Novinky

Hospodaření státního rozpočtu za období leden – květen 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci května celkové příjmy státního rozpočtu výše 324,3 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 351,4 mld. Kč a schodek dosáhl hodnoty –27,0 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku lepší výsledek téměř o 18,4 mld. Kč.

v mld. Kč

Rok Skutečnost leden - květen 2004 korigovaná x) 2005
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Rozpočet po změnách korigovaný xx) Skutečnost leden - květen % plnění ke korig. rozp. % plnění v r. 2004 Index 2005/2004 korig.
Příjmy celkem 283,91 824,83 824,83 804,93 324,33 40,3 38,4 112,1
Výdaje celkem 329,33 908,41 908,41 888,51 351,36 39,5 38,5 104,9
Saldo -45,42 -83,58 -83,58 -83,58 -27,03 32,3 39,4 59,5

 

x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. a o rozpočtová opatření k 31.3.2005

Státní rozpočet na rok 2005 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 675/2004 Sb. ze dne 15. prosince 2004, který stanovil objem příjmů ve výši 824,8 mld. Kč, objem výdajů ve výši 908,4 mld. Kč a schodek státního rozpočtu 83,6 mld. Kč. K 31. 3. 2005 byla do schváleného rozpočtu promítnuta přijatá rozpočtová opatření, která znamenala pouze přesuny mezi výdajovými položkami navzájem, neměla však vliv na celkovou výši příjmů a výdajů. Proto se nezměnil ani schválený schodek. 1


1 Na hodnocení plnění rozpočtu a meziroční dynamiky má dopad zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon o rozpočtovém určení daní. Ve schváleném rozpočtu není v daňových příjmech zohledněno zvýšení podílu krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 % při současném snížení participace Státního fondu dopravní infrastruktury na celostátním výnosu spotřebních daní z minerálních olejů z 20,0 % na 9,1 %. Toto nové rozpočtové určení daní znamená v roce 2005 přesun z daňových příjmů státního rozpočtu do rozpočtů krajů ve výši 27,3 mld. Kč a naopak zvýšení příjmů státního rozpočtu ze spotřebních daní z minerálních olejů o 7,4 mld. Kč. Současně s korekcí příjmů státního rozpočtu o vliv výše uvedeného zákona dochází ve stejné výši (19,9 mld. Kč) k úpravě rozpočtovaných výdajů státního rozpočtu, které budou celoročně vázány ve státním rozpočtu.

Hospodaření státního rozpočtu v květnu 2005

 

Proti výsledkům dosaženým ke konci dubna došlo v průběhu května letošního roku ke zpomalení inkasa celkových příjmů, když květnové příjmy dosáhly výše pouze 55,4 mld. Kč proti průměrným 67,2 mld. Kč za předchozí 4 měsíce, t.j. byly o 11,8 mld. Kč nižší.
Současně se ještě výrazněji zpomalilo čerpání celkových výdajů, když květnové výdaje (59,9 mld. Kč) zůstaly pod úrovní průměru předchozích měsíců (72,9 mld. Kč) o 23,0 mld. Kč, takže schodek měsíce května (-4,5 mld. Kč) byl o 1,2 mld. Kč nižší než průměrný schodek za leden až duben (5,6 mld. Kč).

Příjmy státního rozpočtu

 

Za pět měsíců letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 324,3 mld. Kč, tj. 40,3 % korigovaného rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 158,1  mld. Kč (35,8 % korigovaného rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 123,7 mld. Kč (39,3 %) a ostatní příjmy 42,5  mld. Kč (87,1 %).

