Novinky

Audit na Ministerstvu financí vstupuje do poslední fáze

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Organizační, funkční, procesní a informační audit na Ministerstvu financí, který je realizován ve spolupráci se společností Deloitte, vstupuje do své závěrečné fáze. Nová organizační struktura úřadu bude znamenat snížení počtu systemizovaných funkčních míst úřadu ze současných 1 473 na 1 221 do konce roku 2006. Toto snížení představuje čistou úsporu ve výši 252 systemizovaných funkčních míst, v procentním vyjádření jde o 17 %. Počet odborů se sníží o devět na 40.

„Mým cílem při zadávání auditu bylo zvýšit efektivitu fungování úřadu a přitom korektně přistupovat ke všem zaměstnancům během realizace organizačních změn.“, tvrdí o finišujícím auditu ministr financí a 1. místopředseda vlády, B o h u s l a v  S o b o t k a.

V současnosti skončila etapa, v níž byly odsouhlaseny počty systemizovaných funkčních míst na jednotlivých odborech úřadu. V dalších krocích bude připravena vnitřní organizační struktura odborů členěná do úrovně oddělení, současně bude připraven popis pracovních pozic a organizační řád úřadu, jehož finální verze bude ministrem financí podepsána do poloviny srpna. K prvním organizačním změnám pak dojde 1. října letošního roku, kdy bude nová organizační struktura celého úřadu nastavena. Další fáze organizačních změn bude následovat k 1.1.2006. K tomuto datu na Ministerstvo financí přejdou zbytkové agendy po zrušeném Fondu národního majetku, dále tvorba legislativy spotřební daně z Generálního ředitelství cel a zároveň odejdou pracovníci dohledu nad finančním trhem do Komise pro cenné papíry.

Účinnost Počet systemizovaných funkčních míst
Harmonogram rušení systemizovaných funkčních míst úřadu

k 1.7.2005

1 473

k 1.10.2005

1 301

k 1.1.2006

1 286

k 1.1.2007

1 221

 

Vedle primárních efektů v podobě okamžitých úspor na mzdových nákladech a celkovém zefektivnění chodu úřadu počítáme i s dalšími pozitivními dopady. Ti zaměstnanci, kteří na ministerstvu zůstanou, budou mít možnost získat lepší finanční ohodnocení, protože padesát procent uspořených finančních prostředků v důsledku snižování stavu zaměstnanců bude převedeno do mzdových prostředků resortu. Současně budou ze strany Ministerstva financí vytvořeny dlouhodobě lepší podmínky pro podporu dalšího vzdělávání a profesního rozvoje zaměstnanců. Ve fázi zavádění organizačních změn bude všem uvolňovaným zaměstnancům ze strany Ministerstva financí věnována individuální péče ve formě speciálních programů.

Cílový stav organizační struktury Ministerstva financí předpokládá 1 053 systemizovaných funkčních míst. Tohoto stavu by mohlo být dosaženo provedením legislativních změn spočívajících v převedení metodických a výkonných činností daňové správy z Ministerstva financí do samostatné resortní organizace, v níž bude v rámci ČR centralizována komplexní daňová správa, v menší míře pak převedením vybraných agend v současnosti zajišťovaných Ministerstvem financí na jiné věcně příslušné resorty.

2003 2004* 2005 2006 2007
Vývoj počtu pracovních míst ministerstva financí v letech 2003 – 2007
1 518 1 527 1 473 1 286 1 221

 

Pro dlouhodobé efektivní fungování úřadu budou v rámci Ministerstva financí nastaveny nástroje trvalého vyhodnocování potřeby organizačních a procesních změn.

 


* Nárůst o 9 míst souvisel s novými agendami po vstupu ČR do EU

 

 

Nejčtenější