Novinky

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o dani z nemovitostí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Poslanecká sněmovna včera schválila novelu zákona o dani z nemovitostí. Ta umožňuje ve zdaňovacím období roku 2005 až 2007 postupovat podle právní úpravy platné do konce roku 2004. V praxi se bude jednat  zejména o případy, kdy nájemce má pronajaty pozemky od většího počtu vlastníků (pronajímatelů) a byl do loňského zdaňovacího období poplatníkem daně z nemovitostí. Pro usnadnění přechodu na vlastníka pozemku jako poplatníka daně z nemovitostí je možné, aby se nájemce a vlastník pozemku dohodli, že po uvedená zdaňovací období bude nájemce poplatníkem daně z pozemků se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Dohoda může být součástí nájemní smlouvy a musí být předložena správci daně a to nejpozději do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti novely zákona o dani z nemovitostí.

Termíny pro zaplacení daně z nemovitostí jsou stanoveny  zákonem o dani z nemovitostí a jsou odlišné od termínu pro podání daňového přiznání. Lhůta pro podání daňového přiznání byla již v lednu prodloužena do 30.dubna 2005. Jestliže dojde v důsledku postupu podle novely zákona o dani z nemovitostí k opoždění plateb této daně, bude poplatníkům prominuto zvýšení daně za opožděné podání daňového přiznání a penále v případech,  kdy daň z pozemků  nestihnou v zákonných termínech uhradit.

Pokud vlastník nemá uzavřenou dohodu s nájemcem, je poplatníkem daně z pozemků  ten, jehož jako poplatníka daně z pozemků stanoví  zákon o dani z nemovitostí,  ve znění platném od 1.1.2005.

Novela zákona o dani z nemovitostí nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Nájemce má tak dostatečný časový prostor, aby mohl dohodu v této lhůtě doložit.

Nejčtenější