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění celkových příjmů lepší o 1,7 procentního bodu při stejné meziroční dynamice, zatímco ke konci dubna bylo plnění naopak 1,0 procentního bodu nižší a dynamika o 5,4 procentního bodu pomalejší.
Vliv zákona č. 1/2005 Sb., kterým se snížil podíl státního rozpočtu na celostátních daňových příjmech a zvýšil podíl krajů, a srovnatelně upravená skutečnost za porovnávané období roku 2004 jsou patrné z následující tabulky:

v mld. Kč

  Skut. 2004 leden-květen korigovaná x) 2005 % plnění korig. Rozpočtu % plnění 2004 Index skut.2005/2004 korigovaná sk.
Schválený rozpočet Rozpočet Korigovaný rozpočet xx) Skutečnost leden -květen
2 3 4 5 6 6:5 7 6:2
Příjmy celkem 283,91 824,83 824,83 804,93 324,33 40,3 38,4 114,2
z toho:                
Daňové příjmy celkem 261,37 776,05 776,05 756,15 281,83 37,3 37,4 107,8
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 144,50 461,30 461,30 441,40 158,10 35,8 35,5 109,4
z toho:                
- DPH 49,93 167,00 167,00 154,30 53,43 34,6 40,5 107,0
- spotřební daň 35,26 87,50 87,50 94,90 44,18 46,6 38,7 125,3
- daně z příjmů PO 16,10 88,30 88,30 81,60 19,45 23,8 20,6 120,8
- daně z příjmů FO 32,82 103,40 103,40 95,50 35,11 36,8 37,3 107,0
z kapitálových výnosů 2,21 5,90 5,90 5,40 1,72 31,9 53,3 77,8
ze závislé činnosti 26,25 83,00 83,00 76,50 28,23 36,9 37,2 107,5
z přiznání 4,36 14,50 14,50 13,60 5,16 37,9 32,8 118,3

 

x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb.

 

Rozhodující vliv na příjmovou stranu státního rozpočtu měly příjmy z daní a poplatků. Ty dosáhly výše 158,1 mld. Kč, tj. 35,8 % korigovaného rozpočtu, tj. o 0,3 procentního bodu vyšší než ve stejném období loňského roku, přičemž ke konci dubna byly daně plněny o 1,0 procentního bodu hůře než ve stejném období minulého roku. Meziročně tyto příjmy vzrostly o 13,6 mld. Kč, t.j. o 9,4 %, což převyšuje záměry korigovaného rozpočtu, který je proti korigované skutečnosti roku 2004 vyšší o 8,5 %.

Inkaso DPH dosáhlo 53,4 mld. Kč, tj. 34,6 % korigovaného rozpočtu a meziročně vzrostlo proti srovnatelné skutečnosti 2004 o 3,5  mld. Kč, t.j. o 7,0 %. Za loňským plněním však zaostává o 5,9 procentního bodu, což do značné míry souvisí s metodickými změnami u této daně (vstup ČR do EU znamenající počínaje 1. 5. 2004 zrušení výběru DPH z členských zemí a od 1.1. 2005 zrušení výběru DPH celní správou ze zboží dováženého z třetích zemí) a s předčasnou fakturací (reakce na připravované přeřazení některého zboží a služeb z 5 % do 19 % sazby od 1.5.2004). Ve stejném období roku 2004 činil meziroční růst 7,7 mld. Kč, tj. 16,6 % a rozpočet byl plněn na 40,5 % (celoroční inkaso pak převýšilo rozpočet o 7,0 mld. Kč, tj. o 5,2 %).

Inkaso spotřebních daní ve výši 44,2 mld. Kč, představující 46,6 % korigovaného rozpočtu, vykázalo meziroční růst proti srovnatelné skutečnosti o 8,9 mld. Kč, t.j. o 25,3 % (korigovaný rozpočet je nad úrovní korigované skutečnosti roku 2004 o 5,8 %). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 7,9 procentního bodu vyšší a meziroční dynamika je rovněž vyšší (o 7,5 procentního bodu).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci května dosáhlo 35,1 mld. Kč, t.j. 36,8 % korigovaného rozpočtu a je o 2,3 mld. Kč, t.j. o 7,0 % nad úrovní srovnatelné skutečnosti stejného období roku 2004, přičemž korigovaný rozpočet je nad úrovní korigované skutečnosti roku 2004 o 8,7 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhlo 28,2  mld. Kč při plnění korigovaného rozpočtu na 36,9 % a meziročním růstu k srovnatelně upravené skutečnosti o 2,0 mld. Kč, t.j. o 7,5 % (korigovaný rozpočet je nad úrovní korigované skutečnosti 2004 o 8,2 %). Nižší plnění rozpočtu (o 0,3 procentního bodu) i nižší dynamika (o 3,0 procentního bodu) než v roce 2004 souvisí s novelou zákona o daních z příjmů, kdy jsou zvýhodněni poplatníci s dětmi uplatněním tzv. daňových bonusů.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhlo 1,7 mld. Kč, což představuje pouze 31,9 % korigovaného rozpočtu a meziroční pokles o 0,5 mld. Kč, t.j. o 22,2 %. Snížení souvisí zejména s pokračujícím přelivem úspor do jiných spořících produktů jako je stavební spoření, penzijní připojištění nebo životní pojištění, kde výnosy z těchto produktů nejsou daněny.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zaznamenala jak vyšší plnění, tak i meziroční dynamiku. Její inkaso ve výši 5,2 mld. Kč naplnilo celoroční korigovaný rozpočet na 37,9 % při meziročním nárůstu o 18,3 % proti srovnatelné skutečnosti roku 2004 (v roce 2004 byla plněna na 32,8 % rozpočtu při meziročním růstu o 12,8 %).

