního rozpočtu

V lednu až září letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 634,1  mld. Kč, t.j. 78,8 % korigovaného rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 340,9 mld. Kč (77,2 % korigovaného rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 227,7 mld. Kč (72,4 %) a ostatní příjmy 65,5 mld. Kč (134,2 %).

Plnění rozpočtu korigovaného o vliv zákona č. 1/2005 Sb., kterým se snížil podíl státního rozpočtu na celostátních daňových příjmech a zvýšil podíl krajů, a meziroční srovnatelná dynamika za sledované období letošního roku jsou patrné z následující tabulky:

v mld. Kč

  2004 Skut. 2004 2005 % plnění korig. rozpočtu % plnění 2004 Index skut.2005/2004 korigovaná sk.
Skutečnost leden - září leden-září korigovanáx) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Korigovaný rozpočetxx) Skutečnost leden - září
1 2 3 4 5 6 6:5 7 6:2
Příjmy celkem 559,31 546,94 824,83 824,83 804,93 634,07 78,8 74,2 115,9
z toho:  
Daňové příjmy celkem 520,80 508,43 776,05 776,05 756,15 568,60 75,2 72,9 111,8
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 306,55 294,18 461,30 461,30 441,40 340,87 77,2 72,6 115,9
z toho:  
- DPH 94,37 87,21 167,00 167,00 154,30 101,41 65,7 70,7 116,3
- spotřební daň 59,68 64,88 87,50 87,50 94,90 82,17 86,6 70,9 126,6
- daně z příjmů PO 67,73 62,56 88,30 88,30 81,60 77,93 95,5 80,1 124,6
- daně z příjmů FO 69,28 64,05 103,40 103,40 95,50 69,24 72,5 72,8 108,1
Pojistné na SZ 214,25 214,25 314,75 314,75 314,75 227,73 72,4 73,3 106,3
Nedaňové a ostatní příjmy 38,51 38,51 48,78 48,78 48,78 65,48 134,2 97,0 170,0

 

x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet po změnách upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb.

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění celkových příjmů lepší o 4,6 procentního bodu (78,8 % proti 74,2 %) při vyšší meziroční dynamice o 6,3 procentního bodu (115,9 % proti 109,6 %).

Na příznivějším plnění a vyšší meziroční dynamice příjmové strany rozpočtu se podílí daňové příjmy, ty dosáhly výše 340,9 mld. Kč, tj. 77,2 % korigovaného rozpočtu, takže jsou plněny o 4,6 procentního bodu lépe než ve stejném období minulého roku při současně vyšší dynamice o 8,6 procentního bodu, a nedaňové a ostatní příjmy, které svým objemem 65,5 mld. Kč představují již 134,2 % rozpočtu (plnění rozpočtu je o 37,2 mld. Kč, tj. procentního bodu lepší, při současně vyšší dynamice o 18,9 procentního bodu). Naproti tomu příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 227,7 mld. Kč, tj. 72,4 % rozpočtu, což je o 0,9 procentního bodu horší a dynamika o 1,2 procentního bodu nižší než ke konci září 2004.

Příznivější plnění příjmů z daní a poplatků ovlivnilo zejména lepší inkaso spotřebních daní (o 15,7 procentního bodu vyšší než loni) a DPPO (o 15,4 procentního bodu vyšší), zatímco inkaso DPH zaostává za loňským plněním o 5,0 procentního bodu, ale při současně vyšší meziroční dynamice o 7,9 procentního bodu.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 82,2 mld. Kč, t.j. 86,6 % korigovaného rozpočtu při srovnatelném meziročním růstu o 17,3 mld. Kč, t.j. o 26,7 % (v lednu až září roku 2004 činilo plnění 70,9 % při meziročním růstu o 7,0 mld. Kč, t.j. o 13,2 % a celoročně zaostalo za rozpočtem o 1,4 mld. Kč).

Na daních z příjmů právnických osob inkasoval státní rozpočet 77,9 mld. Kč, což představuje 95,5 % korigovaného rozpočtu a meziroční růst o 15,4 mld. Kč, t.j. o 24,6 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 80,1 % při meziročním růstu o 2,6 mld. Kč, t.j. o 4,0 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo schválený rozpočet o 0,9 mld. Kč).

