Novinky

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí na jednání vlády připravilo návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2006. Návrh státního rozpočtu na rok 2006 je předložen tak, aby zajišťoval splnění parametrů deficitu veřejných rozpočtů z Konvergenčního programu (3,8 % HDP dle metodiky ESA 95), a aby byl dodržen vládou schválený schodek státního rozpočtu ve výši 76,4 mld. Kč.

Správci kapitol v zásadě dodrželi výdajové limity a zároveň předložili své požadavky na dodatečné posílení výdajové strany rozpočtu, a to buď přímo své kapitoly, nebo kapitoly Všeobecná pokladní správa. Celkový objem dalších požadavků správců kapitol na zvýšení výdajů státního rozpočtu na rok 2006 představuje 60,8 mld. Kč.

Při srovnání předloženého návrhu rozpočtu s rozpočtem, který byl rozepsán jednotlivým kapitolám v červenci 2005 došlo k nárůstu příjmů i výdajů státního rozpočtu o 38 mld. Kč. Tento nárůst je v oblasti příjmů způsoben především zapojením příjmů z rozpočtu Evropské unie ve výši 22,7 mld. Kč na financování společných programů a zvýšením daňových příjmů o 15,3 mld. Kč. Predikce daňových příjmů je zpracována dle platných právních předpisů a v návaznosti na plnění daňových příjmů za leden až červenec 2005 a upřesněnou makroekonomickou predikci základních ukazatelů.

Výdaje státního rozpočtu na rok 2006 byly zvýšeny v návaznosti na zapojení příjmů z rozpočtu Evropské unie (22,7 mld. Kč) na financování společných programů. Dále v souvislosti s očekávaným dopadem změny zákona o daních z příjmů a DPH byla v kapitole Všeobecná pokladní správa vytvořena protipoložka na pokrytí očekávaného dopadu těchto změn ve výši 13,6 mld. Kč. Předpokládá se , že v případě schválení změn daňových zákonů budou tyto výdaje ve schváleném státním rozpočtu vázány. U územních samosprávných celků schválení změn daňových zákonů bude znamenat snížení jejich příjmů. K tomuto účelu jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rezervovány finanční prostředky ve výši 3,0 mld. Kč.

Příjmy státního rozpočtu v roce 2006 dosáhnou výše 868,2 mld. Kč, což znamená, že dojde k absolutnímu nárůstu příjmů v porovnání s rokem 2005 (se schváleným rozpočtem včetně Rozpočtového určení daní), a to o 7,9 % (v absolutním vyjádření o 63,3 mld. Kč).

Výdaje státního rozpočtu v roce 2006 dosáhnou 944,6 mld. Kč, meziročně se zvýší o 6,3 %, což v absolutním vyjádření činí 56,1 mld. Kč.

Deficit státního rozpočtu na rok 2006 je navržen ve výši 76,4 mld. Kč.

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády i návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008 a návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na rok 2007 a 2008.
Pro rok 2007 je navržen výdajový rámec centrální vlády ve výši 987,6 mld. Kč a pro rok 2008 ve výši 1 025,9 mld. Kč. Střednědobé výdajové rámce na léta 2007 a 2008 byly vypracovány v souladu s Konvergenčním programem a zabezpečí  podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši  3,3 % v roce 2007  a v roce 2008 ve výši  2,7 %. Na základě těchto výdajových rámců byl sestaven návrh střednědobého výhledu na léta 2007 a 2008.

Ministerstvo financí předpokládá, že vláda v průběhu měsíce září 2005 projedná a schválí návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2006, návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008 a návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na rok 2007 a 2008  a předloží jej do 30. září 2005 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Na jednání vlády by se měl návrh státního rozpočtu na příští rok dostat poprvé 7.9.2005.

Nejčtenější