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 19,4 mld. Kč představujícím 23,8 % korigovaného rozpočtu jsou nad srovnatelnou úrovní předchozího roku o 2,6 mld. Kč, t.j. o 3,3 % (v roce 2004 činilo plnění 20,6 % při meziročním poklesu o 6,1 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 0,9 mld. Kč). Nižší plnění této daně v počátečních měsících roku je obvyklé (v roce 2002 na 27,1 %, v roce 2003 na 22,7 %) a souvisí s možností podání daňového přiznání do 30. června (u plátců využívajících služby daňových poradců nebo s povinností auditu).

Za pět měsíců letošního roku činily odvody celních příjmů, představující 25 % národní podíl na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu 0,5 mld. Kč při plnění rozpočtu na 50,0 %. Celkem vybrané clo dosáhlo 2,8 mld. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 123,7 mld. Kč, což představuje 39,3  % rozpočtu a meziroční růst o 6,9 mld. Kč, t.j. o 5,9  %; plnění rozpočtu je nižší než bylo v loňském roce o 0,7 procentního bodu a meziroční dynamika je rovněž pod úrovní loňského roku (o 3,1 procentního bodu). Na důchody připadá 101,9 mld. Kč, t.j. 39,1 % rozpočtu, při meziročním růstu o 14,0 % (rozpočtovaná dynamika činí 7,3 % proti skutečnosti 2004).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 42,5 mld. Kč, což je již 87,1 % rozpočtu a o 20,0 mld. Kč, tj. o 88,6 % více než za stejné období loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 7,1 % proti skutečnosti 2004). Vysoký nárůst těchto příjmů je ovlivněn zejména převodem prostředků z rezervních fondů OSS do příjmů kapitol v objemu 17,0 mld. Kč a dále kompenzačními platbami z rozpočtu EU ve výši 4,5 mld. Kč (v loňském roce byly inkasovány až po vstupu do EU).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2005 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 608,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 39,9 mld. Kč, t.j. o 7,0 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u DPH - o 37,1 mld. Kč (o 20,4 %), u daní z příjmů fyzických osob – o 11,3 mld. Kč (8,5 %), u daní z příjmů právnických osob – o 2,1 mld. Kč (1,9 %) a spotřebních daní - o 5,3 mld. Kč (o 5,5 %). Naopak s nižšími příjmy se počítá u, u cla o 4,2 mld. Kč (o 85,7 %) a u majetkových daní o 1,8 mld. Kč (o 17,1 %).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci května 2005 výše 215,2 mld. Kč, což představuje 35,4 % celoročního objemu a meziroční nárůst o 18,5 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 196,7 mld. Kč, tj. 35,5 % schváleného rozpočtu, a meziroční přírůstek 21,3 mld. Kč, tj. o 12,1 %.

Výdaje státního rozpočtu

 

Celkové výdaje státního rozpočtu byly ke konci května čerpány ve výši 351,4 mld. Kč, což představuje 39,5 % korigovaného rozpočtu a meziroční srovnatelný růst o 22,0 mld. Kč, tj. o 6,7 %. Ve stejném období minulého roku byly čerpány na 38,5 % při meziročním růstu o 7,1 mld. Kč, tj. o 2,2 %.