Průběh letošního inkasa DPH byl ovlivněn metodickými změnami, kdy počínaje 1. 5. 2004 se zrušil výběr DPH z členských zemí EU a od 1. 1. 2005 i výběr DPH ze zboží dováženého z třetích zemí celními úřady. Od 1. května 2004 došlo dále ke snížení základní sazby DPH z 21 % na 19 % při současném přesunu některého zboží a služeb ze snížené 5% sazby do sazby základní. Inkaso této daně za 9 měsíců letošního roku dosáhlo 101,4 mld. Kč, t.j. pouze 65,7 % korigovaného rozpočtu, ale meziročně vzrostlo o 14,2 mld. Kč, t.j. o 16,3 % (v loňském roce činilo plnění 70,7 % při meziročním růstu o 8,4 %, celoročně však převýšilo rozpočet o 7,0 mld. Kč, t.j. o 5,2 %).

Hůře je plněno i inkaso daní z příjmů fyzických osob (0,3 procentního bodu), a to zejména v důsledku horšího plnění příjmů z kapitálových výnosů (o 24,3 procentního bodu) při současně lepším plnění daně z přiznání (7,2 procentního bodu) a stejném procentu plnění daně ze závislé činnosti (na 71,5 %). Jeho inkaso dosáhlo ke konci září 69,2 mld. Kč, t.j. 72,5 % korigovaného rozpočtu a je tak o 5,2 mld. Kč, t.j. o 8,1 % nad úrovní srovnatelné skutečnosti stejného období roku 2004 (ke konci loňského září činilo plnění 72,8 % při meziročním růstu o 5,4 mld. Kč, t.j. o 8,4 %, přičemž celoročně zůstalo inkaso pod úrovní rozpočtu o 1,4 mld. Kč).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 54,7 mld. Kč při plnění korigovaného rozpočtu na 71,5 % a meziročním růstu k srovnatelně upravené skutečnosti o 4,2 mld. Kč, t.j. o 8,4 % (korigovaný rozpočet je nad úrovní korigované skutečnosti 2004 o 8,2 %). Letošní meziroční dynamika je mírně vyšší než byla ve stejném období loňského roku (o 0,2 procentního bodu).

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 3,4 mld. Kč, což představuje pouze 62,6 % korigovaného rozpočtu a meziroční pokles o 0,2 mld. Kč, t.j. o 6,3 %. Snížení souvisí zejména s pokračujícím přelivem úspor do jiných spořících produktů jako je stavební spoření, penzijní připojištění nebo životní pojištění, kde výnosy z těchto produktů nejsou daněny.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zaznamenala jak vyšší plnění, tak i meziroční dynamiku. Její inkaso ve výši 11,2 mld. Kč naplnilo celoroční korigovaný rozpočet na 82,3 % při meziročním nárůstu o 1,2 mld. Kč, t.j. o 11,9 % proti srovnatelné skutečnosti roku 2004 (v roce 2004 byla plněna na 75,1 % rozpočtu při meziročním růstu o 8,8 %).

Za devět měsíců letošního roku činily odvody celních příjmů, představující 25 % národního podílu na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu 0,9 mld. Kč při plnění rozpočtu na 124,3 %. Celkem vybrané clo dosáhlo 4,6 mld. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 227,7 mld. Kč, což představuje 72,4 % rozpočtu a meziroční růst o 13,5 mld. Kč, t.j. o 6,3 %. Plnění rozpočtu je nižší než bylo v loňském roce o 0,9 procentního bodu a meziroční dynamika je rovněž pod úrovní loňského roku (o 1,2 procentního bodu). Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 187,5 mld. Kč, t.j. 71,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,3 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 65,5 mld. Kč, což je již 134,2 % rozpočtu a o 27,0 mld. Kč, tj. o 70,0 % více než za stejné období loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 7,1 % proti skutečnosti 2004). Vysoký nárůst těchto příjmů je ovlivněn zejména převodem prostředků z fondů OSS do příjmů kapitol v objemu 20,8 mld. Kč (rezervní fond a FKSP). Příjmy z rozpočtu ES dosáhly 17,2 mld. Kč, z toho na kompenzační platby připadá 7,5 mld. Kč.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2005 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 608,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 39,9 mld. Kč, t.j. o 7,0 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u DPH - o 37,1 mld. Kč (o 20,4 %), u daní z příjmů fyzických osob – o 11,3 mld. Kč (8,5 %), u daní z příjmů právnických osob – o 2,1 mld. Kč (1,9 %) a spotřebních daní - o 5,3 mld. Kč (o 5,5 %). Naopak s nižšími příjmy se počítá u cla o 4,2 mld. Kč (o 85,7 %) a u majetkových daní o 1,8 mld. Kč (o 17,1 %).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci září 2005 výše 465,9 mld. Kč, což představuje 76,6 % celoročního objemu a meziroční nárůst o 62,6 mld. Kč, t.j. o 15,5 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 403,3 mld. Kč, t.j. 72,9 % schváleného rozpočtu, a meziroční přírůstek 29,1 mld. Kč, t.j. o 7,8 %.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za 9 měsíců letošního roku čerpány ve výši 608,3 mld. Kč, což představuje 68,5 % korigovaného rozpočtu a meziroční srovnatelný růst o 20,9 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Ve stejném období minulého roku byly čerpány na 69,0 % při meziročním růstu o 9,0 mld. Kč, tj. o 1,5 %.