Jak již bylo uvedeno výše, zákon č. 1/2005 Sb (Rozpočtové určení daní). má dopad i na výdajovou stranu rozpočtu (vázání výdajů ve výši 19,9 mld. Kč).

Vyšší meziroční nárůst ovlivnily především odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU ve výši 11,4 mld. Kč a převod 3,1 mld. Kč do letos nově zřízeného fondu státních záruk (§ 73 zák.č. 218/2000 Sb.); obě tyto výdajové položky se v hodnoceném období loňského roku nevyskytly.

Nadprůměrné čerpání vykazují zejména neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, a to na 49,8 % rozpočtu. V tomto čerpání byla zahrnuta předsunutá platba státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny v celkové výši 2,8 mld. Kč, o kterou budou v měsících červenec a srpen (po 1,4 mld. Kč) kráceny běžné platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění (v roce 2004 byla VZP poskytnuta předsunutá platba ve stejné výši, která byla vyrovnána v listopadu a prosinci téhož roku).

Vysoké je i čerpání neinvestičních transferů územním rozpočtům (na 53,5 %), což souvisí se zálohou na druhé čtvrtletí 2005 ve výši 16,9 mld. Kč vyplacenou ve prospěch škol v dubnu (podobně jako v roce 2004). Meziročně je čerpání transferů územním rozpočtům vyšší o 5,3 mld (o 12,1 %) a je zde již zohledněn zákon č. 1/2005 Sb., kterým došlo ke zvýšení podílu krajů na daňových příjmech státu a k poklesu transferů ze státního rozpočtu krajům.

Na sociální dávky bylo za leden až květen letošního roku vynaloženo 139,2  mld. Kč, tj. 42,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 10,2 mld. Kč, tj. o 7,9 % (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 129,0 mld. Kč, tj. 41,2 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 0,3 mld. Kč, tj. o 0,3 %).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 15,6 mld. Kč, což představuje 23,5 % korigovaného rozpočtu a odpovídá obvyklému čerpání těchto výdajů v průběhu prvních měsíců roku.

  2004 2005 % plnění SR % plnění korig.rozp. % plnění SR leden - květen 2004 Index skutečnost 2005/2004 korig.
Skutečnost leden - květen korigovaná x) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Korigovaný rozpočet po změnách xx) Skutečnost leden - květen
1 2 3 4 5 4:2 5:4 6 5:1
Pokladní plnění příjmův mld. Kč
Příjmy celkem 283,91 824,83 824,83 804,93 324,33 39,3 40,3 38,4 114,2
v tom:                  
Daňové příjmy celkem 261,37 776,05 776,05 756,15 281,83 36,3 37,3 37,4 107,8
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 144,50 461,30 461,30 441,40 158,10 34,3 35,8 35,5 109,4
z toho:                  
- DPH 49,93 167,00 167,00 154,30 53,43 32,0 34,6 40,5 107,0
- spotřební daň 35,26 87,50 87,50 94,90 44,18 50,5 46,6 38,7 125,3
- daně z příjmů PO 16,10 88,30 88,30 81,60 19,45 22,0 23,8 20,6 120,8
- daně z příjmů FO 32,82 103,40 103,40 95,50 35,11 34,0 36,8 37,3 107,0
z kapitálových výnosů 2,21 5,90 5,90 5,40 1,72 29,2 31,9 53,3 77,8
ze závislé činnosti 26,25 83,00 83,00 76,50 28,23 34,0 36,9 37,2 107,5
z přiznání 4,36 14,50 14,50 13,60 5,16 35,6 37,9 32,8 118,3
- správní poplatky 1,51 4,10 4,10 4,10 1,58 38,5 38,5 35,1 104,6
- majetkové daně 4,13 8,60 8,60 8,60 3,40 39,5 39,5 28,9 82,3
- clo 4,18 0,70 0,70 0,70 0,47 67,1 67,1 95,0 11,2
- ostatní daňové příjmy*) 0,57 1,70 1,70 1,70 0,48 28,2 28,2 33,9 84,2
Pojistné SZ 116,87 314,75 314,75 314,75 123,73 39,3 39,3 40,0 105,9
z toho: na důchody 89,37 260,87 260,87 260,87 101,90 39,1 39,1 36,9 114,0
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 22,54 48,78 48,78 48,78 42,50 87,1 87,1 56,8 188,6
v tom:                  
- kapitoly 9,41 26,07 26,07 26,07 28,44 109,1 109,1 75,7 302,2
z toho: neinvestiční dotace přijaté od EU 0,00 19,82 19,82 19,82 7,67   38,7    
- kapitola Operace SFA 2,30 3,81 3,81 3,81 1,17 30,7 30,7 113,3 50,9
- VPS 10,83 18,90 18,90 18,90 12,89 68,2 68,2 42,9 119,0
v tom :                  
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,07 0,48 0,48 0,48 0,53 110,4 110,4 19,4 757,1
- splátky půjček ze zahraničí 0,44 2,49 2,49 2,49 1,35 54,2 54,2 12,1 306,8
- příjmy za realizaci záruk 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 100,6 0,0
- přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU 0,00 9,45 9,45 9,45 4,51 47,7 47,7 0,0 x
- soudní poplatky vč. kolků 0,37 0,60 0,60 0,60 0,36 60,0 60,0 61,7 97,3
- přijaté sankční platby 0,57 1,20 1,20 1,20 0,53 44,2 44,2 47,5 93,0
- ostatní příjmy VPS*) 4,65 4,68 4,68 4,68 5,61 119,9 119,9 100,0 120,6

 

*) dopočet do celku
x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. a o rozpočtová opatření k 31.3.2005

 

Ukazatel 2004 2005 % plnění SR % plnění korig.rozp. % plnění SR za leden-květen 2004 Index skutečnost 2005/2004 korig.
Skutečnost leden-červen korigovanáx) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Korigovaný rozpočet po změnáchxx) Skutečnost leden-květen
1 2 3 4 5   5:4 6 5:1
Pokladní čerpání výdajův mld. Kč
Výdaje celkem 329,33 908,41 908,41 888,51 351,36 38,7 39,5 38,5 106,7
běžné výdaje 316,88 837,69 836,93 822,04 335,77 40,1 40,8 40,1 106,0
v tom:                  
- platy zaměstnanců a ost platby za proved.práci (vč.povinného pojistného) 24,27 89,19 89,51 89,51 27,01 30,3 30,2 30,1 111,3
- neinv.trans.fondům soc.a zdrav.pojiš. 16,78 33,98 33,98 33,98 16,93 49,8 49,8 50,3 100,9
- neinv.trans.veř.rozpočt.územ.úrovně 43,39 80,27 110,06 90,91 48,66 60,6 53,5 47,8 112,1
- neinv.trans.příspěvk. apod. organ. 14,06 38,84 38,71 38,71 15,78 40,6 40,8 39,2 112,2
- dotace občanským sdružením na činnost 0,96 2,13 2,45 2,45 0,86 40,4 35,1 45,5 89,6
- sociální dávky 129,03 325,20 325,16 325,16 139,24 42,8 42,8 41,2 107,9
z toho:                  
důchody 96,35 245,58 245,58 245,58 101,79 41,4 41,4 41,5 105,6
pasivní politika zaměstnanosti 3,20 7,50 7,50 7,50 3,13 41,7 41,7 40,5 97,8
ostatní soc.dávky 16,20 37,10 37,10 37,10 17,49 47,1 47,1 42,6 108,0
státní soc.podpora 13,28 35,02 34,97 34,97 13,82 39,5 39,5 37,9 104,1
- aktivní pol.zaměstnanosti 1,16 5,83 5,83 5,83 1,55 26,6 26,6 28,1 133,6
- ochrana zam.při plat.neschop.zaměstnavatelů 0,05 0,25 0,25 0,25 0,06 24,0 24,0 15,6 120,0
- stavební spoření 14,78 14,80 14,80 14,80 15,42 x 104,2 97,2 104,3
- státní příspěvek na důchodové připojištění 1,52 3,25 3,25 3,25 1,72 52,9 52,9 50,7 113,2
- převod do fondu státních záruk 0,00 22,20 22,20 22,20 3,10 14,0 14,0 13,1 x
- odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 1,97 27,33 27,33 27,33 11,43 41,8 41,8 11,7 580,2
- kapitola Státní dluh 12,63 33,68 33,68 33,68 11,21 33,3 33,3 46,7 88,8
- kapitola Operace SFA 1,07 3,08 2,92 2,92 0,04 1,3 1,4 25,2 3,7
- ostatní běžné výdaje*) 55,21 157,66 126,80 131,06 42,76 27,1 32,6 36,5 77,4
kapitálové výdaje 12,45 70,72 71,48 66,47 15,59 22,0 23,5 18,9 125,2
z toho:                  
- investič.dotace PO 1,29 27,40 27,72 27,72 2,17 7,9 7,8 6,3 168,2
- investič.nákupy a související výdaje 5,35 20,28 20,05 20,05 3,32 16,4 16,6 25,3 62,1
- poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. 3,50 0,00 0,00 0,00 6,42 x x x 183,4
- kapitola Operace SFA 0,09 13,07 12,09 12,09 0,01 0,1 0,1 0,9 11,1
SALDO SR CELKEM -45,42 -83,58 -83,58 -83,58 27,03 -32,3 -32,3 x -59,5