Nižší čerpání celkových výdajů je ovlivněno zejména výdaji na dluhovou službu, které dosáhly 18,3 mld. Kč, což představuje pouze 54,2 % rozpočtu (loni 72,1 %) a meziroční pokles o 6,3 % (loni naopak vzrostly o 36,5 %) a ostatními běžnými výdaji, jež svým objemem 70,5 mld. Kč představují pouze 58,6 % korigovaného rozpočtu.

Na druhé straně nadprůměrné čerpání (obdobně jako v loňském roce) vykázaly neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 26,8 mld. Kč, a to na 78,8 % rozpočtu. V tomto čerpání je zahrnuta předsunutá platba státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny z celkové výše 2,8 mld. Kč. Vyšší je i čerpání neinvestičních transferů územním rozpočtům ve výši 76,6 mld. Kč (na 76,2 %).

Na sociální dávky bylo vynaloženo 249,1 mld. Kč, tj. 76,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 11,4 mld. Kč, tj. o 4,8 % (ve stejném období m.r. byly čerpány na 75,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 9,2 mld. Kč, tj. o 4,0 %).

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 18,4 mld. Kč, což představuje 67,3 % rozpočtované výše.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 35,5 mld. Kč, což představuje 53,0 % korigovaného rozpočtu, přičemž vykazují meziroční nárůst o 7,3 mld. Kč, t.j. o 26,0 %.

Saldo státního rozpočtu

Proti stejnému období minulého roku je letošní saldo o 66,3 mld. Kč lepší (+25,8 mld. Kč proti –40,5 mld. Kč), což souvisí s vysokým předstihem plnění příjmů před čerpáním výdajů o 10,3 procentního bodu, zatímco v loňském roce byl předstih plnění příjmů před výdaji podstatně nižší (činil 5,2 procentního bodu).

Výsledky hospodaření státního rozpočtu za 9 měsíců letošního roku považovat za mimořádně příznivé a jsou odrazem vysokého inkasa daňových příjmů, ale i vyšších nedaňových a ostatních příjmů (jež jsou ovlivněny převodem úspor ve výdajích minulých let do příjmů státního rozpočtu). Celoročně rozpočtovanému schodku – 83,6 mld. Kč by přitom za 9 měsíců odpovídal schodek ve výši – 62,7 mld. Kč.

I při zachování dosaženého příznivého vývoje příjmové strany rozpočtu lze ve zbývajících měsících letošního roku předpokládat výraznou akceleraci v čerpání výdajů. Ty by měly převýšit rozpočtované hodnoty o cca 43 mld. Kč (vliv předpokládaného zapojení rezervních fondů a fondu státních záruk do příjmů a následně i do výdajů státního rozpočtu ve výši cca 47 mld. Kč, při současné úspoře jiných výdajů v objemu cca 4 mld. Kč). To, při předpokládaném překročení příjmů v rozsahu minimálně o cca 60 mld. Kč (včetně zmiňovaných převodů z fondů), bude znamenat výsledný celoroční schodek na úrovni cca 65 mld. Kč, tj. zhruba o 18 mld. Kč nižší než je jeho rozpočtovaná výše.