 

*) dopočet do celku
x) upraveno na podmínky roku 2005 (dle zákona č. 1/2005 Sb.)
xx) schválený rozpočet upravený o vliv zákona č. 1/2005 Sb. a o rozpočtová opatření k 31.3.2005

 

  Celkem r.2003 Celkem r.2004 Celkem r. 2005 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet schválený sk. k 31.5.*) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.5.**) % plnění Rozpočet schválený sk. k 31.5.***) % plnění 2004/2003 2005/2004 2004/2003 2005/2004
4 5 6 7 8 9 10 11 12 5-2 8-5 5:2 8:5
Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů v mld. Kč
Daňové příjmy 507,73 175,43 34,6 553,38 196,69 35,5 608,30 215,18 35,37 21,26 18,49 112,1 109,4
- DPH 158,80 60,80 38,3 174,80 70,85 40,5 218,90 75,88 34,66 10,05 5,03 116,5 107,1
- spotřební daň 78,20 31,95 40,9 97,00 37,56 38,7 101,10 46,95 46,44 5,61 9,39 117,6 125,0
- clo 9,60 3,90 40,6 4,40 4,18 95,0 0,70 0,47 67,14 0,28 -3,71 107,2 11,2
- daně z příjmů PO 107,20 24,31 22,7 110,80 22,83 20,6 115,70 27,55 23,81 -1,48 4,72 93,9 120,7
- daně z příjmů FO 127,20 44,30 34,8 133,70 49,48 37,0 144,60 53,13 36,74 5,18 3,65 111,7 107,4
vybíraná srážkou 5,90 2,49 42,2 5,90 3,12 52,9 7,70 2,41 31,30 0,63 -0,71 125,3 77,2
závislá činnost 97,40 34,42 35,3 102,20 38,08 37,3 110,90 40,89 36,87 3,66 2,81 110,6 107,4
z přiznání 23,90 7,39 30,9 25,60 8,33 32,5 26,00 9,83 37,81 0,94 1,50 112,7 118,0
- silniční daň 5,80 2,37 40,9 5,90 2,33 39,5 5,90 2,13 36,10 -0,04 -0,20 98,3 91,4
- daň z nemovitosti 4,50 1,47 32,7 4,70 1,65 35,1 4,80 1,82 37,92 0,18 0,17 112,2 110,3
- majetkové daně 8,90 3,48 39,1 14,30 4,13 28,9 8,60 3,40 39,53 0,65 -0,73 118,7 82,3
- dálniční poplatek 1,70 1,18 69,4 1,80 1,60 88,9 2,20 1,79 81,36 0,42 0,19 135,6 111,9
- ostatní daně a poplatky 5,83 1,67 28,6 5,98 2,08 34,8 5,80 2,06 35,52 0,41 -0,02 124,6 99,0

 

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2003 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,7 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,0 mld Kč a ostatní daně ve výši 3,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

 

Doporučované

Nejčtenější