Ukazatel 2004 2005 % plnění korig.rozp. % plnění SR leden - září 2004 Index skutečnost 2005/2004 korig.
Skutečnost leden - září korigovanáx) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Korigovaný rozpočet po změnáchxx) Skutečnost leden - září
1 2 3 4 5 5:4 6 5:1
Pokladní plnění příjmův mld. Kč
Příjmy celkem 546,94 824,83 824,83 804,93 634,07 78,8 74,2 115,9
v tom:  
Daňové příjmy celkem 508,43 776,05 776,05 756,15 568,60 75,2 72,9 111,8
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 294,18 461,30 461,30 441,40 340,87 77,2 72,6 115,9
z toho:  
- DPH 87,21 167,00 167,00 154,30 101,41 65,7 70,7 116,3
- spotřební daň 64,88 87,50 87,50 94,90 82,17 86,6 70,9 126,7
- daně z příjmů PO 62,56 88,30 88,30 81,60 77,93 95,5 80,1 124,6
- daně z příjmů FO 64,05 103,40 103,40 95,50 69,24 72,5 72,8 108,1
z kapitálových výnosů 3,61 5,90 5,90 5,40 3,38 62,6 86,9 93,7
ze závislé činnosti 50,44 83,00 83,00 76,50 54,67 71,5 71,5 108,4
z přiznání 10,00 14,50 14,50 13,60 11,19 82,3 75,1 111,9
- správní poplatky 2,54 4,10 4,10 4,10 2,73 66,6 59,1 107,5
- majetkové daně 7,69 8,60 8,60 8,60 5,98 69,5 53,8 77,8
- clo 4,58 0,70 0,70 0,70 0,87 124,3 104,1 19,0
- ostatní daňové příjmyxxx) 0,68 1,70 1,70 1,70 0,54 31,8 40,5 79,4
Pojistné SZ 214,25 314,75 314,75 314,75 227,73 72,4 73,3 106,3
z toho: na důchody 176,44 260,87 260,87 260,87 187,54 71,9 72,8 106,3
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 38,51 48,78 48,78 48,78 65,48 134,2 97,0 170,0
v tom:  
- kapitoly 15,00 26,07 26,07 26,07 36,16 138,7 120,6 241,1
z toho: neinvestiční dotace přijaté od EU 0,04 19,82 19,82 19,82 9,69 48,9 x x
- kapitola Operace SFA 3,41 3,81 3,81 3,81 3,12 81,9 168,0 91,5
- VPS 20,10 18,90 18,90 18,90 26,20 138,6 79,7 130,3
v tom :  
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,12 0,48 0,48 0,48 2,04 425,0 33,3 1700,0
- splátky půjček ze zahraničí 0,85 2,49 2,49 2,49 4,29 172,3 23,3 504,7
- příjmy za realizaci záruk 4,99 0,00 0,00 0,00 5,20 x 106,2 104,2
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 6,57 9,45 9,45 9,45 7,48 79,2 65,3 113,9
- soudní poplatky vč. kolků 0,67 0,60 0,60 0,60 0,64 106,7 111,7 95,5
- přijaté sankční platby 1,18 1,20 1,20 1,20 0,89 74,2 98,3 75,4
- ostatní příjmy VPS*) 5,72 4,68 4,68 4,68 5,66 120,9 123,0 99,0

 

x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. a o rozpočtová opatření k 30.6.2005
xxx) dopočet do celku

Ukazatel 2004 2005 % plnění korig.rozp. % plnění SR leden-září 2004 Index skutečnost 2005/2004 korig.
Skutečnost leden-září korigovanáx) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Korigovaný rozpočet po změnáchxx) Skutečnost leden-září
1 2 3 4 5 5:4 6 5:1
Pokladní čerpání výdajův mld. Kč
Výdaje celkem 587,46 908,41 908,41 888,51 608,32 68,5 69,0 103,6
běžné výdaje 559,30 837,69 836,42 821,53 572,85 69,7 71,2 102,4
v tom:  
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 50,64 89,19 89,42 89,42 55,24 61,8 62,0 109,1
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 27,89 33,98 33,98 33,98 26,76 78,8 83,5 95,9
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 64,25 80,27 110,37 100,44 76,55 76,2 74,9 119,1
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 26,61 38,84 39,81 39,81 28,62 71,9 72,8 107,6
- dotace občanským sdružením na činnost 1,64 2,13 2,55 2,55 1,52 59,6 70,4 92,7
- sociální dávky 237,77 325,20 325,10 325,10 249,13 76,6 75,9 104,8
z toho:  
důchody 173,68 245,58 245,58 245,58 189,61 77,2 74,8 109,2
pasivní politika zaměstnanosti 5,47 7,50 7,50 7,50 5,38 71,7 69,2 98,4
ostatní soc.dávky 29,95 37,10 37,05 37,05 29,13 78,6 71,3 97,3
státní soc.podpora 28,67 35,02 34,97 34,97 25,01 71,5 92,1 87,2
- aktivní pol.zaměstnanosti 2,30 5,83 5,83 5,83 2,75 47,2 55,7 119,6
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,10 0,25 0,25 0,25 0,12 48,0 31,3 120,0
- stavební spoření 15,14 14,80 14,80 14,80 15,69 106,0 99,6 103,6
- státní příspěvek na důchodové připojištění 2,31 3,25 3,25 3,25 2,63 80,9 77,0 113,9
- převod do fondu státních záruk x 22,20 22,20 22,20 5,84 26,3 x x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 9,90 27,33 27,33 27,33 18,39 67,3 58,7 185,8
- kapitola Státní dluh 19,48 33,68 33,68 33,68 18,25 54,2 72,1 93,7
- kapitola Operace SFA 2,19 3,08 2,54 2,54 0,84 33,1 63,5 38,4
- ostatní běžné výdajexxx) 99,08 157,66 125,31 120,35 70,52 58,6 60,0 71,2
kapitálové výdaje 28,16 70,72 71,99 66,98 35,47 53,0 42,0 126,0
z toho:  
- investič.dotace PO 3,65 27,40 26,42 26,42 6,05 22,9 18,4 165,8
- investič.nákupy a související výdaje 10,11 20,28 19,95 19,95 8,30 41,6 44,9 82,1
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 8,66 0,00 0,00 0,00 14,07 x x 162,5
- kapitola Operace SFA 0,11 13,07 7,40 7,40 1,53 20,7 1,8 1390,9
SALDO SR CELKEM -40,52 -83,58 -83,58 -83,58 25,75 -30,8 35,0 -63,5

 

x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. a o rozpočtová opatření k 30.6.2005
xxx) dopočet do celku

  Celkem r. 2003 Celkem r. 2004 Celkem r. 2005 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk. k 30.9.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.9.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 30.9.***) % plnění
2004/2003 2005/2004 2004/2003 2005/2004
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů v mld. Kč
Daňové příjmy 507,73 374,13 73,7 553,38 403,26 72,9 608,30 465,9 76,6 29,1 62,6 107,8 115,5
- DPH 158,80 113,49 71,5 174,80 123,96 70,9 218,90 143,9 65,8 10,5 20,0 109,2 116,1
- spotřební daň 78,20 60,88 77,9 97,00 69,21 71,4 101,10 87,2 86,2 8,3 18,0 113,7 126,0
- clo 9,60 7,31 76,1 4,40 4,58 104,1 0,70 0,9 124,3 -2,7 -3,7 62,7 19,0
- daně z příjmů PO 107,20 85,22 79,5 110,80 88,66 80,0 115,70 110,1 95,2 3,4 21,5 104,0 124,2
- daně z příjmů FO 127,20 89,69 70,5 133,70 97,30 72,8 144,60 105,3 72,8 7,6 8,0 108,5 108,3
vybíraná srážkou 5,90 4,63 78,5 5,90 5,11 86,6 7,70 4,8 61,8 0,5 -0,4 110,4 93,2
z přiznání 23,90 17,54 73,4 25,60 19,09 74,6 110,90 79,2 71,4 1,6 60,1 108,8 415,0
závislá činnost 97,40 67,53 69,3 102,20 73,10 71,5 26,00 21,4 82,2 5,6 -51,7 108,2 29,2
- silniční daň 5,80 3,67 63,3 5,90 3,55 60,2 5,90 3,3 55,9 -0,1 -0,3 96,7 93,0
- daň z nemovitosti 4,50 3,45 76,7 4,70 3,54 75,3 4,80 3,7 76,7 0,1 0,1 102,6 104,0
- majetkové daně 8,90 6,34 71,2 14,30 7,69 53,8 8,60 6,0 69,5 1,4 -1,7 121,3 77,8
- dálniční poplatek 1,70 1,49 87,6 1,80 2,05 113,9 2,20 2,2 99,1 0,6 0,1 137,6 106,3
- ostatní daně a poplatky 5,83 2,59 44,4 5,98 3,22 53,8 5,80 3,3 56,4 0,6 0,0 124,3 101,6

 

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2003 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,7 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,0 mld Kč a ostatní daně ve výši 3,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

Doporučované

Nejčtenější